Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 OPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Działalność gospodarcza forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Przychody w przedsiębiorstwie: to otrzymane bądź należne kwoty z tytułu sprzedaży produktów, materiałów, towarów, usług, składników aktywów trwałych a także papierów wartościowych uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 1) przychody operacyjne a) przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów b) pozostałe przychody operacyjne 2) przychody finansowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klasyfikacja przychodów:

6 Koszty w przedsiębiorstwie: Wyrażone wartościowo (w pieniądzu) nakłady poniesione w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podział kosztów: Koszty stałe - niezależne od rozmiarów produkcji, związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Nie są one bezpośrednio związane z produkcją, sprzedażą towarów czy usług Koszty zmienne - są ściśle związane z poziomem, rozmiarem i przebiegiem wielkości produkcji. Wielkość tych kosztów zmienia się wraz z ze zmianą wielkości produkcji. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Przykłady kosztów stałych: opłaty za wynajęcie pomieszczeń, wynagrodzenie pracowników administracji, koszty badań, odsetki od kredytów, centralne ogrzewanie, materiały biurowe, Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Przykłady kosztów zmiennych: koszty zakupu surowców niezbędnych do produkcji, koszty płac pracowników zatrudnionych na akord, koszty energii i paliw zużywanych do produkcji, koszty transportu, Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Koszty całkowite : to wszystkie koszty ponoszone w przedsiębiorstwie. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koszty całkowite = Koszty stałe + Koszty zmienne

11 Koszty jednostkowe: to koszty poniesione w związku z wyprodukowaniem jednego egzemplarza produktu. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zysk: Zysk to dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Zysk jest wskaźnikiem pozwalającym określić czy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa jest opłacalna, czy też nie: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zysk = Przychody - Koszty

13 Zyski nadzwyczajne: to dodatnie efekty finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością jednostki. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Próg rentowności: Pozwala wyznaczyć minimalny poziom działalności (minimalna ilość wyprodukowanego towaru) przy którym przychód ze sprzedaży pokryje koszty stałe i koszty zmienne związane z działalnością. To taka ilość wyprodukowanych wyrobów przy której następuje zrównanie kosztów i przychodów. Po przekroczeniu tego punktu produkcja zaczyna przynosić zysk. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Graficzny obraz progu rentowności: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Metody obliczania progu rentowności: Metoda ilościowa - pokazuje przy jakiej ilości wyprodukowanych towarów przychody zrównoważą się z kosztami: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Metody obliczania progu rentowności: Metoda wartościowa - pokazuje przy jakiej cenie sprzedaży przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Rachunek zysków i strat Podmiot gospodarczy w toku swej działalności może osiągnąć wynik finansowy dodatni (czyli zysk) albo ujemny (czyli stratę), albo też wykazać się działalnością bez wynikową. Rachunek zysków i strat pozwala na ocenę trwałości pozycji finansowej firmy i stanowi podstawę planowania finansowego. Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Procedura ustalania rachunku zysków i strat: Przychody z działalności podstawowej (statutowej)– Koszty działalności podstawowej= Wynik operacji sprzedaży (zysk lub strata) + Przychody z pozostałej działalności operacyjnej – Koszty pozostałej działalności operacyjnej = Wynik operacyjny (zysk lub strata) + Przychody działalności finansowej – Koszty działalności finansowej = Wynik działalności gospodarczej (zysk lub strata) + Zyski nadzwyczajne – Straty nadzwyczajne = Wynik brutto (zysk lub strata) – Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego = Wynik netto (zysk lub strata) Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google