Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na RPO WM 2014-2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na RPO WM 2014-2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM."— Zapis prezentacji:

1 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na RPO WM 2014-2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM

2 Stan prac

3 Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Uchwała Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. I DENTYFIKACJA PIĘCIU PUŁAPEK ROZWOJOWYCH : 1.Średniego dochodu 2.Braku równowagi 3.Przeciętnego produktu 4.Demograficzna 5.Słabości instytucji G ŁÓWNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.Polski Fundusz Rozwoju 2.Start in Poland 3.Pakt dla obszarów wiejskich 4.Inteligentne zamówienia publiczne Z APOWIEDŹ AKTUALIZACJI ŚREDNIOOKRESOWEJ STRATEGII ROZWOJU KRAJU  SOR

4 5 filarów rozwoju gospodarczego Polski Silna polska gospodarka Sprawne państwo e-Administracja Inteligentne zamówienia publiczne Przełamanie „Polski resortowej” Energia – bezpieczeństwo, dostępność, cena Partnerstwo dla strategicznych działów gospodarki Krajowe Inteligentne Specjalizacje Klastry i doliny przemysłowe Inwestycje zagraniczne Reindustrializacja 1 1 Nowa „Konstytucja Biznesu” Przyjazne otoczenie prawne Reforma instytutów naukowo- badawczych Start in Poland Rozwój innowacyjnych firm 2 2 Rozwój społeczny i regionalny Kompleksowy program demograficzny Pakt dla obszarów wiejskich Skuteczna polityka regionalna Edukacja 5 5 Budowanie oszczędności Polaków Środki europejskie Polski Fundusz Rozwoju Plan Juncker’a, EBOR, EBI, AIIB Kapitał dla rozwoju 3 3 Pion Wspierania Eksportu w PFR Oferta finansowa Silna marka Polska Reforma dyplomacji ekonomicznej Ekspansja zagraniczna 4 4 Kapitał ludzki i społeczny

5 Założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wskazuje zasady, cele i główne obszary rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym w horyzoncie 2020 roku (z uwzględnieniem perspektywy 2030 roku) określa propozycje działań, instrumentów realizacyjnych i kluczowych projektów zapewniających możliwości realizacji Strategii wskazuje potencjalne źródła finansowania definiuje system koordynacji i realizacji Strategii Strategia będzie stanowić instrument koordynacji, wyznaczając rolę poszczególnym podmiotom publicznym oraz system partnerstwa i współpracy ze światem biznesu, nauki i społeczeństwa obywatelskiego. Dokument Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (11 maja 2016 r.)

6 Tryb prac – zespoły międzyresortowe Z ADANIA :  uszczegółowienie propozycji rozwiązań na potrzeby Strategii, w tym m.in. rozwiązania kierunkowe, instytucjonalne i legislacyjno-regulacyjne, inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania proponowanych działań oraz terminu ich wdrożenia wypracowanie propozycji projektów kluczowych/flagowych Z ESPÓŁ DS. REINDUSTRAILAIZACJI Z ESPÓŁ DS. INNOWACYJNOŚCI Z ESPÓŁ DS. MŚP Z ESPÓŁ DS. KAPITAŁU DLA ROZWOJU Z ESPÓŁ DS. EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ Z ESPÓŁ DS. SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ Z ESPÓŁ DS. ENERGII, ŚRODOWISKA I TRANSPORTU Z ESPÓŁ DS. KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPOŁECZNEGO, W TYM SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA Z ESPÓŁ DS. REGULACJI I SPRAWNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ Z ESPÓŁ DS. EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UE Z ESPÓŁ DS. FINANSÓW PUBLICZNYCH Z ESPÓŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

7 Harmonogram prac 16.II.2016 r. Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 11.V.2016 r. Założenia Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju 25.VII.2016 r. prezentacja projektu Strategii na posiedzeniu Komitecie Koordynacyjny ds. Polityki Rozwoju Do IX.2016 r. konsultacje projektu Strategii X.2016 r. przyjęcie Strategii V-VI.2016 r. prace międzyresortowych zespołów roboczych

8 Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (dokument z dnia 20 lipca 2016 r.)  uszczegółowienie zapisów Założeń (wyniki prac zespołów międzyresortowych)  określa nowy model rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym  instrument elastycznego zarządzania procesami rozwojowymi w kraju  podstawa dla aktualizacji obowiązujących dokumentów strategicznych (w tym strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji pozostałych instrumentów wdrożeniowych Projekt zostanie zaprezentowany na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju (25.VII.2016 r.), a następnie skierowany do:  konsultacji społecznej  oceny ex-ante  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

9 Główne założenia

10 Układ Strategii: cel główny, cele szczegółowe, obszary Cel główny T WORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW P OLSKI PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE SPÓJNOŚCI W WYMIARZE SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM I TERYTORIALNYM Cel szczegółowy I T RWAŁY WZROST GOSPODARCZY OPARTY NA DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH PRZEWAGACH O BSZARY WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW S TRATEGII : - Kapitał ludzki i społeczny - Transport -Energia - Środowisko naturalne - Bezpieczeństwo narodowe Obszary Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm Małe i średnie przedsiębiorstwa Kapitał dla rozwoju Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw Cel szczegółowy II R OZWÓJ SPOŁECZNIE I TERYTORIALNIE WRAŻLIWY Obszary Spójność społeczna Rozwój zrównoważony terytorialnie Cel szczegółowy III S KUTECZNE PAŃSTWO I INSTYTUCJE GOSPODARCZE SŁUŻĄCE WZROSTOWI ORAZ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU Obszary Prawo w służbie obywatelom i gospodarki Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem E-państwo Finanse publiczne Efektywność wykorzystania środków UE

11 Motory rozwoju polskiego przemysłu – 10 branż strategicznych ŚRODKI TRANSPORTU ZBIOROWEGO ( NP. ELEKTROMOBILNOŚĆ, E - BUS, INNOWACYJNE TYPY STATKÓW ) ELEKTRONIKA PROFESJONALNA ICT ( W TYM GRY KOMPUTEROWE ) LOTNICZO - KOSMICZNA ( NP. DRONY ) URZĄDZENIA MEDYCZNE / TERAPIE / E - MEDYCYNA ( NP. TELEMEDYCYNA, FARMACEUTYKI ) MASZYNY WYDOBYWCZE ( NP. INTELIGENTNA KOPALNIA ) ODZYSK MATERIAŁOWY SUROWCÓW PASYWNE BUDOWNICTWO ( NP. EKOBUDOWNICTWO ) SPOŻYWCZA BEZPIECZEŃSTWO ( W TYM CYFROWE, PRZEMYSŁ OBRONNY )

12 Projekty KLUCZOWE (strategiczne) jako instrumenty realizacji SOR P ROJEKT KLUCZOWY / STRATEGICZNY : kluczowy instrument realizacji SOR. Realizuje zasadę selektywnego wsparcia i ogniskuje energię interwencji publicznej. Wynika z celów szczegółowych SOR i ma największy wpływ na ich realizację (stanowi ich warunek sine qua non); określa ZESPÓŁ DZIAŁAŃ W OKREŚLONYM OBSZARZE podejmowanych przez różne podmioty, które mają przynieść określony efekt; projekty strategiczne tworzą Pakiety, które są WIĄZKĄ DZIAŁAŃ bezpośrednio warunkującą osiągnięcie poszczególnych celów SOR; lista PROJEKTÓW BĘDZIE STANOWIŁA ZAŁĄCZNIK DO SOR, praca nad projektami jest procesem ciągłym (w układzie projektowym), który BĘDZIE TRWAŁ DŁUŻEJ, NIŻ PRZYGOTOWANIE PROJEKTU S TRATEGII.

13 Przykłady projektów kluczowych (1) P ROGRAM DLA OBSZARÓW ZAGROŻONYCH TRWAŁĄ MARGINALIZACJĄ - skoncentrowany na pobudzaniu ich rozwoju społeczno-gospodarczego, realizowany w formule zintegrowanego programu rozwoju (ZPR), tj. nowego instrumentu polityki rozwoju o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym, służącemu terytorialnemu ukierunkowaniu procesu planowania i wdrażania prorozwojowej interwencji publicznej i prywatnej P AKT DLA OBSZARÓW WIEJSKICH – realizacja skoordynowanych działań, realizowany na poziomie regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu środków krajowych i UE, skoncentrowanych na usługach publicznych wysokiej jakości na obszarach wiejskich, infrastrukturze technicznej, zasobach naturalnych/środowisku, przedsiębiorczości P ROGRAM DLA ŚREDNICH MIAST TRACĄCYCH FUNKCJE SPOŁECZNO - GOSPODARCZE – działania służące pobudzaniu rozwoju średnich miast, realizowany w formule ZPR O DNOWIENIE KONTRAKTU TERYTORIALNEGO, ograniczenie kontraktów do przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju kraju i regionów (priorytetyzacja) oraz zapewnienie preferencji w finansowaniu z funduszy unijnych oraz środków krajowych. System prowadzenia negocjacji powinien zostać zmodyfikowany w taki sposób, aby strona samorządowa i rządowa od samego początku pracowała nad identyfikacją istotnych z punktu widzenia kraju i regionu inwestycji, a następnie nad wypracowaniem wspólnego stanowiska. Modyfikacja systemu KT będzie przebiegała 2-etapowo: w pierwszym etapie nastąpi usprawnienie systemu KT, a następnie określenie nowej formuły KT na okres po roku 2019.

14 Przykłady projektów kluczowych (2) N OWELIZACJA USTAWY P RAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – generowanie popytu na innowacyjne produkty i usługi dostarczane instytucjom publicznym; administracja jako inteligentny klient informujący rynek o swoich potrzebach z odpowiednim wyprzedzeniem P RZYGOTOWANIE N OWEJ POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ – dokument określający potencjał przemysłowy, identyfikującego potrzeby przemysłu, instrumenty wsparcia, kierunki specjalizacji „K ONSTYTUCJA DLA BIZNESU ” - nowy, spójny akt całościowo regulujący zasady prowadzenia biznesu w Polsce, którego celem jest ustanowienie podstawowych zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce przede wszystkim poprzez zastąpienie obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nowym przejrzystym aktem prawnym prawa gospodarczego. Ważnym elementem działań jest wzmocnienie gwarancji wolności i praw przedsiębiorców oraz uspójnienie prawa gospodarczego. Intencją jest wprowadzenie katalogu fundamentalnych zasad prawa gospodarczego. P ROGRAM S TART IN P OLAND - nowy instrument skierowany do start-upów, którego celem jest stworzenie sprzyjających warunków do działalności startupów, na każdym etapie ich rozwoju, tj. od fazy inkubacji, poprzez rozwój, aż po ekspansję międzynarodową. Ma on również zachęcać podmioty z zagranicy do zakładania start- upów i rozwijania ich działalności w Polsce O PRACOWANIE N ARODOWEJ S TRATEGII K OSMICZNEJ - określenie strategicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego w Polsce O BNIŻONA STAWKA CIT DO 15% DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW P OLSKI F UNDUSZ R OZWOJU – instytucja prorozwojowa o dużym potencjale inwestycyjnym i z profesjonalnym nadzorem właścicielskim. Połączenie potencjału poszczególnych instytucji pozwoli osiągnąć efekt synergii i zwiększy możliwości pozyskiwania finansowania z rynku, umożliwiające realizację dużych projektów.

15 Projekty FLAGOWE ZOGNISKOWANY PUNKTOWO, podstawowy instrument realizacji Strategii, SZCZEGÓLNY RODZAJ PROJEKTU STRATEGICZNEGO (kluczowego), wynikający z celów szczegółowych wskazanych w poszczególnych obszarach priorytetowych SOR i mający zasadniczy wpływ na ich realizację wskazuje ogólną charakterystykę szeroko pojętego produktu, który z uwagi na swoje cechy (m.in. złożoność lub współzależność) ma istotne znaczenie dla realizacji celów SOR, a w szczególności zasadniczo wpływa na otoczenie produktowe, kształtowanie branży oraz powiązań międzybranżowych ma prowadzić do zaistnienia na rynku produktu o pożądanej z perspektywy SOR charakterystyce.

16 Projekty FLAGOWE P ROGRAM „I NTELIGENTNE PRODUKTY PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO ” Projekt „Batory” P ROGRAM „N OWOCZESNE PRODUKTY POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO ” Projekt „Żwirko i Wigura” P ROGRAM „E LEKTROMOBILNOŚĆ ” Projekt E-bus Projekt „Luxtorpeda 2.0” Projekt „Samochód elektryczny” P ROGRAM „E KOBUDOWNICTWO ” P ROGRAM „T ELEMEDYCYNA ” U TWORZENIE OŚRODKA „C YBERPARK E NIGMA ” C ENTRUM B IOTECHNOLOGII IM. K AZIMIERZA F UNKA P ROJEKT „P OLSKIE WYROBY MEDYCZNE ” P ROGRAM „I NTELIGENTNA KOPALNIA ”

17 Konsekwencje

18 SOR jako istotna przesłanka w pracach nad kolejną SRWM Strategia zawiera rekomendacje dla polityk publicznych i będzie podstawą do aktualizacji istniejących zintegrowanych strategii rozwoju oraz weryfikacji dotychczasowych instrumentów ich realizacji – programów rozwoju, programów wieloletnich i innych. Wypracowany zostanie (przez Komitet Monitorujący SOR) system oceny wpływu projektów kluczowych i flagowych na cele Strategii, będzie to m.in. wymagało modyfikacji dotychczasowego systemu oceny zgodności strategii i programów rozwoju ze średniookresową strategia rozwoju kraju. U STAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (art. 11 ust 1d): Strategia rozwoju województwa uwzględnia cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, odpowiednich strategii ponadregionalnych, a także cele i kierunki koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. U STAWA O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (art. 13 ust. 1): Strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową strategią rozwoju kraju

19 Horyzont czasowy SRWM U STAWA O SAMORZĄDZIE WOJEWÓDZTWA (art. 11 ust 1b): w strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju. U STAWA O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU (art. 13 ust. 2): Strategia rozwoju województwa może obejmować okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, jeżeli wynika to ze specyfiki rozwojowej w danym obszarze. Jeżeli strategia obejmuje okres wykraczający poza okres obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju, wydziela się okres odpowiadający okresowi obowiązywania średniookresowej strategii rozwoju kraju. SOR 2020 (2030) SRWM 2011-2020 2020 SOR ?? SRWM ??

20 SOR jako determinanta zmian w RPO – dedykowany obszar Cel główny T WORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU DOCHODÓW MIESZKAŃCÓW P OLSKI PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE SPÓJNOŚCI W WYMIARZE SPOŁECZNYM, EKONOMICZNYM I TERYTORIALNYM Cel szczegółowy I T RWAŁY WZROST GOSPODARCZY OPARTY NA DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH PRZEWAGACH O BSZARY WPŁYWAJĄCE NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW S TRATEGII : - Kapitał ludzki i społeczny - Transport -Energia - Środowisko naturalne - Bezpieczeństwo narodowe Obszary Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm Małe i średnie przedsiębiorstwa Kapitał dla rozwoju Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw Cel szczegółowy II R OZWÓJ SPOŁECZNIE I TERYTORIALNIE WRAŻLIWY Obszary Spójność społeczna Rozwój zrównoważony terytorialnie Cel szczegółowy III S KUTECZNE PAŃSTWO I INSTYTUCJE GOSPODARCZE SŁUŻĄCE WZROSTOWI ORAZ WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU I GOSPODARCZEMU Obszary Prawo w służbie obywatelom i gospodarki Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem E-państwo Finanse publiczne Efektywność wykorzystania środków UE

21 Diagnoza Analiza tempa i jakościowego aspektu uruchomienia programów na lata 2014-2020 przeprowadzona pod koniec 2015 r. wykazała, że ówczesny przebieg wdrażania, zarówno pod względem finansowym, jak i rzeczowym, nie gwarantował osiągnięcia zakładanych efektów i terminowej realizacji interwencji. Opóźnienia w uruchomieniu programów oszacowano na 6-9 miesięcy; kwota środków rozdysponowanych do końca 2015 r. w postaci umów na realizację projektów wyniosła niecałe 15 mld zł, a płatności niecałe 2 mld zł – było to, odpowiednio, 4,5% i 0,5% alokacji na lata 2014-2020. Przeszkody utrudniające efektywne i zgodne z założeniami SOR wykorzystanie środków UE: 1. Niski pływ społeczno-gospodarczy projektów wybieranych do dofinansowania 2. Niski udział wsparcia zwrotnego, w tym IF 3. Ograniczone efekty wsparcia w obszarze innowacyjności 4. Skomplikowanie mechanizmów i procedur wdrażania programów i projektów 5. Niska zdolność beneficjentów do planowania i realizacji strategicznych przedsięwzięć rozwojowych 6. Brak efektywnego mechanizmu koordynacji środków EFSI z innymi środkami europejskimi

22 Cel Wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe, zapewniające możliwość dalszego dynamicznego i równomiernego wzrostu społeczno-gospodarczego Cel będzie realizowany poprzez wzmocnienie orientacji i sposobu realizacji projektów realizowanych przy udziale środków europejskich na osiąganie rezultatów strategicznych Strategii oraz cechujących się wysoką wartością dodaną i trwałością efektów. W krótszym horyzoncie czasowym cel będzie osiągany za pomocą zmian zarówno w kierunkach interwencji realizowanej z udziałem środków UE w ramach polityki spójności i powiązanych z nią innych funduszy, natomiast po roku 2020 w perspektywie ograniczania dla Polski finansowania w ramach tradycyjnych instrumentów budżetu UE, zasadniczej zmiany w sposobie programowania i implementacji programów UE.

23 Rezultaty Bezpośrednim produktem (tj. osiągniętym w perspektywie krótkoterminowej) w ramach podjętych w obszarze funduszy UE działań – będzie przygotowanie pakietu zmian w polskich dokumentach programowych na lata 2014-2020 (tj. Umowa Partnerstwa, programy operacyjne) w kontekście celów SOR, ukierunkowujących interwencję w sposób zwiększający ich prorozwojową i proinnowacyjną rolę w rozwoju kraju, a także w sposób wzmacniający powiązania z Semestrem Europejskim i Zaleceniami Rady. Zmiany ww. dokumentów zostaną przygotowane kompleksowo w pełnym pakiecie, a następnie przedłożone do formalnych negocjacji z Komisją Europejską. P ROJEKT STRATEGICZNY : „Pakiet zmian w UP i programach operacyjnych” – opracowany pakiet zmian w programach i Umowie Partnerstwa będzie miał na celu: dostosowanie zakresu interwencji do celów rozwojowych (m.in. poprzez większość selektywność wsparcia), wzmocnienie podejścia zintegrowanego, zwiększenie efektywności wyboru projektów oraz form wsparcia, w tym poprzez szersze zastosowanie instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej.

24 Kierunki działań Efektywność wykorzystania środków UE Zwiększenie orientacji środków EFSI na projekty przyczyniające się do realizacji celów SOR oraz mających wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy Zwiększenie udziału wsparcia w formie zwrotnej, zarówno instrumentów finansowych, jak również pomocy zwrotnej Zwiększenie zakresu i efektywności interwencji funduszy w obszarze innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Uproszczenie systemu realizacji projektów finansowanych z EFSI Zwiększenie koordynacji funduszy UE z EFIS i EOG oraz zdolności instytucjonalnej do efektywnego wykorzystania przez Polskę środków europejskich z programów i instrumentów horyzontalnych KE

25 Wybrane działania zwiększenie jakości i komplementarności przedsięwzięć wybieranych do dofinansowania ze środków EFSI, m.in. ze szczególnym uwzględnieniem roli kryteriów wyboru w tym procesie zaproponowanie wdrożenie modelowych kryteriów w oraz zaproponowanie sposobów premiowania kryteriami konkretnych typów projektów o największej wartości wobec celów rozwojowych (w ujęciu terytorialnym i przedmiotowym) i przyszłych wyzwań (np. premiowanie projektów mających element międzynarodowy), a także przynoszących efekt synergii wzmocnienie zintegrowanego podejścia, w tym nowego terytorialnego podejścia (wsparcie sprofilowane dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją) wprowadzenie zmian w programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 zmierzających zwiększenia udziału wsparcia zwrotnego (do 15% alokacji programu w 2020) premiowanie kryteriami lub formą wsparcia innowacji o charakterze produkcyjnym stabilizacja systemu realizacji programów – poprzez wprowadzanie usprawnień z zachowaniem standardów zarządzania zmianą, ograniczenie liczby zmian warunków aplikowania o środki unijne (w szczególności regulaminów konkursów w trakcie trwania procedur konkursowych) i poprawę jakości przygotowywanej dokumentacji konkursowej, zapewnienie szkoleń szkolenia dla wnioskodawców i beneficjentów

26 Wybrane projekty strategiczne Efektywne Fundusze - plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020– celem projektu jest wdrożenie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości, komplementarności i wartości dodanej wybieranych do dofinansowania projektów oraz ich spójności z celami rozwojowymi kraju poprzez wzmocnienie zdolności instytucji do efektywnego stosowania kryteriów wyboru projektów. System wsparcia zwrotnego dla inwestycji rozwojowych – celem projektu jest budowa efektywnego, spójnego i trwałego systemu wsparcia zwrotnego oferującego podmiotom mającym utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Program uproszczeń 4 x S – standaryzacja, stabilizacja, symplifikacja, stanowczość – w ramach projektu zostanie przygotowany i wdrożony pakiet zasad ujednolicających i upraszczających procedury realizacji Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów, który zapewni otoczenie instytucjonalno-formalne bez zbędnych obciążeń dla instytucji i beneficjentów oraz umożliwi koncentracje na efektywnościowej realizacji interwencji.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na RPO WM 2014-2020 Joanna Urbanowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google