Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości."— Zapis prezentacji:

1 Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości rzeczywiste

2 Przedłożone informacje Zarządzenie Nr 303/2014 Burmistrza Nowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. O przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2014 O przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za I półrocze 2014 O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem za I półrocze 2014 Dane liczbowe przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Pod każdym rozdziałem szczegółowo opisano główne tytuły dochodów lub wydatków.

3 OPINIA RIO Uchwała Nr 5/I/2014 z 8 września 2014 Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w ustawowym terminie RIO w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, informację z wykonania planu finansowego SPZOZ, instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień- Skład Orzekający stwierdza, co następuje: OPINIUJE POZYTYWNIE Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

4 Budżet- zmiany planu w ciągu roku TytułUchwała RM XLI/267/13 Zmiany od 1 do 13 Budżet (rok) na 30.06.2014 DOCHODY 27 762 6003 292 972,3731 055 572,37 - majątkowe 1 673 046 33 400 1 706 446 - bieżące 26 089 544 3 259 572,37 29 349 126,37 WYDATKI 27 916 2804 410 962,3732 327 242,37 - majątkowe 2 524 538 1 215 4793 740 017 - bieżące 25 391 7423 195 483,3728 587 225,37 DEFICYT (-) -153 680-1 117 990- 1 271 670 Przychody 600 0001 117 990 1 717 990 Rozchody -446 320 Dochody majątkowe (plus): 8 500 dotacja z POKL/ wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 25 000 dotacja z PROW/ zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej Dochody bieżące (plus): 837 545 dotacje celowe z budżetu na zadania własne 438 994 dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone 534 652 dotacje celowe, środki UE 1 198 718 zwrot nadpłaty podatku VAT 158 612 kary umowne 91 051 inne tytuły Wydatki zwiększyły się o kwotę przyrostu dochodów i wzrostu deficytu budżetowego

5 Realizacja dochodów za I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% DOCHODY 31 055 572,3717 062 254,06 54,9 - majątkowe 1 706 446280 223,6816,4 -bieżące z tego: 29 349 126,3716 782 230,3857,2 - własne 12 208 183,686 830 613,3156,0 - dotacje 8 327 875,694 280 658,7551,4 - subwencje 10 519 5135 951 18256,6 Niski stopień wykonania dochodów majątkowych: przeważająca część zadań inwestycyjnych zostanie wykonana (rozliczona) w II półroczu. Stosunkowo wysoki stopień wykonania dochodów własnych, to skutek jednorazowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Eliminując wpływ tych czynników, wykonanie wyniosłoby ponad 51,9%. Wykonanie w stosunku do I półrocza 2013 r. (113,9%), z tego: -dochody własne 149,6 % -dotacje 95,2 % - subwencje100,6 %

6 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% Dochody ze sprzedaży majątku 446 320 96 075,6821,5 Dochody na zadania inwestycyjne z tego: - Dotacja PROW/ budowa placu zabaw w Milewie/ inwestycja zrealizowana 24 9500 - Dotacja RPO/ rewitalizacja rynku i kamienic/ zadanie z 2013 r./ ostatnia transza dotacji 075 870 - Dotacja UM/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych… Morgi-Zdrojewo/ w trakcie realizacji 175 00000 - Dotacja BGK/ mieszkania socjalne w M. Komorsku/ inwestycja wykonana 317 22400 - Dotacja POKL/ projekt „Dziś inwestuję w jutro”/zakup 2 tablic interaktywnych/ inwestycja wykonana 8400 100

7 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. WyszczególnieniePlanWykonanie% - Dotacja PROW / projekt Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej/ realizacja przesunięta na 2015 r. 25 0000 - Dotacja nie ujęta w planie PROW/ remont świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ inwestycja zakończona w 2011 099 8780 - Dotacja/ rewitalizacja Jeziora Czarownic/ zadanie zakończone/ 709 55200 RAZEM1 706 446280 223,6816,4

8 Dochody własne- wykonanie I półrocze 2014 WyszczególnieniePlan 2013Wykonanie% Podatek od nieruchomości3 620 0001 888 80052,2 Udział w podatku dochod. od osób fizycz.3 603 3101 596 09344,3 Podatek rolny631 000323 80451,3 Pozostałe podatki lokalne498 200288 60357,9 Inne opłaty lokalne ( w tym „podatek śmieciowy”) 1 005 000671 80166,8 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu200 000132 50166,2 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska190 00033 38817,6 Wpływy z usług ( oświata i opieka społeczna )241 650134 36455,6 Dochody z gospodarki nieruchomościami619 320192 82331,1 Dochody jednoraz. ( podatek VAT, kary umowne) 1 357 0921 383 772102,0 Pozostałe dochody242 611184 66476,1 RAZEM12 208 1836 830 61356,0

9 Realizacja wydatków za I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% Wydatki 32 327 242,3716 922 751,8952,3 - majątkowe 3 740 0172 347 294,6762,8 -bieżące w tym: 28 587 225,3714 575 457,2251,0 - wynagrodzenia 11 421 819,045 745 629,4450,3 - dotacje udzielone 1 824 4521 164 261,0263,8 - obsługa długu 373 000150 822,0140,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 841 4883 620 113,9652,9 - realizacja statutowych zadań j.b. 6 294 843,213 421 357,9554,4 - programy UE 831 314,77335 028,4040,3 Wysoki stopień wykonanie wydatków majątkowych: na dwa największe zadania (rewitalizacja jeziora, mieszkania socjalne) poniesiono 90% planowanych wydatków. W strukturze wydatków największą pozycją są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 39,4% wydatków bieżących. Kolejnymi pozycjami są: świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 24,8% wydatków bieżących (głównie z zakresu pomocy społecznej); realizacja statutowych zadań/ 23,5% wydatków. Należy podkreślić, że koszty obsługi zadłużenia są niższe od planu (niski WIBOR 6M). Wykonanie w stosunku do I półrocza 2013 r.: - wydatki bieżące+4,9 % - wydatki majątkowe-6,1 %

10 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 ZadaniePlan 2014Wykonanie% Budowa placu zabaw w Milewie/ zadanie wykonane/ środki PROW 41 95012 Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (Przyny Szlacheckie)/ Dotacja dla powiatu/ realizacja inwestycji w październiku/ 25% udziału gminy 100 0000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Bochlin)/ Dotacja dla powiatu/ realizacja inwestycji w październiku/ 25% udziału gminy 100 0000 II etap budowy drogi G. Morgi-Zdrojewo/ środki FOGR/ wykonanie wrzesień 365 00019 687,205,3 Przebudowa ulicy 1000-lecia/ zadanie wykonane90 0001 696,901,9 Przebudowa ulicy Poprzecznej/ zadanie wykonane 51 0001 094,202,2 II etap budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej/ zadanie zakończone 35 00030 862,5088,2

11 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Opracowanie dokumentacji technicznej- budowa kanalizacji i odtworzenie nawierzchni Alei 3 Maja/ inwestycja realizowana w 2015 30 00021 451,271,5 Budynek po warsztatach szkolnych/ roczna rata dla powiatu 17 4000 Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne/ zadanie wykonane/ środki z BGK 915 000835 002,7391,3 Opracowanie koncepcji- zmiana użytkowania budynku szkolno-warsztatowego na mieszkania komunalne przy ul. Nowej 11 6 150 100 Zakup gruntów zajętych pod drogi30 00012 898,1043,0 Doposażenie ogrzewalni z węzłem sanitarnym3 0002 879,5896,0 Wkład finansowy do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 22 8001 621,767,1

12 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu w Nowem/ przewidywany termin zakupu-październik 30 000 100 Monitoring miasta10 0000 Rezerwa na zadanie inwestycyjne/ rozdysponowanie w III kw. 180 6740 Wkład własny do projektu Realizacja systemu innowacji w edukacji w woj. kujawsko- pomorskim/ 12 tablic interaktywnych/ środki EFS 44 1510 Zakup mikrobusu- dowożenie uczniów126 000125 46099,6 Opracowanie projektu- zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno- warsztatowego na środowiskowy dom pomocy społecznej. 22 140 100

13 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Zakup samochodu dla MGOPS/ realizacja w październiku 30 0000 Projekt- dziś inwestuję w jutro/2 tablice interaktywne/ dotacja EFS/ wykonane 8 4000 Budowa wiaty na terenie ośrodka w Osinach15 0000 Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Zduńskiej/ złożono wniosek do UM/ środki PROW 80 0000 Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach/ realizacja 2014/15; razem 560.000/ środki PROW 60 00022 14036,9 Budowa hali sportowej- prace dodatkowe: nagłośnienie, siatki ochronne, monitoring 45 80025 447,9855,6

14 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Wyposażenie hali- zakup aparatu szorującego9 0008 955,7799,5 Projekt- dziś inwestuję w jutro/2 tablice interaktywne/ dotacja EFS/ wykonane 8 4000 Budowa wiaty na terenie ośrodka w Osinach15 0000 Zwrot dotacji do MS z tytułu odzyskania podatku VAT 351 000350 983,75100 Rewitalizacja Jeziora Czarownic/ zadanie zakończone/środki PROW 894 552831 690,5893,0 RAZEM3 740 0172 347 294,6762,8

15 ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY na dzień 30.06.2014 7 906 040 zł Kredyt bankowy na zakup bloku mieszkalnego w Milewie/ kredyt do roku 2032/ roczna spłata za 2014 rok- 51 120 zł 911 640 Pożyczka z wfoś na wodociąg w Zdrojewie/ pożyczka do roku 2015/spłata rat kapitałowych począwszy od sierpnia 2011/ rata kwartalna 98 800 zł 494 400 Obligacje jst6 500 000

16 Podsumowanie Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Stopień realizacji dochodów, zarówno w roku bieżącym jak i w porównaniu do lat ubiegłych, wskazuje jednoznacznie, że wykonanie planu dochodów w ujęciu rocznym jest realne. Zrealizowano dochody na poziomie 54,9 % planu rocznego, natomiast wydatki w wysokości 52,3 % wielkości planowanych. Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiła nadwyżka budżetu (+139.702,17 zł), co jest wynikiem pozytywnym wobec planowanego na koniec roku deficytu (-1.271.670 zł). Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem czasowym wyznaczonym dla poszczególnych zadań. Na dzień 30.06.2014 r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości + 2.206.773 zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka większa tym korzystniej dla finansów Gminy. Dla porównania nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza w latach poprzednich wynosiła: za 2011 r. +568.689 zł, za 2012 r. +360.043 zł i za 2013 r. +568.689 zł. Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2014 r. Gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

17 Realizacja WPF Wiele uwagi poświęcono ocenie trafności prognoz. Wpływy z tytułów podatków i opłat przedstawiono w perspektywie pięcioletniej (2010-2014) Szczegółowo przedstawiono stan zadłużenia gminy i podano terminy spłaty zaciągniętych pożyczek (wcześniejszy slajd) Omówienie programu emisji obligacji:  Emisja obligacji: razem 7 100 000 zł, z tego: 2012 r. kwota 1 900 000 zł, 2013 r. kwota 4 600 000 zł, II półrocze 2014 r. kwota 600 000 zł  Przewidywane terminy wykupu poszczególnych serii obligacji: - 2016 r.500 000 zł- 2017 r.700 000 zł-2018 r.700 000 zł - 2019 r.700 000 zł- 2020 r.700 000 zł- 2021 r.700 000 zł - 2022 r.700 000 zł- 2023 r.700 000 zł- 2024 r.600 000 zł - 2025 r.500 000 zł- 2026 r.600 000 zł Szczegółowo omówiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF (programy, projekty lub zadania o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż 1 rok)

18 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2014 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół. 2014 -dotacja z gminy 150 000,00110 000,00 -dotacje pozostałe 9 500,00 4 500,00 -pozostałe przychody 500,00 439, 78 -Razem 160 000,00114 939,7872,0% Koszty: - wynagrodzenia 124 860,0066 769,73 -zakup materiałów i energii 12 500,0010 216,37 -zbiory biblioteczne 13 000,00 4 061,32 -pozostałe 9 640,00 5 799,04 -Razem 160 000,0086 846,4654,0% Stan środków finansowych na 30.06.2014 r. 31 905,35 Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. 3 812,03 Zobowiązania wymagalne 0

19 Wykonanie planu finansowego CK „ZAMEK” za I półrocze 2014 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół. 2014 -przekazana dotacja 660 000,00560 000,00 -pozostałe przychody 500,00 339,35 -Razem 660 500,00560 339,3585,0% Koszty: -wynagrodzenia 317 000,00162 520,37 -opał, energia, woda itp. 74 700,00 55 706,01 -zakup materiałów i art. biur. 50 000,00 26 190,35 -występy zespołów 191 200,00100 834,25 -pozostałe 27 600,00 15 882,55 -Razem 660 500,00361 133,5355,0% Stan środków finansowych na 30.06.2014 r. 208 848,80 Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. 9 642,98 Zobowiązania wymagalne 0

20 Wykonanie planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2014 r. PRZYCHODY (tys. zł):Plan 2014 Wyk. I pół. 2014 -Kontrakt z NFZ2 110,01 044,1 -Badania profilaktyczne 230,0 121,9 -Czynsze za wynajem 14,0 7,6 -Pozostałe 2,0 2,4 -Razem2 356,01 176,0 KOSZTY: - wynagrodzenia1 307,0 674,5 -amortyzacja 115,0 64,0 -materiały i energia 210,0 106,7 -usługi obce 680,0 330,2 -pozostałe 13,0 13,7 -Razem2 325,01 188,6 Wynik finansowy + 31,0 -12,6 Stan należności 272,8 Stan zobowiązań 70,1 Zobowiązania wymagalne 0 Wydatki rzeczowe (tys. zł.): -Remont gabinetów rehab. 5,7 - kostka brukowa/ parking 40,9 - remonty samochodów 2,9 - rejestrator temp./ lodówki 2,5 - pozostałe 1,8 Razem53,8


Pobierz ppt "Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google