Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości."— Zapis prezentacji:

1 Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości rzeczywiste

2 Przedłożone informacje Zarządzenie Nr 303/2014 Burmistrza Nowego z dnia 28 sierpnia 2014 r. O przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2014 O przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za I półrocze 2014 O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem za I półrocze 2014 Dane liczbowe przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Pod każdym rozdziałem szczegółowo opisano główne tytuły dochodów lub wydatków.

3 OPINIA RIO Uchwała Nr 5/I/2014 z 8 września 2014 Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w ustawowym terminie RIO w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, informację z wykonania planu finansowego SPZOZ, instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień- Skład Orzekający stwierdza, co następuje: OPINIUJE POZYTYWNIE Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

4 Budżet- zmiany planu w ciągu roku TytułUchwała RM XLI/267/13 Zmiany od 1 do 13 Budżet (rok) na DOCHODY , ,37 - majątkowe bieżące , ,37 WYDATKI , ,37 - majątkowe bieżące , ,37 DEFICYT (-) Przychody Rozchody Dochody majątkowe (plus): dotacja z POKL/ wyrównanie szans edukacyjnych uczniów dotacja z PROW/ zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej Dochody bieżące (plus): dotacje celowe z budżetu na zadania własne dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone dotacje celowe, środki UE zwrot nadpłaty podatku VAT kary umowne inne tytuły Wydatki zwiększyły się o kwotę przyrostu dochodów i wzrostu deficytu budżetowego

5 Realizacja dochodów za I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% DOCHODY , ,06 54,9 - majątkowe ,6816,4 -bieżące z tego: , ,3857,2 - własne , ,3156,0 - dotacje , ,7551,4 - subwencje ,6 Niski stopień wykonania dochodów majątkowych: przeważająca część zadań inwestycyjnych zostanie wykonana (rozliczona) w II półroczu. Stosunkowo wysoki stopień wykonania dochodów własnych, to skutek jednorazowych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT. Eliminując wpływ tych czynników, wykonanie wyniosłoby ponad 51,9%. Wykonanie w stosunku do I półrocza 2013 r. (113,9%), z tego: -dochody własne 149,6 % -dotacje 95,2 % - subwencje100,6 %

6 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% Dochody ze sprzedaży majątku ,6821,5 Dochody na zadania inwestycyjne z tego: - Dotacja PROW/ budowa placu zabaw w Milewie/ inwestycja zrealizowana Dotacja RPO/ rewitalizacja rynku i kamienic/ zadanie z 2013 r./ ostatnia transza dotacji Dotacja UM/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych… Morgi-Zdrojewo/ w trakcie realizacji Dotacja BGK/ mieszkania socjalne w M. Komorsku/ inwestycja wykonana Dotacja POKL/ projekt „Dziś inwestuję w jutro”/zakup 2 tablic interaktywnych/ inwestycja wykonana

7 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. WyszczególnieniePlanWykonanie% - Dotacja PROW / projekt Zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej/ realizacja przesunięta na 2015 r Dotacja nie ujęta w planie PROW/ remont świetlicy wiejskiej w M. Komorsku/ inwestycja zakończona w Dotacja/ rewitalizacja Jeziora Czarownic/ zadanie zakończone/ RAZEM ,6816,4

8 Dochody własne- wykonanie I półrocze 2014 WyszczególnieniePlan 2013Wykonanie% Podatek od nieruchomości ,2 Udział w podatku dochod. od osób fizycz ,3 Podatek rolny ,3 Pozostałe podatki lokalne ,9 Inne opłaty lokalne ( w tym „podatek śmieciowy”) ,8 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,2 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,6 Wpływy z usług ( oświata i opieka społeczna ) ,6 Dochody z gospodarki nieruchomościami ,1 Dochody jednoraz. ( podatek VAT, kary umowne) ,0 Pozostałe dochody ,1 RAZEM ,0

9 Realizacja wydatków za I półrocze 2014 WyszczególnieniePlanWykonanie% Wydatki , ,8952,3 - majątkowe ,6762,8 -bieżące w tym: , ,2251,0 - wynagrodzenia , ,4450,3 - dotacje udzielone ,0263,8 - obsługa długu ,0140,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9652,9 - realizacja statutowych zadań j.b , ,9554,4 - programy UE , ,4040,3 Wysoki stopień wykonanie wydatków majątkowych: na dwa największe zadania (rewitalizacja jeziora, mieszkania socjalne) poniesiono 90% planowanych wydatków. W strukturze wydatków największą pozycją są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 39,4% wydatków bieżących. Kolejnymi pozycjami są: świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 24,8% wydatków bieżących (głównie z zakresu pomocy społecznej); realizacja statutowych zadań/ 23,5% wydatków. Należy podkreślić, że koszty obsługi zadłużenia są niższe od planu (niski WIBOR 6M). Wykonanie w stosunku do I półrocza 2013 r.: - wydatki bieżące+4,9 % - wydatki majątkowe-6,1 %

10 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 ZadaniePlan 2014Wykonanie% Budowa placu zabaw w Milewie/ zadanie wykonane/ środki PROW Przebudowa drogi powiatowej nr 1208C (Przyny Szlacheckie)/ Dotacja dla powiatu/ realizacja inwestycji w październiku/ 25% udziału gminy Przebudowa drogi powiatowej nr 1209C (Bochlin)/ Dotacja dla powiatu/ realizacja inwestycji w październiku/ 25% udziału gminy II etap budowy drogi G. Morgi-Zdrojewo/ środki FOGR/ wykonanie wrzesień ,205,3 Przebudowa ulicy 1000-lecia/ zadanie wykonane ,901,9 Przebudowa ulicy Poprzecznej/ zadanie wykonane ,202,2 II etap budowy parkingu przy ul. Grudziądzkiej/ zadanie zakończone ,5088,2

11 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Opracowanie dokumentacji technicznej- budowa kanalizacji i odtworzenie nawierzchni Alei 3 Maja/ inwestycja realizowana w ,271,5 Budynek po warsztatach szkolnych/ roczna rata dla powiatu Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na mieszkania socjalne/ zadanie wykonane/ środki z BGK ,7391,3 Opracowanie koncepcji- zmiana użytkowania budynku szkolno-warsztatowego na mieszkania komunalne przy ul. Nowej Zakup gruntów zajętych pod drogi ,1043,0 Doposażenie ogrzewalni z węzłem sanitarnym ,5896,0 Wkład finansowy do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza ,767,1

12 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Fundusz Wsparcia Policji- dofinansowanie zakupu samochodu dla komisariatu w Nowem/ przewidywany termin zakupu-październik Monitoring miasta Rezerwa na zadanie inwestycyjne/ rozdysponowanie w III kw Wkład własny do projektu Realizacja systemu innowacji w edukacji w woj. kujawsko- pomorskim/ 12 tablic interaktywnych/ środki EFS Zakup mikrobusu- dowożenie uczniów ,6 Opracowanie projektu- zmiana sposobu użytkowania oraz rozbudowa budynku szkolno- warsztatowego na środowiskowy dom pomocy społecznej

13 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Zakup samochodu dla MGOPS/ realizacja w październiku Projekt- dziś inwestuję w jutro/2 tablice interaktywne/ dotacja EFS/ wykonane Budowa wiaty na terenie ośrodka w Osinach Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Zduńskiej/ złożono wniosek do UM/ środki PROW Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach/ realizacja 2014/15; razem / środki PROW ,9 Budowa hali sportowej- prace dodatkowe: nagłośnienie, siatki ochronne, monitoring ,9855,6

14 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2014 c.d. ZadaniePlan 2014Wykonanie% Wyposażenie hali- zakup aparatu szorującego ,7799,5 Projekt- dziś inwestuję w jutro/2 tablice interaktywne/ dotacja EFS/ wykonane Budowa wiaty na terenie ośrodka w Osinach Zwrot dotacji do MS z tytułu odzyskania podatku VAT ,75100 Rewitalizacja Jeziora Czarownic/ zadanie zakończone/środki PROW ,5893,0 RAZEM ,6762,8

15 ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY na dzień zł Kredyt bankowy na zakup bloku mieszkalnego w Milewie/ kredyt do roku 2032/ roczna spłata za 2014 rok zł Pożyczka z wfoś na wodociąg w Zdrojewie/ pożyczka do roku 2015/spłata rat kapitałowych począwszy od sierpnia 2011/ rata kwartalna zł Obligacje jst

16 Podsumowanie Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2014 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Stopień realizacji dochodów, zarówno w roku bieżącym jak i w porównaniu do lat ubiegłych, wskazuje jednoznacznie, że wykonanie planu dochodów w ujęciu rocznym jest realne. Zrealizowano dochody na poziomie 54,9 % planu rocznego, natomiast wydatki w wysokości 52,3 % wielkości planowanych. Na dzień r. wystąpiła nadwyżka budżetu ( ,17 zł), co jest wynikiem pozytywnym wobec planowanego na koniec roku deficytu ( zł). Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem czasowym wyznaczonym dla poszczególnych zadań. Na dzień r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka większa tym korzystniej dla finansów Gminy. Dla porównania nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza w latach poprzednich wynosiła: za 2011 r zł, za 2012 r zł i za 2013 r zł. Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2014 r. Gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

17 Realizacja WPF Wiele uwagi poświęcono ocenie trafności prognoz. Wpływy z tytułów podatków i opłat przedstawiono w perspektywie pięcioletniej ( ) Szczegółowo przedstawiono stan zadłużenia gminy i podano terminy spłaty zaciągniętych pożyczek (wcześniejszy slajd) Omówienie programu emisji obligacji:  Emisja obligacji: razem zł, z tego: 2012 r. kwota zł, 2013 r. kwota zł, II półrocze 2014 r. kwota zł  Przewidywane terminy wykupu poszczególnych serii obligacji: r zł r zł-2018 r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł Szczegółowo omówiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF (programy, projekty lub zadania o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż 1 rok)

18 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2014 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół dotacja z gminy , ,00 -dotacje pozostałe 9 500, ,00 -pozostałe przychody 500,00 439, 78 -Razem , ,7872,0% Koszty: - wynagrodzenia , ,73 -zakup materiałów i energii , ,37 -zbiory biblioteczne , ,32 -pozostałe 9 640, ,04 -Razem , ,4654,0% Stan środków finansowych na r ,35 Stan zobowiązań na r ,03 Zobowiązania wymagalne 0

19 Wykonanie planu finansowego CK „ZAMEK” za I półrocze 2014 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół przekazana dotacja , ,00 -pozostałe przychody 500,00 339,35 -Razem , ,3585,0% Koszty: -wynagrodzenia , ,37 -opał, energia, woda itp , ,01 -zakup materiałów i art. biur , ,35 -występy zespołów , ,25 -pozostałe , ,55 -Razem , ,5355,0% Stan środków finansowych na r ,80 Stan zobowiązań na r ,98 Zobowiązania wymagalne 0

20 Wykonanie planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2014 r. PRZYCHODY (tys. zł):Plan 2014 Wyk. I pół Kontrakt z NFZ2 110,01 044,1 -Badania profilaktyczne 230,0 121,9 -Czynsze za wynajem 14,0 7,6 -Pozostałe 2,0 2,4 -Razem2 356,01 176,0 KOSZTY: - wynagrodzenia1 307,0 674,5 -amortyzacja 115,0 64,0 -materiały i energia 210,0 106,7 -usługi obce 680,0 330,2 -pozostałe 13,0 13,7 -Razem2 325,01 188,6 Wynik finansowy + 31,0 -12,6 Stan należności 272,8 Stan zobowiązań 70,1 Zobowiązania wymagalne 0 Wydatki rzeczowe (tys. zł.): -Remont gabinetów rehab. 5,7 - kostka brukowa/ parking 40,9 - remonty samochodów 2,9 - rejestrator temp./ lodówki 2,5 - pozostałe 1,8 Razem53,8


Pobierz ppt "Załącznik do protokołu Nr XLVIII/14 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 24 września 2014 roku WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2014 Wielkości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google