Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” „Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” „Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak."— Zapis prezentacji:

1 Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” „Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak

2 PLAN ZEBRANIA 1. Organizacja przedszkola. 2. Rozkład dnia. 3. Odpłatność za przedszkole. 4. Przyprowadzanie i odbiór dziecka z przedszkola. 5. Wyprawka do przedszkola. 6. Oferta edukacyjna. 7. Udział w projektach. 8. Zwyczaje przedszkola. 9. Stowarzyszenie Przyjaciół Małych Astronomów. 10. Współpraca z rodzicami. 11. Jak przygotować dziecko na spotkanie z przedszkolem. 12. Strona internetowa 13. Pytania rodziców www.przedszkole28.pl

3 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych tej ustawy www.przedszkole28.pl

4 ROZKŁAD DNIA 6.00 – 8.15 6.00 – 8.15 – Przychodzenie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub proponowane przez nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne itp.). Obserwacja indywidualnego rozwoju dziecka. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną i stymulującą rozwój dziecka. 8.15 – 8.30 8.15 – 8.30 – Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczno – porządkowe. 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 – I Śniadanie 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 – Zajęcia kierowane i inspirowane przez nauczyciela, uwzględniające propozycje i zainteresowania dzieci (zajęcia dydaktyczne). Pobyt na świeżym powietrzu – spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. 11.00 – 11.15 11.00 – 11.15 – Czynności higieniczno – porządkowe. www.przedszkole28.pl

5 ROZKŁAD DNIA 11.15 – 11.30 11.15 – 11.30 – II Śniadanie 11.30 – 13.00 11.30 – 13.00 – Zajęcia i zabawy wyciszająco – relaksujące. Odpoczynek (zajęcia relaksacyjno – wyciszające, głośne czytanie bajek). Leżakowanie (młodsze grupy). Zajęcia indywidualne i grupowe (starsze grupy). 13.15 – 13.30 13.15 – 13.30 – Czynności higieniczno – porządkowe (starsze grupy). 13.30 – 14.00 13.30 – 14.00 – Obiad 14.00 – 17.00 14.00 – 17.00 – Kontynuacja zajęć kierowanych i inspirowanych przez nauczyciela. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy ruchowe w sali. Rozchodzenie się dzieci. www.przedszkole28.pl

6 ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XVII/204/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 29 września 2015r.  Godziny płatne : 6.00 – 8.00 oraz 13.00 – 17.00  Każda rozpoczęta godzina zajęć pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 0,80 zł.  6 zł dziennie za wyżywienie /śniadanie, II śniadanie i obiad/  Zasady pobierania opłat za przedszkole określa porozumienie o świadczeniu usług przez Przedszkole nr 28 im. Małych Astronomów w Poznaniu  Informacje na temat wysokości opłat za przedszkole przekazywane są w oddziałach przedszkolnych właściwych ze względu na pobyt dziecka.  OPŁATY PŁATNE Z GÓRY DO 15 -GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.  Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od terminowych wpłat www.przedszkole28.pl

7 ULGI W OPŁATACH Rodzice mogą korzystać z ulgi w opłacie za godzinowy pobyt dziecka w następujących przypadkach: Rodzice płacą 50% za pierwsze dziecko, jeśli pobierają na nie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny za drugie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola nawet gdy nie pobierają na nie zasiłków Rodzice są zwolnieni z opłaty w przypadku: trzeciego dziecka uczęszczającego do przedszkola czwartego dziecka w rodzinie drugiego dziecka z rodziny korzystającego z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do oddziałów specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej gdy dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej www.przedszkole28.pl

8 PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA Z PRZEDSZKOLA Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez: rodziców lub opiekunów prawnych; inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez rodziców na piśmie, gdyż tylko osoba pełnoletnia w świetle art. 11 Kodeksu Cywilnego posiada zdolność do czynności prawnych. osoby wymienione w punktach 1 – 2 muszą być trzeźwe; obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielowi lub woźnej oddziałowej pełniącej dyżur na korytarzu; niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie przed budynkiem placówki; personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go pracownikowi placówki do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbioru dziecka; nie obowiązują upoważnienia telefoniczne; dyrektor zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka; rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola według podpisanej umowy na dany rok szkolny; rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce. www.przedszkole28.pl

9 WYPAWKA DO PRZEDSZKOLA Pierwszego dnia do Przedszkola należy przynieść: kapcie, podpisane inicjałami dziecka (najlepiej łatwo zapinane) piżamkę, podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka pościel: koc (duży) i jasiek ubrane w poszewki woreczek do rzeczy rzeczy na przebranie dziecka ręcznik, podpisany chusteczki przytulankę: misia lub inną rzecz, która będzie stanowić „ kawałek domu” i pomoże znieść rozstanie z mamą www.przedszkole28.pl

10 WYPRAWKA D0 PRZEDSZKOLA Szanowni Państwo, Rodzice pierwszego dnia przynoszą ze sobą: zaufanie, że dziecko sobie poradzi zaufanie do nauczycielek i personelu przedszkola Uwagi: jeśli dziecko jest uczulone na jakieś pokarmy, prosimy o przygotowanie pisemnej informacji podpisanej przez rodzica i dostarczenie nauczycielce w grupie dziecka prosimy także o aktualizowanie numerów telefonów do kontaktów z Państwem prosimy o czytanie informacji na tablicy ogłoszeń zamieszczanych w ciągu roku szkolnego www.przedszkole28.pl

11 OFERTA EDUKACYJNA BEZPŁATNE: 1. Rytmika 2. Język angielski 3. Terapia logopedyczna /dzieci cztero, pięcio i sześcioletnie/ 4. Gimnastyka korekcyjna / dzieci cztero, pięcio i sześcioletnie/ 5. Religia /na życzenie rodziców/ ODPŁATNIE: 1. Zajęcia taneczne 2. Gimnastyka korekcyjna/dzieci młodsze/ www.przedszkole28.pl

12 UDZIAŁ W PROJEKTACH 1. T@bit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego 2. PLACÓWKI PROMUJĄCE ZDROWIE 3. DZISIAJ JESTEM MAŁYM, JUTRO BĘDĘ WIELKIM ASTRONOMEM – współpraca z PTMA 4. WOLONTARIAT 5. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS 6. MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY 7. MAMAO, TATO WOLĘ WODĘ 8. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA 9. AKADEMIA AQUAFRESH 10. CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 11. WSPÓŁPRACA Z KLUBEM GAJA www.przedszkole28.pl

13 ZWYCZAJE PRZEDSZKOLA 1. DZIEŃ ASTRONOMA 2. PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 3. MIĘDZYPRZEDSZKOLNA OLIMPIADA SPORTOWA 4. MIĘDZYPRZEDSZKOLNY TURNIEJ TAŃCA 5. SPOTKANIA OTWARTE DLA RODZICÓW 6. FESTYN RODZINNY 7. GAZETKA KURIER ASTRONOMA 8. UDZIAŁ W AKCJACH CHARTYTATYWNYCH 9. KIERMASZ ŚWIĄTECZNY www.przedszkole28.pl

14 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH ASTRONOMÓW Celem Stowarzyszenia jest: działalność charytatywna na rzecz wychowanków Przedszkola im. Małych Astronomów, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych tych dzieci; wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola im. Małych Astronomów; ochrona i promocja zdrowia; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci; wspomaganie Przedszkola im. Małych Astronomów w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych; organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. www.przedszkole28.pl

15 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców, zebrania grupowe, zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola, konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica, prowadzenie kącika dla rodziców, m.in.: informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci, strona internetowa przedszkola, organizację i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców organizację uroczystości przedszkolnych, włączanie rodziców w organizację tych imprez, organizację akcji: Cała Polska czyta dzieciom, Góra Grosza, Zbieraj makulaturę, ratuj konie itp, konkursy, wycieczki, zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in.: pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych itp., www.przedszkole28.pl

16 STRONA INTERNETOWA www.przedszkole28.pl

17 JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLEM Pomoc dziecku w adaptacji: - Nie obiecuj swojemu dziecku nagród za pójście do przedszkola. Nie strasz - "jeśli nie przestaniesz płakać, nie przyjdę po Ciebie" "Nie będziesz spał, nie bój się" "Z taką beksą nikt nie będzie się bawił". Powiedz np. „O widzę, że masz trudny dzień i nie chcesz iść do przedszkola” - Zaakceptuj, że w nowych sytuacjach dziecko może płakać, czuć się niepewnie. Pozwól mu i sobie przeżyć to doświadczenie, nie zaprzeczając uczuciom, które przeżywacie. - Nazwij to, co przeżywa dziecko "jak się rozstajemy to tęsknimy za sobą" "chcemy dobrze poznać to miejsce". "Kocham Cię, jesteś bezpieczny/a." Nazwij to, co dziecko będzie robiło w przedszkolu. Zapewnij, że zawsze przyjdziesz, że może zwrócić się o pomoc do Pań. - Pożegnaj się krótko, serdecznie, zgodnie z ustalonym rytuałem. Jeśli potrzebujesz wsparcia nauczyciela daj znać. Nie wracaj, jeśli czegoś zapomniałeś/aś. - Łzy dziecka mówią – "trudno mi się rozstać, nie wiem co się wydarzy, nie byłem/am w takiej sytuacji, nie znam dobrze tych Pań i tych dzieci." Zabierając dziecko z przedszkola gdy płacze, nie dajesz mu ani poczucia stabilności ani przewidywalności. www.przedszkole28.pl

18 JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLEM - NIGDY NIE ZNIKAJ BEZ UPRZEDZENIA, nie wychodź po odwróceniu uwagi dziecka, bez pożegnania. To trudne jeśli dziecko nie chce się rozstać i pojawiają się łzy. Bądź przy nim emocjonalnie, pozwól Wam przeżyć to trudne rozstanie. To buduje w dziecku zaufanie do Ciebie, bezpieczeństwo i przewidywalność. - Umów się z dzieckiem, kiedy po nie przyjdziesz – po obiedzie, po podwieczorku, przekaż tę informację nauczycielowi. Dotrzymuj słowa. Jeśli coś się dzieje i nie możesz przyjść do przedszkola o zwykłej porze – zadzwoń do przedszkola. - Jeśli jest jeden nauczyciel w grupie nie zaczynaj rozmowy. Umów się na spotkanie wtedy, kiedy może on zapewnić opiekę grupie i swobodę rozmowy - Nie rozmawiaj o dziecku w jego obecności w 3 osobie, jakby go nie było. Włącz go do rozmowy lub umów się z nauczycielem na osobności. - Nie domagaj się rozmowy z nauczycielem w ciągu dnia (poza krótka wymiana zdań)– ma zajmować się dziećmi. Informację o dziecku możesz uzyskać podczas konsultacji. www.przedszkole28.pl

19 JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLEM DNI ADAPTACYJNE 27 – 30 czerwca 2016 r. godz.: 15.00 – 17.00 FESTYN RODZINNY 11 czerwca 2016 r. – sobota godz.: 10,00 – 14,00 www.przedszkole28.pl

20 PYTANIA RODZICÓW www.przedszkole28.pl

21 ŻYCZĘ PAŃSTWU MIŁEJ WSÓŁPRACY Z NAUCZYCIELAMI ORAZ CAŁYM PERSONELEM NASZEGO PRZESZKOLA W ATMOSFERZE WZAJEMNEGO ZAUFANIA I SZACUNKU. UFAM,ŻE DZIECI W NASZEJ PLACÓWCE SPĘDZĄ WIELE MIŁYCH CHWIL, ROZWINĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA I UMIEJĘTNOŚCI, A RODZICE PRZEŻYJĄ WIELE WZRUSZAJĄCYCH CHWIL Z UDZIAŁEM DZIECI www.przedszkole28.pl

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Alina Witkowska Dyrektor Przedszkola www.przedszkole28.pl


Pobierz ppt "Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” „Pozwólmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może” J. Korczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google