Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015 r.

2 Przedłożone informacje Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Nowego z dnia 28 sierpnia 2015 r. O przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze O przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za I półrocze O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem za I półrocze Dane liczbowe przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Pod każdym rozdziałem szczegółowo opisano główne tytuły dochodów lub wydatków.

3 OPINIA RIO Uchwała Nr 17/I/2015 z 25 września 2015 Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w ustawowym terminie RIO w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informację z wykonania planu finansowego SPZOZ, instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień- Skład Orzekający stwierdza, co następuje: OPINIUJE POZYTYWNIE Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

4 Budżet- zmiany planu w ciągu roku TytułUchwała RM III/15/14 Zmiany od 1 do 14 Budżet (rok) na DOCHODY majątkowe bieżące WYDATKI majątkowe bieżące DEFICYT (-) Przychody Rozchody Dochody majątkowe : dotacja Nadleśnictwo Osie/ droga w Gajewie, +597 dotacja z PROW/ ścieżka Menonitów. Dochody bieżące (plus): dotacje celowe z budżetu na zadania własne, dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone, dotacje z WFOŚ, kary za korzystanie ze środowiska, korekta subwencji ogólnej, inne tytuły. Plan wydatków zwiększył się o kwotę przyrostu dochodów i kwotę wzrostu deficytu budżetowego.

5 Realizacja dochodów za I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% DOCHODY ,1 podział na: - majątkowe ,5 -bieżące ,2 podział na: - własne ,1 - dotacje ,6 - subwencje ,0 Niski stopień wykonania dochodów majątkowych: przeważająca część zadań inwestycyjnych zostanie wykonana (rozliczona) w II półroczu. Stosunkowo wysoki stopień wykonania dochodów własnych, to skutek wysokiego wskaźnika realizacji podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych jaki i osób fizycznych (odpowiednio 54,7% oraz 54,5%)

6 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Dochody ze sprzedaży majątku ,3 Dochody na zadania inwestycyjne z tego: - Dotacja RPO/ przebudowa Alei 3 Maja / inwestycja nie uzyskała wsparcia Środki z Nadleśnictwa Osie/ droga w Gajewie/ wyłoniono wykonawcę Dotacja UM/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych… Morgi-Zdrojewo/ w trakcie realizacji Dotacja PROW/ zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej/ zadanie zrealizowane w Dotacja RPO/ ścieżka Menonitów/ inwestycja zakończona

7 Dochody własne- wykonanie I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Podatek od nieruchomości ,2 Udział w podatku dochod. od osób fizycz ,9 Podatek rolny ,6 Pozostałe podatki lokalne ,4 Inne opłaty lokalne (podatek śmieciowy) ,1 Inne opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego) ,4 Opłata targowa ,5 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,6 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska ,9 Wpływy z usług (oświata i opieka społeczna) ,0 Odsetki ,3 Dochody z gospodarki nieruchomościami ,6 Pozostałe ,8 RAZEM ,1

8 Realizacja wydatków za I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Wydatki ,3 - majątkowe ,8 -bieżące w tym: ,7 - wynagrodzenia ,7 - dotacje udzielone ,6 - obsługa długu ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,4 - realizacja statutowych zadań j.b ,5 - programy UE ,2 Niski stopień wykonanie wydatków majątkowych wynika z cyklu inwestycyjnego. Zadania w skali roku zostaną w całości zrealizowane. Na większość robót wyłoniono w przetargach wykonawców. W strukturze wydatków największą pozycją są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 41,0% wydatków bieżących. Kolejnymi pozycjami są: realizacja statutowych zadań/ 24,6% wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 22,4% wydatków bieżących (głównie z zakresu pomocy społecznej). Należy podkreślić, że koszty obsługi zadłużenia są niższe od planu (niski WIBOR 6M).

9 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 ZadaniePlan 2015Wykonanie% Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych 870 mb/ Górne Morgi-Zdrojewo. Finansowanie: dotacja UM Budowa chodnika na działce nr 2/17 w Bochlinie. Finansowanie: fundusz sołecki ,0 Przebudowa ulicy 9 Maja. Zadanie zrealizowane ,6 Przebudowa ulicy Kuchczyńskiego Przebudowa ulicy Wiatracznej Budowa chodnika łączącego ulicę Leśną z Cisową Przebudowa drogi w Gajewie/ I etap

10 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Przebudowa ulicy 3 Maja Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania komunalne przy ul. Nowej 11a; prace projektowe Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla działek budowlanych przy ul. Generała Komierowskiego; prace projektowe ,1 Roczna wpłata na rzecz Starostwa powiatowego w Świeciu/ budynek Nowa 11; 7 rata z Wkład finansowy do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” ,2 Zakup samochodu Citroen Berlingo ,1 Dofinansowanie zakupu (20%) kamery termowizyjnej dla OSP 4 000

11 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Monitoring miasta Wkład własny do projektu Realizacja systemu innowacji w edukacji w woj. kujawsko- pomorskim/ 12 tablic interaktywnych/ środki EFS Zakup autobusu Scania- dowożenie uczniów ,4 Realizacja projektu „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” 2820 Budowa pomieszczenia programowego w Osinach

12 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowe ,5 Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Finansowanie: dotacja PROW ,7 Budowa mini boiska do piłki nożnej przy SP w Trylu Razem ,8

13 ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY na dzień zł Kredyt bankowy na zakup bloku mieszkalnego w Milewie/ kredyt do roku 2032/ roczna spłata za 2014 rok zł Pożyczka z wfoś na wodociąg w Zdrojewie/ pożyczka do roku 2015/spłata rat kapitałowych począwszy od sierpnia 2011/ rata kwartalna zł Obligacje jst

14 Podsumowanie Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Stopień realizacji dochodów, zarówno w roku bieżącym jak i w porównaniu do lat ubiegłych, wskazuje jednoznacznie, że wykonanie planu dochodów w ujęciu rocznym jest realne. Zrealizowano dochody na poziomie 54,1 % planu rocznego, natomiast wydatki w wysokości 49,3 % wielkości planowanych. Na dzień r. wystąpiła nadwyżka budżetu ( zł), co jest wynikiem pozytywnym wobec planowanego na koniec roku deficytu ( zł). Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem czasowym wyznaczonym dla poszczególnych zadań. Na dzień r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka większa tym korzystniej dla finansów Gminy. Dla porównania nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza w latach poprzednich wynosiła: za 2011 r zł, za 2012 r zł i za 2013 r zł i za 2014 r Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2014 r. Gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15 Realizacja WPF Wiele uwagi poświęcono ocenie trafności prognoz. Wpływy z tytułów podatków i opłat przedstawiono w perspektywie pięcioletniej ( ). Szczegółowo przedstawiono stan zadłużenia gminy i podano terminy spłaty zaciągniętych pożyczek. Omówienie programu emisji obligacji:  Emisja obligacji: razem zł, z tego: 2012 r. kwota zł, 2013 r. kwota zł, 2014 r. kwota zł  Przewidywane terminy wykupu poszczególnych serii obligacji: r zł r zł-2018 r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł r zł Szczegółowo omówiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF (programy, projekty lub zadania o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż 1 rok)

16 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2015 Przychody: Plan 2015 Wyk. I pół dotacja podmiotowa dotacje pozostałe pozostałe przychody Razem ,4% Koszty: - wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów i energii zbiory biblioteczne zakup wyposażenia pozostałe Razem ,4% Stan środków finansowych na r Stan zobowiązań na r. 0 Zobowiązania wymagalne 0

17 Wykonanie planu finansowego CK „ZAMEK” za I półrocze 2015 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół dotacja podmiotowa pozostałe przychody Razem ,9% Koszty: -wynagrodzenia opał, energia, woda itp zakup materiałów i art. biur zakup usług remontowych występy zespołów pozostałe Razem ,0% Stan środków finansowych na r Stan zobowiązań na r. 0 Zobowiązania wymagalne 0

18 Wykonanie planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2015 r. PRZYCHODY (tys. zł):Plan 2015 Wyk. I pół Kontrakt z NFZ Badania profilaktyczne Czynsze za wynajem 145 -Pozostałe 124 -Razem (53%) KOSZTY: - wynagrodzenia amortyzacja materiały i energia usługi obce pozostałe Razem (53%) Wynik finansowy Stan należności 255 Stan zobowiązań 72 Zobowiązania wymagalne 0 Wydatki rzeczowe (tys. zł.): -Remont gabinetów rehab. 24,4 - sprzęt komputerowy 2,4 - remonty samochodów 4,3 - pozostałe 3,1 Razem34,2


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google