Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015."— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015 r.

2 Przedłożone informacje Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Nowego z dnia 28 sierpnia 2015 r. O przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015. O kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2015. O przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Zamek w Nowem za I półrocze 2015. O przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Przychodni w Nowem za I półrocze 2015. Dane liczbowe przedstawiono w pełnej klasyfikacji budżetowej tzn. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Pod każdym rozdziałem szczegółowo opisano główne tytuły dochodów lub wydatków.

3 OPINIA RIO Uchwała Nr 17/I/2015 z 25 września 2015 Burmistrz Nowego wykonując dyspozycję art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych, przedłożył w ustawowym terminie RIO w Bydgoszczy, informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku, informację z wykonania planu finansowego SPZOZ, instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Biorąc pod uwagę powyższą informację jak i sprawozdania budżetowe obrazujące realizację dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu gminy, dotacji i wydatków z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach porozumień- Skład Orzekający stwierdza, co następuje: OPINIUJE POZYTYWNIE Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

4 Budżet- zmiany planu w ciągu roku TytułUchwała RM III/15/14 Zmiany od 1 do 14 Budżet (rok) na 30.06.2015 DOCHODY 28 547 000889 27029 436 270 - majątkowe 1 590 000 100 597 1 609 597 - bieżące 27 038 000 788 673 27 826 673 WYDATKI 28 899 0001 907 92930 807 009 - majątkowe 2 380 080 982 1023 362 182 - bieżące 26 519 000925 82727 444 827 DEFICYT (-) -352 080-1 018 659- 1 370 739 Przychody 700 0001 018 659 1 718 659 Rozchody -347 920 Dochody majątkowe : +100 000 dotacja Nadleśnictwo Osie/ droga w Gajewie, +597 dotacja z PROW/ ścieżka Menonitów. Dochody bieżące (plus): +340 188 dotacje celowe z budżetu na zadania własne, +364 491 dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone, +73 960 dotacje z WFOŚ, +60 000 kary za korzystanie ze środowiska, -66 444 korekta subwencji ogólnej, +16 478 inne tytuły. Plan wydatków zwiększył się o kwotę przyrostu dochodów i kwotę wzrostu deficytu budżetowego.

5 Realizacja dochodów za I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% DOCHODY 29 436 27015 927 42254,1 podział na: - majątkowe 1 609 597 282 06417,5 -bieżące 27 826 67315 645 35856,2 podział na: - własne 11 472 232 6 092 23653,1 - dotacje 7 388 839 3 809 04551,6 - subwencje 10 575 1996 026 14157,0 Niski stopień wykonania dochodów majątkowych: przeważająca część zadań inwestycyjnych zostanie wykonana (rozliczona) w II półroczu. Stosunkowo wysoki stopień wykonania dochodów własnych, to skutek wysokiego wskaźnika realizacji podatków i opłat lokalnych zarówno od osób prawnych jaki i osób fizycznych (odpowiednio 54,7% oraz 54,5%)

6 Dochody majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Dochody ze sprzedaży majątku 400 000 257 06564,3 Dochody na zadania inwestycyjne z tego: - Dotacja RPO/ przebudowa Alei 3 Maja / inwestycja nie uzyskała wsparcia 752 0000 - Środki z Nadleśnictwa Osie/ droga w Gajewie/ wyłoniono wykonawcę 100 0000 - Dotacja UM/ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych… Morgi-Zdrojewo/ w trakcie realizacji 150 0000 - Dotacja PROW/ zagospodarowanie terenu parku przy ulicy Zduńskiej/ zadanie zrealizowane w 2014 025 000 - Dotacja RPO/ ścieżka Menonitów/ inwestycja zakończona 207 5970

7 Dochody własne- wykonanie I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Podatek od nieruchomości3 690 0002 073 35656,2 Udział w podatku dochod. od osób fizycz.3 897 4661 748 49044,9 Podatek rolny622 000308 20449,6 Pozostałe podatki lokalne562 000299 95653,4 Inne opłaty lokalne (podatek śmieciowy)1 115 000547 98049,1 Inne opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego)60 00059 06298,4 Opłata targowa62 00027 61644,5 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu210 000135 69964,6 Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska290 000295 505101,9 Wpływy z usług (oświata i opieka społeczna)286 500154 56754,0 Odsetki59 00032 60955,3 Dochody z gospodarki nieruchomościami585 30037232063,6 Pozostałe32 96636 872111,8 RAZEM11 472 2326 092 23653,1

8 Realizacja wydatków za I półrocze 2015 WyszczególnieniePlan 2015Wykonanie% Wydatki 30 807 00915 188 40349,3 - majątkowe 3 362 182734 43221,8 -bieżące w tym: 27 444 82714 453 97152,7 - wynagrodzenia 11 920 6965 929 75949,7 - dotacje udzielone 1 824 9671 398 58376,6 - obsługa długu 312 500133 13542,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 733 0473 234 78656,4 - realizacja statutowych zadań j.b. 7 314 2993 549 96848,5 - programy UE 339 318207 74161,2 Niski stopień wykonanie wydatków majątkowych wynika z cyklu inwestycyjnego. Zadania w skali roku zostaną w całości zrealizowane. Na większość robót wyłoniono w przetargach wykonawców. W strukturze wydatków największą pozycją są „wynagrodzenia i pochodne”, które stanowią 41,0% wydatków bieżących. Kolejnymi pozycjami są: realizacja statutowych zadań/ 24,6% wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych/ 22,4% wydatków bieżących (głównie z zakresu pomocy społecznej). Należy podkreślić, że koszty obsługi zadłużenia są niższe od planu (niski WIBOR 6M).

9 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 ZadaniePlan 2015Wykonanie% Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów ornych 870 mb/ Górne Morgi-Zdrojewo. Finansowanie: dotacja UM 150.000 320 8900 Budowa chodnika na działce nr 2/17 w Bochlinie. Finansowanie: fundusz sołecki 14 110 100,0 Przebudowa ulicy 9 Maja. Zadanie zrealizowane. 55 00054 80099,6 Przebudowa ulicy Kuchczyńskiego142 0000 Przebudowa ulicy Wiatracznej85 0000 Budowa chodnika łączącego ulicę Leśną z Cisową 40 5000 Przebudowa drogi w Gajewie/ I etap220 0000

10 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Przebudowa ulicy 3 Maja.1 473 5000 Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolno-warsztatowych na mieszkania komunalne przy ul. Nowej 11a; prace projektowe 1 200 100 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla działek budowlanych przy ul. Generała Komierowskiego; prace projektowe 7 2007 13499,1 Roczna wpłata na rzecz Starostwa powiatowego w Świeciu/ budynek Nowa 11; 7 rata z 10 17 4000 Wkład finansowy do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” 26 9497 86529,2 Zakup samochodu Citroen Berlingo60 00057 68196,1 Dofinansowanie zakupu (20%) kamery termowizyjnej dla OSP 4 000

11 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Monitoring miasta10 0000 Wkład własny do projektu Realizacja systemu innowacji w edukacji w woj. kujawsko- pomorskim/ 12 tablic interaktywnych/ środki EFS 44 1510 Zakup autobusu Scania- dowożenie uczniów250 000246 00098,4 Realizacja projektu „Dzieci przyszłością Gminy Nowe” 2820 Budowa pomieszczenia programowego w Osinach. 15 0000

12 Wydatki majątkowe- wykonanie I półrocze 2015 c.d. ZadaniePlan 2015Wykonanie% Budowa linii kablowych oświetleniowych i montaż opraw oświetleniowych na terenie Gminy Nowe 200 0002 9201,5 Podniesienie potencjału turystycznego wsi poprzez realizację ścieżki historyczno dydaktycznej „Śladami Menonitów” w Mątawach. Finansowanie: dotacja PROW 207.597 340 000338 87999,7 Budowa mini boiska do piłki nożnej przy SP w Trylu 15 0000 Razem3 362 182734 43221,8

13 ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE GMINY na dzień 30.06.2015 8 059 720 zł Kredyt bankowy na zakup bloku mieszkalnego w Milewie/ kredyt do roku 2032/ roczna spłata za 2014 rok- 51 120 zł 860 520 Pożyczka z wfoś na wodociąg w Zdrojewie/ pożyczka do roku 2015/spłata rat kapitałowych począwszy od sierpnia 2011/ rata kwartalna 98 800 zł 99 200 Obligacje jst7 100 000

14 Podsumowanie Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2015 r. w stosunku do planu rocznego nie budzi zastrzeżeń. Stopień realizacji dochodów, zarówno w roku bieżącym jak i w porównaniu do lat ubiegłych, wskazuje jednoznacznie, że wykonanie planu dochodów w ujęciu rocznym jest realne. Zrealizowano dochody na poziomie 54,1 % planu rocznego, natomiast wydatki w wysokości 49,3 % wielkości planowanych. Na dzień 30.06.2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetu (+739.019 zł), co jest wynikiem pozytywnym wobec planowanego na koniec roku deficytu (- 1.370.739zł). Wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem czasowym wyznaczonym dla poszczególnych zadań. Na dzień 30.06.2015 r. wystąpiła nadwyżka w sekcji bieżącej (dochody bieżące – wydatki bieżące) w wysokości + 1.191.386 zł. Jest to bardzo ważny parametr ekonomiczny, im nadwyżka większa tym korzystniej dla finansów Gminy. Dla porównania nadwyżka operacyjna na koniec I półrocza w latach poprzednich wynosiła: za 2011 r. +568.689 zł, za 2012 r. +360.043 zł i za 2013 r. +568.689 zł i za 2014 r. 2.206.773. Wielkość nadwyżki (w dłuższej perspektywie czasowej) ma decydujący wpływ na możliwość zadłużania się Gminy, tzn. na zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2014 r. Gmina Nowe spełnia kryteria o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15 Realizacja WPF Wiele uwagi poświęcono ocenie trafności prognoz. Wpływy z tytułów podatków i opłat przedstawiono w perspektywie pięcioletniej (2011-2015). Szczegółowo przedstawiono stan zadłużenia gminy i podano terminy spłaty zaciągniętych pożyczek. Omówienie programu emisji obligacji:  Emisja obligacji: razem 7 100 000 zł, z tego: 2012 r. kwota 1 900 000 zł, 2013 r. kwota 4 600 000 zł, 2014 r. kwota 600 000 zł  Przewidywane terminy wykupu poszczególnych serii obligacji: - 2016 r.500 000 zł- 2017 r.700 000 zł-2018 r.700 000 zł - 2019 r.700 000 zł- 2020 r.700 000 zł- 2021 r.700 000 zł - 2022 r.700 000 zł- 2023 r.700 000 zł- 2024 r.600 000 zł - 2025 r.500 000 zł- 2026 r.600 000 zł Szczegółowo omówiono przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF (programy, projekty lub zadania o przewidywanym okresie realizacji dłuższym niż 1 rok)

16 Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem za I półrocze 2015 Przychody: Plan 2015 Wyk. I pół. 2015 -dotacja podmiotowa 180 000170 000 -dotacje pozostałe 6 500 0 -pozostałe przychody 200 90 -Razem 186 700170 09096,4% Koszty: - wynagrodzenia i pochodne 134 970 55 888 -zakup materiałów i energii 9 500 3 142 -zbiory biblioteczne 20 000 5 385 -zakup wyposażenia 9 000 3579 -pozostałe 13 230 5 575 -Razem 186 700 73 56939,4% Stan środków finansowych na 30.06.2015 r. 96 521 Stan zobowiązań na 30.06.2015 r. 0 Zobowiązania wymagalne 0

17 Wykonanie planu finansowego CK „ZAMEK” za I półrocze 2015 Przychody: Plan 2014 Wyk. I pół. 2014 -dotacja podmiotowa 680 000660 000 -pozostałe przychody 2 000 1 128 -Razem 682 000 661 12896,9% Koszty: -wynagrodzenia 326 600159 596 -opał, energia, woda itp. 46 700 15 565 -zakup materiałów i art. biur. 35 000 13 921 -zakup usług remontowych 21 000 3 880 -występy zespołów 200 000141 396 -pozostałe 52 700 21 787 -Razem 682 000356 14555,0% Stan środków finansowych na 30.06.2015 r. 304 983 Stan zobowiązań na 30.06.2014 r. 0 Zobowiązania wymagalne 0

18 Wykonanie planu finansowego Gminnej Przychodni za I półrocze 2015 r. PRZYCHODY (tys. zł):Plan 2015 Wyk. I pół. 2015 -Kontrakt z NFZ 2 250 1 197 -Badania profilaktyczne 220 119 -Czynsze za wynajem 145 -Pozostałe 124 -Razem 2 496 1 325 (53%) KOSZTY: - wynagrodzenia1 443 686 -amortyzacja 129 62 -materiały i energia 200 144 -usługi obce 680 401 -pozostałe 15 8 -Razem2 467 1 301 (53%) Wynik finansowy + 29 +24 Stan należności 255 Stan zobowiązań 72 Zobowiązania wymagalne 0 Wydatki rzeczowe (tys. zł.): -Remont gabinetów rehab. 24,4 - sprzęt komputerowy 2,4 - remonty samochodów 4,3 - pozostałe 3,1 Razem34,2


Pobierz ppt "WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWE za I półrocze 2015 Wielkości rzeczywiste Załącznik Nr 3 do protokołu Nr X/15 sesji Rady Miejskiej w dniu 30 września 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google