Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja pracy świetlicy w świetle aktualnych aktów prawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja pracy świetlicy w świetle aktualnych aktów prawnych"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja pracy świetlicy w świetle aktualnych aktów prawnych
Organizacja pracy świetlicy w świetle aktualnych aktów prawnych. Dokumentacja w pracy świetlicy. Wrzesień 2014 r

2 Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 256, póz ze zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

4 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz.674 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r., poz. 426)

5 Prowadzenieświetlicy art.67.3-6. uoso
„3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

6 Liczba uczniów 4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2.

7 Pozostałe szkoły Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej oraz w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić: 1) w szkole (oddziale) dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących - od 6 do 8, 2) w szkole (oddziale) dla uczniów niewidomych i słabo widzących - od 8 do 10, 3) w szkole (oddziale) dla uczniów z chorobami przewlekłymi - od 10 do 16, 4) w szkole (oddziale) dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi - od 6 do 8,

8 Pozostałe szkoły 5) w szkole (oddziale) dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową - od 8 do 12, 6) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16, 7) w szkole (oddziale) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym - od 6 do 8, 8) w szkole (oddziale) dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi - od 2 do 4, 9) w szkole (oddziale) dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania - od 10 do 16

9 Zadania 5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

10 Z podstawy programowej
Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

11 Z podstawy programowej
W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

12 Z podstawy programowej
18.Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje: 1)zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo;

13 Rola świetlicy w odniesieniu do:
Dzieci Zapewnienie bezpiecznego i atrakcyjnego spędzania czasu Pomoc w odrabianiu lekcji Wspomaganie rozwoju

14 Rodziców: Fachowa opieka nad dzieckiem Wspomaganie rozwoju dziecka
Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

15 Szkoły: Zapewnienie bezpiecznej opieki Kształtowanie postaw
Wspomaganie rozwoju ucznia

16 Nowelizacja 26 sierpień 2014 r.
§11.1. Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone w świetlicy w danym roku szkolnym, w tym zajęcia opieki świetlicowej, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz.191). W dzienniku zajęć w świetlicy należy dodatkowo odnotować, że przeprowadzenie zajęć stanowi realizację zajęć, o których mowa w art.42 ust.1 pkt 2 lita ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

17 2. Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz oddział do którego uczęszczają, a także odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem §22 ust.5.

18 Dokumentacja pracy świetlicy
dziennik zajęć regulamin świetlicy roczny plan pracy świetlicy miesięczny lub semestralny plan pracy świetlicy tygodniowy rozkład zajęć świetlicowych tygodniowy plan pracy nauczycieli świetlicy

19 Dokumentacja cd. podania, wnioski o przyjęcie do świetlicy
wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy protokoły z posiedzeń zespołów samokształceniowych lub wychowawczych protokoły z posiedzeń komisji kwalifikującej uczniów do świetlicy sprawozdania semestralne z pracy świetlicy – dołączone do księgi protokołów szkoły kronika świetlicy gazetka świetlicowa 

20 Kadry – kwalifikacje rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… § 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela- wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela- wychowawcy w internatach posiada osoba, która: 1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub 3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której prowadzone są świetlica szkolna lub internat, określone w § 2-4.

21 Kadry – kierownik świetlicy
§ 9. Stanowiska kierownicze inne niż wymienione w § 1–8, tworzone zgodnie ze statutami publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki oraz zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który: 1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole, placówce lub zespole szkół lub placówek, w którym stanowisko kierownicze jest tworzone; 2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

22 Kadry – kierownik świetlicy
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy lub b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat pracy w szkole wyższej– przed powierzeniem stanowiska kierowniczego; 4) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 5–9. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

23 Kadry - asystent nauczyciela art. 7 ust. 1e-1g
„1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia w klasach I-III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w ust. 1a, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w ust. 1a, lub wychowawcy świetlicy.

24 Kadry - asystent nauczyciela
1f. Asystent, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje się odpowiednio.

25 Kadry - asystent nauczyciela
1g. Asystentowi, o którym mowa w ust. 1e, nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3.”;

26 Kadry – czas pracy art.42.3 KN
Wychowawcy świetlic szkolnych i półinternatów (z wyjątkiem wychowawców świetlic szkół specjalnych), świetlic i klubów środowiskowych, w tym: profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych, wychowawcy młodzieżowych ośrodków socjoterapii – 26 godzin tygodniowo

27 Etat łączony ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w poszczególnych pensach
np. nauczyciel realizuje 18 godzin dydaktycznych i 10 w świetlicy to: 16/18=0,89, 10/26=0,38. 0,89+0,38=1,27. 1,27 = 26 godz. to 1 etat = 20 godz. / 6 godz ponadwymiarowych/.

28 Ochrona danych i wizerunku ucznia. uoodo/
art. 6.1 W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. art. 23 ust. 1 pkt 1 ODO ustanawia jako przesłankę legalizującą przetwarzanie zgodę osoby, której dane dotyczą, przy czym ustawa jednoznacznie uznaje udzielenie zgody za oświadczenie woli, które nie może być domniemane lub dorozumiane z oświadczenia woli o innej treści . osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza” (wyrok SA w Warszawie z dn

29 Ochrona danych i wizerunku ucznia. uoodo/
Art Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba, że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, …. 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, art. 23 ust. 1 pkt 1 ODO ustanawia jako przesłankę legalizującą przetwarzanie zgodę osoby, której dane dotyczą, przy czym ustawa jednoznacznie uznaje udzielenie zgody za oświadczenie woli, które nie może być domniemane lub dorozumiane z oświadczenia woli o innej treści . osoba jej udzielająca musi mieć pełną świadomość nie tylko formy przedstawienia jej wizerunku, ale także miejsca i czasu publikacji, zestawienia z innymi wizerunkami i towarzyszącego komentarza” (wyrok SA w Warszawie z dn

30 Przykład oświadczenia
OŚWIADCZENIE zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczy uczennicy/ucznia imię i nazwisko Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie: • danych osobowych naszego dziecka oraz naszych, jako rodziców (opiekunów prawnych) • wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej szkoły Rozdz.2a uoso

31 Przykład oświadczenia
przez………………… w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki Rozdz.2a uoso

32 Przykład oświadczenia
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U. Nr 56, poz. 1047), Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Rozdz.2a uoso

33 Przykład oświadczenia
Jednocześnie oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, o tym, że administratorem danych osobowych jest szkoła, o przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz.U nr 101, poz ze zm.) uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści naszych danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Oświadczamy również, że nasze dane osobowe podaliśmy dobrowolnie. Rozdz.2a uoso

34 Wolontariat Szkoła korzystająca ze świadczeń wolontariusza ma obowiązek: - zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej - poinformować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi - zapewnić higieniczne i bezpieczne warunki pracy; - zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - wolontariusz wykonuje pracę pod kierunkiem nauczyciela, chyba że posiada odpowiednie kwalifikacje

35 Kiermasze szkolne Loteria fantowa to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe. Dochód z loterii fantowej musi być przeznaczony na cele społecznie użytecznie, w szczególności dobroczynne. Cel musi być określony w regulaminie loterii. Zgłoszenie loterii fantowej dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia tej gry, do właściwego naczelnika urzędu celnego. Podstawę prawną zasad urządzania małych loterii fantowych stanowią przepisy ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz ze zm.), nowelizacja ustawy z dnia r. (Dz. U. nr 134 poz. 779).

36 Kiermasze szkolne . Urządzanie „małych loterii fantowych” jest wolne od opłat, podatku od gier, składania deklaracji podatkowych, prowadzenie ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier. Po zakończeniu loterii podmiot urządzający loterię winien w terminie 30 dni od dnia zakończenia urządzanej gry dokonać rozliczenia tej loterii przed naczelnikiem właściwego urzędu celnego. Podstawę prawną zasad urządzania małych loterii fantowych stanowią przepisy ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz ze zm.), nowelizacja ustawy z dnia r. (Dz. U. nr 134 poz. 779).

37 Kiermasze szkolne Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej w składzie 7 uznał, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca r. o podatku od towarów i usług gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami podatku od towarów i usług. sędziów NSA (sygn. I FPS 1/13). 29 sierpnia 2013 r. Podstawę prawną zasad urządzania małych loterii fantowych stanowią przepisy ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz ze zm.), nowelizacja ustawy z dnia r. (Dz. U. nr 134 poz. 779).

38 Co o świetlicy w Statucie Szkoły?
Że jest, Dla kogo, tryb zapisu do świetlicy, Zadanie, Czas i organizacja pracy, Tryb relegowania

39 Plan ? Projekt przyszłości jakiej pragniemy – jest celowy.
Musi być kompletny – zintegrowane na każdym szczeblu zarządzania Plan ma w organizacjach charakter obowiązujący, natomiast program postulatywny. Plan jest zbiorem wydanych decyzji, program wskazuje kierunki i sposoby realizacji celów

40 Źródła planowania pracy świetlicy.
UOSO Podstawa programowa Plan pracy szkoły Potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów

41 Co w planie pracy świetlicy?
plan powinien: mieć prostą konstrukcję, jasno precyzować obowiązki pracowników świetlicy, zawierać terminarz wykonania zadań, zadanie powinny być mierzalne, uwzględniać równomierne rozłożenie zadań na poszczególne miesiące.

42 Konstrukcja planu - zadania, cele - wyraźnie określone czynności,
-środki, -terminy realizacji -odpowiedzialni za wykonanie.

43 Regulamin świetlicy. Cele i zadania, Organizacja pracy w świetlicy,
Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy, Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy, Zadania wychowawcy świetlicy, Powierzanie opiece i odbieranie, Sytuacje wyjątkowe, Dokumentacja świetlic, Nagrody i kary


Pobierz ppt "Organizacja pracy świetlicy w świetle aktualnych aktów prawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google