Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2 TERMIN REALIZACJI BADANIA 30.10.2013 r. – 4.03.2014 r. WYKONAWCA BADANIA Firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie

3 CELE BADANIA CEL GŁÓWNY BADANIA: Ocena stopnia realizacji zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i odpadowej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zadania realizowane w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na realizację wymogów dyrektyw UE w obszarze zrównoważonego rozwoju Identyfikacja problemów i zagrożeń w realizacji wymogów dyrektyw UE w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

4 PROBLEMATYKA BADANIA Pozyskane w ramach badania dane przeanalizowane zostały w siedmiu obszarach tematycznych Ocena wpływu projektów pod kątem środowiskowym, tj. sprawdzenie czy zadania realizowane w ramach danego projektu miały wpływ z jednej strony na zminimalizowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz z drugiej strony na jego ochronę Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i problemów w wypełnianiu dyrektyw UE Określenie, które projekty miały wpływ na wypełnienie zobowiązań zapisanych w poszczególnych dyrektywach Przeanalizowanie założeń projektowych, stanu prac nad wdrażanymi projektami, efektów realizacji projektów oraz wpływu projektów na realizację działań z zakresu ochrony środowiska i przyrody – ocena jakościowa Wskazanie czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na dotychczasową realizację wymogów wynikających z dyrektyw UE Opracowanie dobrych praktyk – najbardziej skutecznie przyczyniający się do realizacji dyrektyw UE Analiza dotychczasowego kierunku działań w zakresie wsparcia ochrony środowiska i ochrony przyrody w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 w kontekście adekwatności do zapisów dyrektyw UE objętych badaniem

5 DYREKYWY UE OBJĘTE BADANIEM 1. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 2. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie Polityki wodnej, 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/14/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

6 DZIAŁANIA I KATEGORIE INTERWENCJI OBJĘTE BADANIEM

7

8  Analiza desk research obejmująca najważniejsze dokumenty związane z RPO- WK-P na lata 2007-2013 oraz wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych,  Komputerowo wspomagane wywiady telefoniczne CATI z Beneficjentami projektów w ramach wybranych kategorii interwencji (n=217),  Indywidualne wywiady pogłębione IDI z przedstawicielami IZ RPO WK-P (n=10),  Panel ekspercki z przedstawicielami IZ, uczelni wyższej oraz WFOŚiGW (n=12)  Studia przypadków projektów uznanych za tzw. „dobre praktyki” (n=8). METODY I TECHNIKI BADAWCZE

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google