Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,"— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 14 marca 2016 r.

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko (ooś) (1) Unijne: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko ( Dz. Urz. UE.L.2012.26.1 ze zm.) ), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. UE.L.2001.197.30), dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE. L.1992.206.7), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE. L. 2010.20.7), dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L.2000.327.1 ze zm.)

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko (ooś) (2) Krajowe: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. ), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko PROJEKT PROJEKT PLANU / PROGRAMU/ STRATEGII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko W RPO WP 2014 – 2020 oceniana tylko dla konkretnych rodzajów projektów (rewitalizacja).

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres weryfikacji dokumentów z procedury ooś we wnioskach RPO WP 2014 - 2020 1. Kompletność dokumentacji 2. Poprawność wypełnienia załącznika 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś Poprawność wypełnienia załącznika Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś 3. Spójność informacji zawartych w poszczególnych dokumentach 4. Chronologia uzyskania zezwoleń na inwestycję 5. Poprawność przeprowadzenia procedury ooś pod kątem wymogów prawa (unijnego, krajowego)

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumentacja ooś oceniana w projektach RPO WP 2014 - 2020 Wniosek o dofinansowanieZał. 1. Studium wykonalności (SW) /biznes planZał. 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oośZał.2.2. Dokumentacja z postępowania ooś Zał.2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 Zał. 2.4. Oświadczenie o niezaleganiu ze sprawozdawczością dot. ooś i form ochrony przyrody Zał. 2.5. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną Zał. 3. Zezwolenia inwestycyjne (decyzje lokalizacyjne, zgłoszenia, pozwolenia na budowę)

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Rodzaje projektów ocenianych w ramach konkursów RPO WP 2014 - 2020 PROJEKT (jedno lub więcej zadań) INFRASTRUKTURALNY (wymagający prac budowlanych, niezależnie od tego czy wymagają pozwolenia na budowę/ zgłoszenia) NIEINFRASTRUKTURALNY (np. czynna ochrona przyrody, szkolenia, zakup taboru, sprzętu, wyposażenia) wymaga DSU i zezwoleń inwestycyjnych Nie wymaga DSU, wymaga zezwoleń inwestycyjnych Nie wymaga DSU i zezwoleń inwestycyjnych Wymaga DSU i zezwoleń inwestycyjnych Nie wymaga DSU i zezwoleń inwestycyjnych najbardziej prawdopodobne w konkursie dla Działania 9.1.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres dokumentacji z procedury ooś (1) Zał. 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś dla każdego zadania projektu, niezależnie od charakteru (infrastrukturalny czy nie) szczególnie istotny gdy brak obowiązku uzyskiwania DSU Dokumentacja postępowania ooś dla każdego zadania projektu, które wymagało uzyskania DSU, przeprowadzenia ponownej ooś i / lub oceny na obszar Natura 2000 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dla projektu infrastrukturalnego, załączniki - mapa z lokalizacją projektu względem najbliższych obszarów Natura 2000 oraz informacja o przedsięwzięciu będąca podstawą wydania zaświadczenia,

9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres dokumentacji z procedury ooś (2) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 zasada podstawowa: 1 zaświadczenie na wszystkie zadania projektu (w przypadku projektu złożonego z kilku zadań lub realizacji zadań przez kilka podmiotów, dopuszcza się uzyskanie oddzielnych zaświadczeń, ale w informacji o przedsięwzięciu (np. KIP) powinien się znaleźć opis całego projektu), zaświadczenie nie jest możliwe do uzyskania dla przedsięwzięcia infrastrukturalnego jeśli RDOŚ stwierdzi ryzyko negatywnego oddziaływania projektu na obszar Natura 2000, zaświadczenia nie trzeba składać jeśli szczegółową analizę oddziaływania na obszar Natura 2000 (zgodną z art. 6.3 dyrektywy „siedliskowej”) dokonano w ramach ooś przeprowadzanej podczas uzyskiwania DSU, ponownej ooś, oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 na etapie zezwolenia na realizację przedsięwzięcia.

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres dokumentacji z procedury ooś (3) Oświadczenie o niezaleganiu ze sprawozdawczością dotyczącą ooś i form ochrony przyrody (oświadczenie GDOŚ) dotyczy obowiązków sprawozdawczych względem GDOŚ, składane tylko, jeśli wnioskodawca projektu (lub organ przy nim działający, np. rada gminy) jest zobowiązany do sprawozdawczości, odnosi się do sprawozdawczości z: -przeprowadzonych SOOŚ i OOŚ dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu, -informacji o ustalanych / tworzonych formach ochrony przyrody będących w obszarze oddziaływania projektu, złożenie oświadczenia to zgoda na kontrolę projektu przez IZ RPO WP 2014 – 2020 w tym zakresie.

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres dokumentacji z procedury ooś (4) Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenie RDW) dla projektów infrastrukturalnych niewpływających znacząco negatywnie na stan jednolitych części wód, wydawane przez RDOŚ, wydawane na podstawie informacji o: - przedsięwzięciu i jego oddziaływaniach, - rodzajach i stanach poszczególnych JCWP i JCWPd, - dokumentacji (w tym decyzjach administracyjnych) uzyskanych już dla projektu, wniosek dostępny na stronie BIP RDOŚ w Gdańsku, do IZ RPO WP 2014 – 2020 dostarczyć zaświadczenie wraz z wnioskiem, na podstawie którego je uzyskano.

12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zakres dokumentacji z procedury ooś (5) Informacje o koniecznych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie dokumentach potwierdzających prawidłowość procedury ooś znajdą się w Regulaminie konkursu dla Działania 9.1. Załącznik nr 3 do Regulaminu – Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie: Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (wzór załącznika), Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (instrukcja wypełniania), Lista dokumentów koniecznych do przedstawienia w zależności od procedury ooś i daty złożenia wniosku o wydanie DSU), Oświadczenie GDOŚ (wzór załącznika). Podstawowe informacje o rodzajach i zasadach dotyczących procedur ooś opisano w załączniku nr 5 – Wytyczne OOŚ do Zasad wdrażania RPO WP 2014 – 2020.

13 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Zmiany w dokumentowaniu procedury ooś w projektach RPO WP 2014 – 2020 względem perspektywy 2007 - 2013 brak obowiązku opisu oddziaływania projektu na środowisko w SW, gdy brak obowiązku uzyskiwania DSU = brak obowiązku przedstawiania opinii organu ochrony środowiska / oświadczenia wnioskodawcy, możliwość przedstawienia raportu ooś (jego ostatecznej wersji) tylko w wersji elektronicznej, rozszerzony zakres zał. 2.1. Informacja o zakresie procedury ooś (zgodność projektu z RDW, uwzględnienie problematyki klimatu, sprawozdawczość do GDOŚ), brak wzoru zaświadczenia Natura 2000 w wytycznych programowych,

14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O czym należy pamiętać przy procedurach ooś (1)? Zawsze: zgodność działek w poszczególnych decyzjach (DSU, DCP / WZ, PNB, zgłoszenie), zgodność zakresu projektu z zakresem uzyskanych zezwoleń, chronologia uzyskiwanych decyzji, możliwość wykorzystania uzyskanych decyzji w procesie inwestycyjnym (ważność), zgodność DSU z ustaleniami mpzp (jeśli obowiązuje), oddziaływania skumulowane, powiązania funkcjonalne i technologiczne,

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O czym należy pamiętać przy procedurach ooś (2)? Zawsze: przedstawianie do udziału społecznego ostatecznej wersji raportu ooś (ze wszystkimi aneksami, uzupełnieniami), dokładne uzasadnienie przebiegu postępowania i podjętego stanowiska (postanowienia o potrzebie/ braku potrzeby przeprowadzenia ooś, DSU), dokładne dokumentowanie powiadamiania o poszczególnych etapach postępowania (podanie do publicznej wiadomości, umieszczenie informacji w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku), ostateczność i kompletność załączanych decyzji.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O czym należy pamiętać przy procedurach ooś (3)? W odniesieniu do projektów zgłaszanych do konkursu z działania 9.1.: sprawdzenie wymogu uzyskania DSU, klasyfikacja przedsięwzięcia, zgodność przedmiotu projektu z MPZP (jeśli obowiązuje), zbadanie obowiązku uzyskania dodatkowych zezwoleń (np. DCP / WZ, zezwolenie na odstępstwa w stosunku do gatunków chronionych, decyzje konserwatorskie), zbadanie zgodności projektu z ustaleniami szczegółowymi dla form ochrony przyrody: - obszary Natura 2000 – plany zadań ochronnych (pzo), - rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe – działania ochronne, plany ochrony, uchwały Sejmiku WP (dla parków krajobrazowych),

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 O czym należy pamiętać przy procedurach ooś (4)? W odniesieniu do projektów zgłaszanych do konkursu z działania 9.1.: zbadanie zgodności projektu z ustaleniami szczegółowymi dla form ochrony przyrody: - obszary chronionego krajobrazu - uchwała nr 1161/XLVII/2010 Sejmiku WP z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 80 poz. 1455), - pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe – uchwały Rad Gmin i Miast zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane realizacja sieci elektroenergetycznych (do 1 kV), wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, przebudowa sieci gazowych i elektroenergetycznych innych niż ww., może być realizowana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych (wyjątek: sieci techniczne, dla których przeprowadzono ooś / ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000  pozwolenie na budowę !).

18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowe zagadnienia związane z wpływem projektu na środowisko A.5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („ramowa dyrektywa wodna”) A.5.1. W jaki sposób przedsięwzięcie spełnia warunek wstępny dotyczący przepisów w zakresie gospodarki wodnej? Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. A.5.2. Czy przedsięwzięcie obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód? -jaka jest lokalizacja projektu względem jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd)? -jaki jest stan JCW i w związku z tym cele środowiskowe ustalone na podstawie RDW? -czy projekt stwarza ryzyko spowodowania zmian hydromorfologicznych w obrębie JCWP? -czy projekt stwarza ryzyko zmiany poziomu wód podziemnych ? -co zdecydowało o tym, że projekt nie będzie stwarzał zagrożenia dla osiągnięcia wyznaczonych dla JCW celów środowiskowych ? lub -czy projekt po stwierdzeniu, że realnie zagraża osiągnięciu wyznaczonych dla JCW celów środowiskowych, spełnia wszystkie warunki określone w art. 38j ust. 3 ustawy Prawo wodne) ? 1. Zgodność projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej

19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowe zagadnienia związane z wpływem projektu na środowisko A.5.3. W jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w cele planu gospodarowania wodami w dorzeczu ustanowione dla odpowiednich jednolitych części wód? Ogólny cel: osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do końca 2015 r. (w uzasadnionych przypadkach – w późniejszym terminie) - w jaki sposób projekt pokrywa się z celami przyjętymi dla odpowiednich JCW w Masterplanie /Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza? 1. Zgodność projektu z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowe zagadnienia związane z wpływem projektu na środowisko 2. Zgodność projektu z europejską i krajową polityką w sprawie spraw klimatu A.7. Przystosowanie projektu do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także jego odporność na klęski żywiołowe A.7.1. W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu ustanowionych w strategii „Europa 2020” ? - czy i w jakim stopniu projekt przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020” opisanych w pakiecie 3 x 20%, tj. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wzrostu wykorzystania energii pochodzącej z OZE, wzrostu poziomu efektywności energetycznej? - jak projekt przyczynia się do osiągnięcia celów i wykonania działań ujętych w krajowym dokumencie SPA 2020? A.7.2. W jaki sposób w projekcie uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu – adaptacją do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu oraz odporność projektu na klęski żywiołowe? - w jakim stopniu projekt będzie oddziaływał na warunki klimatyczne? - jakie przewidziano rozwiązania (organizacyjne, techniczne) chroniące klimat przed negatywnymi oddziaływaniami projektu? - jakimi anomaliami pogodowymi, klęskami jest potencjalnie zagrożone przedsięwzięcie i jaka jest jego odporność na nie? - jakie przewidziano rozwiązania chroniące projekt przed zmieniającymi się warunkami klimatu?

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Nowe zagadnienia związane z wpływem projektu na środowisko 3. Sprawozdawczość do GDOŚ A.9. Sprawozdawczość w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i form ochrony przyrody Czy wnioskodawca, jest zobowiązany do przekazania do GDOŚ informacji o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko lub formach ochrony przyrody w związku z realizacją projektu? TAK (proszę załączyć dokument zgodnie z instrukcją) NIE (przedstawić opis zgodnie z instrukcją) Odpowiedź „TAK” – przedstawić załącznik „Oświadczenie GDOŚ”, Odpowiedź „NIE” – wyjaśnić z jakiego powodu wnioskodawca projektu nie musi składać załącznika „Oświadczenie GDOŚ”, tj. : - czy wnioskodawca był jednocześnie organem ochrony środowiska, który był właściwy do przeprowadzenia procedury ooś / ponownej ooś/ oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 dla projektu? - czy wnioskodawca jest organem właściwym do ustanawiania / zarządzania formą ochrony przyrody, na obszarze której jest realizowany projekt lub w obszarze oddziaływania której będzie realizowany projekt?

22 Dziękuję za uwagę Kontakt: Joanna Skierka Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych Centrum Kompetencji Tel. (58) 326-81-87, fax: (58) 326-81-34 e-mail: j.skierka@pomorskie.eu


Pobierz ppt "PROCEDURA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROJEKTACH RPO WP 2014 – 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google