Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie rodziców 19.05.2016r. Witamy w Przedszkolu nr 42!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie rodziców 19.05.2016r. Witamy w Przedszkolu nr 42!"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie rodziców 19.05.2016r. Witamy w Przedszkolu nr 42!

2  Grupy  Statut  Procedura Przedszkole

3  W przedszkolu od 1 września 2016r. będzie 6 oddziałów – grup: Grupa I „Biedronki” Grupa II „Krasnoludki” Grupa III „Misie” Grupa IV „Wesołe Ludki” Grupa V „Plastusie” Grupa VI – nazwę grupy wybiorą dzieci Grupy

4 Podział na grupy  podział na grupy odbywa się po zakończeniu naboru elektronicznego do przedszkola,  jedynym kryterium przydziału dziecka do danej grupy jest data urodzenia dziecka! Podział na grupy

5 1. „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 2. „Znam siebie, komunikuję się, i współpracuję z innymi, dostrzegam ich problemy” – własny program wychowania nr P42/43135/1/2005. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 3. „Tęczoludek uczy i ostrzega” – program własny z zakresu bezpieczeństwa, nr P42.4100.1.2013. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 4. „Zabawy z literami” – własny program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania, nr P42/43135/1/2008. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 5. „Zabawa słówkami” autorstwa Agnieszki Przygodzkiej i Lidii Wrona. Program został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, numer dopuszczenia: DKOS – 5002 – 100/03. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 6. „Kocham dobrego Boga” – program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 czerwca 2010r., zgodnie z podstawą programową katechezy z 8 marca 2010r. Program do realizacji w gr. IV i V Praca wychowawczo - dydaktyczna

6 W pracy wychowawczo – dydaktycznej stosujemy różnorodne metody, formy pracy; m.in.  aktywizujące: pedagogika zabawy (KLANZA), drama, burza mózgów, gry i zabawy przeciwko agresji, metody relaksacyjne, zabawy integrujące grupę, różnorodne techniki plastyczne, aktywne słuchanie muzyki wg B.Strauss, techniki C. Freineta, el. metody I.Majchrzak, el. Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz („Piosenki do rysowania”, „Od wierszyka do rysunku”), el. metody nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metoda projektów, metoda gimnastyki twórczej R. Labana, opowieści ruchowej, m. ruchu rozwijającego W. Sherborne;;  współpracujemy z instytucjami lokalnymi (Biblioteki, muzeum, Rada Dzielnicy, Młodzieżowy Dom Kultury, Szkoły Podstawowe (nr34, nr11), Szkoła Życia, Ośrodek rehabilitacyjny im. Jana Pawła II) Formy i metody pracy

7  6:00 – 8:00  Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi.  Zabawy indywidualne i zespołowe na sali gimnastycznej  Zabawy indywidualne i zespołowe, Dzień w przedszkolu

8  8.00-13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8:00-9:00  Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.  Przygotowanie do śniadania, nakrywanie do stołu, zabiegi higieniczne, cel wychowawczy,  Śniadanie Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku – w gr. III, IV, V i VI 9:00-10:00  Zintegrowana działalność edukacyjna. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową, w tym zajęcia z j.angielskim 10:00-11:00  Zajęcia i zabawy dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.  Zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia, wycieczki. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem. 11:00-12:00  11:00-11:15 cd. zabawy i gry ruchowe na powietrzu  11:15-11:30 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu.  11:30-12:00 Obiad- kształtowanie nawyków kulturalnych. 12:00-13:00  Gr. I i II na leżakach, poobiedni relaks, wyciszenie dzieci - słuchanie literatury dziecięcej, muzyki,  Gr. III, IV, V i VI poobiedni relaks, wyciszenie dzieci - słuchanie literatury dziecięcej, muzyki, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową. Dzień w przedszkolu

9 13:00-14:00  Cd. Poobiedni relaks w gr. I, II  Gr. III, IV, V i VI Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Realizacja pomysłów dzieci. Zajęcia dodatkowe i twórcza praca zespołowa i indywidualna. 14:00-15:00  14.15-14.30 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku.  14:15 – 14:30 Podwieczorek  14:30 – 15:00 Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. 15:00-17:00  Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. Zajęcia i zabawy dowolne - plastyczne, ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.  Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami. Dzień w przedszkolu

10  SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA  Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola między 6.00 – 7.00 przebywają w sali gr. VI do godziny 7.00., a następnie przechodzą do sali gr. I  Od godz. 8.00 każda grupa przebywa w swojej sali.  Od godz. 8.00 – 9.00 dyżur w szatni pełni oddziałowa w przedszkolu.  Przedszkole jest zamykane o godz. 9.00.  W godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola tj. od 6 00 – 9 00, rodzic przekazuje dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola ( nauczyciel, oddziałowa w przedszkolu ). Rodzic przyprowadzający dziecko po godz. 9 00 jest zobowiązany do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela. Procedura

11  ROZCHODZENIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA  Przedszkole jest otwierane w celu odbioru dzieci o godzinach: 12, 13 oraz od 14.  W przypadku odbierania dziecka w innej godzinie niż jest to w umowie, rodzic powinien poinformować przedszkole.  Dzieci zapisane do godz. 13, 14 – sprowadzane są przez oddziałową przedszkola do szatni i tam przekazane rodzicowi.  Od godz. 14 w szatni dyżur pełni oddziałowa przedszkola, dzwoni do odpowiedniej sali i prosi dziecko, po które przyszedł rodzic lub osoba przez niego upoważniona. Dzieci ze wszystkich sal samodzielnie schodzą do szatni.  Od godz. 16.00 wszystkie dzieci przebywają w sali gr. VI Procedura

12  Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.  Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola.  Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w przedszkolu.  W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.  Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.  Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.  W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.  Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej. Procedura

13  W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.  W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.  W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.  W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o rodzaju alergii.  W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.  Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali).  Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Procedura

14  Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola – obowiązek każdego rodzica, druk upoważnienia dostępny w przedszkolu  Oświadczenie – wyrażenie zgody  Oświadczenie woli religia Dokumenty

15 Od 1 września 2015r. Opłaty za pobyt i wyżywienie  Opłata za przedszkole obejmuje:  - opłatę za pobyt tj. 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową przed godz. 8.00 i po godz. 13.00. z uwzględnieniem elektronicznego systemu rejestracji czasu pobytu w przedszkolu  - opłatę za żywienie: śniadanie 1,20 zł; obiad – 3,20 zł; podwieczorek – 1,20 zł tzw. dzienna stawka żywieniowa. Wysokość tej opłaty określana jest zarządzeniem dyrektora przedszkola. Opłata ta podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu Opłaty są pobierane z góry za każdy miesiąc zgodnie z zapisami umowy. Opłatę za miesiąc wrzesień 2016r. wpłacać będziemy dopiero po otrzymaniu należności mailem. Numer rachunku bankowego dla opłat za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu: 28 1020 2472 0000 6102 0498 7584 Prosimy nie doliczać odsetek i nie zaokrąglać kwot!  W ramach opłat za żywienie – niespodzianka mikołajkowa, wielkanocna, z okazji Dnia Dziecka poczęstunek na balu, tyta dla 6 latka, prowiant na wycieczki, Opłaty

16 REGULAMIN DZIAŁANIA ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU. Regulamin dostępny jest na stronie www przedszkola Pobyt dziecka w przedszkolu rejestrowany jest w oparciu o elektroniczny system. Do elektronicznej rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu służy dyskietka. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku jedną dyskietkę nieodpłatnie. Dyskietka ta stanowi własność przedszkola i przy rozwiązaniu umowy z przedszkolem, opiekun zobowiązany jest do jej zwrotu. Opiekun ma prawo odpłatnie zamówić dodatkowo dowolną liczbę dyskietek przypisanych do danego dziecka w cenie 7 zł. Opłatę za dodatkowe dyskietki wpłacamy na Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210 W dniach od 22 – 26.08.2016r. w przedszkolu można będzie odebrać kartę do elektronicznego systemu rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Rejestracja czasu pobytu dziecka w przedszkolu

17  Statut przedszkola Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku: 1/ zalegania z opłatą – jeżeli rodzice zalegają z opłatą powyżej 30 dni od ustalonego terminu, 2/ nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad 30 dni, 3/ nie odbierania dziecka w określonym czasie i nie przestrzegania regulaminu przedszkola. Umowa

18  W przedszkolu działa Rada Rodziców  Wybory na pierwszym zebraniu Rada Rodziców

19 Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności: współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym:  organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola,  popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach, dydaktycznych,  pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy,  uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki,  wzbogacenie wyposażenia przedszkola Rada Rodziców

20  współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci,  organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,  pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola,  udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci,  wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,  rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,  udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce.  uchwalenie Regulaminu Rady, Rada Rodziców

21  podejmowanie uchwał dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu,  zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,  zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy,  współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola Rada Rodziców

22 Rada Rodziców tworzy Fundusz Składki na fundusz Rady Rodziców 40 lub 50 zł na półrocze Ze składek rodziców opłacane są min:  zabawki, pomoce dydaktyczne,  teatrzyki, koncerty, dopłata do wycieczek,  wodzirej na bal,  upominki na Mikołaja, Wielkanoc,  upominki dla dzieci na pożegnanie przedszkola, Składki wpłacamy na podany niżej rachunek na półrocze lub jednorazowo za cały rok szkolny. 

23 Przybory do zajęć plastycznych kupuje przedszkole Rodzice wpłacają na podane niżej konto składkę na zakup przyborów do zajęć plastycznych w kwocie 30 zł na półrocze. Składkę można wpłacić jednorazowo za cały rok szkolny. W skład wyprawki wejdą min. chusteczki higieniczne, pasta do zębów, kredki, farby, plastelina, kleje, nożyczki, papier, blok rysunkowy, wycinanki, itp. Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210 Wyprawka przedszkolaka

24  Wyprawka  Gr. I Biedronki: wygodne kapcie, piżamka,  ubranka do przebrania w szafce w szatni;  Gr. II Krasnoludki: wygodne kapcie, piżamka,  ubranka do przebrania w szafce w szatni;  Gr. III „Misie”: wygodne kapcie, ubranka do przebrania w szafce w szatni;  Gr. IV Wesołe Ludki: wygodne kapcie, strój do ćwiczeń, zeszyt do religii,  Gr. V Plastusie: wygodne kapcie, strój do ćwiczeń, zeszyt do religii,  Gr. VI : wygodne kapcie, strój do ćwiczeń, zeszyt do religii, Wyprawka przedszkolaka

25 Jeśli chcesz by Twoje dziecko gotowe wkroczyło w przedszkolny świat, przyjrzyj mu się uważnie i zastanów się czy:  mówi tak, że obcy człowiek będzie mógł go zrozumieć, a może wyręczasz dziecko w mówieniu, zgadując jego potrzeby, zasypując je potokiem słów, oczekując tylko kiwnięcia głową?  umie zapytać lub poprosić o coś, a może swoje prośby manifestuje specyficznym zachowaniem (np. obrażaniem się, płaczem, rzucaniem zabawkami)?  czy Twoje dziecko bez obaw i lęku nawiązuje kontakt z nowo poznaną osobą, której Ty okazujesz zaufanie, czy też jest tak bardzo nieśmiałe, że pozostawienie go z inną osobą powoduje dziwne, budzące niepokój reakcje?  potrafi samodzielnie umyć ręce i buzię, a może wyręczasz go w tych prostych czynnościach higienicznych?  samodzielnie korzysta z toalety; czy potrafi zgłosić potrzeby fizjologiczne, a może dotychczas nie pozbyliście się pieluch, dziecko nie potrafi sygnalizować swoich potrzeb?  potrafi się rozebrać i ubrać (oczywiście mówimy tu o zakładaniu kapci, zdejmowaniu, zakładaniu bluzki bez guzików, spodni, włożeniu piżamki), a może wyręczasz swoje „malutkie” dziecko i ubierasz je „od stóp do głów” nie dając mu żadnej szansy? Rady dla rodziców

26  samodzielnie je, potrafi powiedzieć że coś mu nie smakuje, prosi o dokładkę; czy umie pić z kubka czy tylko z butelki lub „kubka niekapka”?; czy potrafi gryźć, czy też rozdrabniasz mu wszelkie potrawy, a dodatkowo karmisz dziecko zabawiając je przy jedzeniu lub w czasie posiłków odwracasz jego uwagę włączając telewizor, dvd?  odpoczywa po obiedzie? nie musi to być sen, jednak zaleca się ok. godzinny odpoczynek, który może być połączony ze słuchaniem kołysanek, bajek, muzyki relaksacyjnej; dzieci przyzwyczajone do leżakowania w domu nie mają kłopotów i awersji do leżakowania w przedszkolu;  potrafi bawić się samo, czy ani przez moment nie pozwala osobie dorosłej odejść od siebie? Czy cały czas musisz zabawiać dziecko czy też dajesz mu możliwość rozwijania wyobraźni i odtwarzania poznanych sytuacji?  potrafi bawić się w towarzystwie drugiego dziecka, nie atakuje go, nie zabiera mu zabawek?  czy rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać?  ma wystarczająco rozwiniętą koordynację ruchową – potrafi chodzić po schodach, wspiąć się na drabinkę, nie spada z huśtawki?  ma kredki, kartki, może rysować? a może uważasz, że jest jeszcze na to za małe? może rysujesz za niego, bo przecież ono nie potrafi?  zostawało już kiedyś z kimś innym choć na kilka godzin? przyzwyczajaj dziecko do rozłąki; zostawiaj na krótki potem dłuższy czas dziecko z opiekunką, sąsiadką, babcią (za każdym razem informuj dziecko, że wychodzisz i kiedy wrócisz np. po obiedzie, po bajce itp.; nie zapomnij się z dzieckiem pożegnać; zawsze dotrzymuj obietnicy, bądź słowny)  nastawiasz dziecko pozytywnie do przedszkola? opowiadasz mu co będzie robiło w przedszkolu: że pozna nowe dzieci, nauczy się piosenek, zabaw; a może straszysz dziecko przedszkolem?  opowieści o przedszkolu powinny odpowiadać rzeczywistości ! Rady dla rodziców

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zebranie rodziców 19.05.2016r. Witamy w Przedszkolu nr 42!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google