Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO KONKURS OFERT – POWIAT GLIWICKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO KONKURS OFERT – POWIAT GLIWICKI."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO KONKURS OFERT – POWIAT GLIWICKI

2 Tytuł Prezentacji Formy współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi: 1) o charakterze pozafinansowym (Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych) 2) o charakterze finansowym (Konkurs ofert)

3 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI Rozporządzenie MPiPS z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania DZ.U. z 10 stycznia 2011, Nr 25, poz. 26

4 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI Co należy wypełnić w ofercie? (najważniejsze kwestie) Krótką charakterystykę zadania publicznego; Opis potrzeb wskazujących konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków; Opis grup adresatów zadania publicznego.

5 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI INWESTYCJE uzasadnienie potrzeb dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego;  informacja o dofinansowaniu inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat. HARMONOGRAM należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

6 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI BUDŻET Kategorie wydatków: Koszty merytoryczne, Koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne, inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji, Finansowe środki z innych źródeł publicznych, Koszty pokrycia wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy, Wycena wkładu osobowego

7 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI OŚWIADCZENIA Oświadczam (y), że: 1.proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów 1) ; 2.w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepopieranie 1) opłat od adresatów zadania; 3.oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany (ni) niniejszą ofertą do dnia ………………………..; 4.w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.); 5.oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega (ją) zalega (ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1) ; 6.dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1) ; 7.wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

8 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PODPISY podpis osoby upoważnionelub podpisy osóbupoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1

9 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI ZAŁĄCZNIKI KOPIA AKTUALNEGO ODPISU KRS LUB INNEGO REJESTRU LUB EWIDENCJI Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany, Brak innych obowiązkowych załączników

10 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI PROCEDURA PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINASOWYCH: OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT ZŁOŻENIE OFERTY OCENA FORMALNA WNIOSKU WYDZIAŁU KOMISJA DS. UDZIELANIA DOTACJI – WYBÓR PODMIOTÓW – OCENA MERYTORYCZNA ZARZĄD POWIATU – ZATWIERDZENIE PODMIOTÓW PODPISANIE UMOWY– wypłata w transzach ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA (po okresie realizacji zadania)

11 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI Powiat Gliwicki wspiera organizacje w realizacji zadań w ramach następujących priorytetów – na przykładzie 2016 roku 1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2.wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3.porządku i bezpieczeństwa publicznego 4.nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 5.ochrony i promocji zdrowia 6.ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 7.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

12 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI Telefon: 32 332 66 70 www.starostwo.gliwice.pl (zakładka PCOP).


Pobierz ppt "SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Z TERENU POWIATU GLIWICKIEGO KONKURS OFERT – POWIAT GLIWICKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google