Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 20 maj 2014 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 20 maj 2014 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 20 maj 2014 r. 1

2 Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście Jak realizujemy? 1.papier, 2.metale, 3.tworzywa sztuczne, 4.opakowania wielomateriałowe, 5.szkło, odbiór "u źródła" 6.odpady zielone, 7.odpady budowlane i rozbiórkowe, 8.meble i inne odpady wielkogabarytowe, 9.zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny + odpady zmieszane 2

3 Jak realizujemy? 10.przeterminowane leki (odbiór również w aptekach), 11.chemikalia, 12.zużyte baterie i akumulatory, 13.zużyte opony,odbiór w PSZOK 14.odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe. 1)-14) – możliwość odbioru w PSZOK Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 3

4 Rodzaj odpadu Rodzaj zabudowy Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna zawierająca do 7 lokali mieszkalnych Zabudowa wielorodzinna zawierająca powyżej 7 lokali mieszkalnych Odpady komunalne zmieszane Jeden raz w tygodniu Dwa/trzy razy w tygodniu *z części nieruchomości – wieżowce – odpady odbierane są do 6-ciu razy w tygodniu Zbierany i odbierany łącznie: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe Co dwa tygodnie Jeden raz w tygodniu *w uzasadnionych przypadkach odpady odbierane są częściej – wg zgłoszeń Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 4

5 Rodzaj odpadu Rodzaj zabudowy Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna zawierająca do 7 lokali mieszkalnych Zabudowa wielorodzinna zawierająca powyżej 7 lokali mieszkalnych SzkłoCo dwa tygodnie Jeden raz w tygodniu *w uzasadnionych przypadkach odbierane są częściej – wg zgłoszeń Odpady zielone (w okresie od 1 marca do 30 listopada) Co dwa tygodnieJeden raz w tygodniu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Jeden raz na kwartał Jeden raz na kwartał *w uzasadnionych przypadkach odpady odbierane są częściej – wg zgłoszeń Odpady budowlane i rozbiórkowe Na zgłoszenie Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 5

6 Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Miasta Świnoujście Wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w 2013 roku Mg/Mk/rok wg Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 dla miast <50 tys. mieszkańców 0,366 wg stanu faktycznego0,622 wg systemu gosp. odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 0,404

7 Rok 2013 Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Miasta – 24 168,8 [Mg] Ilość odebranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – 14 342,4 [Mg] Ilość odebranych odpadów komunalnych w drugim półroczu 2013 r. – od momentu wejścia w życie nowego systemu gosp. odpadami komunalnymi – 7 866,4 [Mg] Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 7

8 Udział procentowy poszczególnych frakcji odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Udział procentowy poszczególnych frakcji odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [%] Odpady komunalne zmieszane57,42 Odpady gruzu14,81 Odpady budowlane i rozbiórkowe8,92 Odpady papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych 7,38 Odpady zielone4,31 Odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe4,24 Odpady szkła2,39 Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,33

9 Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 9

10 Obowiązująca dla Miasta Świnoujścia stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 5,07 zł/m3 zużytej wody (17,08 zł/Mk/m-c) – odpady segregowane 7,60 zł m3 zużytej wody (25,60 zł/Mk/m-c) – odpady niesegregowane Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 10

11 Metoda naliczenia opłatyod mieszkańcaod zużycia wodyod powierzchni od gospodarstwa domowego Stawka* – odpady segregowane najwyższa18 zł11,5 zł 58 zł najniższa2,5 zł2,1 zł0,25 zł7 zł Stawka* – odpady zmieszane najwyższa39 zł18 zł 108 zł najniższa3 zł5,4 zł0,5 zł12 zł * Dane pochodzą z ankiet przekazanych przez 87% gmin w Polsce (Ministerstwo Środowiska, Informacja na temat wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 18 marca 2014 r.) Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście Maksymalna/minimalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kraju 11

12 Jak prezentujemy się na tle innych gmin? MiastoŚwinoujścieKołobrzegSzczecin Opłata za gospodarowanie odpadami 7,60/ 5,07 zł/m³ zużytej wody6,60/3,30 zł/m³ zużytej wody 80 zł/ 50 zł ryczałt za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej (jeśli średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4 m3, opłata wyliczana jest wg metody opartej na ilości zużytej wody) 0,76/0,50 zł/m³ - woda bezpowrotnie zużyta 0,68/0,36 m² pow. użytkowej lokalu - w przypadku części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - dot. nieruchomości mieszanej 5 zł/4 zł/m 3 zużytej wody w zabudowie wielorodzinnej Wyposażenie w worki i pojemniki oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym Zapewnia Gmina we wszystkich nieruchomościach zamieszkałych W nieruchomościach wielorodzinnych Miasto zapewnia wszystkie pojemniki i worki. W zabudowie jednorodzinnej - tylko pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady segregowane, pojemniki na odpady zielone właściciele zobowiązani są zapewnić we własnym zakresie. Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 12

13 Rodzaj odpaduCzęstotliwość odbioru zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany 1 raz w kwartale z wszystkich nieruchomości zamieszkałych przyjmowany tylko w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpady budowlane i rozbiórkowe (w tym gruz) odbierane na zgłoszenie telefoniczne z wszystkich nieruchomości zamieszkałych przyjmowane tylko w PSZOKnie odbierane w ramach opłaty odpady wielkogabarytowe odbierane 1 raz w kwartale z wszystkich nieruchomości zamieszkałych przyjmowane tylko w PSZOK nieruchomości jednorodzinne - odbierane 1 raz w kwartale/ nieruchomości wielolokalowe - 2 razy w miesiącu odpady zielone odbierane w okresie marzec-listopad z wszystkich nieruchomości zamieszkałych przyjmowane tylko w PSZOK odbierane w okresie kwiecień-listopad z wszystkich nieruchomości zamieszkałych szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, papier nieruchomości jednorodzinne - odbierane 1 raz na 2 tygodnie / nieruchomości wielorodzinne - 1 raz w tygodniu odbierane 1 raz na 2 tygodnie nieruchomości jednorodzinne - odbierane 1 raz na 2 tygodnie / nieruchomości wielorodzinne - 1 raz w tygodniu odpady zmieszane nieruchomości jednorodzinne - odbierane 1 raz w tygodniu nieruchomości wielorodzinne odbierane 2 lub 3 razy w tygodniu 01.05-30.09 - odbierane 2 razy w tygodniu/ w pozostałym okresie - 1 raz w tygodniu odbierane 2 lub 3 razy w tygodniu MiastoŚwinoujścieKołobrzegSzczecin Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 13

14 Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami w Mieście Świnoujście DochodyKwota [zł] Wpływy z opłaty pobieranej przez Gminę Miasto Świnoujście od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych 3 831 711,94 Nadpłaty z tytułu korekt deklaracji za 2013 rok285 338,00 Razem dochody3 546 373,94 KosztyKwota zł] 1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 225 384,90 2. Obsługi administracyjnej systemu, w tym: dostawa, instalacja, wdrożenie oraz aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; kampania edukacyjna; pierwsze wyposażenie biura przy ul. Wyspiańskiego 35c - zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, mebli biurowych; płace 5-ciu pracowników, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz trzynastki. 225 566,46 Razem koszty3 450 951,36 Różnica pomiędzy dochodami i kosztami (uwzględniająca nadpłaty z tytułu korekt deklaracji)95 422,58 Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 14

15 Propozycje zmian do systemu wnoszone przez Celowy związek Gmin R-XXI  zbieranie osobno następujących frakcji odpadów komunalnych: - papier - tworzywa sztuczne  zorganizowanie przetargu tylko na odbiór odpadów komunalnych bez możliwości ich zagospodarowania przez Wykonawcę usługi Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 15


Pobierz ppt "Analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście Świnoujście 20 maj 2014 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google