Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych."— Zapis prezentacji:

1 NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Gdańsk, listopad 2012 r.

2 CO TO JEST REWOLUCJA „ŚMIECIOWA” 1 stycznia 2012r. – wejście w życie ustawy, 1 lipca 2013r. – wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw podpisana 15 lipca 2011r. przez Prezydenta RP Przejęcie przez gminę tzw. „władztwa nad odpadami”, czyli obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, co jest związane z nałożeniem na gminę nowych obowiązków.

3 NOWE ZADANIA WŁASNE GMIN Gmina zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) Gmina ma obowiązek zorganizować odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Gmina tworzy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina nadzoruje gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne Gmina zapewnia osiągnięcie: poziomów recyklingu odpadów surowcowych ograniczenia masy składowanych odpadów biodegradowalnych Gmina dokonuje corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi – roczne sprawozdania do marszałka oraz WIOŚ Gmina prowadzi działania informacyjno - edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (kampanię informacyjną przed wprowadzeniem nowego systemu)

4 Unia Europejska nakłada na nas obowiązek segregacji i recyklingu. W przypadku nie spełnienia poniższych wymogów, miasto zapłaci milionowe kary, które trzeba będzie doliczyć do opłaty śmieciowej. obecny poziom odzysku surowców poziom odzysku surowców wymagany w roku 2020 50% 10% Koszt zagospodarowania wytworzonych w mieście odpadów będzie wzrastał. Dziś płacimy przede wszystkim za odbiór i transport śmieci. OBOWIĄZKI AKCESYJNE W GOSPODAROWANIU ODPADAMI Segregacja to nasz obowiązek

5 Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych typu „PSZOK” nieodpłatne przyjmowanie od Mieszkańców  remontowo - budowlane (z limitem za preferencyjną opłatą)  różne selektywnie zebrane  odpady niebezpieczne  wielkogabarytowe  odpady zielone  zużyte opony  zużyty sprzęt Lokalizacja: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. 80-180 Gdańsk ul. Jabłoniowa 55 zut@zut.com.pl SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POBRANE OPŁATY Odbiór bezpośrednio od właścicieli nieruchomości Odpady zmieszane, oraz odpady suche i mokre: zab. jednorodz.: min. 1 / tydzień zab. wielorodz.: min.2 i 3 / tydzień Odpady zielone: w pojemnikach na „mokre” cały rok oraz od 1 marca do 30 listopada : zab. jednorodz.: min. 2 / miesiąc zab. wielorodz.: min. 1 / miesiąc Odpady wielkogabarytowe: zab. jednorodz.: min 1 / kwartał zab. Wielorodz.:min.1 / 2 tygodnie Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych typu „gniazda”  odpady opakowaniowe z papieru i tektury  odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  szkło białe i kolorowe Lokalizacja: Dostępne miejsca na terenach miejskich wyznaczone przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.: www.zut.com.pl

6 METODY WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Uwarunkowania decyzji: Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina ustala sposób obliczania i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopuszczalne metody naliczania stawki opłaty: metoda „osobowa” – na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość, metoda „wodna” – na podstawie zużytej wody, metoda „powierzchniowa” – na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego, metoda „ryczałtowa” – równa dla wszystkich gospodarstw domowych.

7 KONSTRUKCJA METOD OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Szczegółowa konstrukcja prawna sposobu naliczania opłat stanowi że: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczynem: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty można też uchwalić jedną stawkę opłaty (tzw. ryczałt) za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego Rada gminy może wybrać tylko jedną metodę naliczania opłaty od mieszkańców. Nie można łączyć metod! Dane stanowiące podstawę naliczania opłat będą wynikać ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8 Za: najczęściej wskazywana przez mieszkańców przed konsultacjami społecznymi, zapewnia rzeczywiste wyliczenie opłaty, jest zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”, do dnia 01-01-2014 r. można bazować na ewidencji meldunkowej (baza PESEL), Przeciw:  nieszczelność systemu – ilość mieszkańców możliwa do określenia wyłącznie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty,  trudność w ustaleniu liczby osób przebywających w danej nieruchomości (np. wynajmujący stancje, nie zameldowani) i jej weryfikacja,  zmienna liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (migracje, urodzenia, zgony, małżeństwa) – konsekwencją ponowne deklaracje korygujące,  zaniżona liczba osób (bez meldunków np. wynajmujących stancje) spowoduje nadmierne obciążenie osób ujawnionych w deklaracjach,  po likwidacji obowiązku meldunkowego od 2014 r. będzie możliwe tylko przybliżone określenie liczby mieszkańców,  brak definicji prawnej mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość oraz definicji zamieszkania,  brak efektywnych instrumentów prawnych do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach pozwalających gminie na sprawdzenie jakie jest miejsce zamieszkania danej osoby bądź ilu mieszkańców zamieszkuje daną nieruchomość,  dodatkowe ewidencje i kontrole celem weryfikacji deklaracji spowoduje wzrost zatrudnionych pracowników i wyższe niż przy innych metodach koszty obsługi systemu, OCENA METODY „OSOBOWEJ” NALICZANIA OPŁAT

9 Za: powinna zapewnić proporcjonalne wyliczenie opłaty miara od której trudno „uciec” podatnikowi, wskazuje sezonowe zmiany ilości zużytej wody przez osoby przebywające na danej nieruchomości, zachęca mieszkańców do oszczędności wody, Przeciw:  wymaga częstego składania deklaracji korygujących,  dane o ilości zużytej wody wraz z danymi mieszkańca stanowią dane osobowe (wątpliwości co do możliwości uzyskania/weryfikacji danych przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka gminna lub zakład budżetowy),  brak związku z zasadą „zanieczyszczający płaci”, różnica w powierzchniach nie jest proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów,  generuje wysoki wskaźnik różnicy wysokości opłat na głowę pomiędzy gospodarstwami domowymi najmniej i najwięcej zużywającymi wodę,  nie uwzględnienia wody zużytej do podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów przy braku możliwości ustawowych bardziej adekwatnego rozliczenia poprzez ilość zrzucanych ścieków,  zachęca do stosowania mniejszej higieny osobistej lub obciąża bardziej tych, którzy dbają o higienę,  nie jest odporna na zaniżanie ilości zużytej wody poprzez przekłamania i nielegalne zaburzania pracy liczników, kradzież wody, itp.,  niekontrolowany wyciek wody opomiarowanej (awarie systemu wodociągowego),  nie jest odporna na 25-30% wzrost zużycia wody w latach suchych,  wywołuje sprzeciw społeczny, OCENA METODY „WODNEJ” NALICZANIA OPŁAT

10 Za: nie wymaga częstej korekty deklaracji, jest łatwa do naliczenia oraz do egzekucji, daje możliwość weryfikacji danych w ewidencji nieruchomości, daje przejrzystość naliczania opłaty, jest stabilna, Przeciw:  brak związku z zasadą „zanieczyszczający płaci”, różnica w powierzchniach nie jest proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów,  generuje wysoki wskaźnik różnicy wysokości opłat na osobę pomiędzy najmniejszymi i największymi lokalami mieszkalnymi,  nieproporcjonalnie duże zróżnicowanie obciążenia dla osób samotnych, np. emerytów zajmujących duże nieruchomości,  brak definicji prawnej powierzchni mieszkalnej i brak wytycznych jak należy wyliczyć powierzchnię mieszkalną,  najrzadziej wskazywana przez mieszkańców przed i po konsultacjach społecznych,  budzi najwięcej kontrowersji i sprzeciwów społecznych, OCENA METODY „POWIERZCHNIOWEJ” NALICZANIA OPŁAT

11 Za: najczęściej wskazywana po konsultacjach społecznych, generuje niskie koszty utrzymania systemu poprzez mniejszą ilość pracowników do weryfikacji deklaracji, nie wymaga częstej korekty deklaracji, jest stosunkowo łatwa do naliczenia i egzekucji, daje możliwość weryfikacji danych w ewidencji nieruchomości i Urzędzie Skarbowym, preferuje rodziny wielodzietne jest stabilna, Przeciw:  brak ewidencji gospodarstw domowych poza klientami MOPR,  nie zapewnia wyliczenia opłaty proporcjonalnego liczby osób, ilości zużytej wody lub powierzchni zajmowanego lokalu,  nie preferuje osób samotnych, OCENA METODY „RYCZAŁTOWEJ” NALICZANIA OPŁAT

12 UWARUNKOWANIA WYBORU METODY WYLICZENIA OPŁATY L.p. Zasadnicze uwarunkowania wyboru metody wyliczenia opłaty za odbiór odpadów Metoda „Osobowa” „Wodna” „Powierz- chniowa” „Ryczałtowa” 1Brak konieczności częstego składania deklaracji korygujących. 2Mała rozpiętość opłat w przeliczeniu na głowę. 3Prosty i przejrzysty sposób naliczania opłat. 4Metoda akceptowalna społecznie. 5Metoda odporna na nadużycia. 6Stabilność stawki i wpływu z opłat. 7Łatwość postępowania dowodowego przy weryfikacji deklaracji. 8Niższe koszty prowadzenia i obsługi administracyjnej systemu. RAZEM:4468

13 Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłaty. METODY WYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Obciążenie portfelaWskaźnikowo na jedną osobę w gospodarstwie domowym Porównanie metod Max/Min METODA Liczba osób1 (1,5 os.) 2345 Osobowa0,71,0 1,5 Wodna 1,0 m 3 /os 0,20,3 12,5 3,2 m 3 /os 0,71,0 5,0 m 3 /os 1,01,6 6,0 m 3 /os 1,21,9 8,0 m 3 /os 1,62,5 Powierzchniowa 35 m 2 /os 1,00,80,50,40,3 10,6 50 m 2 /os 1,51,10,80,60,5 59 m 2 /os 1,71,30,90,70,5 75 m 2 /os 2,21,71,10,80,7 110 m 2 /os 3,22,51,71,21,0 Ryczałtowa1,61,30,80,60,5 3,2

14 ANKIETA WYBORU METODY WYLICZENIA OPŁATY

15 Zmiana preferencji mieszkańców co do wyboru metody wyliczenia opłaty. PRZED – preferencje przed spotkaniem konsultacyjnym PO – preferencje po spotkaniu konsultacyjnym PO II – preferencja po spotkaniu przy braku metody „osobowej” SPOSÓB GŁOSOWANIA W ANKIETACH NA WYBÓR METODY Łączna liczba głosujących PRZEDPOPO IIPRZEDPOPO IIPRZEDPOPO IIPRZEDPOPO II PRZEDPOPO II M. OSOB.M. WOD.M. POW.M. RYCZ. Spotkania branżowe 157 - 8327-3322-1626-2582- 52,9 % 17,2 % - 21,0 % 14,0 % - 10,2 % 16,6 % - 15,9 % 52,2 % - Spotkania otwarte 21820986 12684-5251338117326346 57,8 % 40,2 % - 23,9 % 24,4 % 38,4 % 3,7 % 5,3 % 8,1 % 14,7 % 30,1 % 53,5 % RAZEM37536686 209111-857333243775714546 56 % 30 % - 23 % 20 % 38 % 6%6% 10 % 8%8% 15 % 40 % 53 %

16 Podsumowanie Ankiet dotyczących wskazania metody wyliczenia opłaty. PODSUMOWANIE ANKIET NA WYBÓR METODY

17 KOSZTY SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W budżecie Miasta Gdańska zaplanowano na obsługę systemu w 2013 r. 41 400 000 zł, co daje roczną wysokość wydatków w kwocie 82 800 000 zł Różnica w kosztach funkcjonowania systemu wynosi więc 43,8%, tj. o kwotę 25 226 400 zł różnica ta jest spowodowana przez dodatkowy zakres usług, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych zwiększenie strumienia odpadów m.in. z nielegalnych wysypisk administracyjna obsługa systemu poboru opłat i kontrola odpadów Szacunkowa wartość umów na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na podstawie umów zawieranych z przewoźnikami w 2011 r. 57 573 600 zł

18 Udział kosztów transportu Odpadów – 34,1 % Udział kosztów operacyjnych Systemu - 15,5 % Udział kosztów utylizacji odpadów – 47,5 % Udział kosztów dostawy pojemników – 2,6 % STRUKTURA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

19 URZĄD MIEJSKI Zarząd Dróg i Zieleni Rozdysponowanie 28 nowych etatów. POTRZEBY ETATOWE NA ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

20 Wyliczenie stawek opłaty dla poszczególnych metod: Metoda „osobowa” 41 400 000 (zł) : 460 000 (os) : 6 (m-cy) = 15,00 (zł/os), Metoda „wodna” 41 400 000 (zł) : 6 (m-cy) * 12 (m-cy) : 17 002 000 (m 3 ) = 4,87 (zł/m 3 ), Metoda „powierzchniowa” 41 400 000 (zł) : 10 402 332 (m 2 ) : 6 (m-cy) = 0,66 (zł/m 2 ), Metoda „ryczałtowa” 41 400 000 (zł) : 184 000 (gosp.dom.) : 6 (m-cy) = 37,50 (zł/gosp.), zgodnie z art. 63 §1 ustawy Ordynacja podatkowa wyliczoną opłatę zaokrągla się do 38,00 zł WYLICZENIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

21 Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłat. ZESTAWIENIE OSTAWEK PŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Kryterium naliczania opłaty Stawka opłaty przy selektywnym zbieraniu ( zł ) Stawka opłaty przy nieselektywnym zbieraniu ( zł ) Metoda „osobowa”15,0030,00 Metoda „wodna”4,879,74 Metoda „powierzchniowa”0,661,32 Metoda „ryczałtowa”38,0076,00

22 PORÓWNANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 38,00 zł wysokość opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych przy metodzie „osobowej” 57,00 m 2 pow. lokalu 7,80 m 3 zużycia wody w lokalu

23 Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłat. KALKULATOR OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI METODA Obciążenie portfela Wysokość opłaty w ( zł ) dla selektywnej zbiórki odpadów dla całego gospodarstwa domowego Udział osób w %9,79%20,1%24,5%22,9%22,7% Liczba osób 1 (1,5 os.) 2345 Osobowa15,030,045,060,075,0 Wodna 1,0 m 3 /os 4,99,714,619,524,4 3,2 m 3 /os 15,831,647,363,178,9 5,0 m 3 /os 24,448,773,197,4121,8 6,0 m 3 /os 29,258,487,7116,9146,1 8,0 m 3 /os 39,077,9116,9155,8194,8 Powierzchniowa 35 m 2 pow. 23,2 50 m 2 pow. 33,2 59 m 2 pow. 39,1 75 m 2 pow. 49,7 110 m 2 pow. 73,0 Ryczałtowa38,0

24 Porównanie obciążenia portfela mieszkańców dla różnych metod wyszacowania opłat. KALKULATOR OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI METODA Obciążenie portfela Wysokość opłaty w ( zł ) dla selektywnej zbiórki odpadów dla jednej osoby w całym gospodarstwie domowym Udział osób w %9,79%20,1%24,5%22,9%22,7% Liczba osób 1 (1,5 os.) 2345 Osobowa15,0 Wodna 1,0 m 3 /os 4,9 3,2 m 3 /os 15,8 5,0 m 3 /os 24,4 6,0 m 3 /os 29,2 8,0 m 3 /os 39,0 Powierzchniowa 35 m 2 pow. 23,211,67,75,84,6 50 m 2 pow. 33,216,611,18,36,6 59 m 2 pow. 39,119,613,09,87,8 75 m 2 pow. 49,724,916,612,49,9 110 m 2 pow. 73,0 Ryczałtowa38,019,012,79,57,6

25 PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO Przykład: Powierzchnia lokalu - 75 m 2 Zużycie wody zimnej i ciepłej - 16 m 3 /m-c Ilość zamieszkałych osób - 5 os. Wyliczenie miesięcznej opłaty (po zaokrągleniu) Segregacja odpadów: metoda osobowa -75,00 zł metoda wodna- 78,00 zł metoda powierzchniowa-48,00 zł metoda ryczałtowa-38,00 zł Brak segregacji odpadów: metoda osobowa - 150,00 zł metoda wodna- 156,00 zł metoda powierzchniowa- 96,00 zł metoda ryczałtowa- 76,00 zł

26 Przykład: Powierzchnia lokalu - 65 m 2 Zużycie wody zimnej i ciepłej - 13 m 3 /m-c Ilość zamieszkałych osób - 4 os. Wyliczenie miesięcznej opłaty (po zaokrągleniu) Segregacja odpadów: metoda osobowa -60,00 zł metoda wodna-63,00 zł metoda powierzchniowa-43,00 zł metoda ryczałtowa-38,00 zł Brak segregacji odpadów: metoda osobowa - 120,00 zł metoda wodna- 126,00 zł metoda powierzchniowa-86,00 zł metoda ryczałtowa-76,00 zł PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

27 Przykład: Powierzchnia lokalu - 49 m 2 Zużycie wody zimnej i ciepłej - 10 m 3 /m-c Ilość zamieszkałych osób - 3 os. Wyliczenie miesięcznej opłaty (po zaokrągleniu) Segregacja odpadów: metoda osobowa -45,00 zł metoda wodna-49,00 zł metoda powierzchniowa-33,00 zł metoda ryczałtowa-38,00 zł Brak segregacji odpadów: metoda osobowa -90,00 zł metoda wodna- 98,00 zł metoda powierzchniowa-66,00 zł metoda ryczałtowa-76,00 zł PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

28 Przykład: Powierzchnia lokalu - 49 m 2 Zużycie wody zimnej i ciepłej - 6,5 m 3 /m-c Ilość zamieszkałych osób - 2 os. Wyliczenie miesięcznej opłaty (po zaokrągleniu) Segregacja odpadów: metoda osobowa -30,00 zł metoda wodna-29,00 zł metoda powierzchniowa-33,00 zł metoda ryczałtowa-38,00 zł Brak segregacji odpadów: metoda osobowa -60,00 zł metoda wodna-58,00 zł metoda powierzchniowa-66,00 zł metoda ryczałtowa-76,00 zł PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

29 Przykład: Powierzchnia lokalu - 35 m 2 Zużycie wody zimnej i ciepłej - 3,2 m 3 /m-c Ilość zamieszkałych osób - 1 os. Wyliczenie miesięcznej opłaty (po zaokrągleniu) Segregacja odpadów: metoda osobowa -15,00 zł metoda wodna-15,00 zł metoda powierzchniowa-23,00 zł metoda ryczałtowa-38,00 zł Brak segregacji odpadów: metoda osobowa -30,00 zł metoda wodna-30,00 zł metoda powierzchniowa-46,00 zł metoda ryczałtowa-76,00 zł PRZYKŁADOWE WYLICZENIE OPŁATY DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

30 OSŁONA FINANSOWA GOSPODARSTW O NISKICH DOCHODACH Gospodarstwo jednoosobowe:  dopuszczalny dochód do1398,58/osobę, dochód przed opodatkowaniem, po odliczeniu kosztów ubezpieczeń społecznych,  dopuszczalna powierzchnia mieszkania 45,5 m 2 Przykład: Powierzchnia lokalu ok. 35 m 2 Dochody miesięczne na rękę ok. 700 zł, Opłata za gospodarowanie odpadami 38,00 zł, w tym: 26,60 zł udział dodatku mieszkaniowego 11,40 zł obciążenie dla mieszkańca

31 Ilość gospodarstw domowych wg GUS przyjęta do wyliczenia opłaty 184 000 Ilość gospodarstw domowych wg ewidencji ludności 166 616 Szacowany przyrost mieszkań w 2013 roku 3 000 Prawdopodobna ilość gospodarstw domowych w 2013 roku wg GUS 187 000 DANE DOWYLICZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

32 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYSTOŚĆ SEGREGACJI ODPADÓW Art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki opłaty i odpowiednio liczby osób, ilości zużytej wody, powierzchni lokali i ilości gospodarstw domowych na danej nieruchomości. Nieruchomością jest również budynek wielolokalowy (art. 2 ust. 3 ustawy). I Art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy określa niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

33 Wariant II: 76 zł Wada: Wyższe obciążenie portfela mieszkańca Zaleta: Motywacja do segregacji Wariant I: 50 zł Zaleta: Niższe obciążenie portfela mieszkańca Wada: Brak motywacji do segregacji Proponowana wysokość opłaty za odpady niesegregowane przy metodzie „ryczałtowej” ZRÓŻNICOWANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ?

34 Lp.GminaMetoda Stawka opłat dla: Różnica wysokości pomiędzy opłatami segregującychniesegregujących 1 Olsztyn osobowa13,0014,007% 2 Gdańsk osobowa15,0030,00100% 3 Mysłowice osobowa16,0024,0067% 4 Opole osobowa16,0022,0075% 5 Bydgoszcz osobowa18,0036,00100% 6 Częstochowa osobowa14,5018,0025% 7 Katowice osobowa18,0024,0075% 8 Łódź osobowa18,0036,00100% 9 Poznań osobowa20,00bd 10 Wrocław osobowa25,00-- Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „osobowej”. PORÓWNANIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

35 Lp.GminaMetoda Stawka opłat dla: Różnica wysokości pomiędzy opłatami segregującychniesegregujących 1 Bielsko-Biała wodna4,306,8860% 2 Gdańsk wodna4,879,74100% 3 Częstochowa wodna4,936,1125% 4 Szczecin wodna4,946,4330% 5 Lublin wodna5,006,0020% 6 Opole wodna5,207,3040% Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „wodnej”. PORÓWNANIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

36 Lp.GminaMetoda Stawka opłat dla: Różnica wysokości pomiędzy opłatami segregującychniesegregujących 1 Siedlce powierzchniowa0,510,6830% 2 Opole powierzchniowa0,550,8045% 3 Pruszcz Gdański powierzchniowa0,631,26100% 4 Gdańsk powierzchniowa0,661,32100% 5 Wrocław powierzchniowa0,801,2050% Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „powierzchniowej”. PORÓWNANIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

37 Lp.GminaMetoda Stawka opłat dla: Różnica wysokości pomiędzy opłatami segregującychniesegregujących 1 Studzienice ryczałtowa33,0066,00100% 2 Gdynia ryczałtowa35,0070,00100% 3 Sopot ryczałtowa35,0070,00100% 4 Gdańsk ryczałtowa38,0076,00100% 5 Białystok ryczałtowa40,0060,0050% 6 Opole ryczałtowa40,0056,0040% 7 Częstochowa ryczałtowa53,0066,0025% Porównanie stawek opłat w innych dużych miastach w Polsce dla metody „ryczałtowej”. PORÓWNANIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

38


Pobierz ppt "NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI czyli rewolucja „śmieciowa” metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google