Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina jako wierzyciel, na przykładzie gminy Nysa Konferencja PTE, Warszaw a 8 czerwca 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina jako wierzyciel, na przykładzie gminy Nysa Konferencja PTE, Warszaw a 8 czerwca 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Gmina jako wierzyciel, na przykładzie gminy Nysa Konferencja PTE, Warszaw a 8 czerwca 2016 r.

2 „Zbiorcza informacja o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na 31 grudnia 2011 r. i 31 grudnia 2012 r.”

3

4 Dochodami gminy są : a)dochody własne: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, wynosi 39,34%, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%, wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat : skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów, eksploatacyjnej, innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,

5 dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych, dochody z majątku gminy, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

6 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

7  subwencja ogólna : wyrównawcza, równoważąca, oświatowa,  dotacje celowe z budżetu państwa,  środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,  inne środki określone w odrębnych przepisach.

8

9 Procedura tworzenia budżetu Gminy Minister Finansów, do dnia 15 października informuje jednostki samorządu terytorialnego m. in. o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Wójt, burmistrz, prezydent przedkłada radzie gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego w celu zaopiniowania, do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

10

11

12

13

14

15

16 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

17 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

18 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

19 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

20 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

21 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

22 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

23 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

24 z powiatu nyskiego w dniu 11 lutego 2016 r.

25 Porządek spotkania 1. Przywitanie zaproszonych gości 2. Podpisanie umów współpracy 3. Propozycje szkoleń dla pracowników DPS 4. Omówienie Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5. Programy dla Domów Pomocy Społecznej

26 Oferty PWSZ w Nysie 11 instytutów  Instytut Architektury i Urbanistyki  Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Instytut Dietetyki - specjalność - dietetyka administracyjna - dietetyka kliniczna  Instytut Finansów  Instytut Informatyki  Instytut Jazzu

27  Instytut Kosmetologii – specjalność – kosmetologia specjalistyczna - chemia i technologia kosmetyków  Instytut Neofilologii  Instytut Pielęgniarstwa - studia licencjackie i magisterskie  Instytut Zarządzania  Instytut Zdrowia Publicznego

28 3 studia naukowe  Studium nauk podstawowych  Studium języków obcych  Studium wychowania fizycznego

29 Programy dla Domów Pomocy Społecznej 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki "Sport dla wszystkich„ Ogólnopolski Program AFOS – Aktywności Fizycznej Osób Starszych. 2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura bliska„ 3. RPO WO Opolskiego – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna - oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 4. Programy Operacyjne: „Wiedza Edukacja Rozwój”

30 Programy dla Domów Pomocy Społecznej 3. RPO WO Opolskiego – oś priorytetowa VIII Integracja społeczna - oś priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną 4. Programy Operacyjne: „Wiedza Edukacja Rozwój”

31 Programy dla Domów Pomocy Społecznej Programy Operacyjne: „Wiedza Edukacja Rozwój” Oś priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Oś priorytetowa 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa 4.2 programy mobilności ponadnarodowej 4.3 współpraca ponadnarodowa

32 SZKOLENIE-WARSZTATY DOBRE PRAKTYKI GMP/GHP ORAZ SYSTEM HACCP (SZKOLENIE DWUDNIOWE ZEWNĘTRZNE) 1. CO JEST CELEM SZKOLENIA? Celem szkolenia jest nabycie umiejętności, które umożliwią nadzorowanie i utrzymanie istniejącego Zintegrowanego Systemu Dobrych Praktyk GMP/GHP oraz HACCP. 2. TERMIN SZKOLENIA DO UZGODNIENIA (GODZ. 09.00 – I DZIEŃ – 6 GODZIN, GODZ. 9.00 – II DZIEŃ – 6 GODZIN) 3. MIEJSCE SZKOLENIA Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie 4. KOSZTY a) Szkolenie jest bezpłatne. b) W TRAKCIE SZKOLENIA-WARSZTATÓW ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU GMP/GHP/HACCP funkcjonującego w Państwa Organizacji. 5. POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W przypadku potwierdzenia uczestnictwa zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.

33 PROGRAM DWUDNIOWEGO SZKOLENIA-WARSZTATÓW DOBRE PRAKTYKI GMP/GHP ORAZ SYSTEM HACCP DZIEŃ PIERWSZY Seminarium wstępne Uwarunkowania prawne wdrażania Dobrych Praktyk (GMP, GHP) oraz systemu HACCP (przepisy polskie, przepisy unijne) Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) Istota, zasady, wymagania, Sposób tworzenia i nadzorowania Kodeksu GMP, przykładowa problematyka Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) Istota, wymagania, zasady, najbardziej powszechne problemy przy wdrażaniu i utrzymaniu założeń HACCP Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny (HACCP)

34 PROGRAM DWUDNIOWEGO SZKOLENIA-WARSZTATÓW DOBRE PRAKTYKI GMP/GHP ORAZ SYSTEM HACCP DZIEŃ PIERWSZY Istota i cechy charakterystyczne systemu HACCP Dlaczego jest wdrażany system HACCP? Zasady systemu HACCP Wstępne warunki do wdrożenia systemu HACCP Etapy wdrażania systemu HACCP Charakterystyka dokumentacji obowiązującej w systemie Audit wstępny oceniający stopień dostosowania infrastruktury jednostki/zakładu do wymogów systemów HACCP, GHP, GMP i planowanie działań zaradczych Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia auditu oceniającego stopień Przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych do auditu i ich wypełnianie

35 PROGRAM DWUDNIOWEGO SZKOLENIA-WARSZTATÓW DOBRE PRAKTYKI GMP/GHP ORAZ SYSTEM HACCP DZIEŃ DRUGI Opracowanie dokumentacji HACCP wg Codex Alimentarius, GHP, GMP i obowiązujących przepisów prawnych Wykład: Wprowadzenie zmian organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania systemu zapewnienia jakości (powołanie Zespołu HACCP) Nadzorowanie funkcjonowania polityki HACCP Nadzorowanie Księgi, Kodeksów, procedur, instrukcji, zapisów Ćwiczenia praktyczne: HACCP - grupy produktów Nadzorowanie księgi HACCP i Kodeksów GHP/GMP Przeprowadzanie auditów sprawdzających oraz generowanie działań korygujących Czas trwania szkolenia 12 godzin

36 PROGRAM DWUDNIOWEGO SZKOLENIA-WARSZTATÓW DOBRE PRAKTYKI GMP/GHP ORAZ SYSTEM HACCP DZIEŃ PIERWSZY Istota i cechy charakterystyczne systemu HACCP Dlaczego jest wdrażany system HACCP? Zasady systemu HACCP Wstępne warunki do wdrożenia systemu HACCP Etapy wdrażania systemu HACCP Charakterystyka dokumentacji obowiązującej w systemie Audit wstępny oceniający stopień dostosowania infrastruktury jednostki/zakładu do wymogów systemów HACCP, GHP, GMP i planowanie działań zaradczych Przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia auditu oceniającego stopień Przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych do auditu i ich wypełnianie


Pobierz ppt "Gmina jako wierzyciel, na przykładzie gminy Nysa Konferencja PTE, Warszaw a 8 czerwca 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google