Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Dorota Ludorowska DEPARTAMENT FUNDUSZY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Dorota Ludorowska DEPARTAMENT FUNDUSZY."— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Dorota Ludorowska DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MINISTERSTWO ZDROWIA r.

2 Plan prezentacji 1.Alokacja na konkurs 2.Cel konkursu 3.Grupa docelowa 4.Kryteria wyboru 5.Ocena formalno-merytoryczna 6.Ogólne informacje dotyczące warunków finansowych 7.Terminy i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

3 Alokacja na konkurs Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Dostępne środki (alokacja): 30 mln PLN wkład UE (84,28 %) – 25,28 mln EUR środki krajowe (15,72%) – 4,43 mln EUR Wkład własny: 3% wartości projektu

4 Cel konkursu Celem konkursu jest podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywizacji zawodowej z powodów zdrowotnych, tj. chorobom krążenia, nowotworowym, chorobom (zaburzeniom) psychicznym, chorobom układu oddechowego oraz dostosowanie ich kwalifikacji do zmian systemowych wynikających z wprowadzenia tzw. pakietu kolejkowego.

5 Grupa docelowa Uczestnikami projektu mogą być pielęgniarki i położne, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają kryteria udziału w kursie kwalifikacyjnym/specjalistycznym

6 1 Kryterium dostępu Kto może składać wnioski o dofinansowanie:  uczelnia, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;  inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

7 2 Kryterium dostępu Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne w następujących formach: 1)kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 2)kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych 3)kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego 4)kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów 5)kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 6)kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego 7)kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne 8)kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne 9)kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek

8 3 Kryterium dostępu Projekt przewiduje, że przynajmniej 40% uczestników ukończy kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

9 4 kryterium dostępu Projekt przewiduje zorganizowanie, co najmniej jednej edycji szkoleniowej, w co najmniej 5 województwach. Uwaga! Brak spełnienia jednego z kryteriów dostępu powoduje, że projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie.

10 Kryterium premiujące Projekt przewiduje, że wsparciem zostanie objętych, co najmniej 40% uczestników współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną – 40 punktów W przeciwieństwie do kryteriów dostępu kryterium premiujące nie musi spełnione, by projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany do dofinansowania, niemniej ich spełnienie zwiększa szansę otrzymania wsparcia.

11 Ogólne kryteria formalne Czy wniosek złożono w terminie? Czy wniosek opatrzony podpisem osoby do złożenia wniosku Czy złożono we właściwej instytucji? Czy wniosek wypełniono w języku polskim? Czy wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu? Czy wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty EUR wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami? - nie dotyczy

12 Ogólne kryteria formalne Czy wnioskodawca oraz partnerzy, (jeśli dotyczy) podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie? Czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu? Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:  wyboru partnerów  braku powiązań,  utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?

13 Ogólne kryteria formalne Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie? W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma 7 dni na dokonanie korekty/uzupełnienia. Brak spełnienia kryteriów formalnych powoduje, że projekt zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie.

14 Ogólne kryteria horyzontalne Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym? Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym? Czy projekt jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER? Czy projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER?

15 Standard minimum Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych – max 1 pkt. Wniosek zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe – max 2 pkt. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły – max 2 pkt.

16 Standard minimum Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych – max 2 pkt. We wniosku wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem – max 1 pkt. UWAGA! Wniosek nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum - wymagane są co najmniej 3 punkty. Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku lub skierowaniem go do negocjacji.

17 Ogólne kryteria merytoryczne Część wniosku o dofinansowanie projektu Maks./min. liczba punktów 3.1 Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu oraz sposobu ich pomiaru 10/6 albo projekty równe lub pow. 2 mln zł (5/3) 3.2 Adekwatność doboru grupy docelowej15/9 3.3 Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu 0/0 albo projekty równe lub pow. 2 mln zł (5/3) 4.1 Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań 20/ Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)15/9 4.4 Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu 15/9 4.5 Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w projekcie5/3 V. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu20/12

18 Ogólne informacje na temat warunków finansowych Koszty bezpośrednie rozliczane są wg. kosztów rzeczywistych; IOK w przedmiotowym konkursie nie dopuszcza możliwości rozliczania wydatków w ramach kosztów bezpośrednich na podstawie stawek jednostkowych lub kwot ryczałtowych. Wartość dofinansowania wkładu publicznego powinna przekraczać wyrażoną w PLN równowartość ,00 EUR.

19 Ogólne informacje na temat warunków finansowych Działania możliwe do finansowania: wynagrodzenie kadry dydaktycznej, koszty wynajmu sal dydaktycznych, zapewnienie placówek stażowych, rekrutacja uczestników kursów rozumiana jako przeprowadzenie postępowania kwalifikującego (egzamin kwalifikujący), koszty dojazdu i powrotu pielęgniarek i położnych na i z miejsca szkolenia, zakwaterowanie uczestników, materiały dydaktyczne, koszty egzaminu końcowego W projektach nie można rozliczać wydatków związanych z zakupem środków trwałych oraz objętych regułą cross-financingu.

20 Ogólne informacje na temat warunków finansowych Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą projektu i rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem następującej stawki ryczałtowej: 25% kosztów bezpośrednich ‐ w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich - w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

21 Ogólne informacje na temat warunków finansowych Szczegółowy budżet projektu nie może zawierać wydatków ujętych w katalogu wydatków niekwalifikowanych w projektach EFS. Niedopuszczalnym jest ubieganie się o dofinansowanie wydatków, które wskazują na jego podwójne finansowanie, tj. ujmowanie w szczegółowym budżecie projektu planowanych wydatków, które są ujęte w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych. Koszty pośrednie nie mogą zostać wykazane w ramach kosztów bezpośrednich.

22 Ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie Ocenie formalno-merytorycznej podlega każdy złożony w trakcie trwania naboru wniosek o dofinansowanie (o ile nie został wycofany przez wnioskodawcę albo pozostawiony bez rozpatrzenia).

23 Ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie Ocena formalno-merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne kryteria dostępu ogólne kryteria horyzontalne ogólne kryteria merytoryczne kryteria premiujące – nie musi być spełnione

24 Ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie W przypadku stwierdzenia, że złożony projekt posiada tożsame treści innego złożonego bądź realizowanego projektu, wszystkie wnioski o dofinansowanie dotyczące powielonego projektu będą otrzymywały „0” punktów za każdą tożsamą część wniosku o dofinansowanie.

25 Przed złożeniem wniosku Przed złożeniem do IOK wersji papierowej wniosku (lub elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej MZ) należy porównać sumy kontrolne na wydruku i wersji elektronicznej. Sumy kontrolne muszą być ze sobą zgodne. Na wydruku, suma kontrolna znajduje się na dole każdej strony formularza wniosku. W wersji elektronicznej suma kontrolna wyświetla się po kliknięciu przycisku Sprawdź, (jeżeli wniosek nie zawiera błędów) lub na karcie dokumentu wniosku w sekcji Projekty. Wniosek z różnymi sumami kontrolnymi w wersji papierowej i elektronicznej zostanie odrzucony podczas oceny formalno- merytorycznej, a także wniosek z różnymi sumami kontrolnymi na poszczególnych stronach wniosku.

26 Termin i miejsce składania wniosków Wnioski o dofinansowanie mogą być składane od 9 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. W systemie SOWA wnioskodawca przesyła do IOK wersję elektroniczną wniosku. Z systemu SOWA generuje wersję wniosku do druku (PDF) i podpisaną w 2 egz. przesyła na adres IOK: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej (lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MZ).

27 Termin i miejsce składania wniosków Wnioski w formie papierowej można dostarczać do Kancelarii MZ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.15 do 16.15:  osobiście  kurierem  pocztą. UWAGA! Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i po upływie terminu zamknięcia naboru oraz wnioski przesłane w inny sposób, np. faksem czy pocztą elektroniczną lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

28 Informacje o konkursie Wszystkie informacje oraz wyjaśnienia dotyczące konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres oraz telefonicznie pod 22/ – Dorota Ludorowska 22/ – Agnieszka Kuzia 22/ – Magdalena Życińska 22/ – Michał Rynkiewicz 22/ – Marta Fijołek 22/ – Małgorzata Kudelska Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: Wykaz projektów ocenionych i wykaz projektów wybranych do dofinansowania zostanie opublikowany na stronie

29 Dziękuję za uwagę MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Funduszy Europejskich ul. Miodowa 15 tel fax


Pobierz ppt "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi Dorota Ludorowska DEPARTAMENT FUNDUSZY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google