Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty terroru w obrębie portów lotniczych i przejść granicznych mjr Zbigniew Michalec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty terroru w obrębie portów lotniczych i przejść granicznych mjr Zbigniew Michalec."— Zapis prezentacji:

1 Akty terroru w obrębie portów lotniczych i przejść granicznych mjr Zbigniew Michalec

2

3 MAPA REGIONU

4 Odległości do niektórych miast - Katowice ok. 35 km, średni czas dojazdu 40 min - Chorzów, Bytom, Sosnowiec ok. 25 km, średni czas dojazdu 30 min - Będzin ok. 20 km, średni czas dojazdu 25 mi - Tarnowskich Gór ok. 15 km średni czas dojazdu 15 min - Gliwic, Zabrza ok. 45 km, średni czas dojazdu 50 min - Częstochowy ok. 60 km, średni czas dojazdu 55 min -Krakowa ok. 90 km średni czas dojazdu 60 min - Bielska Białej ok. 90 km, średni czas dojazdu 90 min - Opola ok.120 km, średni czas dojazdu 90 min - Warszawy ok. 310 km, średni czas dojazdu 190 min

5 NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE -Ustawa z 3 lipca 2002r “Prawo Lotnicze “ (Dz. U 130 poz. 1112) -Ustawa z 12 października 1990r “o Straży Granicznej” (Dz. U 78 poz. 462) -Ustawa z 12 października 1990r “o ochronie granicy państwowej” (Dz. U 7 poz. 461) -Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r “o Policji” (Dz. U 30 poz. 179) -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003r “ w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa” wraz z załącznikiem do Rozporządzenia ( Dz. U nr 160 poz. 1549 ) -DOC 30 ECAC “Ochrona lotnictwa cywilnego” -Aneks 17 ICAO “Ochrona międzynarodowego lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji” -Program Ochrony Lotniska

6 Służby ochrony w Porcie Lotniczym Wewnętrzna Służba Ochrony - Straż Ochrony Lotniska (SOL) Straż Graniczna (SG) Policja

7 Zarządzający lotniskiem w celu prowadzenie skoordynowanej i skutecznej działalności w zakresie bezpieczeństwa lotniska tworzy kolegialny zespół nadając mu regulaminowe uprawnienia i obowiązki oraz zapewniając właściwe warunki do działania, w postaci: Zespołu Ochrony Lotniska

8 ZESPÓŁ OCHRONY LOTNISKA Dyrektor Portu - przewodniczący; Szef Zespołu Dyżurnych Operacyjnych Lotniska Szef Wewnętrznej Służby Ochrony Lotniska “SOL” Przedstawiciel Policji Przedstawiciel Straży Granicznej Kierownik Urzędu Celnego Komendant Lotniskowej Straży Pożarnej Przedstawiciel Sekcji Ratownictwa Medycznego Przedstawiciel Agencji Ruchu Lotniczego Przedstawiciele przewoźników Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego Przedstawiciele Służb Personelu Naziemnego

9 Zespół Ochrony Lotniska jest organem doradczym Dyrektora Portu oraz zatwierdzającym decyzje w zakresie ochrony wynikające z : postanowień Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego ; zaleceń międzynarodowych władz lotnictwa cywilnego ( ICAO, ECAC); bieżącej ocen stanu zagrożenia lotnictwa cywilnego aktami bezprawnej ingerencji; konieczności dostosowania lub zmiany procedur ochrony lotniska.

10 CENTRUM KOORDYNACJI KRYZYSOWEJ a/ ilości pomieszczeń -pomieszczenie dla pracy Sztabu Kryzysowego -pomieszczenie socjalne dla członków sztabu -pomieszczenie dla negocjatora i tłumaczy b/ wyposażenie pomieszczeń -urządzenia łączności przewodowej ( telefony, faksy, rejestratory rozmów telefonicznych i bezprzewodowe) -urządzenia łączności bezprzewodowej zapewniającej łączność w sieci portowej, agencyjnej i policyjnej -mapy i plany lotniska łącznie z najbliższą okolicą, drogami dojazdowymi, obiektami ważnymi dla działalności portu oraz schematem dróg operacyjnych, miejsc postoju samolotów z terrorystą czy ładunkiem niebezpiecznym -niezbędne informacje o lotnisku, połączeniach, posiadanym sprzęcie i wyposażeniu specjalistycznym, spisem telefonów i kryptonów łączności bezprzewodowe -kopie programu ochrony lotniska, programów ochrony przewoźników i innych niezbędnych dokumentów niezbędne wyposażenie biurowe socjalne

11 W przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej ( bezprawna ingerencja, akt porwania, ładunek niebezpieczny lub wybuchowy, katastrofa, skażenie itp. ) Zarządzający powołuje SZTAB KRYZYSOWY w składzie :

12 SZTAB KRYZYSOWY Dyrektor Portu lub osoba przez niego wyznaczona przedstawiciele Policji ( Komisariatu i KWP ) przedstawiciel Straży Granicznej przedstawiciel Urzędu Celnego przedstawiciel portowej Służby Ochrony Lotniska przedstawiciel Agencji Ruchu Lotniczego przedstawiciel Lotniskowej Straży Pożarnej przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej

13 SZTAB KRYZYSOWY cd przedstawiciel portowej służby ratownictwa medycznego przedstawiciel Pogotowia Ratunkowego przedstawiciel portowej placówki Sanepidu przedstawiciel przewoźników operujących z lotniska przedstawiciel przewoźnika bazującego na lotnisku przedstawiciel służby handlingowej i paliwowej przedstawiciel Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewody.

14 W ramach Sztabu Kryzysowego podejmowane są następujące etapy działania : -analityczno – rozpoznawcze dla oceny realności zagrożenia lub możliwych skutków zaistniałego aktu -blokująco – zabezpieczające dla odizolowania miejsca parkowania zagrożonego statku powietrznego (rejonu) -ewakuacyjne dla pasażerów jak i obiektów najbardziej narażonych na zagrożenie -negocjacyjne z porywaczem -interwencyjno – likwidacyjne przeprowadzone przez uprawnione siły porządkowe -zabezpieczające dla procesowego udokumentowania aktu terroru i jego skutków -porządkowo – opisowe dla przedstawienia odpowiednim władzom przebiegu i wniosków z aktu bezprawnej ingerencji

15 PRZEWIDYWANE SIŁY I ŚRODKI DO DZIAŁAŃ

16 Siły własne Portu Lotniczego  funkcjonariusze Komisariatu Policji do działań blokujących i rozpoznawczych  funkcjonariusze Grupy Pirotechnicznej GPK SG do wstępnego rozpoznania zagrożenia bombowego  funkcjonariusze GPK SG do działań analitycznych i blokujących  pracownicy WSO SOL do działań blokujących  pracownicy Lotniskowej Straży Pożarnej i Sekcji Ratownictwa Medycznego do działań zabezpieczenia ratowniczego i medycznego  personel obsługi naziemnej do obsługi niezbędnego sprzętu specjalistycznego

17 Siły porządkowe zewnętrzne  funkcjonariusze Komendy Powiatowe Policji w Tarnowskich Górach ( 10 km ) do działań zabezpieczających  funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej w Katowicach ( 40 km ) do działań analityczno – negocjacyjnych  funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego KWP w Katowicach ( 40 km ) do działań interwencyjno – likwidacyjnych  funkcjonariusze Plutonu Specjalnego Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu ( 80 km ) do działań zabezpieczająco - interwencyjnych

18 Siły zabezpieczenia ratowniczego i medycznego  pracownicy Pogotowia Ratunkowego ( wg decyzji dyspozytora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego )  funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej ( wg dyspozycji oficera dyżurnego KW PSP )

19 ETAPY DZIAŁAŃ

20 I. alarmowanie i przyjazd sił zewnętrznych  alarmowanie osób funkcyjnych i służb ( 0 – 10 min )  rozwinięcie Centrum Zarządzania Antykryzysowego ( 0 – 20 min )  ogłoszenie gotowości sił portowych ( 0 – 20 min )  powstanie Sztabu Kryzysowego w pełnym składzie( 10 – 50 min )  przyjazd sił zewnętrznych KW Policji ( 40 – 55 min )  przyjazd sił zewnętrznych zabezpieczenia ratowniczo – medycznego ( 20 - 55 min )  przyjazd zewnętrznych sił SG ( 1,30 – 1,50 h)

21 II. rozwinięcie działań :  działania blokujące statek powietrzny przez portowe siły ochrony (10 - 20 min)  działania rozpoznawczo - pirotechniczne portowych sił SG ( 10 – 30 min )  działania analityczne Sztabu Kryzysowego (10 – 20 min)  wstępne negocjacje prowadzone przez Przewodniczącego ZOL lub Komendanta Komisariatu Policji ( 10 – 50 min )  koncentracja sił porządkowych i zabezpieczających w rejonach alarmowych koncentracji ( 20 - 50 min )  przygotowanie oceny zagrożenia dla sił interwencyjnych ( 30 – 50 min )

22 III. negocjacje właściwe i wypracowanie decyzji zakończenia kryzysu  przejęcie negocjacji przez Zespół Negocjatorów z KW Policji  zapoznanie z sytuacją Dowódcy Sił Interwencyjnych  koncentracja sił zabezpieczających i interwencyjnych na pozycjach do działań  symulacje przebiegu działań interwencyjnych i możliwych wersji rozwoju zdarzeń  ocena stanu negocjacji i możliwości rozwiązania ostatecznego kryzysu ( porozumienie z terrorystą lub rozwiązanie siłowe )

23 IV. działania interwencyjne  decyzja Kierującego Sztabem Kryzysowym o spełnieniu żądań porywacza lub rozwiązaniu siłowym  rozwinięcie sił interwencyjnych na pozycjach wyjściowych i sił zabezpieczenia na pozycjach wyczekiwania  szturm na statek powietrzny sił interwencyjnych  likwidacja skutków interwencji ( pożar, zabici, ranni, zatrzymani )

24 V. działania porządkowe :  rozwinięcie zaplecza medycznego  przeszukanie pirotechniczne statku powietrznego i jego otoczenia  dokumentacja filmowa i procesowa zdarzenia  zakończenie funkcjonowania Sztabu Kryzysowego


Pobierz ppt "Akty terroru w obrębie portów lotniczych i przejść granicznych mjr Zbigniew Michalec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google