Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM INCYDENTEM BOMBOWYM ORAZ AKTAMI TERRORYSTYCZNYMI. st. bryg. inż. Czesław KOZAK Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach insp. mgr Mirosław CYGAN Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

2  Incydent bombowy – to sytuacja stwarzająca zagrożenie życia lub zdrowia poprzez podłożenie lub groźbę podłożenia materiału wybuchowego lub urządzenia wybuchowego.  Wybuch – jest sytuacją nagłą i nieodwracalną.  Terroryzm – to szeroki termin oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu:  zastraszenia,  przymuszenia,  okupu.

3  Podłożenie ładunku wybuchowego, w tym również z zastosowaniem:  materiału promieniotwórczego,  środka mikrobiologicznego,  środka chemicznego.  Uprowadzenie środka transportu:  w komunikacji lotniczej,  w komunikacji lądowej,  w komunikacji wodnej.  Zajęcie obiektu w tym również z przetrzymywaniem zakładników.  Uprowadzenie zakładników. Katalog zagrożeń aktem terrorystycznym:

4 1.Przyjęcie zgłoszenia, w przypadku uzyskania informacji o incydencie bombowym lub innym akcie terrorystycznym należy zachować spokój i podjąć następujące czynności: włączyć urządzenie rejestrujące (jeżeli istnieje taka możliwość), zapisać dokładnie treść informacji o planowanym zamachu przekazaną przez telefonującego, spróbować uzyskać jak najwięcej informacji (poprzez zadawanie pytań: np. jakiego typu jest to zagrożenie, gdzie znajduje się ładunek wybuchowy, kiedy ma wybuchnąć, jakiego jest rodzaju, co spowoduje jego wybuch, kto umieścił ładunek i dlaczego), odnotować czas zakończenia rozmowy, w przypadku posiadania urządzenia identyfikującego rozmówcę i wyświetlenia numeru bezwzględnie go zapisać.

5 2.Dysponować odpowiednią ilość sił i środków. Ilość dysponowanych sił i środków uzależniana będzie od rodzaju i miejsca zdarzenia. Dyżurny KPP/KMP Policji kieruje siły i środki w celu zabezpieczenia miejsce zdarzenia. W sytuacjach podejrzenia, że podłożone są materiały lub urządzenia wybuchowe kieruje on również do działań, policjantów z nieetatowej grupy rozpoznania minersko pirotechnicznego. 3.Przekazać informację do odpowiedniego stanowiska kierowania drugiego podmiotu (Policji lub PSP, np. służby dyżurne KPP/KMP Policji, które odebrały zgłoszenie o planowanym incydencie bombowym lub akcie terrorystycznym, przekazują informacje do P/MSK PSP). Informacja ta powinna zawierać wszelkie dane, które udało się pozyskać od osoby dzwoniącej. 4.Przekazanie informacji do stanowiska kierowania szczebla wojewódzkiego (Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa (WSKR) lub Dyżurnego Operacyjnego KW Policji). Służby dyżurne KPP/KMP Policji powiadamiają kierownictwo grupy ds. koordynacji przeciwdziałania aktom terroru z użyciem materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń noszących cechy zamachu terrorystycznego.

6 5.Alarmować inne służby i podmioty (pogotowie ratunkowe, szpitale, służby techniczne, starostwa powiatowe i urzędy miasta/gminy, itp.). 6.W przypadku uzyskania informacji o konieczności zadysponowania dodatkowych sił i środków, przekazać zapotrzebowanie do stanowiska kierowania szczebla wojewódzkiego. Gdy odnaleziony został materiał lub urządzenie wybuchowe służby dyżurne KPP/KMP wnioskują do dyżurnego KWP Policji o przyjazd Zespołu Minersko – Pirotechnicznego SPAP w Katowicach. 7.Koordynować prowadzone działania. 8.Utrzymywać stałą łączność ze stanowiskami kierowania innych służb i podmiotów. 9.Dokumentować prowadzone działania.

7 Czy Pan/Pani podłożył(a) bombę ? Kiedy, o której godzinie bomba wybuchnie? Gdzie jest w tej chwili bomba? Jak bomba wygląda? Jakiego typu jest ta bomba? Co spowoduje wybuch bomby? W którym miejscu bomba jest umieszczona? Dlaczego Pan/Pani chce podłożyć bombę? Skąd Pan/Pani telefonuje? Gdzie Pan/Pani się w tej chwili znajduje? Gdzie Pan/Pani mieszka? Jak się Pan/Pani nazywa? Napisać dokładne słowa groźby. Płeć dzwoniącego. Numer telefonu, z którego przyjęto zgłoszenie. Godzina. Data. Czas rozmowy. Zakres informacji pozyskiwanych od osoby zgłaszającej zdarzenie:

8 w przypadku akcji związanych z niebezpieczeństwem wystąpienia incydentu bombowego (na miejscu nie doszło do wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego) inne niezbędne służby i podmioty alarmują służby dyżurne Komendy Powiatowej/Miejskiej Policji. w sytuacji gdy do służb dyżurnych wpływa informacja o wystąpieniu wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego alarmowanie odpowiednich służb i podmiotów realizuje P/MSK PSP, przy innych aktach terrorystycznych alarmowanie odpowiednich służb i podmiotów realizują służby dyżurne Komendy Powiatowej/Miejskiej Policji lub P/MSK PSP w zależności od rozwoju sytuacji operacyjno – taktycznej. przyjmuje się, że w sytuacji gdy nie dochodzi do wybuchu urządzenia lub materiału wybuchowego odpowiednie służby dyżurne dysponują 1 karetkę pogotowia ratunkowego w celu zabezpieczenia prowadzonych działań. Zasady alarmowania innych służb i podmiotów przez służby dyżurne szczebla powiatowego:

9 1.W przypadku bezpośredniego przyjęcia zgłoszenia o incydencie bombowym lub innym akcie terrorystycznym przez służby dyżurne szczebla wojewódzkiego, postępować należy analogicznie jak w przypadku procedury dla służb dyżurnych szczebla powiatowego. Po przyjęciu zgłoszenia informacja przekazywana jest do właściwych terytorialnie powiatowych służb dyżurnych. 2.W sytuacji zgłoszenia zaistnienia incydentu bombowego lub innego aktu terrorystycznego przez powiatowe służby dyżurne należy przyjąć zgłoszenie i podjąć dalsze działania. 3.Powiadomić o zdarzeniu kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji (Kierownika Zespołu ATK) i Państwowej Straży Pożarnej. 4.Po uzyskaniu zapotrzebowania na dodatkowe siły i środki dysponować odpowiednią ilość sił i środków spoza terenu powiatu. W przypadku ujawnienia materiału lub urządzenia wybuchowego Dyżurny Operacyjny KWP dysponuje na miejsce zdarzenia policjantów z Zespołu Minersko – Pirotechnicznego SPAP w Katowicach. 5.Przekazać informację do nadrzędnych stanowisk kierowania (KCKRiOL i Dyżurnego Operacyjnego KGP).

10 6.Przekazać informację do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. 7.W zależności od potrzeb alarmować inne służby i podmioty (pogotowie ratunkowe i specjalistyczne placówki ochrony zdrowia – w uzgodnieniu z Centrum Koordynacji Ratownictwa Medycznego, WIOŚ, PIOŚ, Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Budowlanego, służby dyżurne PKP, Dyrekcję Dróg Publicznych i Autostrad, służby techniczne – gazowe, energetyczne, wodociągowe). Alarmowanie innych służb i podmiotów odbywa się analogicznie jak na szczeblu powiatowym. 8.Utrzymywać stałą łączność z powiatowymi służbami dyżurnymi i z kierującymi działaniami. 9.Koordynować i dokumentować prowadzone działania.

11 ZDARZENIE Niebezpieczeństwo wystąpienia incydentu bombowego lub innego aktu terrorystycznego (nie dochodzi do wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego) Działaniami Kieruje Dowódca Sił Policyjnych 1.Dochodzi do wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego. 2.Na skutek przeprowadzonego aktu terrorystycznego niezbędne jest podjęcie działań ratowniczych. Działaniami Kieruje Dowódca Sił Państwowej Straży Pożarnej (KDR) Ścisła współpraca

12 1.W przypadku realizacji działań związanych z niebezpieczeństwem wystąpienia incydentu bombowego lub innego aktu terrorystycznego (nie dochodzi do wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego – działania związane z przeszukiwaniem obiektów, terenów lub pomieszczeń, ewakuacją ludzi z obiektów lub terenów) działaniami kieruje dowodzący siłami Policyjnymi. 2.Zadania dowodzącego siłami Policyjnymi: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, izolacja obiektu lub terenu zagrożonego, zarządzenie ewakuacji osób z zagrożonego obiektu lub terenu (może polecić właścicielowi lub administratorowi przeprowadzenie ewakuacji), wyznaczenie stanowiska dowodzenia, wyznaczenie w uzgodnieniu z dowódcą sił PSP oraz innymi podmiotami ratowniczymi rejonu wyczekiwania (koncentracji sił), określenie kierunków ewakuacji osób z zagrożonego obiektu lub terenu, utrzymanie stałego kontaktu z dowódcą zespołu minersko – pirotechnicznego. Akcje związane z niebezpieczeństwem wystąpienia incydentu bombowego lub innego aktu terrorystycznego

13 3.Zadania dowodzącego siłami Państwowej Straży Pożarnej: zabezpieczenie miejsca prowadzonych działań, zabezpieczenie działań sił policyjnych, udostępnienie specjalistycznego sprzętu (w tym sprzętu spoza PSP, dostępnego na podstawie umów i porozumień), prowadzenie ewakuacji osób z zagrożonych obiektów lub terenów, zorganizowanie miejsca koncentracji sił PSP (miejsce takie musi znajdować się w odpowiedniej odległości od szklanych ścian i lekkich konstrukcji) i ich sprawdzeniu pod kątem bezpieczeństwa (występowanie przedmiotów o podejrzanym wyglądzie). Akcje związane z niebezpieczeństwem wystąpienia incydentu bombowego lub innego aktu terrorystycznego c.d.

14 1.Akcją ratowniczą kieruje dowodzący siłami Państwowej Straży Pożarnej (KDR) w przypadku gdy : dojdzie do wybuchu materiału lub urządzenia wybuchowego, akcja ratownicza jest prowadzona w następstwie przeprowadzonego aktu terrorystycznego. 2.Zadania kierującego siłami PSP: przeprowadzenie rozpoznania i zidentyfikowania istniejącego zagrożenia, dysponowanie lub żądanie dysponowania dodatkowych sił i środków (również innych służb – w szczególności zespołów ratownictwa medycznego). podział terenu zdarzenia na strefy, przeprowadzenie ewakuacji osób poszkodowanych i zagrożonych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa dla ich życia i zdrowia (zabezpieczenie ratowników prowadzących ewakuację stosowne do występującego zagrożenia), podjęcie innych niezbędnych działań ratowniczych (w zależności od rodzaju zdarzenia – gaszenie, neutralizacja, uwalnianie poszkodowanych itp.), Akcje związane z wybuchem materiału lub urządzenia wybuchowego lub realizowane w następstwie przeprowadzonego aktu terrorystycznego

15 dokonanie segregacji poszkodowanych i udzielenie pomocy przedlekarskiej, w przypadku wystąpienia zdarzenia masowego i braku na miejscu akcji zespołów ratownictwa medycznego, wyznaczenie punktów do których ewakuowani (skierowani) zostaną poszkodowani, wyznaczenie, po przybyciu na miejsce działań zespołów ratownictwa medycznego, koordynatora medycznych działań ratowniczych i podjęcie z nim współpracy, pomoc w realizacji działań podejmowanych przez zespoły ratownictwa medycznego (pomoc w transporcie osób poszkodowanych, realizacja czynności z zakresu ratownictwa medycznego zleconych przez koordynatora medycznych działań ratowniczych), przekazywanie pełnych informacji do stanowiska kierowania o sytuacji na miejscu zdarzenia. przekazanie miejsca zdarzenia dowódcy sił Policyjnych, który dowodzi do czasu zakończenia czynności operacyjno procesowych przez zespół (grupę) ATK. Akcje związane z wybuchem materiału lub urządzenia wybuchowego lub realizowane w następstwie przeprowadzonego aktu terrorystycznego c.d.

16 3.Zadania dowódcy sił Policyjnych: izolacja miejsca prowadzenia działań ratowniczych, zapewnienie możliwości dojazdu sił ratowniczych, wyznaczenie miejsc koncentracji sił i środków ratowniczych skierowanych do działań, zapewnienie bezpieczeństwa ratownikom prowadzącym działania (przeszukiwanie miejsca prowadzonych działań w celu odnalezienia i likwidacji ewentualnych ładunków wtórnych, sprawdzenie wyznaczonych punktów koncentracji, wyznaczonych miejsc dla osób poszkodowanych oraz punktów dowodzenia, pod kątem podłożenia tam wtórnych ładunków wybuchowych). Akcje związane z wybuchem materiału lub urządzenia wybuchowego lub realizowane w następstwie przeprowadzonego aktu terrorystycznego c.d.

17 1.Przekazywanie informacji do środków masowego przekazu o zaistniałym zdarzeniu i prowadzonych działaniach przez jednostki organizacyjne Policji i Państwowej Straży Pożarnej realizowane jest przez: zespoły prasowe KW Policji i KW PSP. Zakres udzielanych informacji środkom masowego przekazu powinien być spójny (wcześniej uzgodniony) i dotyczyć zakresu działalności odpowiedniej służby (Policji lub Państwowej Straży Pożarnej), kierujących działaniami (Dowódca sił Policyjnych lub Dowódca sił PSP). Przekazują informacje dotyczące organizacji i przebiegu akcji (bezpośrednio na miejscu prowadzenia działań). Przekazywane informacje powinny ze sobą korespondować i dotyczyć zakresu działalności Policji lub PSP. 2.Szczegółowe zasady organizacji i prowadzenia działań regulują procedury wewnętrzne Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

18 Dziękujemy Państwu za uwagę


Pobierz ppt "PROCEDURA WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google