Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Polityka spójności Wspólna Polityka Rolna poir.gov.pl pois.gov.pl popc.gov.pl polskawschodnia.gov.pl power.gov.pl ewt.gov.pl popt.gov.pl mojregion.eu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rybactwo i Morze minrol.gov.pl

3 3 Województwo Całkowita alokacja na Regionalny Program (w mln euro) Dolnośląskie 2 252 546 589 Kujawsko-Pomorskie 1 903 540 287 Lubelskie 2 230 958 174 Lubuskie906 929 693 Łódzkie2 256 049 115 Małopolskie2 878 215 972 Opolskie944 967 792 Podkarpackie2 114 243 760 Podlaskie1 213 595 877 Pomorskie1 864 811 698 Śląskie3 476 937 134 Świętokrzyskie1 364 543 593 Warmińsko-Mazurskie1 728 272 095 Wielkopolskie2 450 206 417 Zachodnipomorskie 1 601 239 216

4 Programy Operacyjne Wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej PO WER odpowiedzialnej za realizację powierzonych zadań w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, tj. w ramach: projekty pozakonkursowe Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. – Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

6 projekty konkursowe Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. – Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, – Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

7 Na podstawie Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, WUP w Toruniu powierzone zostały zadania IP w zakresie realizacji Osi 8 Aktywni na rynku pracy w ramach: Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy - projekty pozakonkursowe PUP, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie: – Podziałania 8.2.1 projekty konkursowe – Podziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe – Podziałania 8.2.2 projekty konkursowe – Podziałania 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - projekty konkursowe – Podziałania 8.5.2 projekty konkursowe – Podziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - projekty konkursowe

8

9

10

11 Cel działania: – Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

12 Grupa docelowa: NEET – osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET.

13 NEET NEET - ang. Not in Employment, Education or Training Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli: nie pracuje nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) nie szkoli się nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy); 13

14 Typy projektów: – Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów: identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, kontynuacja nauki dla osób młodych u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji + egzaminy staże, praktyki zawodowe, wsparcie w wyposażeniu, doposażeniu stanowiska pracy

15 Typy projektów: jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności Gospodarczej + doradztwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości. Wsparcie mobilności geograficznej – refundacja kosztów dojazdu do pracy, refundacja kosztów wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu pracy (środki na zasiedlenie).

16 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): – Powiatowe Urzędy Pracy (projekty pozakonkursowe)

17

18 Cel działania: do 29 roku życia NEET Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET – Not in Employment Education or Training).

19 Grupa docelowa: w wieku 15-29 lat NEET Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 (wychowankowie pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, matki opuszczające pieczę zastępczą, absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze, etc.)

20 Typy projektów: Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej osób młodych Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo- edukacyjnej osób młodych, – instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej » identyfikacja potrzeb diagnozowanie możliwości » identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe » kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

21 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: – kontynuacja nauki dla osób młodych egzaminy – kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, – nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji szkolenia – nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia.

22 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: staże i praktyki – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, subsydiowania zatrudnienia refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem). – wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem).

23 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES): mobilności międzysektorowej poprzezzmianę lub uzupełnienie kompetencji praktyki, staże i szkolenia – wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, mobilności geograficznej pokrycie kosztów dojazdu do pracy finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie – wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie.

24 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych: finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

25 Typy projektów: instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: dotacjiszkolenia wsparcie pomostowe – wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

26 Typy podmiotów aplikujących (beneficjentów): – Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: » publiczne służby zatrudnienia, » Ochotnicze Hufce Pracy, » agencje zatrudnienia, » instytucje szkoleniowe, » instytucje dialogu społecznego, » instytucje partnerstwa lokalnego.

27 30.06.2016 do 14.07.2016 Konkurs: nabór wniosków 30.06.2016 do 14.07.2016 18 900 000 zł Kwota alokacji – 18 900 000 zł – 13.500.000 zł – 13.500.000 zł – projekty skierowane wyłącznie do osób biernych zawodowo; – 5.400.000 zł – 5.400.000 zł – projekty skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP.

28 5% Minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu: 5%

29 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – Maksymalna wartość projektu wynosi 1.000.000,00 zł, a średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15.000,00 zł. – Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu. – Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w Regulaminie konkursu.

30 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. – Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

31 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – Projekt skierowany jest wyłącznie do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 15-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020 z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. – Projekt skierowany jest wyłącznie do osób biernych zawodowo lub wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy.

32 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – W przypadku skierowania projektu wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy 40% uczestników projektu stanowią osoby długotrwale bezrobotne. – Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy wybranych spośród form wsparcia wskazanych w PO WER, w tym obligatoryjnie identyfikacji potrzeb (np. IPD)) i pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

33 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – Projekt zakłada udzielenie wsparcia w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu (przedstawienie propozycji stażu, szkolenia, dalszego kształcenia, oferty pracy lub innej formy aktywizacji zawodowej). – Projekt zakłada efektywności zatrudnieniowe na minimalnym poziomie: » 43% w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych; » 17% w przypadku osób z niepełnosprawnościami; » 48 % w przypadku osób o niskich kwalifikacjach; » 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych (w przypadku skierowania projektu wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy).

34 Kryteria dostępu: Kryteria dostępu: – Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. – Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

35 Kryteria premiujące: Kryteria premiujące: – Projekt przewiduje efektywność zatrudnieniową dla poszczególnych grup objętych wsparciem w ramach projektu wyższą niż określona w kryterium dostępu: » o 10 pp. - 5 pkt.; » o 20 pp. - 10 pkt.

36

37 Cel działania: powyżej 29 roku życia – Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

38 Grupa docelowa: – Osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), powyżej 29 roku życia, należące co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

39 Typy projektów: – Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów: identyfikacja potrzeb osób bezrobotnych, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, staże, wsparcie w wyposażeniu, doposażeniu stanowiska pracy jednorazowe wsparcie na rozpoczęcie działalności Gospodarczej + doradztwo i szkolenia w zakresie przedsiębiorczości.

40 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): – Powiatowe Urzędy Pracy

41 Cel działania: – Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach.

42 Grupa docelowa: – Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

43 Typy projektów: – Wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia – Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe. – Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, studia uzupełniające (niestacjonarne). – Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: staże, praktyki zawodowe, doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

44 Typy projektów: – Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej: wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego, realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES

45 Typy podmiotów aplikujących (beneficjentów): – instytucje rynku pracy zapisami rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia): agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. – W przypadku typu projektów mobilności transnarodowej: akredytowane podmioty w zakresie usług EURES

46 Konkurs Konkurs – nabór wniosków od 20.06.2016 do 04.07.2016 Alokacja Alokacja – 23 791 014,31 zł

47 – Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner; – Wkład własny – nie mniejszy niż 5%; – Typy projektów są zgodne z zapisami regulaminu konkursu; – Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej: wyłącznie do osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego; – Okres realizacji projektu mieści się w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018 r.

48 – Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych » min. poziom dla osób 50 + i więcej – 33%; » min. poziom dla kobiet – 39%; » min. poziom dla osób z niepełnosprawnościami – 33%; » min. dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) – 38%; » min. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii - 43%.

49 – Maksymalna wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, a średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15 tys. zł. – Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o opracowanie Indywidualnego Planu Działania i obejmuje co najmniej trzy formy wsparcia skierowane do każdego uczestnika projektu oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

50 – Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). – Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

51 – Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy; – W przypadku realizacji w projekcie staży zawodowych, w celu zapewnienia ich wysokiego standardu, należy zapewnić ich zgodność z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży; – Wnioskodawca posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

52 Projekty zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej wskazanej w projekcie grupy docelowej wyższą co najmniej o 10 punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony w regulaminie konkursu: + 10 pp. - 5 pkt., + 20 pp. -10 pkt Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących powiaty województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzujące się niskim udziałem osób pracujących wśród ogółu mieszkańców: Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt. Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami: Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

53 Cel działania: – Zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. Grupa docelowa: – Osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne.

54 Typy projektów: – Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, obejmujące: Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: Indywidualne Plany Działania, pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy: szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia uzupełniające (niestacjonarne), Staże, praktyki zawodowe, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy.

55 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): – Wszystkie podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

56 Konkurs Konkurs – III kwartał 2016 Alokacja Alokacja – ok. 3,7 mln zł

57 Cel działania: – Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Grupa docelowa: – osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, – osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujące podjąć zatrudnienia poza rolnictwem.

58 Typy projektów: – Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, obejmujących w szczególności: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowane zatrudnienie,

59 Typy projektów: dodatek relokacyjny, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem doradczo- szkoleniowym, wsparcie pomostowe.

60 Typ podmiotów aplikujących (beneficjentów): – Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

61 Konkurs Konkurs – II kwartał 2016 Alokacja Alokacja – ok. 15 mln zł

62 →Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych Programów Operacyjnych (SZOOP) →Roczne Plany Działania (RPD) →Regulaminy konkursów

63 power.wup.torun.plpower.gov.plfunduszeeuropejskie.gov.plrpo.kujawsko-pomorskie.plmojregion.eu

64


Pobierz ppt "Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Wschodnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google