Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja."— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca stan na r. Instytucja Zarządzająca stan na r.

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy Do dnia 31 maja 2014 roku ogłoszono łącznie 125 konkursów. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 5114 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

4 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

5 Liczba umów narastająco ma wartość 109. Stan aktualny obejmuje 5 umów rozwiązanych: Port Lotniczy z działania 1.4, Budowa Infrastruktury dla Regionalnego Ośrodka Społeczeństwa Informacyjnego z działania 4.1, Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego z działania 6.2 oraz dwa etapy „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia…” – Gmina Książki z działania 2.4 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo

6 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – narastająco (dofinansowanie UE)

7 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji) Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - narastająco (procentowy udział w alokacji)

8 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

9 Do przeliczenia wykorzystano kurs euro z dnia r. – 4,1637 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

10 Zestawienie projektów kluczowych przed podpisaniem umowy Lp.Nazwa projektuStan Poziom dofinansowania 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Etap III, Toruń – Chełmża Ocena formalna ,49 PLN 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zatwierdzony do dofinansowania ,50 PLN 3 Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa Łąka-Książki- Jabłonowo-Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie – etap I i II Zatwierdzony do dofinansowania ,35 PLN SUMA ,34 PLN

11 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

12 Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 98 umowy o dofinansowanie projektów

13 *dane aktualne wg. stanu na dzień r. Zestawienie podpisanych umów

14 *dane aktualne wg. stanu na dzień r., kurs euro z dnia r. – 4,1637 zł. Zestawienie podpisanych umów – procent do alokacji

15 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco ) Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

16 W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień r.): Projekty zakończone OśProjekty zakończone i rozliczoneWypłacone dofinansowanie UE RPKP ,97 RPKP ,13 RPKP ,03 RPKP ,56 RPKP ,30 RPKP ,13 RPKP ,56 RPKP ,99 Suma końcowa ,67

17 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 31 maja 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1826 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,47 PLN, w tym dofinansowanie UE ,75 PLN. *kurs euro: 4,1637 zł z dnia 27 maja 2014 r. Do dnia 31 maja 2014 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1826 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,47 PLN, w tym dofinansowanie UE ,75 PLN. *kurs euro: 4,1637 zł z dnia 27 maja 2014 r.

18 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie

19 Do dnia r. stwierdzono 399 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,70 zł w tym: -301 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,80 zł -98 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,90 zł Do dnia r. stwierdzono 399 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,70 zł w tym: -301 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,80 zł -98 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,90 zł Nieprawidłowości

20

21 Decyzje dotyczące zwrotu środków wydane w latach ŁącznieIlość wydanych decyzji / wezwań Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania , , ,9394, (w tym 1 uchylona) = , , ,2937, , , ,5514, ,410,00000,00 SUMA40 (w tym 1 uchylona) = , , ,7736,55

22 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

23 107,75% 85,43% 14,57% 98,77% 7,75%

24 WYKAZ KWOT ALOKACJI Z WNIOSKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TOKU OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ LpOśDziałanieProjekty w toku oceny według działańProjekty w toku oceny według osi , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM: ,84

25 Wykaz kwot alokacji dla konkursów ogłoszonych w 2014 roku LpOśDziałanie Konkursy ogłoszone (sumy kwot z alokacji) Alokacja dla konkursów ogłoszonych według osi , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: ,66

26 Wykaz kwot alokacji dla konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2014 i 2015 LpOśDziałanie Konkursy do ogłoszenia wynikające z harmonogramu Alokacja dla konkursów planowanych do ogłoszenia według osi , , , , , , , , ,00 Razem: ,39

27 Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

28 Postępy we wdrażaniu projektu kluczowego przedstawiane były Komisji Europejskiej dwukrotnie: 1) 20 czerwca 2013 r. na Komitecie Monitorującym w obecności przedstawiciela KE Pani Marii Galewskiej 2) 28 listopada 2013 r. podczas spotkania rocznego z KE Postępy we wdrażaniu projektu kluczowego przedstawiane były Komisji Europejskiej dwukrotnie: 1) 20 czerwca 2013 r. na Komitecie Monitorującym w obecności przedstawiciela KE Pani Marii Galewskiej 2) 28 listopada 2013 r. podczas spotkania rocznego z KE Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

29 Projekt kluczowy nr RPKP /11 Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń Tytuł Projektu: „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” Kwota dofinansowania Projektu: ,00 zł (tj. 34,20% wydatków kwalifikowalnych) Termin rozpoczęcia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: r. Termin zakończenia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: r. Projekt kluczowy nr RPKP /11 Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Toruń Tytuł Projektu: „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” Kwota dofinansowania Projektu: ,00 zł (tj. 34,20% wydatków kwalifikowalnych) Termin rozpoczęcia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: r. Termin zakończenia realizacji Projektu wskazany w umowie o dofinansowanie: r. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

30 W dniu 29 marca 2013 r. została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. W dniu 29 marca 2013 r. została podpisana umowa warunkowa o dofinansowanie dla w/w Projektu. Warunki zawarte w przedmiotowej umowie: Konieczność notyfikacji, Harmonogram z umowy z wykonawcą implementowano do umowy i wprowadzono zapisy umożliwiające rozwiązanie w przypadku opóźnienia w realizacji etapu prac objętych w/w harmonogramem powyżej dwóch miesięcy, Zobowiązano Beneficjenta do wdrożenia Rekomendacji Zespołu Oceniającego do oceny merytorycznej warunkujące pozytywną ocenę merytoryczną, Wprowadzono zapisy umożliwiające przedstawicielom Instytucji Zarządzającej wizyty na placu budowy w celu monitorowania postępu prac. Ze względu na specyfikę Projektu, którego definicja została określona w art. 39 Rozporządzenia Rady 1083/2006 Komisja Europejska wyda decyzję potwierdzającą bądź nie fakt przyznania Projektowi wsparcia. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

31 W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 r. umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 50/2013 z dn r. powołano ZESPÓŁ MONITORUJĄCY postęp rzeczowo-finansowy na placu budowy w ramach przedmiotowego projektu. W skład zespołu wchodzą pracownicy IZ RPO WK-P oraz ekspert zewnętrzny p. Jan Lech Zioberski prowadzący Biuro Inżynierskie. Powołany zespół jest ciałem nadzorująco-monitorującym wykonanie harmonogramu rzeczowo- finansowego określonego w Umowie o dofinansowanie, wykonanie rekomendacji zespołu oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej, który w ramach swoich zadań dokonuje również oceny zasadności ewentualnych zmian projektowych/architektoniczno-budowlanych powstałych w trakcie realizacji projektu. W ramach przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 9 kwietnia 2013 r. umowa z wykonawcą na roboty budowlane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. – Lider i Acciona Infrasestructuras S.A. – Partner. Prace budowlane w ramach przedmiotowej umowy rozpoczęto zgodnie z harmonogramem. Okres realizacji umowy to kwiecień 2013 r. – maj 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 50/2013 z dn r. powołano ZESPÓŁ MONITORUJĄCY postęp rzeczowo-finansowy na placu budowy w ramach przedmiotowego projektu. W skład zespołu wchodzą pracownicy IZ RPO WK-P oraz ekspert zewnętrzny p. Jan Lech Zioberski prowadzący Biuro Inżynierskie. Powołany zespół jest ciałem nadzorująco-monitorującym wykonanie harmonogramu rzeczowo- finansowego określonego w Umowie o dofinansowanie, wykonanie rekomendacji zespołu oceniającego projekt na etapie oceny merytorycznej, który w ramach swoich zadań dokonuje również oceny zasadności ewentualnych zmian projektowych/architektoniczno-budowlanych powstałych w trakcie realizacji projektu. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

32 I Rzeczowa realizacja projektu: Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez IZ RPO WK-P pięciu wizyt monitorujących na placu budowy stwierdzono, iż stan i postęp robót jest zadawalający: - wizja lokalna potwierdziła, iż projekt znajduje się w trakcie realizacji, a prace budowlane postępują sukcesywnie - Beneficjent wyjaśnił kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko w kontekście zmiany technologii wykonania ścian szczelinowych oraz kotwienia płyty fundamentowej, gdzie kotwy podtrzymujące ściany obejmowały działkę przyległą bezpośrednio do działki, na której prowadzone są główne prace budowlane - wykonano tzw. stan zero, w dok. proj. oznaczony „+1” - trwa montaż szalunków ścian i stropu ponad kondygnacją „+1” - trwa wykonywanie ścian z tzw. betonu architektonicznego, - wykonano wzorce - model w skali 1:1 przestrzennego elementu wykończeniowego sali -zespół monitorujący nie stwierdził opóźnień w realizacji prac budowlanych I Rzeczowa realizacja projektu: Na podstawie dotychczas przeprowadzonych przez IZ RPO WK-P pięciu wizyt monitorujących na placu budowy stwierdzono, iż stan i postęp robót jest zadawalający: - wizja lokalna potwierdziła, iż projekt znajduje się w trakcie realizacji, a prace budowlane postępują sukcesywnie - Beneficjent wyjaśnił kwestie związane z oceną oddziaływania na środowisko w kontekście zmiany technologii wykonania ścian szczelinowych oraz kotwienia płyty fundamentowej, gdzie kotwy podtrzymujące ściany obejmowały działkę przyległą bezpośrednio do działki, na której prowadzone są główne prace budowlane - wykonano tzw. stan zero, w dok. proj. oznaczony „+1” - trwa montaż szalunków ścian i stropu ponad kondygnacją „+1” - trwa wykonywanie ścian z tzw. betonu architektonicznego, - wykonano wzorce - model w skali 1:1 przestrzennego elementu wykończeniowego sali -zespół monitorujący nie stwierdził opóźnień w realizacji prac budowlanych Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

33 II Wnioski o płatność: -Weryfikacja przedłożonych dotychczas do IZ RPO WK-P postępowań przetargowych potwierdziła prawidłowość ich przeprowadzenia. Beneficjent do chwili obecnej przedłożył dwa wnioski o płatność: - Wniosek o płatność nr 1 - rozliczał wycinkę drzew i krzewów; rozbiórkę budynku Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz roboty budowlane dot. budowy Centrum Kulturalno Kongresowego JORDANKI w okresie od r.– r. ; wnioskowana kwota ,88 PLN; Wniosek zweryfikowano, w dniu r. wypłacono wnioskowaną kwotę. - Wniosek o płatność nr 2 – rozliczał roboty budowlane od r. do r. oraz nadzór inwestorski od r. – r. ; wnioskowana kwota ,90 PLN; wniosek zweryfikowano, termin wypłaty wnioskowanej kwoty w dn r. II Wnioski o płatność: -Weryfikacja przedłożonych dotychczas do IZ RPO WK-P postępowań przetargowych potwierdziła prawidłowość ich przeprowadzenia. Beneficjent do chwili obecnej przedłożył dwa wnioski o płatność: - Wniosek o płatność nr 1 - rozliczał wycinkę drzew i krzewów; rozbiórkę budynku Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz roboty budowlane dot. budowy Centrum Kulturalno Kongresowego JORDANKI w okresie od r.– r. ; wnioskowana kwota ,88 PLN; Wniosek zweryfikowano, w dniu r. wypłacono wnioskowaną kwotę. - Wniosek o płatność nr 2 – rozliczał roboty budowlane od r. do r. oraz nadzór inwestorski od r. – r. ; wnioskowana kwota ,90 PLN; wniosek zweryfikowano, termin wypłaty wnioskowanej kwoty w dn r. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

34 III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: 1.Rekomendacje w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych (mobilnych) i sufitów stałych w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do r. 2.Rekomendacje w zakresie konstrukcji dźwigarów dachowych z uwzględnieniem obciążeń sufitów ruchomych wraz z urządzeniami – termin wykonania do r. 3.Rekomendacje w zakresie ścian mobilnych pomiędzy Salą Kameralną a Główną Salą Koncertową oraz akustyki Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do r. 4.Rekomendacje w zakresie kolizji drogi pożarowej ze sceną plenerową i innych wymagań przeciwpożarowych – termin wykonania do r. 5.Rekomendacje w zakresie widoczności w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: 1.Rekomendacje w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych (mobilnych) i sufitów stałych w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do r. 2.Rekomendacje w zakresie konstrukcji dźwigarów dachowych z uwzględnieniem obciążeń sufitów ruchomych wraz z urządzeniami – termin wykonania do r. 3.Rekomendacje w zakresie ścian mobilnych pomiędzy Salą Kameralną a Główną Salą Koncertową oraz akustyki Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do r. 4.Rekomendacje w zakresie kolizji drogi pożarowej ze sceną plenerową i innych wymagań przeciwpożarowych – termin wykonania do r. 5.Rekomendacje w zakresie widoczności w Głównej Sali Koncertowej – termin wykonania do Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

35 III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: Beneficjent w dn r. przedłożył do IZ RPO WK-P informację w postaci wniosku o aneks w zakresie zaktualizowania terminów wykonania poszczególnych rekomendacji szczegółowo określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie wykonania: - Rekomendacji nr 1 (w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych oraz sufitów stałych głównej sali koncertowej) – w terminie do r., - Rekomendacji nr 3 (w zakresie ścian mobilnych pomiędzy salą kameralną a główną salą koncertową oraz akustyki głównej Sali koncertowej) – w terminie do r. oraz - Rekomendacji nr 5 (w zakresie widoczności w głównej sali koncertowej) – w terminie do r. Departrament Wdrażania RPO pozytywnie rekomenduje przedmiotowe zmiany. III Wykonanie rekomendacji : Zakres rekomendacji warunkujących pozytywną ocenę merytoryczną projektu: Beneficjent w dn r. przedłożył do IZ RPO WK-P informację w postaci wniosku o aneks w zakresie zaktualizowania terminów wykonania poszczególnych rekomendacji szczegółowo określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zawnioskował o wydłużenie wykonania: - Rekomendacji nr 1 (w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych sufitów ruchomych oraz sufitów stałych głównej sali koncertowej) – w terminie do r., - Rekomendacji nr 3 (w zakresie ścian mobilnych pomiędzy salą kameralną a główną salą koncertową oraz akustyki głównej Sali koncertowej) – w terminie do r. oraz - Rekomendacji nr 5 (w zakresie widoczności w głównej sali koncertowej) – w terminie do r. Departrament Wdrażania RPO pozytywnie rekomenduje przedmiotowe zmiany. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

36 IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: -w r. na skutek ustaleń z Inicjatywą JASPERS oraz zmianą schematu udzielenia wsparcia z pierwotnego w ramach pomocy publicznej na pierwszym poziomie, na rekomendowany przez ekspertów z Inicjatywy JASPERS na bez pomocy publicznej na pierwszym poziomie z jednoczesnym modelem rekompensaty z pomocą publiczną na drugim poziomie, beneficjent przedłożył do IZ RPO WK-P w dn r. zaktualizowane dokumenty w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w zakresie zmienionego schematu udzielenia dofinansowania. Przedmiotową dokumentację skierowano w dn r. do przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej projektu, po czym w dn r. IZ RPO WK-P podjęła decyzję o pozytywnej ocenie ww. projektu oraz rekomendacjach do monitorowania na etapie wdrażania projektu, co jest związane z przyjętym modelem rekompensaty na drugim poziomie. Wobec powyższego w dn r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany schematu udzielonego dofinansowania na bez pomocy publicznej. IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: -w r. na skutek ustaleń z Inicjatywą JASPERS oraz zmianą schematu udzielenia wsparcia z pierwotnego w ramach pomocy publicznej na pierwszym poziomie, na rekomendowany przez ekspertów z Inicjatywy JASPERS na bez pomocy publicznej na pierwszym poziomie z jednoczesnym modelem rekompensaty z pomocą publiczną na drugim poziomie, beneficjent przedłożył do IZ RPO WK-P w dn r. zaktualizowane dokumenty w postaci wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności w zakresie zmienionego schematu udzielenia dofinansowania. Przedmiotową dokumentację skierowano w dn r. do przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej projektu, po czym w dn r. IZ RPO WK-P podjęła decyzję o pozytywnej ocenie ww. projektu oraz rekomendacjach do monitorowania na etapie wdrażania projektu, co jest związane z przyjętym modelem rekompensaty na drugim poziomie. Wobec powyższego w dn r. został zawarty aneks nr 1 do Umowy o dofinansowanie w zakresie zmiany schematu udzielonego dofinansowania na bez pomocy publicznej. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

37 IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: - Beneficjent w dn r. przedłożył do IZ RPO WK-P pozytywną opinię ekspertów JASPERS dot. przedmiotowego projektu tzw. Completion Note oraz poinformował o sporządzeniu wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, w celu jego zweryfikowania przez Departament Wdrażania RPO i przesłania do akceptacji Komisji Europejskiej. -w dn r. IZ RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji oraz uzupełnieniu przesłała do Komisji Europejskiej w systemie SFC wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z kompletem załączników. -w chwili obecnej z informacji uzyskanych od przedstawicieli KE przedmiotowy wniosek znajduje się na etapie weryfikacji. IV Stan zaawansowania w zakresie notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej: - Beneficjent w dn r. przedłożył do IZ RPO WK-P pozytywną opinię ekspertów JASPERS dot. przedmiotowego projektu tzw. Completion Note oraz poinformował o sporządzeniu wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, w celu jego zweryfikowania przez Departament Wdrażania RPO i przesłania do akceptacji Komisji Europejskiej. -w dn r. IZ RPO WK-P po dokonaniu weryfikacji oraz uzupełnieniu przesłała do Komisji Europejskiej w systemie SFC wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego wraz z kompletem załączników. -w chwili obecnej z informacji uzyskanych od przedstawicieli KE przedmiotowy wniosek znajduje się na etapie weryfikacji. Projekt kluczowy pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca stan na 31.05.2014 r. Instytucja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google