Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów Ośrodków Informacji o UE w sieci Agro – Info zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego jako.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów Ośrodków Informacji o UE w sieci Agro – Info zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego jako."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów Ośrodków Informacji o UE w sieci Agro – Info zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich zKaszubski Uniwersytet Ludowy z Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Starbieninie z2, 3, 4 czerwiec 2004

2 Cele warsztatów: z1. Dostarczenie uczestnikom wiedzy o programie “Odnowy wsi” z2. Określenie możliwej roli, zadań i sposobu działania ośrodków sieci Agro-Info w odniesieniu do programu “Odnowy wsi” z3. Zmotywowanie uczestników warsztatów do propagowania “idei odnowy wsi”

3 Prowadzący zProwadzący: zBarbara Burzyńska – trener Agrolinii/Fundacja Fundusz Współpracy zRyszard Zarudzki – trener Agrolinii /Fundacja Fundusz Współpracy –Metodyka prowadzenia zajęć  Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, z wykorzystaniem technik aktywizujących uczestników, pobudzających ich zaangażowanie i wzmacniających efekt końcowy procesu edukacyjnego

4 Metodyka prowadzenia zajęć

5 Program warsztatów szkoleniowych zDzień 1 zTworzenie warunków do uczenia się zIdea odnowy wsi zLider zGrupy odnowy wsi zSpotkanie wieczorne: “Szkoła dla życia” – Kaszubski Uniwersytet Ludowy

6 Program warsztatów szkoleniowych zDzień 2 zŚniadanie do godziny 8.00 zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zPrzykłady Europejskie (Astria, Niemcy, Polska) zPolska specyfika „Odnowy Wsi”

7 Program warsztatów szkoleniowych zDzień 2 zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zOdnowa Wsi w Sektorowym Programie Operacyjnym – “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

8 Program warsztatów szkoleniowych zDzień 2 zWyjazd terenowy – zStudium przypadku - “Odnowa Wsi w Województwie Pomorskim”

9 Program warsztatów szkoleniowych zDzień 3 zOdnowa Wsi w Sektorowym Programie Operacyjnym – “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - wniosek o wsparcie zRola, zadania i sposób działania ośrodków sieci Agro-Info w odniesieniu do programu “Odnowa Wsi”

10 Czym jest odnowa wsi-próba definicji? yOdnowa wsi jawi się jako proces gospodarczy, społeczny i polityczny o regionalnej skali.  Odnosząc się do pełnego spektrum potrzeb człowieka oraz pełnego zakresu jego problemów związanych z zamieszkiwaniem na wsi, jest działaniem zintegrowanym i uniwersalnym, poszerzającym zakres pojęcia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

11 Czym jest odnowa wsi-próba definicji? yW centrum pozostaje człowiek i pełnia jego życia na wsi, nie zaś kwestia ekonomicznej wydolności funkcji wsi Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna.

12 Cechy odnowy wsi  kompleksowość-rozwój jest efektem oddolnego określenia (z wykorzystaniem planowania strategicznego i przestrzennego) i realizowania całościowej wizji wsi, gdzie zasadą naczelną jest zachowanie jej tożsamości i przestrzennej integralności,  wykorzystanie zaangażowania społeczności wiejskiej jako motoru przemian,  wsparcie działań społeczności lokalnej przez gminę i region,  szerokie wykorzystanie instytucji, specjalistycznego doradztwa i programów działających na rzecz wsi i rolnictwa.

13 Standard życia Jakość życia - Byt-warunki ekonomiczne Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego PIRAMIDA ODNOWY WSI OBSZARY ODDZIAŁYWANIA

14 PIRAMIDA ODNOWY WSI (OBSZARY ODDZIAŁYWANIA) zStandard życia - (warunki materialne, wszystko co jest kształtowane czynnikami materialnymi, np., infrastruktura techniczna i społeczna, mieszkania ich wyposażenie) zJakość życia - (warunki niematerialne, duchowe, wszystko to co wynika z pozamaterialnych potrzeb człowieka, społecznych, duchowych) zByt-warunki ekonomiczne - (możliwości zarobkowania, prowadzenie pozarolniczych działalności, wsparcie zewnętrzne i in.) zTożsamość wsi i wartość życia wiejskiego -(elementy, które pozwalają wyróżnić, rozpoznawać, wskazać na odrębność miejscowości, sołectwa, gmiony)

15 Zasady odnowy wsi – propozycja zW działaniach edukacyjnych towarzyszących wdrażaniu programu szczególnie duży nacisk położono na umiejętność organizowania się społeczności wiejskich. zUjęto je w 5 podstawowych zasad dotyczących lidera i kierowanej przez niego grupy odnowy

16 Zasady odnowy wsi – propozycja zZasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie z·rozumiem istotę zagadnienia, z·umiem ją wytłumaczyć, z·jestem przekonany o słuszności sprawy, z·działam z wewnętrznej motywacji, z·rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy, z·przyjmuję odpowiedzialność, z·daję przykład.

17 Zasady odnowy wsi – propozycja zZasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,  wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.

18 Zasady odnowy wsi – propozycja zZasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników z·do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa, z·każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje propozycję współuczestnictwa, z·współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności, z·przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.

19 Zasady odnowy wsi – propozycja  Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania   określamy kalendarz działania i trzymamy się go,   ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,   wszystko, co ustalimy, zapisujemy,   wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy.

20 Zasady odnowy wsi – propozycja zZasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi z·opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i program odnowy wsi, z·zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i programu odnowy wsi, z·określamy krótkoterminowy program odnowy wsi. z·Ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

21 Zasady odnowy wsi – propozycja zZasady powyższe ogniskują odpowiedzialność za przebieg odnowy na osobie lidera i członka grupy odnowy. zProwadzi to do wzrostu motywacji uczestników odnowy i oparcia działania o ich system wartości.

22 zDziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów Ośrodków Informacji o UE w sieci Agro – Info zOdnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego jako."

Podobne prezentacje


Reklamy Google