Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Zasady konstruowania programów autorskich i innowacji pedagogicznych

3 Plan prezentacji  PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU AUTORSKIEGO  OPIS ZAŁOŻEŃ PROGRAMU AUTORSKIEGO  ZASADY DOPUSZCZANIA PROGRAMU AUTORSKIEGO DO UŻYTKU SZKOLNEGO  ELEMENTY PROGRAMU AUTORSKIEGO  PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  ZASADY PROWADZANIA INNOWACJI PEDAGAGICZNEJ  OPIS ZAŁOŻEŃ INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ  BIBLIOGRAFIA

4 Każdy program autorski, musi spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (DzU 2004 nr 25 poz. 220). Programy autorskie

5 Program nauczania do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego :  powinien stanowić opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  musi obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczyć kształcenia zintegrowanego, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części. Programy autorskie

6 Program powinien zawierać:  szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania;  materiał nauczania związany ze szczegółowymi celami edukacyjnymi, uwzględniający treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;

7   procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych;   opis założonych osiągnięć ucznia oraz propozycje metod ich oceny z uwzględnieniem standardów wymagań,   omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych, na jakich została oparta koncepcja programu,   relacji do zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego,   ewentualnych specjalnych warunków dotyczących realizacji programu;

8 Program nauczania ogólnego opracowany przez nauczyciela dopuszcza – do użytku w danej szkole i włącza do szkolnego zestawu programów – dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły.

9 Program może zostać dopuszczony do użytku w danej szkole i włączony do szkolnego zestawu programów po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe w zakresie zgodnym z zakresem treści nauczania, które program obejmuje

10 Elementy programu autorskiego  Metryczka - przedmiot nauczania, typ szkoły, wymiar godzin, autor  Koncepcja programu  Adresaci programu  Ogólne i szczegółowe cele nauczania  Treści nauczania

11 Elementy programu autorskiego  Metody pracy z uczniem  Zadania, formy i sposoby realizacji programu  Spis osiągnięć uczniów  Procedury osiągania celów  Sposoby ewaluacji  Bibliografia

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. „Innowacją pedagogiczną, ", są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Innowacja pedagogiczna

13 Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej  Innowacje i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.  Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę

14 Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej   Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych.   Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

15 Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej   Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.   Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.   Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki  Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna

16 Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej   Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie

17 Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz: o z opisem jej zasad o opinią rady szkoły o zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.

18 Określenie rodzaju innowacji Rodzaje innowacji  Programowe - te, w których zmiany dotyczą programów zajęć edukacyjnych;  organizacyjne - te, które dotyczą organizacji kształcenia, wychowania lub opieki;  metodyczne - te, w których zmiany dotyczą metod pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

19  Jakie zajęcia edukacyjne obejmuje innowacja  Do kogo adresowana jest innowacja, kto zostanie nią objęty  Jaki jest przewidywany czas realizacji innowacji (termin jej rozpoczęcia i zakończenia) Zakres innowacji

20 Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane  Określić motywację opracowania i wprowadzenia innowacji  Wykazać, że wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji i wynikającymi z tej diagnozy potrzebami wprowadzenia zmian,  Określić przewidywane efekty wdrożenia innowacji, czyli: - jakie pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia, wychowania lub opieki nastąpią, - jakie korzystne zmiany organizacyjne nastąpią w szkole, - jakie będą pozytywne efekty zmian metodycznych, -inne korzyści z wprowadzenia innowacji.  Ustalić kryteria sukcesu w odniesieniu do oczekiwanych efektów innowacji.

21 Założenia innowacji  Przy innowacji programowej wskazać jaki program nauczania jest poddawany zmianom, podać jego nazwę, symbole, numer dopuszczenia.  Wskazać jakie treści z tego programu ulegają modyfikacji (treści muszą zawierać w sobie podstawę programową)  Określić przewidywane osiągnięcia, wiedzę i umiejętności uczniów

22 Założenia innowacji  Przy wdrażaniu innowacji przewidujących zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych wskazać o jaką liczbę godzin zwiększa się zajęcia oraz określić źródło pochodzenia tych godzin, tzn. określić: 1.czy biorą się one z godzin do dyspozycji dyrektora, 2.czy z godzin na kształcenie w zakresie rozszerzonym, 3.czy z godzin przewidzianych w ramowym planie nauczania na grupę przedmiotów, 4.czy z godzin na kształcenie w profilu, 5.czy też z godzin finansowanych dodatkowo przez organ prowadzący szkołę?

23 Założenia innowacji  Przy innowacji polegającej na dopuszczeniu do użytku w danej szkole tzw. autorskiego programu nauczania na zasadach określonych w rozporządzeniu MENiS z 5.02.2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania należy stosować zasady przewidziane zgodne z ustawą o programach autorskich

24 Ewaluacja innowacji  ustalić jakie informacje o realizacji programu innowacyjnego będą zbierane,  określić źródła informacji na temat programu innowacyjnego i jego skutków,  określić jakie narzędzia i procedury zostaną wykorzystane do zbierania informacji,  określić kto, kiedy i w jakiej formie opracuje wyniki ewaluacji  oraz jak zostaną one wykorzystane, komu będą udostępnione,

25 Informacje dodatkowe  Przy wprowadzaniu innowacji przewidującej zwiększenie liczby godzin zajęć edukacyjnych należy pamiętać o przestrzeganiu dopuszczalnej tygodniowej liczby godzin zajęć edukacyjnych  Jeżeli dodatkowe zajęcia edukacyjne wprowadzono z godzin przyznanych przez organ prowadzący szkołę, to limit godzin można zwiększyć o 3 godziny,  Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej ale ich program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, obsługiwanych z godzin do dyspozycji dyrektora wymaga zgłoszenia tych zajęć jako innowacji pedagogicznej,  Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie ustalono podstawy programowej, obsługiwanych z dodatkowych godzin przyznanych przez organ prowadzący również wymaga zgłoszenia ich jako innowacji pedagogicznej

26 Bibliografia:  Barański C: Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli, Warszawa 1986.  Ekiert – Grabowska D. : Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli, Katowice 1989.  Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania: poradnik dla nauczyciela, Warszawa 1994  Ilżarowska W.: Innowacyjne formy pracy z dziećmi. „Nowa szkoła” 1997 nr 9.

27 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google