Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TIENS CHITOSAN. CHITOSAN TIENS . Weight control Cholesterol control 5000 years of Chinese wisdom combined with state-of-the-art Western technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TIENS CHITOSAN. CHITOSAN TIENS . Weight control Cholesterol control 5000 years of Chinese wisdom combined with state-of-the-art Western technology."— Zapis prezentacji:

1 TIENS CHITOSAN

2 CHITOSAN TIENS

3 . Weight control Cholesterol control 5000 years of Chinese wisdom combined with state-of-the-art Western technology

4 CHITOSAN TIENS. Kontrola wagi Kontrola poziomu cholesterolu 500 lat medycyny chińskiej połączonej z najnowocześniejszą technologią zachodu

5 TIENS CHITOSAN TIENS Chitosan is a formula that effectively supports slimming diet. On the one hand it reduces the calorie value of the diet thanks to its unique ability to bind fat particles. On the other hand, by swelling in the stomach it fills it and as a result defeats hunger. Weight control Cholesterol control

6 CHITOSAN TIENS Chitosan TIENS to preparat skutecznie wspomagający kurację odchudzającą. Z jednej strony zmniejsza kaloryczność diety dzięki swoim unikalnym zdolnościom wiązania cząsteczek tłuszczu, z drugiej zaś, pęczniejąc w żołądku, wypełnia go i hamuje uczucie głodu. Kontrola wagi Kontrola poziomu cholesterolu

7 WHAT IS CHITOSAN?. Chitosan together with cellulose are the most abundant polysacccharides (complex carbohydrate) on earth. It is made from chitin found in the shells of crustaceans, insects and in the cellular walls of some fungal species. As a natural compound, it is non-toxic and biodegradable, completely safe for the environment. This is why it is becoming widely applied not only as a supporting agent in dieting, but also in human and veterinary medicine, cosmetology or biotechnology in the broad sense. Nutrition specialists tend to call chitosan the sixth - after proteins, fats, sugars, mineral compounds and vitamins, life-essential element.

8 CZYM JEST CHITOSAN?. Chitosan to obok celulozy najpowszechniej występujący na Ziemi polisacharyd (wielocukier). Otrzymuje się go z chityny występującej w pancerzach skorupiaków, oskórku owadów i ścianach komórkowych niektórych gatunków grzybów. Jako związek pochodzenia naturalnego jest nietoksyczny i biodegradowalny oraz całkowicie bezpieczny dla środowiska. Dlatego też znajduje coraz szersze zastosowanie, nie tylko jako środek wspomagający odchudzanie, ale także między innymi w medycynie, weterynarii, kosmetyce, czy szeroko pojętej biotechnologii. Przez specjalistów do spraw żywienia chitosan nazywany jest szóstym – po białkach, tłuszczach, cukrach, składnikach mineralnych oraz witaminach – składnikiem niezbędnym do życia.

9 MAIN INGREDIEN OF TIENS CHITOSAN. TIENS Chitosan is produced from the shells of red leg crabs. It is characterised by a very high - 85% degree of chitin deacetylation. The higher the deacetylation degree of this organic compound, the stronger the biochemical activity of the obtained chitosan. Hence, the formula is remarkably effective.

10 GŁÓWNE SKŁADNIKI TIENS CHITOSAN. Chitosan TIENS produkowany jest z pancerzy krabów czerwononogich. Cechuje się 85%, czyli bardzo wysokim, stopniem deacetylacji chityny. Im wyższy stopień deacetylacji, tym większa aktywność biochemiczna otrzymanego w tym procesie chitosanu. Dzięki temu preparat jest niezwykle efektywny.

11 HOW DOES IT WORK?. Chitosan present in the preparation is not digested nor absorbed by the human body. After entering the stomach, it significantly increases its volume in the presence of water, and effectively stops hunger. Additionally, chitin fibres wrap themselves around fat molecules, which renders them indigestible for the digestive enzymes. One chitosan molecule binds few times more fat compared to its own weight, and the bound fat is later excreted from the body.

12 JAK TO DZIAŁA?. Zawarty w suplemencie chitosan nie jest trawiony i przyswajany przez organizm człowieka. Dostając się do żołądka, pod wpływem wody pęcznieje i skutecznie hamuje uczucie głodu. Ponadto włókna chitynowe oplatają cząsteczki tłuszczu przez co enzymy trawienne nie mogą ich strawić. Jedna cząsteczka chitosanu wiąże kilka razy więcej tłuszczu niż sama waży, a związany tłuszcz zostaje wydalony z organizmu.

13 ACTION. -Chitosan helps to control weight and it is also recommended for individuals suffering from lipid disorders. -The ingredient facilitates the transport of stomach contents further into the intestinal tract. -It aids reinforcement of the intestinal lining and improves peristalsis. -Chitin fibres have the ability to bind and eliminate bile acids and cholesterol from the digestive system - they lower LDL cholesterol level in the blood. -Regular use of TIENS Chitosan helps to control blood sugar metabolism and blood circulation. -Chitosan cleanses the digestive system and the entire body from heavy metals such as lead or mercury as well as from toxins -It can also activate the body‘s natural defence. -The addition of chitosan in the diet is beneficial to the bacterial flora in the digestive system.

14 DZIAŁANIE. -Chitosan ułatwia kontrolę masy ciała, polecany jest także osobom, które cierpią na zaburzenia gospodarki tłuszczowej organizmu. -Składnik ten ułatwia przemieszczanie treści żołądkowej do jelita. -Pomaga we wzmacnianiu ścian jelit i poprawia ich perystaltykę. -Włókna chitynowe mają także zdolność wiązania i usuwania kwasów żółciowych i cholesterolu z przewodu pokarmowego. W ten sposób obniżają poziom cholesterolu (LDL) we krwi. -Regularne stosowanie preparatu pomaga kontrolować poziom cukru we krwi i krążenie krwi. -Chitosan oczyszcza przewód pokarmowy i cały organizm z toksyn oraz metali ciężkich, takich jak ołów i rtęć. -Może również aktywować naturalny system obronny organizmu. -Dodatek chitosanu do diety, korzystnie wpływa na florę bakteryjną przewodu pokarmowego.

15 TIENS CHITOSAN PLUS Key benefits  Absorbs and binds fat in the digestive tract  Prevents fat absorption  Keeps the digestive system in good condition by acting as a dietary fibre in the stomach Active Ingredients per capsule: Content 100 capsules Content 100 capsules Dosage 1-2 capsules twice a day, with warm water, 30-60 minutes before a meal Dosage 1-2 capsules twice a day, with warm water, 30-60 minutes before a meal in 2 capsulesin 4 capsules Chitosan300.00 mg600.00 mg TIENS CHITOSAN

16 TIENS CHITOSAN PLUS Zalety  Wchłania i wiąże tłuszcze w przewodzie pokarmowym  Zapobiega przyswajaniu tłuszczy Utrzymuje układ pokarmowy w dobrej kondycji dzięki właściwościom podobnym do błonnika roślinnego Aktywne składniki na jedną kapsułkę: Zawartość 100 kapsułek Zawartość 100 kapsułek Dawkowanie 1-2 kapsułki dwa razy dziennie, popijać ciepłą wodą, 30-60 minut przed posiłkiem Dawkowanie 1-2 kapsułki dwa razy dziennie, popijać ciepłą wodą, 30-60 minut przed posiłkiem w 2 kapsułkachw 4 kapsułkach Chitosan300.00 mg600.00 mg TIENS CHITOSAN

17 TIENS CHITOSAN PLUS BENEFITS OF FORMULA One package lasts up to 6 times longer Enriched with soybean oil Leaves no after taste of garlic Extracted from a red leg Alaskan crabs, traceable and consistent quality source Non-allergenic Non-GMO Binds up to 800 times its own weight in fat Prevents weight and fat gain by lowering the accumulation of lipids in tissues Produced according to ISO and HACCP guidelines TIENS CHITOSAN

18 TIENS CHITOSAN PLUS ZALETY One package lasts up to 6 times longer Enriched with soybean oil Leaves no after taste of garlic Pozyskiwany z pancerzy krabów czerwononogich (pewnego i dobrego źródła) Nie powoduje alergii Nie zawiera GMO Wiąże tłuszcz o masie ponad 800 razy większej od siebie Zapobiega przybieraniu na wadzę poprzez zmniejszenie przyswajania tłuszczy Wyprodukowany zgodnie z normami ISO oraz HACCP TIENS CHITOSAN

19 TIENS CHITOSAN PLUS USERS Weight watchers People who want to keep their digestive systems in perfect condition TIENS CHITOSAN

20 TIENS CHITOSAN PLUS USERS Osoby kontrolujące wagę Osoby, które chcą zachować dobrą kondycję przewodu pokarmowego. TIENS CHITOSAN

21 STAY HEALTHY WITH TIENS!

22 ZACHOWAJ ZDROWIE Z TIENS!


Pobierz ppt "TIENS CHITOSAN. CHITOSAN TIENS . Weight control Cholesterol control 5000 years of Chinese wisdom combined with state-of-the-art Western technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google