Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych dotyczących usprawnienia działalności jednostek samorządu terytorialnego Białystok, 7 grudnia 2011r.

2 Propozycje zmian dotyczące zamówień publicznych Zespół Zamówień Publicznych Jolanta Aleksandrowicz Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych

3 Propozycje zmian dotyczące zamówień publicznych 1.Doprecyzowania wymagają pojęcia określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, takie jak : 1)„istotność” – dotyczy poprawiania w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian ( art. 87 ust. 2 pkt 3) poprzez np. wskazanie przykładowego katalogu przesłanek, 2) „czas niezbędny”- art. 12a ust. 1 i 2 - poprzez określenie min. terminu, o który zamawiający jest zobowiązany przesunąć termin składania ofert w przypadku dokonania istotnych zmian w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, 3) „proporcjonalność” - art. 22 ust. 4 - poprzez wprowadzenie go do słowniczka ustawowego jako wartości/ilości nie wykraczającej poza przedmiot zamówienia, a więc mniejszej od przedmiotu zamówienia.

4 Propozycje zmian dotyczące zamówień publicznych 2. Należy : 1)wykreślić z treści art. 26 ust. 2b Pzp wyraz „pisemne” w odniesieniu do zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego swój potencjał. Brak jest podstaw do nadania zobowiązaniu rangi wyższej niż ta, którą posiadają dokumenty wymienione w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów składanych w postępowaniu, 2) normatywnie określić termin aktualności dokumentów określonych w § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów składanych w postępowaniu, w przypadku prowadzenia postępowania w trybie z wolnej ręki, a w konsekwencji dokonać zmiany zapisu art. 68 ust. 2 ustawy.

5 Propozycje zmian dotyczące zamówień publicznych 3. W art. 139 Pzp proponuje się zastąpienie kropki na końcu zdania przecinkiem i dodanie zdania w brzmieniu: „z wyłączeniem postanowień art. 649 1 - art. 649 5 k.c. w odniesieniu do zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”. Wprowadzona zmiana jest konieczna ze względu na publiczny charakter zamawiającego. Kodeksowa instytucja gwarancji zapłaty za roboty budowlane ma na celu ochronę wykonawcy przed niewypłacalnością zamawiającego. W odniesieniu do podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych, rzeczone zagrożenie nie występuje, jako że w/w podmioty nie posiadają zdolności upadłościowej. 4. Postulować należy rozważenie: 1) możliwości wnoszenia środków zaskarżenia od uchwał Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ( art. 167), 2) wprowadzenia trzyosobowego składu orzekającego rozpatrującego wniesione odwołania (art.188), co pozytywnie wpłynęłoby na jakość wydawanych wyroków.

6 Propozycje zmian legislacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi Andrzej Karolski Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

7 Propozycje zmian legislacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw podpisana 15 lipca 2011r. przez Prezydenta RP. Niezbędne zmiany legislacyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi: 1) Ustawa nie wprowadza obowiązku rozwiązania umów cywilno – prawnych na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych zawartych pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 2) Ustawa daje możliwość wyboru tylko jednego sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6k ust. 1 pkt 1) 3) Gmina w umowie z podmiotem świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinna wskazać „regionalne instalacje” do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 6d ust. 4 pkt 1) 4) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości (art. 5 ust. 1 pkt 1)

8 Propozycje zmian legislacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi 5)Brak definicji „mieszkańca”, „gospodarstwa domowego”, „miejsca zamieszkania”, aktualizacji definicji właściciela nieruchomości 6)Brak delegacji do opracowania aktów wykonawczych precyzujących funkcjonowanie i prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7)Gmina jest zobowiązana do 31.12.2020r. osiągnąć poziom 70% odzysku i recyklingu odpadów budowlano remontowych

9 Propozycje zmian legislacyjnych w gospodarce odpadami komunalnymi 8) Zbyt krótki okres wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 lipiec 2013r. 9)Na podstawie art. 9d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przygotowano projekt z dnia 18 listopada 2011r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia ……. 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości §4 ust. 1 pkt 2 zapis brzmi: „pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (…)” §4 ust. 3 zapis brzmi: „Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości …”

10 Propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Andrzej Karolski Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

11 Propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Proponowane zmiany legislacyjne

12 Propozycje zmian legislacyjnych w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 1)Ustawa nie jednoznacznie definiuje przyłącze kanalizacyjne: Art.2 pkt.5 przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej; 2)Ustawa nie określa zasad powierzania przedsiębiorstwu odpowiedzialności za niezawodne działanie przyłączy należących do odbiorcy. Obowiązek budowy i utrzymania odcinków przewodów wodno – kanalizacyjnych znajdujących się w granicach pasa drogowego pozostaje aktualnie w gestii odbiorców usług (art. 15. ust. 1, art. 5 ust. 2) 3)Art.15 ust.2 ustawy określa obowiązki podmiotu ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci w zakresie budowy przyłącza. Ustawa nie precyzuje zasad przebudowy, budowy technicznie sprawnego przyłącza w związku z realizacją przebudowy istniejącej sieci.

13 Propozycje zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Piotr Firsowicz p.o. Dyrektora Departamentu Urbanistyki

14 Propozycje zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Procedura sporządzania studium i planów miejscowych: 1) uproszczenie procedury zmiany planu 2)skrócenie etapu opiniowania i uzgadniania projektów 3)doprowadzenie do zgodności procedury planistycznej i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie jednostki opiniującej

15 Propozycje zmian w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów: 1) wzmocnienie roli „ładu przestrzennego” 2) wprowadzenie wymogu badania zgodności z ustaleniami studium 3) przywrócenie 12 - miesięcznego okresu zawieszenia postępowania.

16 Proponowane zmiany dotyczące prawa budowlanego Elżbieta Kalisz p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Architektury

17 Proponowane zmiany dotyczące prawa budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) UPROSZCZENIE PROCEDUR PRZYŚPIESZAJĄCE ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH poprzez: 1)Usunięcie przepisu dotyczącego zgłaszania budowy przyłączy do organów administracji Architektoniczno - budowlanej ze względu na dublowanie kompetencji z gestorami sieci. Wykonanie przyłączy na podstawie zgłoszenia do gestora mediów jest procesem prostszym i krótszym. 2)Usunięcie przepisów dotyczących zgłaszania do organów administracji architektoniczno – budowlanej prostych robót budowlanych jak: instalowanie krat na budynkach, docieplenie budynku do wysokości 12m, obudowa ujęć wód podziemnych oraz remontów obiektów i urządzeń budowlanych a także rozbiórki obiektów budowlanych wymagających obecnie zgłoszenia. 3)Rozszerzenie zakresu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę o wszelkie instalacje w użytkowanych budynkach.

18 Proponowane zmiany dotyczące prawa budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) USUNIĘCIE SPRZECZNOŚCI WYSTĘPUJĄCYCH W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE : Ogólną zasadą wynikającą z ustawy Prawo budowlane jest podejmowanie działań wyłącznie w odniesieniu do zamierzeń inwestycyjnych. Art. 30 ust.6 prawa budowlanego nie przewiduje możliwości wniesienia sprzeciwu do zgłaszanych robót budowlanych będących w trakcie realizacji lub wykonanych. Wykonanie robót budowlanych bez wymaganego zgłoszenia uregulowane zostało w art.49b, który należy do kompetencji organów nadzoru budowlanego.

19 Proponowane zmiany dotyczące prawa budowlanego Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oraz Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zmianami) WYŁĄCZNIE Z KOMPETENCJI ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ DZIAŁAŃ WCHODZĄCYCH W SFERĘ PRAWA CYWILNEGO ORAZ DZIAŁANIA ORGANU NADZORU BUDOWLANEGO Usunięcie art.47 związanego z udzieleniem przez organ pozwolenia na wejście do budynku lub na teren sąsiedniej nieruchomości w przypadku braku zgody właściciela co wkracza w zakres stosunków sąsiedzkich objętych regulacją prawa cywilnego. Dodanie do kompetencji organu nadzoru budowlanego zawartych w art. 83 ust.1 art.45 ust.1 dotyczącego wydawania dziennika budowy ze względu, iż jest to czynność związana z realizacją budowy tym bardziej, że pozostałe czynności dotyczące rozpoczęcia budowy wykonują organy nadzoru budowlanego. Usunięcie art. 32 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych dotyczącego udzielania pozwoleń na użytkowanie przez Wojewodę i Starostę. Tym samym obowiązywać będzie art. 55 Prawa budowlanego wskazujący nadzór budowlany jako organ właściwy do wydawania pozwoleń na użytkowanie.

20 Proponowane zmiany dotyczące szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Hanna Stankiewicz Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa Departament Skarbu

21 Brak możliwości dotrzymania 30 dniowego terminu na wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycji drogowe PRZYCZYNY: - prowadzenie postępowań zgodnie z dyspozycjami KPA (w szczególności zawartych w nim procedur i terminów), - procedury ustalenia wartości nieruchomości wskazanej w ustawie o gospodarce nieruchomościami (rzeczoznawca sporządza operat szacunkowy), - obowiązek wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, SKUTKI: - spadek zaufania obywateli do organów administracji publicznej, - napływ skarg na bezczynność organu, - odpowiedzialność finansowa pracowników administracji publicznej za rażące naruszenie prawa; AKTUALNE BRZMIENIE art. 12 ust. 4b Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. PROPONOWANE BRZMIENIE art. 12 ust. 4b Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje się bez zbędnej zwłoki, lecz nie wcześniej niż po dniu, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.)

22 Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.) Konieczność ustalenia czy starosta działa w ramach zadań własnych powiatu, czy zleconych z zakresu administracji rządowej. W skali całego kraju brak jest jednolitych procedur. Decyzje wydawane są zarówno przez starostę działającego w ramach zadań własnych powiatu, jak i Starostę reprezentującego administrację rządową. SKUTKI: - różne źródła finansowania kosztów postępowań (operaty szacunkowe, wyjaśnienia, geodezyjne, koszty sądowe i notarialne), - ryzyko stwierdzenia nieważności decyzji z uwagi na wydawanie ich przez niewłaściwy organ, AKTUALNE BRZMIENIE art. 11a ust. 1 Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi. PROPONOWANE BRZMIENIE art. 11a ust. 1 Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

23 Proponowane zmiany w zakresie podatków lokalnych oraz w procedurze podatkowej Stanisława Kozłowska Skarbnik Miasta

24 Proponowane zmiany w zakresie podatków lokalnych Rekompensata utraconych dochodów z tytułu wprowadzonych zwolnień ustawowych: Utrata dochodów z tytułu wprowadzania zwolnień ustawowych – w zakresie podatku od nieruchomości – winna być w każdym przypadku rekompensowana. Zapisy w tym zakresie należy uwzględnić w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Straty miasta Białegostoku w związku z wprowadzeniem nie zrekompensowanych zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości (w stanie na 2011 rok) wynoszą ok. 8,5 mln zł.

25 Proponowane zmiany w zakresie podatków lokalnych Zmiany opodatkowania współwłasności przy odrębnej własności lokali, tj. garaży wielostanowiskowych: Nabycie prawa współwłasności (tj. miejsca postojowego) przez poszczególnych współwłaścicieli skutkuje koniecznością: 1) w przypadku współwłasności osób fizycznych i prawnych - złożenia deklaracji podatkowych przez wszystkich współwłaścicieli, 2) w przypadku współwłasności wyłącznie osób fizycznych: 2.1) złożenia deklaracji podatkowych przez wszystkich współwłaścicieli, 2.2) przeprowadzenia postępowania podatkowego + wydania decyzji za cały garaż + doręczenia jej poszczególnym współwłaścicielom (tj. liczba decyzji = liczba współwłaścicieli) – co pociąga za sobą znaczne koszty. W związku z powyższym należałoby zmienić unormowania odnoszące się do ww. zakresu np. poprzez umożliwienie składania deklaracji podatkowej przez wspólnotę mieszkaniową.

26 Proponowane zmiany w zakresie podatków lokalnych Ujednolicenie wzorów informacji i deklaracji podatkowych (w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego): Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego,leśnego winny być określane, w drodze rozporządzenia, przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Powyższe usprawniłoby proces składania deklaracji podatkowych przede wszystkim przez spółki posiadające nieruchomości na terenie kilku gmin. Ponadto, w obowiązującym stanie prawnym minister finansów określa wzór deklaracji na podatek od środków transportowych, który zalicza się również do podatków lokalnych.

27 Proponowane zmiany w procedurze podatkowej Odstąpienie od wydawania postanowień o wszczęciu postępowania i zapoznaniu z aktami sprawy: Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej odstąpienie od konieczności wydawania postanowień: 1) wszczęcie postępowania podatkowego, 2) zapoznanie z aktami sprawy wobec osób fizycznych, w przypadku złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, która nie budzi wątpliwości organu podatkowego. Jednocześnie należałoby ograniczyć charakter spraw załatwianych w ww. sposób do tych Odnoszących się do przedmiotów opodatkowania niezwiązanych i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

28 Nowelizacja regulacji dotyczących korzystania z mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Ostrowski Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego

29 Nowelizacja regulacji dotyczących korzystania z mieszkaniowego zasobu gminy Proponowane zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) 1.Zmiana definicji „posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego” jako jednej z przesłanek do wypowiedzenia umowy najmu. 2. Wprowadzenie okresowej weryfikacji uprawnień do korzystania z gminnego lokalu mieszkalnego z uwagi na zmienność sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, czego efektem jest nie spełnianie kryterium dochodowego uprawniającego do nabycia prawa do lokalu. 3. Nałożenie obowiązku złożenia przez spadkobiercę oświadczenia woli zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego pod rygorem wygaśnięcia roszczenia.

30 Nowelizacja regulacji dotyczących korzystania z mieszkaniowego zasobu gminy Ad. 1. Zmiana definicji „posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego”, ze względu na: -częste przypadki budowy domów mieszkalnych w miejscowościach położonych poza granicami miasta, aczkolwiek traktowanych jak dzielnice Białegostoku, -posiadanie wartościowych, niezabudowanych nieruchomości zarówno na terenie miasta jak i poza nim, co nie wpływa na utratę prawa do lokalu komunalnego. Ad.2. Wprowadzenie okresowej weryfikacji uprawnień do korzystania z lokalu. Każdego roku około 200 rodzin, spełniających warunki, nie otrzymuje pomocy z uwagi na brak lokali.

31 Nowelizacja regulacji dotyczących korzystania z mieszkaniowego zasobu gminy Ad. 3. Nałożenie obowiązku składania przez spadkobiercę oświadczenia woli zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego pod rygorem wygaśnięcia roszczenia. Prawo najmu lokalu komunalnego nie powinno być dziedziczone. Spadkobiercy często nie znajdują się w sytuacji uzasadniającej otrzymanie od gminy pomocy w uzyskaniu mieszkania. Obecnie z takimi osobami zawierane są umowy najmu, które następnie wypowiada się z uwagi na posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu.

32 Proponowane zmiany w zakresie kultury i ochrony zabytków Anna Pieciul Dyrektor Biura Kultury i Ochrony Zabytków

33 Proponowane zmiany w zakresie kultury i ochrony zabytków Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) 1)Powoływanie samorządowych konserwatorów zabytków i zabezpieczanie środków finansowych na ten cel – zadanie z zakresu administracji rządowej 2)Wojewódzka i gminna ewidencja zabytków – ujednolicenie procedur i standardów ewidencjonowania zabytków 3)Procedura wykreślania obiektów z rejestru zabytków – poszerzenie kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków

34 Proponowane zmiany w zakresie kultury i ochrony zabytków Brak ustawy dotyczącej pomników i miejsc pamięci 1)Brak procedur wznoszenia, ewidencji i ochrony pomników i miejsc pamięci; 2)W obecnej sytuacji należałoby rozważyć zmianę ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie sposobu postępowania z istniejącymi pomnikami i miejscami pamięci.

35 Proponowane zmiany w zakresie kultury i ochrony zabytków Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) Niedostateczna ochrona obiektów posiadających status dóbr kultury współczesnej w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

36 Proponowane zmiany dotyczące oświaty Dorota Toporkiewicz Kierownik Referatu Organizacji Szkół Departament Edukacji

37 Proponowane zmiany dotyczące oświaty Proponowana zmiana w art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Proponuje się zastąpienie w art. 30a ust. 1 i 2 terminu „wydatki” terminem „koszty”. Faktyczne wynagrodzenia nauczycieli za dany rok budżetowy obrazują nie wydatki lecz koszty. Rozliczanie wynagrodzeń nauczycieli po kosztach zmniejszy kwotę dopłat samorządów do wynagrodzeń nauczycieli oraz ułatwi sporządzanie sprawozdań.

38 Proponowane zmiany dotyczące oświaty Proponowana zmiana w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół… Proponuje się usunięcie z § 2 w/w rozporządzenia zdania drugiego, które narzuca kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli publicznych. Zasadnym jest pozostawienie gminom możliwości ustalenia kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli samorządowych.

39 Proponowane zmiany dotyczące oświaty Proponowana zmiana w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Proponuje się objęcie subwencją oświatową częściowego finansowania kosztów ponoszonych przez JST na wychowanie przedszkolne – obecnie zadanie własne gmin. Wzrost kosztów ponoszonych przez Miasto na prowadzenie zadań oświatowych nie jest adekwatny do wzrostu subwencjonowania zadań. Zwiększa się z roku na rok udział środków własnych w realizacji zadań oświatowych.

40 Propozycje zmian dotyczące zbywania mieszkań zakładowych Ewa Maria Matowicka Dyrektor Biura Prawnego

41 Propozycje zmian dotyczące zbywania mieszkań zakładowych Rozważenia wymaga potrzeba weryfikacji utraty uprawnień najemców mieszkań zakładowych, które nastąpiło wskutek likwidacji, zbycia, komercjalizacji, prywatyzacji lub upadłości przedsiębiorstwa.

42 Propozycje zmian dotyczące zbywania mieszkań zakładowych Proponować można byłoby zmianę art. 4 ust. 7 ustawy poprzez wydłużenie terminu na realizację uprawnień z tytułu pierwszeństwa nabycia lokalu do lat 10 (obecnie okres ten wynosi 3 lata).

43 Propozycje zmian dotyczące zbywania mieszkań zakładowych W celu zrównania statusu osób, które wystąpiły po upływie termin i w których to sprawach zapadło prawomocne rozstrzygnięcie, wymagane będzie zainteresowanie problemem Rzecznika Praw Obywatelskich, który jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów z Konstytucją RP.

44 Spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych dotyczących usprawnienia działalności jednostek samorządu terytorialnego Białystok, 7 grudnia 2011r.


Pobierz ppt "Spotkanie Prezydenta Miasta Białegostoku z Parlamentarzystami Rzeczypospolitej Polskiej województwa podlaskiego w sprawie postulatów zmian legislacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google