Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr ekon. Krystyna Grzenia Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św.Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr ekon. Krystyna Grzenia Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św.Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 mgr ekon. Krystyna Grzenia Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św.Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO NA ROK 2011 Gdańsk, 07 luty 2011 r.

2 Szpital Św. Wojciecha SOR w Szpitalu Specjalistycznym Św. Wojciecha to 12 LAT działalności ! Utworzony w 1999 roku, jako struktura organizacyjna na bazie dawnej Izby Przyjęć. Należy do pierwszej grupy SOR-ów tworzonych wówczas w Trójmieście i w Polsce.

3 Szpital Św. Wojciecha Od chwili powstania stopniowa modernizacja SOR. Remont Obszaru Resuscytacyjno-Zabiegowego zakończony w lipcu 2005 r.

4 Szpital Św. Wojciecha Remont Obszaru Obserwacyjno - Konsultacyjnego (niezabiegowego) drugi etap przebudowy zakończony w kwietniu 2008 r.

5 Szpital Św. Wojciecha Remont Obszaru Obserwacyjno-Konsultacyjnego (zabiegowego) i Hall’u Segregacji z podjazdem dla karetek trzeci etap przebudowy zakończony w listopadzie 2010 r.

6 Szpital Św. Wojciecha K O L E J N E Z A D A N I A P R ZE D N A M I Rozpoczęta rozbudowa przyszpitalnego lądowiska dla śmigłowców HEMS oraz dostosowanie go do standardu lotów nocnych. Rozbudowa zaplecza diagnostycznego SOR, w tym budowa przyoddziałowej Pracowni Tomokomputerowej i RTG.

7 Szpital Św. Wojciecha Obecny personel etatowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Także wsparcie lekarzy z oddziałów szpitala i konsultantów oraz dodatkowo, w zależności od sytuacji, w ramach „umów – zlecenia”: lekarze ratunkowi, pielęgniarki i ratownicy.

8 Szpital Św. Wojciecha Szpitalny oddział ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęcia leczenia w zakresie niezbędnych dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oddział powinien mieć powierzchnie wystarczającą dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego obszarów.

9 Szpital Św. Wojciecha

10 Finansowanie świadczeń medycznych udzielonych na szpitalnym oddziale ratunkowym lub szpitalnej izbie przyjęć jest finansowane w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego, którego wysokość jest ustalana według wzoru opracowanego przez NFZ. R = R s + R f gdzie: R - stawka ryczałtu dobowego, R S - składowa ryczałtu za strukturę, R f - składowa ryczałtu za funkcję

11 Szpital Św. Wojciecha R s - ryczałt za strukturę oblicza się poprzez iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla lP albo SOR przez wskaźnik (%) spełnionego standardu warunków technicznych, organizacyjnych i kadrowych. stawkę bazową ustala dyrektor Oddziału NFZ % spełnionego standardu określa się w oparciu o ankietę R f - suma punktów przyjętych do określenia składowej za funkcję, na podstawie danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego jest iloczynem średniej dobowej liczby pacjentów zaopatrzonych w lP albo SOR oraz średniej wagi punktowej wykonanych czynności, określonych w załączniku nr 5a do zarządzenia, nie wyższych jednak, niż wielkości określone w charakterystyce pacjenta (kolumna nr 4), wyrażone w wartościach pieniężnych (przyjmuje się wartość: 1 punkt = 30 zł). Wartość składowej ryczałtu za funkcję określa się wg następującego wzoru: a - stawka za punkt (przyjmuje się wartość: 1 punkt = 30 zł) l d - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji P i - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii w charakterystyce W i - waga odpowiedniej kategorii w charakterystyce. FINANSOWANIE SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

12 Szpital Św. Wojciecha Dyrektor POW NFZ ustaliła stawkę bazową w wys. 3.000 zł (jednakową dla wszystkich), a % spełnienia standardu odnosi się do minimalnych wymagań określonych dla O/Ratunkowych. Skutkuje to niewielkim zróżnicowaniem wartości ryczałtu za strukturę przy dużym zróżnicowaniu struktur poszczególnych O/Ratunkowych. Tzn. „mały” SOR zatrudniający np. 5 pracowników może mieć taki sam ryczałt za strukturę jak SOR zatrudniający ok. 100 osób, bo oba mogą spełniać minimalne wymagania dla SOR-ów. Drugą składowa ryczałtu jest wynikiem przemnożenia liczby pacjentów wg kategorii ustalonej przez NFZ i wartości za 1 pkt. też ustalonej przez NFZ (30 zł). Okres sprawozdawczy, który NFZ przyjmuje za podstawę jest wybierany przez NFZ. POW NFZ przyjął dane z mc-y I-VII ‘2010. Dane będące podstawą ustalenia ryczałtu nie były weryfikowane jak również nie uwzględniono zmian sytuacji wynikających ze wzrostu zagrożeń w otoczeniu SOR-u oraz przewidywanego wzrostu zgłoszeń pacjentów w związku ze zmianami w otoczeniu (np. zaprzestanie działalności jednego z SOR-ów, ograniczenie przyjęć w oddziałach szpitalnych).

13 Szpital Św. Wojciecha Wg POW NFZ „mały” SOR zatrudniający np. 5 pracowników może mieć taki sam ryczałt za strukturę jak SOR zatrudniający ok. 100 osób, bo oba mogą spełniać minimalne wymagania dla SOR-ów.

14 Szpital Św. Wojciecha Sposób finansowania SOR-ów w ogóle nie uwzględnia konieczności utrzymywania struktury w gotowości, bo trudno uznać tak niski ryczałt za strukturę jako źródło finansowania gotowości. Wydaje się, że ryczałt za strukturę powinien uwzględniać koszty utrzymania struktury dostosowanej do rzeczywistych potrzeb wynikających z lokalizacji danego SOR-u i związanymi z nią zagrożeniami jak i zgłaszalnością pacjentów. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje (art3. pkt. 9 i 8): pkt. 9 szpitalny oddział ratunkowy – jako komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej, stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie pkt. 8 stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawianiu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia;

15 Szpital Św. Wojciecha W świetle powyższych definicji niezwykle ważne jest zbieranie informacji o działalności Oddziałów Ratunkowych w taki sposób, aby można ocenić wiarygodne zapotrzebowanie na wielkość struktury. Tymczasem dane zbierane zarówno przez POW NFZ jak i inne instytucje nie były weryfikowane. W prezentowanych przez POW NFZ materiałach przedstawiono dane dot. działalności SOR-u za lata 2009 i 2010 w taki sposób, że nie można jednoznacznie sprawdzić czy są zgodne z rzeczywistością. Występują różnice metody wyliczeń przez Szpital i POW NFZ przy przyjęciu tej samej metodologii i okresu sprawozdawczego. Niezrozumiałe i zdaniem szpitala nieuzasadnione jest wyeliminowanie sprawozdawczości dot. działalności SOR-u pacjentów, którzy zgłosili się do SOR i po konsultacji (konsultacjach medycznych) i wstępnej diagnostyce zostali przyjęci na oddział szpitalny. Dopuszczanie przez NFZ rozliczenia niektórych procedur diagnostycznych wykonanych u pacjenta w trakcie wstępnej diagnostyki na SOR rozliczeniu leczenia w oddziale uniemożliwia wykazanie pracy personelu Oddziału Ratunkowego i braku źródeł finansowania. Przeczy to idei funkcjonowania SOR-ów, których podstawowym zadaniem ma być wstępna diagnostyka i rozpoznanie pod kątem rodzaju leczenia – przyjęcia na oddział szpitalny.

16 Szpital Św. Wojciecha Nie można uznać, że pacjent który zgłosił się do SOR w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i został przyjęty na oddział szpitalny nie obciążył nakładami czasu pracy personelu SOR-u oraz nierzadko diagnostyką i procedurami, których nie można rozliczyć w ramach JGP oddziału. Taki sposób sprawozdawania działalności SOR-ów prowadzi do nieprawdziwej oceny działalności, bo znika istotna część pracy a jej wielkość zależy od możliwości zaplecza terapeutycznego oddziałów szpitalnych. Szpital, który nie posiada danego zaplecza i przewozi pacjenta do innego szpitala zyskuje w ocenie działalności, a szpital o szerokim spektrum oddziałów traci.

17 Szpital Św. Wojciecha Zbieranie różnego rodzaju danych o działalności SOR-ów odbywa się w taki sposób, że może prowadzić do niewłaściwych wniosków. Jednym z przykładów jest zestawienie działalności SOR-ów, z którego wynika, że do części SOR-ów zgłaszają się pacjenci wyłącznie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego a w części rozkłada się to na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i inne stany. W prezentowanych materiałach nie podaje się źródeł informacji, a więc sprawdzanie wiarygodności jest niemożliwe. Zastanawiające jest w jaki sposób określono przyjęcia w SOR-ach, skoro wszyscy pacjęci pojawiają się tam w trybie nagłym. W kilku szpitalach wykazano wszystkie przyjęcia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w części w przeważającej liczbie. A w pozostałych większość pacjentów wykazana jest w trybie innym niż nagłe zagrożenia zdrowotne. Analiza tych danych na pierwszy rzut oka wskazuje na ich niewiarygodność, gdyż niemożliwe jest aby występowały takie skrajności.

18 Szpital Św. Wojciecha Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego LP NAGŁEINNE 1 18 2650 2 39 3010 3 18 7900 4 4 79036 982 5 12 2591 004 6 2 2020 7 1 72011 756 8 13 61839 269 9 12 569106 10 11 52216 691 Wybrane liczby przyjęć pacjentów w SOR >18 lat za rok 2009

19 Szpital Św. Wojciecha Charakterystyka (kategoryzacja) pacjenta KategoriaCzynności w SOR / IP Suma wag czynności Waga kategorii 1234 Ipodstawowa diagnostyka, porada lekarska1 – 21 IIkonsultacje, rozszerzona diagnostyka3 – 43 IIIobserwacja i zaopatrzenie w SOR.IP, rozszerzona diagnostyka5 – 65 IVzagrożenie życia, resuscytacja, rozszerzona diagnostyka7 – 98 Vuzyskanie > 9 pkt lub leczenie w SOR co najmniej jedną dobę> 910

20 Szpital Św. Wojciecha Przykład fragmentu dokumentacji przekazywanej do Oddziału NFZ przy „ręcznym” rozliczaniu pobytów pacjentów w SOR.

21 Szpital Św. Wojciecha W czasie jednego dnia pracy jedna osoba może opracować rozliczenie 20 – 25 pacjentów. Ta forma rozliczeń jest bardzo uciążliwa (dla obu stron) i obciąża pracą dużą grupę pracowników szpitala.

22 Szpital Św. Wojciecha Zestawienie indywidualnych kosztów świadczeń udzielonych pacjentom SOR w 1 dniu

23 Szpital Św. Wojciecha

24 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Mgr ekon. Krystyna Grzenia Dyrektor Szpitala Specjalistycznego św.Wojciecha SP ZOZ w Gdańsku KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google