Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYJMIJ PIELGRZYMA! 600 pielgrzymów W lipcu do P ł azy przyjedzie 600 pielgrzymów na Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y. oko ł o 200 osób oko ł o 400 miejsc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYJMIJ PIELGRZYMA! 600 pielgrzymów W lipcu do P ł azy przyjedzie 600 pielgrzymów na Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y. oko ł o 200 osób oko ł o 400 miejsc."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 PRZYJMIJ PIELGRZYMA! 600 pielgrzymów W lipcu do P ł azy przyjedzie 600 pielgrzymów na Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y. oko ł o 200 osób oko ł o 400 miejsc Mamy ju ż miejsca dla oko ł o 200 osób. Potrzebujemy jeszcze oko ł o 400 miejsc. Liczymy na Was!

5 Kiedy pielgrzymi b ę d ą u nas przebywa ć ? Pielgrzymi przyjad ą do nas w poniedzia ł ek, 25.07. lub we wtorek, 26.07. B ę d ą u nas nocowa ć najprawdopodobniej w poniedzia ł ek, wtorek, ś rod ę, czwartek i pi ą tek. W sobot ę wyjad ą na ca ł onocne czuwanie z Ojcem Ś wi ę tym, które potrwa a ż do Mszy Ś wi ę tej rozes ł ania w niedziel ę.

6

7 Jakie warunki musz ę zapewni ć pielgrzymowi? Pielgrzym potrzebuje: Pielgrzym potrzebuje: -3 m 2 powierzchni (mo ż e to by ć pod ł oga), -dost ę pu do ł azienki, -odrobiny ż yczliwo ś ci -odrobiny ż yczliwo ś ci

8 Czy mog ę przyj ąć pielgrzyma, je ś li nie mam w domu wystarczaj ą cej liczby ł ó ż ek? Gospodarz nie musi zapewni ć pielgrzymowi ani ł ó ż ka, ani po ś cieli – pielgrzymi przywioz ą ze sob ą ś piwory i karimaty, mog ą spa ć na pod ł odze i s ą na to przygotowani.

9 Czy musz ę wzi ąć urlop na czas Ś DM, aby móc zaopiekowa ć si ę pielgrzymem? Pielgrzymi b ę d ą mieli zorganizowany czas w ci ą gu ca ł ego dnia – b ę d ą brali udzia ł w spotkaniach, katechezach, Festiwalu M ł odych, b ę d ą wychodzi ć rano i wraca ć wieczorem, w zwi ą zku z tym gospodarz nie musi bra ć urlopu w pracy i martwi ć si ę, ż e nie b ę dzie mia ł si ę kto zaj ąć pielgrzymem.

10 Jak b ę d ę porozumiewa ć si ę z pielgrzymem? Je ś li b ę dziemy go ś cili pielgrzymów z Polski – nie trzeba b ę dzie si ę martwi ć barier ą j ę zykow ą. Je ś li oka ż e si ę, ż e przyjad ą go ś cie z zagranicy, Komitet Parafialny przygotuje mini-s ł owniczki i zadba o odpowiedni ą komunikacj ę mi ę dzy pielgrzymem a gospodarzem.

11 Czy musz ę zapewni ć pielgrzymowi posi ł ki? Zapewnienie posi ł ków nie jest obowi ą zkowe, ale przygotowanie ś niadania b ę dzie mi ł ym gestem dla pielgrzymów i ogromnym wsparciem dla Komitetu Parafialnego. Obiady i kolacje pielgrzymi b ę d ą mieli zapewnione w ramach wykupionych pakietów.

12 Czy musz ę odwozi ć pielgrzyma na miejsce spotka ń ? Gospodarz nie musi martwi ć si ę transportem pielgrzyma. Pielgrzymi b ę d ą porusza ć si ę publicznymi ś rodkami transportu, na które wykupuj ą odpowiednie pakiety.

13 Czy pielgrzymi b ę d ą anonimowi? Pe ł ne dane pielgrzymów b ę d ą w posiadaniu Komitetu Parafialnego. Dodatkowo ka ż dy pielgrzym b ę dzie mia ł kart ę pielgrzyma.

14 Jak skontaktuj ę si ę z pielgrzymem? Za kontakt mi ę dzy pielgrzymem i gospodarzem odpowiada Komitet Parafialny. Informacje dotycz ą ce przyje ż d ż aj ą cych osób zostan ą przekazane prawdopodobnie w czerwcu. Komitet postara si ę uwzgl ę dni ć preferencje dotycz ą ce pielgrzymów podane w deklaracji.

15 Jak mo ż na z ł o ż y ć deklaracj ę ?  Potrzebny druk mo ż na zabra ć ze stolika za ł awkami i wype ł niony z ł o ż y ć do koszyka pod miniaturami symboli Ś DM.  Deklaracja w formie elektronicznej jest dost ę pna na stronie internetowej parafii www.parafiaplaza.cba.pl

16 Udzia ł w Wydarzeniach Centralnych Komitet parafialny tworzy list ę osób ch ę tnych na wyjazd do Krakowa na Wydarzenia Centralne Ś DM. Szczegó ł owe informacje po Mszy Ś w. w zakrystii oraz na stronie internetowej parafii. Osoby ch ę tne mog ą wysy ł a ć zg ł oszenia na adres sdm.plaza@gmail.com.

17 PRZEDSTAWICIELE PARAFIALNEGO KOMITETU PO KA Ż DEJ MSZY Ś WI Ę TEJ CH Ę TNIE ODPOWIEDZ Ą NA INNE PYTANIA. CZEKAMY W ZAKRYSTII KO Ś CIO Ł A!

18 DZI Ę KUJEMY ZA Z Ł O Ż ONE OFIARY NA POTRZEBY PARAFIALNEGO KOMITETU (PIENI Ą DZE PRZEZNACZAMY NA BIE ŻĄ CE POTRZEBY, ZAPEWNIENIE PAKIETÓW WOLONTARIUSZOM ORAZ Ś NIADANIA DLA PIELGRZYMÓW). ZA WSZELKIE OTRZYMANE WSPARCIE – DZI Ę KUJEMY!

19


Pobierz ppt "PRZYJMIJ PIELGRZYMA! 600 pielgrzymów W lipcu do P ł azy przyjedzie 600 pielgrzymów na Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y. oko ł o 200 osób oko ł o 400 miejsc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google