Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA."— Zapis prezentacji:

1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA

2 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - DOTACJA Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza możliwe jest dzięki dotacji uzyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

3 CZYM JEST PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla. Informacje te wykorzystywane będą do określenia kierunków dla miasta w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych m. in. w takich sektorach jak: transport, budownictwo komunalne i niekomunalne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami.

4 CZYM JEST PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej wpisuje się w realizację celów Pakietu Klimatyczno- Energetycznego UE. Tworzone w wielu miastach i gminach PGN-y wpisują się w Narodowy Program Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem na poziomie lokalnym.

5 CELE NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii. Poprawa efektywności energetycznej. Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami. Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych. Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami. Promocja nowych wzorców konsumpcji.

6 CELE PAKIETU KLIMATYCZNO- ENERGETYCZNEGO W grudniu 2008 roku 27 państw Unii Europejskiej postawiło przed sobą trzy bardzo ambitne cele w ramach tzw. Pakietu energetyczno-klimatycznego tj.: Wszystkie trzy cele mają zostać osiągnięte do końca 2020 roku. zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%) redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% zwiększenie efektywności energetycznej o 20%

7 CELE PGN Plany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się do osiągnięcia celów: Pakietu Klimatyczno – Energetycznego - Redukcja emisji gazów cieplarnianych - Zwiększenie udziału energii pochodzącej z OZE - Redukcja zużycia energii finalnej Poprawy jakości powietrza w obszarach, na których odnotowano przekroczenia poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń (pyłów, SO2, NOx)

8 JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA PGN? Określenie priorytetowych obszarów działań.Definicja konkretnych środków służących do osiągnięcia celu. Określenie ram czasowych osiągnięcia celu. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów celu. Zawarcie długoterminowej strategii działania.

9 ETAPY DZIAŁAŃ W RAMACH PGN

10 KOGO DOTYCZY? Grupa podmiotów objętych Planem, m.in.: obiekty miejskie i komunalne, przedsiębiorstwa, zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne, przedsiębiorstwa transportowe, dostawcy energii (ciepła, gazu, prądu).

11 Etap I Inwentaryzacja gospodarki energią w mieście Etap II Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Etap III Przyjecie Planu uchwałą Rady Miasta Etap IV Realizacja zaplanowanych działań PROCES TWORZENIA PGN

12 Etap I Inwentaryzacja gospodarki energią w mieście Opolska firma ATMOTERM, wykonawca ww. planu, uzyskała informacje dotyczące aktualnego zużycia energii w mieście od większości podmiotów - miejskich i prywatnych.

13 PROCES TWORZENIA PGN Etap I Inwentaryzacja gospodarki energią w mieście W celu uzyskania niezbędnych informacji dot. zużycia energii cieplnej, gazowej i elektrycznej w mieście, do podmiotów publicznych i prywatnych drogą elektroniczną zostały rozesłane ankiety. Łącznie inwentaryzacją objęto 115 podmiotów.

14 STAN INWENTARYZACJI NA DZIEŃ 15.05.2015r.

15 PROCES TWORZENIA PGN Etap II Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Następnie, na podstawie uzyskanych informacji z ankiet oraz innych planów i strategii obowiązujących w mieście, wskazane zostaną konkretne działania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście.

16 PROCES TWORZENIA PGN Etap III Przyjęcie Planu uchwałą Rady Miasta Zatwierdzenie Planu gospodarki niskoemisyjnej przez Radę Miejską sprawi, że dokument nabierze mocy sprawczej i stanowić będzie podstawę realizacji założonych w nim celów rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku.

17 PROCES TWORZENIA PGN Etap IV Realizacja zaplanowanych działań Działania zostaną zaplanowane na podstawie zdefiniowanych obszarów problemowych w mieście w sektorach objętych Planem Gospodarki Niskoemisyjnej.

18 Sektory gospodarki objęte Planem a)energetyka b)budownictwo c)transport d)przemysł e)handel i usługi f)administracja publiczna g)edukacja/dialog społeczny

19 Identyfikacja obszarów problemowych 1.Niezadowalający stan jakości powietrza ze względu na wysokie stężenie pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. 2.Dominacja indywidualnych, starych i nieefektywnych kotłowni węglowych niskiej sprawności. 3.Niewielkie wykorzystanie OZE na terenie miasta. 4.Wzrost ilości samochodów osobowych. 5.Niskie parametry techniczne dróg. 6.Niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa.

20 Cele CEL I Zmniejszenie wielkości emisji na terenie Miasta Kalisza i poprawa jakości powietrza

21 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele 1.Wymiana starych kotłów węglowych na gazowe, retortowe, na biomosę, olejowe, elektryczne akumulacyjne 2.Zakup pojazdów charakteryzujących się niską emisją spalin do atmosfery 3.Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych 4.Budowa parkingów dla rowerów w obiektach publicznych 5.Budowa, przebudowa i modernizacja dróg/ chodników 6.Modernizacja sieci cieplnej - zwiększanie ilości odbiorców ciepła

22 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele 6.Propagowanie wśród mieszkańców słuszności działań związanych ze zmianą sposobu ogrzewania lokali/budynków 7.Udzielanie wsparcia finansowego na przejazd do miejsca pracy i nauki dla mieszkańców miasta korzystających z transportu zbiorowego

23 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele CEL II Zmniejszanie zapotrzebowania na energię finalną poprzez podniesienie efektywności energetycznej

24 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele 1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2.Termomodernizacja budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych oraz przemysłowych 3.Budowa obiektów publicznych i komercyjnych niskoenergetycznych lub/i pasywnych 4.Zakup energooszczędnego oświetlenia zarówno miejskiego i prywatnego

25 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele 5.Modernizacja systemów elektrycznych 6.Modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródeł ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji 7.Modernizacja infrastruktury energetycznej 8.Mała kogeneracja dla budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej 9.Promocja energooszczędnych rozwiązań w budownictwie, dobre wzory, pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania 10.Rozwój i wykorzystanie niskoemisyjnych technologii i źródeł energii np. paliw o niskiej zawartości popiołów

26 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele CEL III Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii

27 Przedsięwzięcia/inwestycje realizujące cele 1.Zakup kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 2.Instalacja ogniw fotowoltaicznych 3.Instalacja pomp ciepła 4.Promowanie inwestycji w instalacje do wytwarzania zielonej energii 5.Promowanie korzyści z instalowania mikroinstalacji OZE 6.Budowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

28 KORZYŚCI z realizacji PGN Co to oznacza dla Mieszkańców Miasta Kalisza: -czystsze powietrze, -większe bezpieczeństwo energetyczne, -zwiększony dostęp do niskoemisyjnego transportu publicznego. Dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych będzie możliwe podjęcie działań inwestycyjnych takich jak termomodernizacja budynków czy wymiana niesprawnych i starych palenisk domowych.

29 KORZYŚCI z realizacji PGN Dzięki PNG stworzony zostanie plan realizacji działań w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii co tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Jednym z głównych celów będzie również rozwój gospodarczy miasta, za którym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oszczędności finansowe.

30 KORZYŚCI z realizacji PGN Podmioty miejskie, przemysł oraz dostawcy energii których działania zostaną zapisane w Planie zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza Planu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych. Inwestycje już zaplanowane i przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów również zostaną zapisane w Planie.

31 Odnawialne źródła energii Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej (2013 r.)

32 Odnawialne źródła energii Instalacje słoneczne cieplne Kolektory płaskieKolektory próżniowe Źródło: Mazowiecka Agencja Energetyczna

33 Odnawialne źródła energii Opłacalność kolektorów słonecznych

34 Odnawialne źródła energii Instalacje fotowoltaiczne ON-GRID (przyłączone do sieci)OFF-GRID (nie przyłączone do sieci)

35 Odnawialne źródła energii Koszt elektrowni fotowoltaicznej OFF-GRID (3 kW) Panele PV 13 000 zł Kontroler ładowania 500 zł Akumulatory 1 200 zł Inwerter 6 000 zł Instalacja elektryczna 1 000 zł Konstrukcja montażowa 2 000 zł Montaż 2 800 zł Podłączenie do sieci domowej 800 zł

36 Odnawialne źródła energii Pompy ciepła Powietrze- powietrze COP=2,75 Solanka- woda COP=3,25 Woda- woda COP= 4,25 Powietrze- woda COP=2,65 Energia geotermalna

37 Odnawialne źródła energii Zasady działania pomp ciepła

38 Odnawialne źródła energii Koszt pompy ciepła (12 kW) Pompa ciepła 32 000zł Gruntowy wymiennik ciepła wraz z instalacją 12 000zł Podsumowanie Możliwości wykorzystania i efektywności pomp ciepła są zależne od wielu czynników Najpopularniejsze pompy ciepła działają w układzie solanka-woda Okres zwrotu kosztów około 15- 20 lat (bez dofinansowania) w przypadku zastąpienia ogrzewania węglowego

39 Podsumowanie - OZE  Rynek OZE dynamicznie się rozwija  Wygoda użytkowania  Opłacalność ekologiczna  Inwestycja w przyszłość  Możliwość uzyskania dofinasowania na zakup instalacji  Duże nakłady inwestycyjne  Obecnie stosunkowo długi zwrot poniesionych kosztów


Pobierz ppt "PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KALISZA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google