Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie."— Zapis prezentacji:

1 TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie wielokrotnego pozyskiwania i aktualizacji tych samych danych Elementy TBD: model danych, dane (zasób), system informatyczny zarządzania danymi, przepisy techniczne, jednostki prowadzące TBD, zasady finasowania

2 Dane TBD dzielą na dwa zasoby: podstawowy kartograficzny Zasób podstawowy jest zbiorem danych zapisanym i zorganizowanym w postaci bazy danych przestrzennych. W bazie przechowywane są dane pomiarowe źródłowe, bez wpływu redakcji kartograficznej. Dane te są zniekształcone jedynie pewną generalizacją wynikającą z przyjętych metod pomiaru i modelu pojęciowego danych. Zasób kartograficzny jest wynikiem kartograficznych przekształceń zasobu podstawowego, służy tworzeniu map topograficznych analogowych i cyfrowych- rastrowych. TBD – Baza Danych Topograficznych DLM – digital landscape model DCM – digital cartographic model

3 Dane TBD dzielą na dwa zasoby: podstawowy kartograficzny Zasób podstawowy jest zbiorem danych zapisanym i zorganizowanym w postaci bazy danych przestrzennych. W bazie przechowywane są dane pomiarowe źródłowe, bez wpływu redakcji kartograficznej. Dane te są zniekształcone jedynie pewną generalizacją wynikającą z przyjętych metod pomiaru i modelu pojęciowego danych. Zasób kartograficzny jest wynikiem kartograficznych przekształceń zasobu podstawowego, służy tworzeniu map topograficznych analogowych i cyfrowych- rastrowych. TBD – Baza Danych Topograficznych

4 Na zasób podstawowy składają się 3 główne bazy: „ciągła” przestrzennie wektorowa baza danych topograficznych tworzona w oparciu o technologię GIS (komponent TOPO), zapisana w podziale sekcyjnym baza numerycznego modelu rzeźby terenu (komponent NMT), zapisana w podziale sekcyjnym baza ortofotomapa (komponent ORTOFOTO). TBD – Baza Danych Topograficznych

5 Źródła danych podstawowe źródła danych geometrycznych ortofotomapa cyfrowa, mapy / bazy danych opracowań wielkoskalowych (mapa zasadnicza, mapy ewidencyjne, rejestr granic ). wywiad terenowy pomocnicze istniejące arkusze mapy topograficznej 1:10 000, wtórniki diapozytywów wydawniczych i materiały źródłowe ich opracowania (np. zbiory mapy cyfrowej 1:10 000 w tzw. wersji "szkieletowej", kalki pikiet wysokościowych, kalki nazw itp.). inne materiały TBD – Baza Danych Topograficznych

6 Podstawowy format wymiany danych przekazywanych do zasobu geodezyjnego geodezyjno-kartograficznego: - format GML dla danych wektorowych i opisowych, - format GeoTIFF dla danych rastrowych, - format ASCII*, TTN, TIN dla danych NMT - format GML, DXF* dla danych zasobu kartograficznego. ASCII i DXF - przejściowo TBD – Baza Danych Topograficznych

7 Modelowanie świata rzeczywistego modelowanie pojęciowe, czyli wyróżnianie własności przestrzennych i opisowych - wyłonienie obiektów, definicja atrybutów; modelowanie jest potrzebne do sformalizowania opisu obiektów; wyłonienie obiektów i definicja atrybutów w środowisku naturalnym wymaga stosowania przybliżeń i uproszczeń (np. obiekt drzewo i obiekt las) modelowanie logiczne –sposób zapisu atrybutów przestrzennych i opisowych, relacji pomiędzy obiektami relacje przestrzenne (topologiczne) modelowanie fizyczne: przejście od danych do informacji Dwa rozwiązania: 1.Bazy płaskie – system plików, najczęściej pliki graficzne CAD i pliki bazy danych – połączenie poprzez w indeksy (odnośniki) 2.Relacyjne bazy danych

8 Cele postawione przed modelem pojęciowym (zasady klasyfikacji obiektów): wyczerpujący opis terenu ze szczegółowością zbliżoną do opisu dostarczanego przez mapę topograficzną w skali 1:10 000, przedstawianie terenu na różnych poziomach uogólnienia i zapewnienie możliwości integracji danych właściwych różnym poziomom uogólnienia, opracowywanie map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:50 000, łatwa rozbudowa modelu dla potrzeb tworzenia baz danych specjalistycznych (tematycznych), - wykorzystanie danych z systemów informacji o terenie (baz podstawowych) współistnienie danych o różnej dokładności geometrycznej. TBD – Baza Danych Topograficznych

9 Wybrane właściwości przyjętego modelu pojęciowego : Wprowadzenie kategorii pokrycie terenu Podstawa wydzielenia obiektów - kryterium fizjonomiczne, Suma obiektów wchodzących w skład pokrycia terenu w pełni wypełnienia przestrzeń (obiekty są w stosunku do siebie w relacji sąsiedztwa). Trzy poziomy szczegółowości, np. I tereny pod budowlami i urządzeniami II tereny zabudowy III zwarta/gęsta II tereny przekształcone III wysypisko, torowisko, teren odkryty z nawierzchnią twarda,...) TBD – Baza Danych Topograficznych

10 Wybrane właściwości przyjętego modelu pojęciowego: wydzielenie kategorii użytkowanie terenu wydzielenie na podstawie kryterium funkcjonalnego obiekty mogą się wzajemnie nakładać oraz wchodzić w relację częściowego lub całkowitego zawierania z obiektami należącymi do kategorii pokrycie terenu dwa poziomy szczegółowości, np. I kompleksy mieszkaniowe II kompleks zabudowy śródmiejskiej, osiedle z zabudową blokową, posesja lub zespół posesji, TBD – Baza Danych Topograficznych

11 Wybrane właściwości przyjętego modelu pojęciowego: Możliwość wydzielenia bardziej szczegółowej charakterystyki terenu przez „nałożenie” obiektów klasy „Kompleksy pokrycia terenu” z pozostałymi obiektami bazy danych np. po „nałożeniu” obiektu klasy „Teren leśny lub zadrzewiony” i klasy „Cmentarz” możemy otrzymać wydzielenia: „Cmentarz zadrzewiony”, „Cmentarz niezadrzewiony”. TBD – Baza Danych Topograficznych

12 …przedstawianie terenu na różnych poziomach uogólnienia i zapewnienie możliwości integracji danych właściwych różnym poziomom uogólnienia

13

14 SK. Sieci dróg i kolei „Sieci dróg i kolei” tworzą odcinki osi jezdni dróg twardych i utwardzonych, osie dróg gruntowych, osie dróg ruchu pieszego, rowerowego, osie torów bądź zespołów torów kolejowych, tramwajowych i metra. ….. TBD – Baza Danych Topograficznych

15

16 TBD NMT resymbolizacjaredakcjawizualizacja

17 NMT w TBD Archiwalny NMT model terenu generowany z danych pomiarowych; postać TIN Użytkowy NMTjest generowany na podstawie archiwalnego, postać GRID, interwał 25m TBD – Baza Danych Topograficznych

18 Specyfikacja NMT w TBD elementy strukturalne (charakterystyczne) punkty położone na szczycie, siodle i przełęczy; punkty ekstremalne lokalnych wypiętrzeń i zagłębień o rozpiętości (średnicy) podnóża (krawędzi) do 100 m i przewyższeniu powyżej 3 m; inne punkty terenowe niezbędne do prawidłowego odwzorowania ukształtowa­nia powierzchni terenu. linie położone wzdłuż grzbietów i żlebów dających się zgeneralizować do linii; linie lub punkty położone wzdłuż krawędzi górnej i podstawy: naturalnych i sztucznych, wypiętrzonych liniowych form terenowych o nachyleniu ścian bocznych powyżej 40°, wysokości względnej powyżej 3 m i rozpiętości w koronie powyżej 10 m; naturalnych i sztucznych, zagłębionych liniowych form terenowych o nachyleniu ścian bocznych powyżej 40°, głębokości względnej powyżej 3 m i rozpiętości w koronie powyżej l.0 m; skarpy, urwiska i ściany oporowe; linie położone wzdłuż cieków dających się zgeneralizować do linii; linie położone wzdłuż konturów tzw. „obszarów wyłączonych"; linie położone wokół tzw. obszarów planarnych, czyli o jednakowej wysokości (w praktyce linie te stosuje się do opisania zbiorników wodnych takich jak: jeziora czy stawy) + siatka „regularna” o interwale 15 - 50m

19 NMT w TBD Metoda pomiaru : fotogrametryczna Na terenach, gdzie niemożliwe było wykonanie pomiarów fotogrametrycznych, czyli przede wszystkim na terenach pokrytych lasami, dopuszcza się wykorzystanie danych wysokościo­wych z dostępnych map topograficznych w skali 1:10 000. Należy pozyskać z tych map warstwice, wszelkiego rodzaju skarpy oraz punkty wysokościowe, tzw. „koty”. Obiektom tym należy nadać w pliku wektorowym współrzędną z odpowiadającą wysokości danego obiektu. TBD – Baza Danych Topograficznych

20 NMT w TBD Moduł obszarowy Modułem obszarowym NMT jest obszar odpowiadający arkuszowi Mapy Topograficznej Pol-ki w skali 1:10 000. Granice arkusza są równoległe do osi X,Y układu „1992”, większe o 250 m w każdym kierunku w stosunku do najmniejszego prostokąta opisanego na ramce geograficznej arkusza 250 m TBD – Baza Danych Topograficznych


Pobierz ppt "TBD – Baza Danych Topograficznych TBD jest krajowym, publicznym systemem gromadzenia, zarządzania i udostępniania danych topograficznych. Misja TBD: uniknięcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google