Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Ramy Kwalifikacji. Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na."— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji

2 Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), pozaformalnego oraz nieformalnego.

3 Do czego służą Krajowe Ramy Kwalifikacji? są stworzone dla potrzeb rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego; integrują różne krajowe podsystemy kwalifikacji; służą większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji; dają możliwość porównywania i potwierdzania zdobytych kwalifikacji w całej Europie –zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych poziomów, a każdemu z krajowych poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europejskich Ramach Kwalifikacji –w skrócie chodzi o to, by w ramach Unii Europejskiej opisać kwalifikacje jednym wspólnym językiem tak, by były one uznawane we wszystkich państwach wspólnoty

4 Najważniejsze założenia Krajowych Ram Kwalifikacji Proces zdobywania wiedzy będzie oddzielony od procesu certyfikacji – inne placówki mają uczyć, a inne sprawdzać wiedzę, tak jak to jest teraz z egzaminami zewnętrznymi kończącymi szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Jedną kwalifikację potwierdzałoby się tylko raz, w sposób, który byłby uznawany przez wszystkich pracodawców. Jest to szansa na ukrócenie praktyk pewnych środowisk, które wymagają dodatkowego egzaminu, by przyjąć absolwenta wyższych studiów do swego grona.

5 Jak są tworzone Krajowe Ramy Kwalifikacji? W celu stworzenia i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. powołano Komitet Sterujący ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Zadaniem Komitetu Sterującego jest monitorowanie procesu tworzenia i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, nie tylko dla szkolnictwa wyższego, ale dla całego systemu edukacji. W dniu 29 lipca 2010 przyjęto zestawienie definicji KRK, pojęć niezbędnych dla dalszych prac podmiotów zajmujących się KRK.

6 Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego? Krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego to –w największym uogólnieniu – szczególna metoda opisu kształcenia, jakie polskie uczelnie oferują studentom. Metoda ta wyróżnia się dwiema charakterystycznymi cechami: Opisy sformułowane są w języku efektów kształcenia, to znaczy przedstawiają wymagania, jakim powinien sprostać student po ukończeniu nauki w ramach danego cyklu kształcenia. Opisy te, za pomocą wspólnego europejskiego systemu pozwolą na dokonywanie porównań dyplomów uzyskiwanych w rożnych uczelniach na terenie całej Europy. Efektem końcowym wprowadzenia ram w szkolnictwie wyższym w całej Europie ma być dynamiczna „mapa" kwalifikacji właściwych dla poziomów 5-8 ram europejskich. „Mapa" ta pokazywać ma relacje pomiędzy kwalifikacjami, wskazywać ścieżki przejścia i możliwość kontynuacji kształcenia w szkolnictwie wyższym w perspektywie uczenia się przez całe życie.

7 Oczekiwania względem Ram Kwalifikacji porównywalność efektów uczenia się (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) – „mapowanie" dyplomów, ułatwienie w międzynarodowym uznawaniu kwalifikacji absolwentów; wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów użyteczna dla pracowników i pracodawców, dająca jasny opis kompetencji osoby legitymującej się dyplomem, certyfikatem czy świadectwem; definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów; „otwarcie" systemu: uznawanie kompetencji zdobytych poza formalną edukacją; ułatwienie kształcenia w systemie LLL (Life Long Learning).

8 Słownik pojęć związanych z KRK Kwalifikacja (qualification) - formalny wynik procesu oceny i walidacji przeprowadzonej przez właściwy organ potwierdzający, że osoba ucząca się uzyskała efekty uczenia się (kompetencje) zgodne z określonymi standardami (dyplom, świadectwo, certyfikat) - dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawniona instytucje, stwierdzający, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z odpowiednimi wymaganiami

9 Efekty uczenia się określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu okresu uczenia się. Wyrażone są w kategoriach wiedzy, umiejętności i innych kompetencji. Zaleca się aby efekty uczenia się stanowiły podstawowy element budowy wszelkich programów nauczania

10 Deskryptor ogólne stwierdzenia określające zakładane efekty kształcenia na każdym stopniu kształcenia na poziomie wyższym

11 Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) wspólny system odniesienia (uniwersalny język przekładu), który wiąże krajowe systemy i ramy kwalifikacji przyjęty w Europie układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

12 Krajowe Ramy Kwalifikacji (national qualifications framework) jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), pozaformalnego oraz nieformalnego. narzędzie służące do opisu i klasyfikowania kwalifikacji ze względu na poziomy osiągnięć scharakteryzowane wedle przyjętych w danym kraju zestawów kryteriów mających jednak jasne odniesienia do ram europejskich.

13 Koncepcja LLL (life long learning) koncepcja uczenia się przez całe życie

14 Akty prawne związane z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej, 14

15 Akty prawne związane z wdrażaniem Krajowych Ram Kwalifikacji  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 w sprawie wzorcowych efektów kształcenia,  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, 15

16 Źródła informacji Krajowe Ramy Kwalifikacji [Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego], http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program- operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/ http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/program- operacyjny-kapital-ludzki/krajowe-ramy-kwalifikacji/ Podręcznik „Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego", http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_eur opejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x2 35_int.pdf http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_eur opejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x2 35_int.pdf Krajowe Ramy Kwalifikacji – seminarium międzynarodowe, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100 6%3Akrajowe-ramy-kwalifikacji-seminarium- midzynarodowe&catid=204%3Aarchiwum-aktualnosci&Itemid=249 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=100 6%3Akrajowe-ramy-kwalifikacji-seminarium- midzynarodowe&catid=204%3Aarchiwum-aktualnosci&Itemid=249 Kwalifikacje po europejsku, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175 8:kwalifikacje-po-europejsku&catid=25:wydarzenia-z-udziaem- ministrow&Itemid=34 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=175 8:kwalifikacje-po-europejsku&catid=25:wydarzenia-z-udziaem- ministrow&Itemid=34 Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji – nowe narzędzie organizacji kształcenia, http://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/40001/ECH_KRK_16031 01.pdf http://brjk.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0005/40001/ECH_KRK_16031 01.pdf


Pobierz ppt "Krajowe Ramy Kwalifikacji. Co to są Krajowe Ramy Kwalifikacji? Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) to jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google