Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 3.4.ODNOWA I ROZWÓJ WSI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 3.4.ODNOWA I ROZWÓJ WSI."— Zapis prezentacji:

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 3.4.ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2 ŚRODKI PRZEZNACZONE DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO  Wysokość limitu środków na 2008 rok dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 16 832 509,00 euro 16 832 509,00 euro

3 Beneficjenci  gmina  instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego  kościół lub inny związek wyznaniowy  organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

4 Kryteria dostępu Projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:  gminy wiejskiej lub  gminy miejsko – wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców lub  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

5 Forma i wysokość pomocy  Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% tych kosztów, z tym że dla jednej miejscowości – nie więcej niż 500.000,00 zł. w okresie realizacji Programu.  Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000,00 zł, według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.

6 Koszty kwalifikowalne  budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno – kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków;  budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów małej architektury;  budowa, przebudowa lub remont obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego;

7 Koszty kwalifikowalne c.d.  zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;  koszty związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;  urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;

8 Koszty kwalifikowalne c.d.  budowa, przebudowa lub remont infrastruktury turystycznej;  zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości;  rewitalizacja budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, użytkowanych na cele publiczne, oraz obiektów małej architektury, odnawianie lub konserwacja lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;

9 Koszty kwalifikowalne c.d.  zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;  budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;

10 Koszty kwalifikowalne c.d.  odnawianie elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;  wyburzenie i rozbiórka zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie – w zakresie koniecznym do realizacji operacji wyżej wymienionych;

11 Koszty kwalifikowalne c.d.  zakup materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;  zakup sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;  koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

12 Koszty kwalifikowalne c.d.   Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm)

13 Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty ogólne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Obejmują one koszty związane z: 1.Przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: -kosztorysów; -projektów architektonicznych lub budowlanych; -ocen lub raportów oddziaływania na środowisko; -dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej; -wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości; -usług geodezyjno – kartograficznych; -usług rzeczoznawcy majątkowego;

14 Koszty ogólne, zaliczane do kosztów kwalifikowalnych c.d. 2. Opłaty za patenty lub licencje; 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związanego z kierowaniem robotami budowlanymi; 4. Przygotowanie innych dokumentów niezbędnych dla realizacji operacji.

15 K ryteri a wyboru projektów w zakresie działań: „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

16 Kryteria wyboru projektów 1.O przyznaniu pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów: 1) dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca (obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), kształtuje się na poziomie: a) nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 punkty, b) powyżej 75 % średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej 1 punkt, 1 punkt, c) powyżej średniej krajowej 0 punktów; 2) bezrobocie w powiecie, na którego obszarze jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest: a) wyższe od średniej w województwie 2 punkty, b) równe ze średnią w województwie 1 punkt, c) niższe od średniej w województwie 0 punktów;

17 Kryteria wyboru projektów c.d. 3) kryterium regionalne 2 punkty; Uzyskują operacje, których wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 400 000,00 zł dla obszaru jednej gminy, niezależnie od ilości zgłoszonych wniosków w ramach danego naboru. 4) wnioskowana kwota dofinansowania operacji wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji 1 punkt.

18 Kryteria wyboru projektów 2. W pierwszej kolejności pomoc przyznaje się na operacje, które uzyskały największą liczbę punktów. 3. W przypadku operacji z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 jej mieszkańca. 4. W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o kolejności decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

19 Kryteria realizacji projektów Każdy z wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy w ramach jednego naboru. Pomoc może być przyznana na: 1.maksymalnie 3 operacje w każdej gminie, które uzyskały największą liczbę punktów w jednym naborze; 2.operacje, które uzyskały co najmniej 3 punkty;

20 ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

21 Zalecenia ogólne:  Zaleca się aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany.  Wszystkie koszty oraz kwoty należy podać w złotych zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z wyjątkiem wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych ( po odrzuceniu groszy).  Wniosek musi zostać podpisany i opieczętowany przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę.  Terminy uzupełnień/wyjaśnień liczone są w dniach kalendarzowych od dnia następnego po dniu odebrania pisma przez Wnioskodawcę.

22 Zalecenia ogólne cd.:  Planowany okres realizacji całej operacji nie może być dłuższy niż: - 24 miesiące od daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie; - 36 miesięcy od daty podpisania umowy przyznania pomocy w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach;  Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność w każdym z wyżej wymienionych przypadków musi nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2015 r.

23 Nadany zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji Wniosków o przyznanie płatności Należy wstawić znak „X” we właściwym kwadracie Jeśli Gmina nie posiada NIP-u lub REGONU należy podać NIP lub REGON Urzędu Gminy Wnioskodawca może przystawić pieczęć nagłówkową. Treść pieczęci musi być czytelna

24 Wypełnić zgodnie z: -zaświadczeniem z terytorialnej komisji wyborczej o wyborze Wójta/ Burmistrza, uchwałą rady gminy o powołaniu skarbnika (w przypadku gminy) -zaświadczeniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego potwierdzającym dane osób reprezentujących instytucję kultury (w przypadku instytucji kultury) -wpisem do rejestru stowarzyszeń w KRS (w przypadku organizacji pozarządowych) -zaświadczenie o osobowości prawnej (w przypadku kościołów/innych związków wyznaniowych. W przypadku Parafii zaświadczenie powinno być wystawione przez wojewodę W imieniu Wnioskodawcy może występować pełnomocnik, któremu Wnioskodawca udzielił stosownego pełnomocnictwa. Nazwa powinna informować o rodzaju i zakresie planowanego przedsięwzięcia Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie Wnioskodawca przystępując do realizacji operacji i uzasadnić, w jaki sposób wpływa na osiągnięcie celów określonych w Programie.

25 Jeżeli operacja jest realizowana w jednej miejscowości, a na kilku ulicach, należy wymienić nazwy tych ulic wpisując je w kolejności alfabetycznej po przecinku i przyporządkowując numery domów. Należy zaznaczyć jedno pole dotyczące zakresu głównego wstawiając znak „X”. Uwaga! Zakres operacji zaznaczony jako główny powinien posiadać najwyższą wartość kosztów kwalifikowalnych

26 Należy zaznaczyć tylko jeden typ operacji poprzez wstawienie znaku „X” typ powinien być związany z zakresem głównym zazn. w pkt 13 Należy przyjąć, że termin zakończenia etapu to planowany termin złożenia Wniosku o płatność pośrednią/ końcową do UM Wszystkie planowane koszty operacji należy wpisać w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami matematycznymi) Operacja, której poziom dofinansowania będzie nie większy niż 50% uzyska dodatkowo 1 punkt w trakcie oceny Wniosku

27 Wnioskowaną kwotę pomocy podaje się w pełnych złotych (po odrzuceniu groszy) Należy podać kwoty w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w podziale na koszty całkowite, koszty kwalifikowalne.

28

29

30

31

32 Należy wymienić poszczególne elementy operacji – zadania lub grupy zadań Stanowi 10% wartości wpisanej w polu Suma kosztów inwestycyjnych Zestawienie musi być podpisane przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę.

33 Wypełnia się w przypadku dokonywania zakupu wyposażenia obiektów wchodzących w zakresie operacji, w tym urządzeń, mebli lub innych elementów wyposażenia oraz wieloletniego materiału roślinnego, służących realizacji celów operacji. Należy wyszczególnić zgodnie z kolejnością podaną w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji należy podać nazwy poszczególnych elementów wyposażenia Podaje się jednostki miary, np. sztuki Wpisuje się ilość produktów, wchodzących w skład wyposażenia Oblicza się mnożąc „ilość” przez „cenę jednostkową”, czyli kol. 4 x kol. 5.

34 W przypadku, gdy w tabeli A, w latach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nie wykazano żadnych przychodów przez wpisanie w wymienionych pozycjach cyfr „O” (oznacza to, że operacja nie generuje przychodów, a więc nie ma charakteru komercyjnego) wypełnianie kolejnych pozycji nie jest obowiązkowe

35

36

37 Informacje o załącznikach

38 Beneficjent: Gmina  Zaświadczenie terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.  Uchwałę rady gminy/miasta o powołaniu skarbnika - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

39 Beneficjent: Instytucja kultury  Zaświadczenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego potwierdzające dane osób reprezentujących instytucję kultury, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy - oryginał.

40 Beneficjent: Kościół lub inny związek wyznaniowy  Zaświadczenie o osobowości prawnej – wystawione przez właściwego terytorialnie Wojewodę (w przypadku jednostek organizacyjnych kościoła np. parafii) lub przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (w przypadku innych związków wyznaniowych), wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy - oryginał.

41 Beneficjent: Organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego  Aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia.  Statut – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

42 Pozostałe załączniki  Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.  Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

43 Pozostałe załączniki  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.  Zaświadczenie wystawione przez Wójta/Burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku – oryginał.

44 Pozostałe załączniki  Uchwała budżetowa lub wieloletni program inwestycyjny Wnioskodawcy, obejmujące swym zakresem operację, określające środki finansowe przeznaczone przez Wnioskodawcę na sfinansowanie kosztów realizacji operacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – dotyczy gmin i instytucji kultury.

45 Pozostałe załączniki  Promesa udzielenia kredytu, pożyczki lub wyciąg z rachunku bankowego albo inne dokumenty potwierdzające zdolność sfinansowania operacji (np. umowy dotacji z Funduszu Kościelnego lub jednostki samorządu terytorialnego) - kopia – nie dotyczy gminy i instytucji kultury.  Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

46 Pozostałe załączniki  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja może być: − odpis z ksiąg wieczystych lub, − odpis aktu notarialnego wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub − prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie lub, − ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie lub, − umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres co najmniej 7 lat licząc od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą ostatniej płatności w ramach operacji.

47 Pozostałe załączniki  Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością i utrzymanie operacji w okresie 7 lat związania z celem liczonego od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą ostatniej płatności w ramach operacji, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności (złożone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego) – oryginał.

48 Pozostałe załączniki  Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem  Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT (złożone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego) - oryginał. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku Wnioskodawca powinien wystąpić do organu upoważnionego przez Ministra Finansów (dyrektora właściwej izby skarbowej) o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania VAT, która będzie konieczna na etapie rozpatrywania Wniosku o płatność.

49 Pozostałe załączniki  Plan odnowy miejscowości - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Plan odnowy miejscowości, podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy/ Rady Miasta oraz Przewodniczącego zebrania wiejskiego.

50 Pozostałe załączniki Plan odnowy miejscowości, powinien zawierać w szczególności:  charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja,  inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,  ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja,  opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji;

51 Pozostałe załączniki  Uchwała zebrania wiejskiego lub rady dzielnicy lub rady osiedla, lub rady miasta w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości (bez załącznika w postaci planu odnowy miejscowości) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.  Uchwała rady gminy lub rady miasta w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości (bez załącznika w postaci planu odnowy miejscowości) - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

52 Pozostałe załączniki  Decyzje, pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest wymagane przed rozpoczęciem realizacji operacji - kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.  Obliczenie wartości bieżącej netto (złożone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej) - oryginał

53 Pozostałe załączniki  Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o przyznanie pomocy - oryginał  Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji należy złożyć na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w przypadku dokonywania zakupów wyposażenia obiektów wchodzących w zakres operacji - oryginał. Opis zadań należy wypełnić zgodnie z dołączona do niego instrukcją.

54 Pozostałe załączniki  Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. z późn. zm.) oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. Dokument składany w sytuacji, gdy w zakresie operacji zaplanowano wykonanie robót budowlanych. W przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach i przygotowywania jednego kosztorysu, musi być on przygotowany w sposób umożliwiający weryfikację wysokości kosztów w każdej miejscowości. - Kosztorys nie może być starszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

55 Pozostałe załączniki  Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub pozwolenie wodnoprawne – jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub pracownika Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej.

56 Pozostałe załączniki  Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, którego przyjęcie potwierdził dany organ - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, wraz z: – oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wójta/Burmistrza albo upoważnionego pracownika Urzędu Gminy lub Urzędu Marszałkowskiego albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej

57 Pozostałe załączniki  Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne – oryginał lub kopia. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót. Plany sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować z projektu budowlanego.

58 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Działanie 3.4.ODNOWA I ROZWÓJ WSI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google