Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO."— Zapis prezentacji:

1 TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2 TERENY MIESZKANIOWE WSKAZANE W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RZESZOWA (MPO ZP) LEGENDA: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI ZABUDOWA ZAGRODOWA OBSŁUGUJĄCA TERENY UPRAW ROLNICZO - OGRODNICZYCH ZABUDOWA EKSTENSYWNA Z UWARUNKOWANIAMI EKOLOGICZNO - SANITARNYMI REZERWY TERENÓW POD ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPSZP) OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA, ŚREDNIOINTENSYWNA Z USŁUGAMI PODSTAWOWYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ INFORMACJA (SZCZEGÓŁY W DALSZEJ CZĘŚCI PREZENTACJI):

3 MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Podstawowym dokumentem służącym regulacji procesów gospodarki przestrzennej w mieście, jest Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr XXXV/33/92 z dnia 23 czerwca 1992 r., ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Rzeszowskiego Nr 9, poz. 109 z dnia 13 października 1992 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rzeszowa obowiązuje do końca 2003r.. Dzieli on teren miasta Rzeszowa na cztery główne grupy przeznaczenia i użytkowania z podziałem na: strefę śródmiejską, o powierzchni około 246 ha - tj. 5% powierzchni miasta, 11 stref mieszkaniowo - usługowych, o łącznej powierzchni około 2100 ha - tj. 44% powierzchni miasta, 14 stref ekologicznych, o łącznej powierzchni około 1875 ha, - tj. 39% powierzchni miasta, 6 stref produkcyjno - usługowych, o łącznej powierzchni około 600 ha - tj. 12% powierzchni miasta. Z tych czterech grup przeznaczeń terenów, tymi które przede wszystkim umożliwiają realizowanie zabudowy mieszkaniowej są strefy mieszkaniowo-usługowe. Tereny wskazane pod tego typu zabudowę w innych strefach mają raczej charakter marginalny. Na terenach wskazanych pod zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową można realizować zarówno zabudowę wielorodzinną jak i jednorodzinną. Zabudowa ta może być również różnej intensywności w zależności od uwarunkowań występujących na terenie, na którym jest wyznaczona. Szczegółowych informacji dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową udziela Wydział Architektury Urzędu Miasta, ul. Okrzei 1.

4 LEGENDA: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI ZABUDOWA ZAGRODOWA OBSŁUGUJĄCA TERENY UPRAW ROLNICZO - OGRODNICZYCH ZABUDOWA EKSTENSYWNA Z UWARUNKOWANIAMI EKOLOGICZNO - SANITARNYMI REZERWY TERENÓW POD ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPSZP) OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA, ŚREDNIOINTENSYWNA Z USŁUGAMI PODSTAWOWYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

5 LEGENDA: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI ZABUDOWA ZAGRODOWA OBSŁUGUJĄCA TERENY UPRAW ROLNICZO - OGRODNICZYCH ZABUDOWA EKSTENSYWNA Z UWARUNKOWANIAMI EKOLOGICZNO - SANITARNYMI REZERWY TERENÓW POD ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPSZP) OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA, ŚREDNIOINTENSYWNA Z USŁUGAMI PODSTAWOWYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

6 LEGENDA: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI ZABUDOWA ZAGRODOWA OBSŁUGUJĄCA TERENY UPRAW ROLNICZO - OGRODNICZYCH ZABUDOWA EKSTENSYWNA Z UWARUNKOWANIAMI EKOLOGICZNO - SANITARNYMI REZERWY TERENÓW POD ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPSZP) OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA, ŚREDNIOINTENSYWNA Z USŁUGAMI PODSTAWOWYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

7 LEGENDA: ZABUDOWA MIESZKANIOWA INTENSYWNA, ŚREDNIOINTENSYWNA Z USŁUGAMI PODSTAWOWYMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI ZABUDOWA ZAGRODOWA OBSŁUGUJĄCA TERENY UPRAW ROLNICZO - OGRODNICZYCH ZABUDOWA EKSTENSYWNA Z UWARUNKOWANIAMI EKOLOGICZNO - SANITARNYMI REZERWY TERENÓW POD ROZWÓJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPSZP) OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP)

8 TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH SZCZEGÓŁOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENY MIEJSCOWYCH PLANÓW SZCZEGÓŁOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH PRZED 1995 R. Szczegółowych informacji dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową udziela Wydział Architektury Urzędu Miasta, Rzeszów, ul. Okrzei 1

9 1 MPSZP STAROMIEŚCIE OBSZARY MIESZKANIOWE W OTOCZENIU UKŁADU ZABYTKOWEGO OBSZAR FUNKCJONALNY MIESZKANIOWY ZWIĄZANY Z UKŁADEM ZABYTKOWYM LOKACYJNEJ WSI KAZIMIERZOWSKIEJ OBSZARY MIESZKANIOWE ZWIĄZANE Z UKŁADEM ZABYTKOWYM

10 MPSZP „Staromieście” zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/65/94 RM Rzeszowa z dnia 22 listopada 1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 12/94 poz. 135 z dnia 16 grudnia 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 130 ha. Teren częściowo objęty ochroną konserwatorską. Istniejąca zabudowa zagęszczona na małych parcelach, przy wąskich, nienormatywnych drogach dojazdowych. Brak kompleksowego uzbrojenia całości terenu. Istnieją rezerwy terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

11 2 MPSZP BARANÓWKA IV TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM FUNKCJI USŁUGOWEJ

12 MPSZP „Baranówka IV” zatwierdzony Uchwałą Nr LXVI/58/94 RM Rzeszowa z dnia 2 maja 1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 6/94 poz. 56 z dnia 30 czerwca 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego o powierzchni ogólnej około 50 ha. Teren uzbrojony, w większości zabudowany. Rezerwy terenu pod niską i średnią zabudowę stanowią około 5% terenów przeznaczonych pod tę funkcję.

13 3 MPSZP DRABINIANKA TEREN BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO NISKIEJ INTENSYWNOŚCI TEREN BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ŚREDNIEJ INTENSYWNOŚCI

14 MPSZP „Drabinianka - Zagrody” zatwierdzony Uchwałą Nr VI/49/94 RM Rzeszowa z dnia 11 października 1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 11/94 poz. 119 z dnia 30 listopada 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej niskiej i średniej intensywności wraz z usługami. Powierzchnia ogólna około 240 ha. Na zabudowę mieszkaniową przeznaczono około 110 ha, z czego około 75% to tereny jeszcze niezabudowane. Brak docelowego uzbrojenia terenu i układu komunikacyjnego utrudnia realizację planu.

15 4 MPSZP NOWE MIASTO TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI

16 MPSZP „Nowe Miasto” zatwierdzony Uchwałą Nr LII/77/93 RM Rzeszowa z dnia 28 września 1993 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 9/93 poz. 146 z dnia 29 października 1993 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług o powierzchni ogólnej około 445 ha. Uzbrojenie terenu w główne sieci infrastruktury zrealizowane. Istnieją jeszcze niewielkie rezerwy terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi centrotwórcze w szczególności na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi i aktualnie opracowywanymi.

17 5 MPSZP POBITNO PÓŁNOC TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ REZERWA TERENU POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA O WYSOKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY

18 MPSZP „Pobitno Północ” zatwierdzony Uchwałą Nr VI/48/94 RM Rzeszowa z dnia 11 października 1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 11/94 poz. 118 z dnia 30 listopada 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 170 ha. Pod zabudowę mieszkaniową przewidziano około 42 ha, z czego 40% to obszar rezerw pod nową zabudowę mieszkaniową. Część terenów wolnych jest trudnodostępna ze względu na brak zrealizowanych dojazdów i docelowego uzbrojenia technicznego.

19 6 MPSZP SŁOCINA TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJ Z WYKORZYSTANIEM POD BUDOWNICTWO KOMUNALNE TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH

20 MPSZP „ Słocina” zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/67/94 RM Rzeszowa z dnia 22 listopada 1994 roku, ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 12/94 poz. 137 z dnia 16 grudnia 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 50 ha. Tereny pod zabudowę mieszkaniową o powierzchni około 35 ha są sukcesywnie zagospodarowywane w miarę realizacji uzbrojenia technicznego.

21 7 MPSZP STARONIWA TEREN BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO ORAZ REZERWY TERENU POD BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE INNE TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZUPEŁNIONE O FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ

22 MPSZP „Staroniwa - Nad Potokiem” zatwierdzony Uchwałą Nr L/61/93 RM Rzeszowa z dnia 6 lipca 1993 roku, ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 9/93 poz. 144 z dnia 29 października 1993 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 150 ha. Pod zabudowę jednorodzinną przewidziano około 80 ha, z czego około 40% to stan istniejący i bieżące realizacje. W stanie istniejącym – uzbrojenie niepełne – w szczególności w północnej części osiedla. Rezerwy terenu są sukcesywnie uruchamiane w miarę realizacji uzbrojenia technicznego.

23 8 MPSZP WILKOWYJA POŁUDNIE TERENY ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TERENY Z DOMINUJĄCĄ FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ ORAZ TERENY Z FUNKCJĄ MIESZKANIOWĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ

24 MPSZP „Wilkowyja Południe” zatwierdzony Uchwałą Nr XVI/76/87 MRN m. Rzeszowa z dnia 20 stycznia 1987 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 4/87 poz. 57 z dnia 22 kwietnia 1987 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 75,2 ha dla 3500 mieszkańców. Mimo braku pełnego uzbrojenia wodociągowego i częściowo kanalizacji sanitarnej teren zabudowany w 90 - 95%. Istniejące rezerwy terenu są sukcesywnie zabudowywane.

25 9 MPSZP WILKOWYJA PÓŁNOC ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA Z USŁUGAMI

26 MPSZP „Wilkowyja Północ” zatwierdzony Uchwałą Nr L/61/93 RM Rzeszowa z dnia 6 lipca 1993 roku, ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 9/93 poz. 145 z dnia 29 października 1993 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 35 ha i przewidywanej liczbie mieszkańców 1000 - 1200 osób. Pod zabudowę mieszkaniową przewidziano około 23 ha. Teren zainwestowany w około 30%. Realizacja nowej zabudowy postępuje w miarę wykonywania uzbrojenia technicznego.

27 10 MPSZP ZALESIE TERENY ISTNIEJĄCEJ I PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ

28 MPSZP „Zalesie - Kiepury” zatwierdzony Uchwałą Nr VII/66/94 RM Rzeszowa z dnia 22 listopada 1994 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 12/94 poz. 136 z dnia 16 grudnia 1994 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 60 ha. Pod budownictwo mieszkaniowe przewidziano około 35 ha, z czego około połowy stanowią tereny wolne. Brak kompleksowego uzbrojenia terenu w komunikację, wodociąg, kanalizację i gaz utrudnia realizację planu.

29 11 MPSZP ZIMOWIT ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

30 MPSZP „Zimowit” zatwierdzony Zarządzeniem Nr 8/76 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 1976 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 6/76 poz. 21 z dnia 30 sierpnia 1976 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle budownictwa jednorodzinnego o powierzchni ogólnej około 93,7 ha. Istnieją niewielkie rezerwy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w szczególności w ramach opracowywanej zmiany planu. Teren uzbrojony.

31 12 MPSZP ZIMOWIT II ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA Z DOPUSZCZENIEM USŁUG NIEUCIĄZLIWYCH

32 MPSZP „Zimowit II” zatwierdzony Uchwałą Nr IX/33/85 MRN m. Rzeszowa z dnia 27 grudnia 1985 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewody Rzeszowskiego Nr 11/85 poz. 158 z dnia 31 grudnia 1986 roku. Plan przeznacza tereny pod osiedle zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej o powierzchni ogólnej około 31 ha. Teren zabudowany w 90% i w dalszej realizacji. Małe rezerwy terenu znajdują się w północnej części osiedla. Wymagane lokalne uzupełnienia uzbrojenia technicznego w zakresie sieci rozdzielczych-wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych n/n.

33 TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO UCHWALONYCH PO 1 STYCZNIA 1995 R. Szczegółowych informacji dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową udziela Wydział Architektury Urzędu Miasta, Rzeszów, ul. Okrzei 1

34 1 MPZP Nr 1/95 przy ul. Olbrachta ZABUDOWA MIESZKANIOWWA JEDNORODZINNA, WOLNOSTOJĄCA Z DOPUSZCZENIEM USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH ORAZ RZEMIOSŁA NIUCIĄŻLIWEGO

35 2 MPZP Nr 2/95 przy ul. Lwowskiej ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA ZABUDOWA USŁUGOWO - MIESZKANIOWA

36 3 MPZP Nr 1/96 na osiedlu ”Zimowit” ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA

37 4 MPZP Nr 5/2/96 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie ”Staromieście - Ogrody” ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA

38 5 MPZP Nr 24/7/2001 ”Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen.Kustronia BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE Z DOPUSZCZENIEM USŁUG KOMERCYJNYCH BUDOWNICTWOJEDNORODZINNE Z DOPUSZCZENIEM USŁUG KOMERCYJNYCH 6 MPZP Nr 23/5/2000 ”Nowe Miasto- Czekaj”przy al. Rejtana i al. Niepodległości ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA, Z DOPUSZCZENIEM USŁUG KOMERCYJNYCH

39 7 MPZP Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej, Krośnieńskiej ZABUDOWA MIESZKANIOWWA WIELORODZINNA,NISKIEJ INTENSYWNOŚCI ZABUDOWA MIESZKANIOWWA JEDNORODZINNA WOLNOSTOJĄCA I SZEREGOWA

40 8 MPZP NR 16/2/99 zespołu usług nieuciązliwych przy al. Armii Krajowej 9 MPZP Nr 18/4/99 Pobitno “Orzechy” zespołu usług publicznych, komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej przy alei Armii Krajowej ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA, Z DOPUSZCZENIEM USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA, WOLNOSTOJĄCA I SZEREGOWA USŁUGI KOMERCYJNE HANDLU, RZEMIOSŁA Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NIE MOGĄCE POWODOWAĆ UCIĄŻLIWOŚCI DLA ŚRODOWISKA ORAZ ZIELEŃ IZOLACYJNĄ I NIEZBĘDNE URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

41 10 MPZP Nr 22/4/2000 przy ul.kpt.W.Raginisa na ”Osiedlu Baranówka IV” 11 MPZP Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA 12 MPZP Nr 67/18/2002 przy ul. kpt. W. Raginisa - południe na osiedlu “Baranówka IV ZABUDOWA MIESZKANIOWA WIELORODZINNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA SZEREGOWA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

42 13 MPZP Nr 26/8/2000 przy ul. Podkarpackiej USŁUGI HANDLU I KOMUNIKACJI Z DOPUSZCZENIEM LOKALIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ USŁUGI KOMERCYJNE Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

43 14 MPZP Nr 27/9/2000 zespołu usług nauki, usług komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowo – usługowej pomiędzy ulicami: Wetlińską i Bieszczadzką ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA O NISKIEJ INTENSYWNOŚCI Z USŁUGAMI NIEUCIĄŻLIWYMI

44 Ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania zespołu usług publicznych i komercyjnych o strategicznym znaczeniu dla przestrzennego rozwoju prawobrzeżnej części miasta oraz terenu zabudowy mieszkaniowej XV/161/2003 z dnia 28 października 2003 r. MPZP Nr 23/5/2000 „Nowe Miasto – Czekaj” przy al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie w części, oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK. 9,21MPZP Nr 23/5/2000 ”Nowe Miasto- Czekaj”przy al. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie 6. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod : MN/U(k) budownictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług komercyjnych KX(p) publiczny ciąg pieszo jezdny z zielenią urządzoną o charakterze rekreacyjnym VIII/65/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 40, poz. 775 z 09.05.2003r. w tym ok. 0,40 MPZP Nr 24/7/2001 ”Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen.Kustronia Rzeszowie, w konturze ABCDE Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod usługi z zakresu administracji publicznej, z dopuszczeniem usług komercyjnych; pod usługi z zakresu administracji publicznej, edukacji i nauki, z dopuszczeniem usług komercyjnych; pod usługi z zakresu edukacji i nauki, z dopuszczeniem usług komercyjnych; pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, z dopuszczeniem usług komercyjnych; pod komunikację oraz pod stację transformatorową LXX/72/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 37, poz. 738 z 08.07.2002r. 10,58Nr 24/7/2001 ”Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen.Kustronia Rzeszowie 5. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod usługi komercyjne o charakterze centrotwórczym : handlu, administracji, rzemiosła, kultury, pod usługi handlu, pod usługi turystyki, oświaty, pod obiekty sakralne, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, pod zieleń parkową, zieleń izolacyjną, pod komunikację, oraz pod urządzenia energetyki cieplnej. XXVIII/6/2000 z dnia 25 stycznia 2000 r. Dziennik Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 45,poz.553 z 11.08.2000 r. 49,00MPZP Nr 5/2/96 przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie ”Staromieście - Ogrody” 4. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod usługi o charakterze oświatowym, pod administrację i usługi łączności, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zieleń parkową, pod ciągi piesze w zieleni, komunikację oraz pod urządzenia energetyki X/21/99 z dnia 9 marca 1999 r. Dziennik Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 7, poz. 207, z dnia 30.04. 1999r. 11,65MPZP Nr 1/96 na osiedlu ”Zimowit” w Rzeszowie 3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę usługowo – mieszkaniową, pod usługi, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, pod zieleń izolacyjną i nieurządzoną, a także pod komunikację i urządzenia energetyki LXXIII/42/98 z dnia 12 maja 1998 r. Dziennik Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 6,poz.147 z 30.06.1998 r. 3,60MPZP Nr 2/95 przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie 2. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz rzemiosła nieuciążliwego, (dopuszcza się lokalizację garaży o zabudowie bliźniaczej); oraz pod komunikację drogową i urządzenia infrastruktury technicznej XXVII/123/2000 z dnia 4 lipca 2000 r. Dziennik Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 44,poz.529 z 01.08.2000 r. 1,43MPZP Nr 1/95 przy ul. Olbrachta w Rzeszowie 1. Przedmiot i zakres opracowaniaNr Uchwały Data uchwalenia Pow. ha MPZPLp.

45 Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod usługi nauki i szkolnictwa wyższego, pod usługi komercyjne, pod drogę publiczną, pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, pod zieleń z elementami komunikacji, oraz pod urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej LXXI/79/2002 z dnia 21 maja 2002 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 42, poz. 847 z dn. 24.07.2002r. 6,12MPZP Nr 27/9/2000 Wetlińską i Bieszczadzką w Rzeszowie 14. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod usługi komercyjne, pod usługi handlu i gastronomii, turystyki komunikację i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zieleń urządzoną, pod dworzec kolejowy, dworzec autobusowy i parkingi, ciąg pieszo – rowerowy w zieleni parkowej oraz zieleń izolacyjną, oraz pod komunikację kołową, rowerową i pieszą LVI/135/2001 z dnia 25 września 2001 r. Dziennik Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 84,poz.1482 z 10.11.2001 r. 11,25MPZP Nr 26/8/2000 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie 13. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie nowych zasad zabudowy terenu budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi Ustala się przeznaczenie terenów pod usługi publiczne, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową, pod ciąg pieszy w zieleni urządzonej, pod publiczną ulicę dojazdową pieszo – jezdną, pod publiczną ulicę lokalną. uchwała nr xv / 162 / 2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28.10. 2003 r. 3,60 haMPZP Nr 67/18/2002 przy ul. kpt. W. Raginisa - południe na osiedlu „Baranówka IV” w Rzeszowie 12. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenu pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, usługi centrotwórcze, pod zieleń parkową, a także pod komunikację i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej XLI/177/2000 z dnia 7 listopada 2000 r. LXXVII /197/2002 z dnia 8 października 2002 r. Dziennik Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 65, poz. 1343 z dn. 18.10.2002r. 12,55MPZP Nr 38/20/2000 przy ul. Miłocińskiej oraz ul. Tarnowskiej w Rzeszowie 11. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, pod zieleń urządzoną oraz ciąg pieszy, pod komunikację, pod stację transformatorową LII/75/2001 z dnia 29 maja 2001 r. Dziennik Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 56, poz. 924 z 25.07.2001r. 2,10MPZP Nr 22/4/2000 przy ul.kpt.W.Raginisa na ”Osiedlu Baranówka IV” w Rzeszowie 10. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i szeregową, pod usługi komercyjne, handlu, gastronomii, komunikacji, turystyki, administracji i rzemiosła, pod zieleń parkową, oraz pod komunikację kołową i pieszą III/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 7, poz. 142 z 21.01.2003r. 3,2MPZP Nr 18/4/99 Pobitno „Orzechy” przy Armii Krajowej w Rzeszowie 9. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod usługi komercyjne nieuciążliwe, pod zabudowę jednorodzinną, z dopuszczeniem nieuciążliwych usług, pod urządzenia zaopatrzenia w wodę. XLVI/1/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 13, poz. 209 z 05.03.2001r. 2,50MPZP Nr 16/2/99 zespołu usług nieuciążliwych przy Alei Armii Krajowej w Rzeszowie 8. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niskiej intensywności, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i szeregową, pod usługi oświaty i sportu, pod usługi kultury – sakralne, pod usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, administracji i kultury,, pod zieleń parkową, izolacyjną, pod parkingi, pod komunikację kołową i pieszą LVI/134/2001 z dnia 25 września 2001 r. Dziennik Urzędowy Woj.Podkarpackiego Nr 85, poz. 1497 z 12.11.2001r. 30,4MPZP Nr 14/1/98 w rejonie ulic: Strzyżowskiej, Ustrzyckiej, Dukielskiej, Krośnieńskiej w Rzeszowie 7. Przedmiot i zakres opracowaniaNr Uchwały Data uchwalenia Pow.haMPZPLp.

46 TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OPRACOWYWANYCH MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - W OPRACOWANIU Szczegółowych informacji dotyczących zasad zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową udziela Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa ul. Jagiellońska 6


Pobierz ppt "TERENY POD BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google