Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Radosław Tkaczyk p.o. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Radosław Tkaczyk p.o. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Radosław Tkaczyk p.o. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Lublin, 19 października 2015 r.

2 Konkursy planowane IV kwartał 2015 r. RPO WL 2014-2020 EFRR (Działania wdrażane przez LAWP) Oś priorytetowa 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.2 Badania celowe Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach

3 Działanie 1.2 – Badania celowe CEL: Zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność B+R oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. TYPY PROJEKTÓW: Opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. WSPARCIE: Koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży. BENEFICJENCI: Przedsiębiorstwa (z sektora MŚP, duże) lub przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi. REZULTAT: Wzrost innowacji wytwarzanych i wdrażanych w regionie przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.2

4 Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach CEL: zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo-rozwojową w regionie. TYPY PROJEKTÓW: projekty inwestycyjne polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza B+R na terenie województwa lubelskiego. WSPARCIE: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. BENEFICJENCI: przedsiębiorstwa (z sektora MŚP, duże) lub przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi. REZULTAT: pobudzenie sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo-rozwojowych na rzecz innych podmiotów. Działanie 1.3

5 System oceny projektów - tryb konkursowy ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH OCENA FORMALNA OCENA MERYTORYCZNA WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA WYBÓR PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria rozstrzygające Lista wniosków, które spełniły kryteria i otrzymały wymaganą ilość punktów (min. 51pkt.) Lista wniosków, które spełniły kryteria i otrzymały wymaganą ilość punktów (min. 51pkt.) W przypadku braków jednokrotne wezwanie do poprawy/uzupełnienie/wyjaśnień Kryteria trafności merytorycznej Kryteria techniczne, finansowo-ekonomiczne, techniczne specyficzne Kryteria dostępu Kryteria poprawności

6 Kryteria wyboru projektów - tryb konkursowy Wymogi formalne Kryteria oceny projektów Kryteria formalne Kryteria merytoryczne Kryteria formalne dostępu Kryteria formalne poprawności Kryteria trafności merytorycznej Kryteria techniczne specyficzne Kryteria techniczne Obligatoryjne, ocena zerojedynkowa Fakultatywne, ocena punktowa max. 100 punktów Kryteria finansowo- ekonomiczne

7 WYMOGI FORMALNE ZATWIERDZONE UCHWAŁĄ NR 8/2015 KM RPO WL 2014-2020 Z DNIA 25.06.2015 R. Wymogi formalne L.p. Nazwa wymogu 1. Wniosek został wypełniony i przesłany w systemie LSI 2014 – 2020. 2. Wniosek zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Podpis cyfrowy jest ważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł). 3. Wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione oraz dołączono załączniki (o ile dotyczy) zgodnie z regulaminem konkursu. Wniosek nie zawiera błędów formalnych i oczywistych pomyłek, które uniemożliwiłyby ocenę projektu.

8 A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU Ocena formalna - Kryteria formalne dostępu Lp.Nazwa kryterium 1 Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 2 Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków. 3 Każdy z partnerów jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków (jeśli dotyczy). 4 Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub wobec wnioskodawcy nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 5 Żaden z partnerów wnioskodawcy nie został wykluczony z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub żadnego z partnerów nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (jeśli dotyczy). 6 Całkowita wartość projektu oraz wartość wydatków kwalifikowalnych mieszczą się w przedziałach minimalnej i maksymalnej wartości projektu oraz wartości wydatków kwalifikowalnych dla danego Działania/typu projektów. 7 Kwota dofinansowania jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania, przewidzianym dla danego Działania/typu projektu. 8 Wniosek jest pierwszym złożonym przez Wnioskodawcę w ramach danego naboru (jeśli dotyczy zgodnie z Regulaminem konkursu).

9 B. KRYTERIA FORMALNE POPRAWNOŚCI Ocena formalna - Kryteria formalne poprawności Lp.Nazwa kryterium 1 Termin i okres (zasada n+3) realizacji projektu, rozumiane jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, są zgodne z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej 2 Przedmiot projektu nie dotyczy wykluczonych rodzajów działalności w danym Działaniu 3 Wszystkie dokumenty przedłożone przez Wnioskodawcę w ramach projektu są sporządzone zgodnie z dokumentacją konkursową 4 Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są spójne 5 Wniosek zawiera wydatki kwalifikowane zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych dla danego Działania

10 C. KRYTERIA TECHNICZNE Kryteria techniczne są zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania w zakresie każdego kryterium będzie pozytywna. Lp. Nazwa kryterium 1 Możliwość dokonania szczegółowej oceny projektu 2 Zgodność projektu z celami Działania 3 Racjonalność, efektywność, zasadność i zgodność z celami Działania ponoszonych wydatków 4 Wykonalność wybranego wariantu inwestycyjnego realizacji projektu 5 Zgodność projektu z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej w ramach danego Działania RPO WL 2014-2020 6 Wpływ projektu na realizację zasad horyzontalnych 7 Kwalifikowalność geograficzna projektu Ocena merytoryczna - Kryteria techniczne

11 D. KRYTERIA FINANSOWO-EKONOMICZNE Kryteria finansowo-ekonomiczne są zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania w zakresie każdego kryterium będzie pozytywna. Ocena merytoryczna - Kryteria finansowo-ekonomiczne Lp. Nazwa kryterium 1 Poprawność założeń, w tym dotyczących przychodów i kosztów przyjętych do analizy finansowo-ekonomicznej 2 Zapewnienie trwałości finansowej projektu i wnioskodawcy

12 E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE DLA DZIAŁANIA 1.2 BADANIA CELOWE Kryteria techniczne specyficzne są zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania w zakresie każdego kryterium będzie pozytywna. Ocena merytoryczna - Kryteria techniczne specyficzne dla Działania 1.2 Lp. Nazwa kryterium 1 Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 2 Zgodność projektu z długofalową strategią rozwoju przedsiębiorstwa 3 Zgodność projektu z kategoriami badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 4 Zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z zasadami programu (jeżeli dotyczy) 5 Zdefiniowanie ryzyk projektu 6 Dysponowanie własnością intelektualną wykorzystywaną w projekcie 7 Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR

13 E. KRYTERIA TECHNICZNE SPECYFICZNE DLA DZIAŁANIA 1.3 I NFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH Kryteria techniczne specyficzne są zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (cząstkowych). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie cząstkowe pytania w zakresie każdego kryterium będzie pozytywna. Ocena merytoryczna - Kryteria techniczne specyficzne dla Działania 1.3 Lp. Nazwa kryterium 1 Zgodność projektu z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 2. Zgodność projektu z długofalową strategią rozwoju przedsiębiorstwa 3 Zgodność wsparcia dużych przedsiębiorstw z zasadami programu (jeżeli dotyczy) 4 Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania projektu z EFRR 5 Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z art. 2 pkt. 49 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 6 Dysponowanie własnością intelektualną wykorzystywaną w projekcie 7 Zarządzanie projektem

14 F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ DLA DZIAŁANIA 1.2 BADANIA CELOWE Ocena polega na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. Przyznanie 0 pkt. w ramach kryterium nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania wsparcia. Ocena merytoryczna - Kryteria trafności merytorycznej dla Działania 1.2 Lp Nazwa kryteriumMożliwe punkty 1Potencjał wnioskodawcyMax. 16 pkt. 2Wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R3 pkt. 3Zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektuMax. 24 pkt. 4Innowacyjność projektuMax. 24 pkt. 5Komercjalizacja badańMax. 13 pkt. 6Efektywna współpraca w projekcie i promocja wynikówMax. 10 pkt. 7Oddziaływanie na ochronę środowiskaMax. 3 pkt. 8Rozwój TIK2 pkt. 9Wkład własnyMax 5 pkt.

15 F. KRYTERIA TRAFNOŚCI MERYTORYCZNEJ DLA DZIAŁANIA 1.3 I NFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH Ocena polega na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. Przyznanie 0 pkt. w ramach kryterium nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania wsparcia Ocena merytoryczna - Kryteria trafności merytorycznej dla Działania 1.3 LpNazwa kryteriumMożliwe punkty 1Potencjał wnioskodawcyMax. 30 pkt. 2Wzmocnienie sektora MŚP w obszarze B+R3 pkt. 3Zakres korzyści osiągniętych w wyniku realizacji projektuMax. 28 pkt. 4Wpływ projektu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwMax. 15 pkt. 5Komercjalizacja badań7 pkt. 6Efektywna współpraca w projekcie3 pkt. 7Oddziaływanie na ochronę środowiska4 pkt. 8Rozwój TIK5 pkt. 9Wkład własnyMax 5 pkt.

16 G. KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE – D ZIAŁANIE 1.2 ORAZ 1.3 Kryteria rozstrzygające Działanie 1.2 i 1.3 Nazwa kryterium Kryterium 1Udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom o wyższej bezwzględnej wartości nakładów na B+R w okresie referencyjnym (odpowiadającymi okresowi trwałości inwestycji). Realność ww. założeń oceniana będzie z punktu widzenia dotychczasowych nakładów na B+R ponoszonych przez Wnioskodawcę (z uwzględnieniem powiązań). Kryterium 2 Stopa bezrobocia na obszarze realizacji inwestycji Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, których główna lokalizacja znajduje się w powiecie o wyższej stopie bezrobocia (stopa bezrobocia w powiecie, w którym zlokalizowany jest projekt na podstawie danych GUS „Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów” według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia naboru wniosków) na podstawie wskaźnika „Stopa bezrobocia (do aktywnych zawodowo) w %”. Kryterium 3 Wnioskowany poziom dofinansowania O rozstrzygnięciu kryterium decyduje wyższy niż wymagany przepisami dotyczącymi pomocy publicznej udział środków własnych w kosztach kwalifikowanych projektu. Wsparcie w pierwszej kolejności jest przyznawane projektom, w których różnica wyrażona w punktach procentowych pomiędzy wartością maksymalnego dopuszczalnego wsparcia a wsparciem wnioskowanym w ramach projektu jest najwyższa. W przypadku, gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze projektu do dofinansowania decyduje losowanie. W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą wymaganą liczbę punktów kwalifikującą projekt do wsparcia, a wartość alokacji nie wystarczy na zatwierdzenie wszystkich projektów, o wyborze decydują kryteria rozstrzygające (wg następującej kolejności):

17 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Radosław Tkaczyk p.o. Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google