Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2010 r. pr. Hubert Schwarz www.kopalnie-odkrywkowe.pl1 www.amadeus.biz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2010 r. pr. Hubert Schwarz www.kopalnie-odkrywkowe.pl1 www.amadeus.biz.pl."— Zapis prezentacji:

1 Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2010 r. pr. Hubert Schwarz www.kopalnie-odkrywkowe.pl1 www.amadeus.biz.pl

2 www.kopalnie-odkrywkowe.pl2 www.amadeus.biz.pl Orzecznictwo jako źródło prawa Czy orzeczenia sądów są źródłem prawa? TEORIA:  brak systemu precedensów,  brak wpływu orzeczeń na inne sprawy (por. opodatkowanie podziemnych wyrobisk). PRAKTYKA:  orzeczenia są często przywoływane w innych podobnych sprawach,  orzeczenia stanowią źródło poznawcze interpretacji przepisów,  na nich wzoruje się administracja przy wydawaniu decyzji,  możliwość wykorzystania we własnych pismach.

3 www.kopalnie-odkrywkowe.pl3 www.amadeus.biz.pl KONCESJE Najczęściej orzeczenia w/s koncesji dotyczą decyzji:  w/s uwarunkowań środowiskowych,  w sprawie koncesji na wydobycie,  poprzedzające je – postanowienie w sprawie uzgodnienia decyzji o udzieleniu koncesji na wydobycie.

4 www.kopalnie-odkrywkowe.pl4 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 24 XI 2010 r. (II SA/Sz 626/10) WSA w Szczecinie  odmowa uzgodnienia decyzji koncesyjnej,  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania określało dla gruntów przeznaczenie rolne – pomimo, że na gruntach tych zalegała kopalina,  wewnętrzna sprzeczność tegoż studium - działki ze złożem określono jako orne w części opisowej studium, w części graficznej przeznaczono je pod eksploatację surowców mineralnych, Wnioski:  W postępowaniu koncesyjnym, organ powinien badać zarówno część graficzną, jak i opisową miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  Nie można a priori zakładać, że część graficzna jest ważniejsza od części opisowej planu.

5 www.kopalnie-odkrywkowe.pl5 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 8 XI 2010 r. (VI SA/Wa 1108/10) WSA w Warszawie  koncesja dot. terenów w strefie obszaru chronionego krajobrazu,  2008 - wójt zaopiniował pozytywnie koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż,  teren w studium uwarunkowań określony jako obszar rolniczy, a nadto położony w stefie obszaru chronionego krajobrazu,  rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 2007 r. (w sprawie obszaru chronionego): wydobycie odbywać się mogło wyłącznie w oparciu o dokumentację geologiczną zatwierdzoną do roku 2007, Wnioski:  Pozyskanie koncesji na poszukiwanie kopaliny nie daje automatycznie gwarancji na pozyskanie koncesji na jej wydobycie,  Udzielenie koncesji musi być zgodne z innymi przepisami, w tym przepisami prawa miejscowego (np. wydanymi przez wojewodę), które mogą wprowadzać ograniczenia ze względu na np. ochronę przyrody.

6 www.kopalnie-odkrywkowe.pl6 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 8 XI 2010 r. (VI SA/Wa 1645/10) WSA w Warszawie  Właściciel gruntu („A”) oddał grunt w dzierżawę osobie „B” wraz z dokumentacją oraz przeniósł na B koncesję. „B” następnego dnia zawarł umowę poddzierżawy z „C”, przekazując dalej dokumentację i przenosząc dalej koncesję na wydobycie,  C nie płacił czynszu, A po czterech latach złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji przenoszącej koncesję na C. A twierdził, że nie przeniósł na B praw do dokumentacji geologicznej, a jedynie ją udostępnił „w celu zapoznania się z nią”, Wnioski:  przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości zawieszenia koncesji (decyzji administracyjnej) z powodu niezapłacenia czynszu przez stronę umowy,  przeniesienie koncesji na inny podmiot obejmuje również przeniesienie praw do dokumentacji geologicznej.

7 www.kopalnie-odkrywkowe.pl7 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 5 V 2010 r. (III SA/Łd 100/10) WSA w Łodzi  Wójt odmówił uzgodnienia decyzji, bowiem ok. 80% powierzchni planowanej kopalni położone było na terenach rolnych,  Ani mapa, ani część opisowa planu nie przewidywała podjęcia na tym terenie działalności wydobywczej, choć Gmina uprzednio wydała zaświadczenie o przeznaczeniu terenu pod taką działalność,  spółka zakupiła sporny teren od Agencji Nieruchomości Rolnych na podstawie ogłoszenia o przeznaczeniu sprzedawanego gruntu pod działalność wydobywczą

8 www.kopalnie-odkrywkowe.pl8 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 5 V 2010 r. (III SA/Łd 100/10) WSA w Łodzi Wnioski:  zgodnie z art.16 ust. 5 ww. ustawy, uzgodnienie koncesji na wydobywanie kopalin następuje na podstawie planu miejscowego, a nie na podstawie zaświadczenia wydanego przez organ w zakresie informacji o przeznaczeniu terenu w tym planie,  plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego, a zatem zawiera normy powszechnie obowiązujące na obszarze, którego dotyczy. Zapisami planu miejscowego są związane wszystkie osoby fizyczne, organy gminy i inne organy administracji publicznej,  dopóki uchwała rady gminy, na mocy której przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nie zostanie wzruszona w sposób przewidziany prawem, istnieje domniemanie jej legalności,  zasadność rozwiązań planu miejscowego nie może być przedmiotem oceny w postępowaniu prowadzonym przez organy administracji w sprawie uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopaliny.

9 www.kopalnie-odkrywkowe.pl9 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 8 XII 2009 r. (II SA/Rz 436/09) WSA w Rzeszowie  jeśli plan przewiduje wydobycie siarki, to uzyskanie koncesji na wydobycie piasku będzie niemożliwe.

10 www.kopalnie-odkrywkowe.pl10 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 1 XII 2009 r. (II SA/Bd 805/09) WSA w Bydgoszczy  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie przewidywały dla planowanego terenu możliwości prowadzenia wydobycia. Wnioski:  Wójt, jako organ wykonawczy, nie może samodzielnie decydować o jakichkolwiek zmianach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ani podejmować działań czy uzgodnień niezgodnych z przedmiotowym studium,  zajęcie stanowiska przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia projektu rozstrzygnięcia. Jeżeli organ nie zajmie stanowiska w tym czasie, rozstrzygnięcie uważa się za uzgodnione w brzmieniu przedłożonym przez organ koncesyjny.

11 www.kopalnie-odkrywkowe.pl11 www.amadeus.biz.pl KONCESJE 14 X 2009 r. (III SA/Łd 350/09) WSA w Łodzi  studium nie przewidywało możliwości prowadzenia wydobycia  argumenty przedsiębiorcy: wysokie koszty rozpoznania złoża, brak wpływu planowanego przedsięwzięcia na system wodny, krótki czas eksploatacji złoża (2,5 roku), dogodne położenie względem sieci dróg, Wnioski:  przedsiębiorca w trosce o swoje sprawy winien przed złożeniem wniosku o koncesję na poszukiwanie (rozpoznanie) złoża sprawdzić co przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego, czy studium dla terenu, gdzie zamierza prowadzić ww. działalność,  ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych,  w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych.

12 www.kopalnie-odkrywkowe.pl12 www.amadeus.biz.pl TEREN GÓRNICZY 24 VII 2009 r. (III SA/Gl 355/09) WSA w Gliwicach  przedsiębiorca posiadał koncesję starościańską na wydobycie kruszywa,  zawnioskował o utworzenie nowego obszaru górniczego sąsiadującego z dotychczasowym obszarem (objętym koncesją),  Prezes WUG odmówił uzgodnienia takiego obszaru, jako sprzecznego z przepisem art. 16 ust. 2a PrGiG (bo ten sam przedsiębiorca eksploatowałby złoże na 2 koncesjach, wskutek czego powstałoby jedno wyrobisko o powierzchni ponad 2 ha) Wnioski:  sprzeczne z art. 16 ust. 2a PrGiG (koncesja starościańska) jest utworzenie i eksploatacja dwóch sąsiadujących obszarów górniczych, jeśli nie będą od siebie oddzielone,  do utworzenia nowego obszaru górniczego konieczna jest nowa dokumentacja geologiczna i dodatek do istniejącej dokumentacji geologicznej z rozliczeniem zasobów,  eksploatacja wydzielonej części jest możliwa, jeśli nie zagraża to prawidłowemu wykorzystaniu złoża

13 www.kopalnie-odkrywkowe.pl13 www.amadeus.biz.pl www.kopalnie-odkrywkowe.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I życzę smacznej kolacji ;-)


Pobierz ppt "Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach górniczych i geologicznych w latach 2009-2010 r. pr. Hubert Schwarz www.kopalnie-odkrywkowe.pl1 www.amadeus.biz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google