Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariusza, prawa i obowiązki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariusza, prawa i obowiązki."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariusza, prawa i obowiązki

2 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ WOLONTARIUSZ jest każda osoba (fizyczna), która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. to osoba, która z własnej wolnej woli, świadomie i bezinteresownie przyjęła na siebie odpowiedzialność bezpośrednią lub pośrednią w pomocy innym ludziom

3 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ PRAWO O WOLONTARIACIE Ogólne zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 873 –

4 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ PRAWO O WOLONTARIACIE w dalszej części nazywana ustawą oraz ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 20003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874- w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

5 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariatu w Fundacji Palium Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medicor” w Chojnicach

6 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariatu I.Podstawa prawna Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Z 2003 Nr 96, poz.873 z póż. zm.)‏

7 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w porozumieniu zawartym z wolontariuszem stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego

8 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ II.Postanowienie ogólne: §1 Regulamin pracy zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek w procesie pracy obowiązki wolontariuszy. §2 Regulamin obowiązuje Fundację Palium NZOZ Medicor jako pracodawcę oraz wszystkich wolontariuszy, świadczących usługi wolontarystyczne w NZOZ Medicor bez względu na zajmowane stanowisko, jak również podstawę nawiązania stosunku pracy, na zasadach określonych poniżej.

9 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ $ 3 Wolontariusz to osoba, która bezpłatnie, świadomie, dobrowolnie działa na rzecz innych. Działanie to wykracza poza więzi rodzinno–koleżeńsko–przyjacielskie. § 4. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

10 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 5 Wolontariuszem Fundacji Palium może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie) oraz osoby fizycznie mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych pod warunkiem, że oświadczenie woli tej osoby zostanie potwierdzone przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.

11 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 6 W szczególnych przypadkach wolontariuszem Fundacji Palium może zostać osoba niepełnoletnia powyżej 14 roku życia, po uzyskaniu pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych, która stanowi załącznik nr 1 tego regulaminu. Osoba ta jest zobowiązana do wpisywania godziny przyjścia i wyjścia z hospicjum na liście obecności wolontariuszy.

12 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 7. Wolontariusz nie rozwiązuje wszystkich problemów i pytań stawianych przez chorego i jego rodzinę, może po prostu powiedzieć „nie wiem”, „postaram się wyjaśnić”. §8. Wolontariusz nie może udzielać informacji rodzinie i przyjaciołom o stanie zdrowia chorego, a także o spostrzeżonych problemach rodzinnych.

13 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ III.Podstawowe zasady porządku w Fundacji Palium NZOZ Medicor § 1 1. Wolontariusze przybywający do hospicjum obowiązani są potwierdzić swoje przybycie na liście obecności własnoręcznym podpisem i wpisem godziny rozpoczęcia pracy, a po zakończeniu pracy godzinę zakończenia pracy. 2. Listy obecności prowadzi koordynator wolontariatu 3. Wolontariusz opuszczający w czasie pracy swoje miejsce - hospicjum, jeżeli łączy się to z opuszczeniem terenu NZOZ Medicor, obowiązany jest fakt ten zgłosić bezpośredniemu przełożonemu. 4. Wolontariusze Fundacji Palium noszą imienne identyfikatory wydane przez koordynatora wolontariatu 5. Wolontariusz przychodzi na dyżur w ustalonych wspólnie z koordynatorem wolontariatu godzinach, przynajmniej raz w tygodniu. Dopuszcza się dwie nieobecności wolontariusza w miesiącu.

14 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 2 Wolontariusz zobowiązany jest najpóźniej na trzy dni przed końcem tygodnia do wpisania swojej planowanej obecności na grafiku wolontariuszy na następny tydzień. § 3 Wolontariusz powinien sygnalizować swoje nieobecności koordynatorowi wolontariat najwcześniej jak to jest możliwe. § 4 Wolontariusza obowiązuje „Kodeks etyczny wolontariusza”, stanowiący integralną część tego Regulaminu, który stanowi załącznik 1 § 5 W obiektach Fundacji Palium, NZOZ Medicor obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

15 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ IV.Obowiązki wolontariusza § 1 Podstawowym obowiązkiem każdego wolontariusza jest: sumiennie i starannie wykonywać pracę wynikającą z opisu stanowiska oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy; 3)przestrzegać regulaminu wolontariusza i ustalonego w Fundacji Palium NZOZ Medicor porządku; 4)przestrzegać przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych zgodnie z rozdziałem XII regulaminu; 5)dbać o dobro Fundacji Palium, NZOZ Medicor, chronić jego mienie; 6)przestrzegać tajemnicy państwowej i służbowej; 7)przestrzegać zasad współżycia społecznego.

16 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ $2 Poza tym wolontariusz: - powinien także dokładać należytej staranności w trakciwykonywanych zadań, § 3 Wolontariusze nie mogą wykonywać zabiegów wymagających kwalifikacji pielęgniarskich. § 4 Wolontariusz musi być nastawiony na słuchanie i akceptowanie różnych reakcji emocjonalnych chorego i jego bliskich, nie osądzając ani krytykując nikogo. Nie należy brać niczyjej strony, ani chorego, ani rodziny, odnosząc się życzliwie do wszystkich. § 5 Wolontariusz przekazuje jak najszybciej każdą zauważoną zmianę w stanie choreg i zmianę spostrzeżonych sytuacji dotyczących chorego – pielęgniarce lub lekarzowi aktualnie pełniących dyżur.

17 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 6 Zakład pracy zobowiązany jest w szczególności do: 1.Zaznajomienia wolontariusza podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem ich wykonywania, oraz jego podstawowymi uprawnieniami, 2. Organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy wolontariusza, 3. Właściwego wykorzystania kwalifikacji i uzdolnień wolontariusza,

18 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ 4. Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym wydania odzieży ochronnej lub ekwiwalentu oraz systematycznego szkolenia w zakresie bhp, - informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, -zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzajów świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej, - Wolontariusz może w formie pisemnej pod rygorem nieważności zwolnić Fundację w całości lub w części z obowiązków wymienionych w ust. 1Pkt 3. obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz zapewnić dostępność do tych informacji.

19 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ V Zadania wolontariuszy § 1 Wolontariusz wraz z koordynatorem ustala zakres wykonywanych przez niego w ramach pracy wolontarystycznej czynnościach. Zadaniem wolontariusza może być: - towarzyszenie choremu, - pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, - pomoc w utrzymaniu czystości hospicjum, - prace konserwatorskie, - dbaniu o kwiaty na terenie hospicjum, - spacerowanie z chorymi, - karmienie chorych,

20 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ - rozmowa z chorymi, - wspólne oglądanie telewizji, słuchanie radia, czytanie książek, - wspieranie modlitwą, - prace biurowe, - pomoc w organizowaniu imprez i świąt hospicyjnych, koncertów charytatywnych, zebrań wolontariuszy, - napisanie listu, wykonanie telefonu, - pomoc w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku oraz fotelu, - inne czynności zaproponowane przez wolontariusza i uzgodnione z koordynatorem.

21 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ VI. Ubezpieczenie § 1 Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. § 2 Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres dłuższy niż 30 dni przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadków przy wykonywaniu świadczeń na mocy tzw. małej ustawywypadkowej (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zapatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. nr 199 poz. 1674 ze zmianami).

22 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ VIII Zakończenie pracy wolontarystycznej § 1 Wolontariusz może wypowiedzieć umowę o pracę wolontarystyczną. IX. Pozostałe § 1 Wszystkie sprawy dotyczące chorego i jego rodziny omawiane są spotkaniach wolontariuszy i są wewnętrzną sprawą zespołu pracowników hospicjum. § 2 Częstotliwość i termin spotkań ustala koordynator wolontariatu.

23 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 3 W szczególnych przypadkach koordynator wolontariatu w porozumieniu z wolontariuszem może zmienić zakres jego obowiązków. § 4 Wszelkie zmiany w zakresie obowiązków wolontariusza, a także informacje o jego nieobecnościach powinny być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do „Formularza dla Wolontariuszy” § 5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.

24 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ XI. Naruszenie porządku i dyscypliny pracy Za naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się: 1) złe i niedbałe wykonywanie pracy. 2) nieprzestrzeganie przepisów bhp oraz p. poż., 3) stawianie się do pracy po użyciu alkoholu albo spożywania alkoholu do wykonywania pracy oraz przebywania na terenie zakładu pracy pracownika w stanie po spożyciu alkoholu, 5) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy, 7) niewykonywanie poleceń przełożonych, 8) niewłaściwy stosunek do przełożonych i kolegów,, 9) nieprzestrzeganie tajemnicy, 10) naruszenie obowiązków trzeźwości.

25 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Wolontariusz obowiązany jest: 1) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegać w tym zakresie instrukcji i zarządzeń, 2) niezwłocznie zgłaszać bezpośrednim przełożonym zaistniałe wypadki lub zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 3) zapoznać się z podstawowymi przepisami p. poż.

26 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ XII. Postępowanie w przypadku stwierdzenia spożycia alkoholu przez wolontariusza § 2 1. Naruszenie przez wolontariusza obowiązku trzeźwości zachodzi, gdy: - wolontariusz stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, wolontariusz doprowadził się w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy do stanu nietrzeźwości lub stanu po użyciu alkoholu, - wolontariusz spożywa alkohol w czasie pracy lub na terenie NZOZ Medicor. 2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi wtedy, gdy: - stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, - obecność alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dcm 3. 3. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy: - stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila albo, gdy w wydychanym powietrzu jest powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dcm 3

27 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ § 3 Osobami upoważnionymi do kontroli przestrzegania obowiązku trzeźwości na terenie Fundacji Palium,NZOZ Medicor są Dyrektor i jego zastępcy oraz koordynator. §4 1.W razie stwierdzenia, że wolontariusz stawił się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, lub że spożywał alkohol w czasie pracy, osoba uprawniona do kontroli przestrzegania obowiązku trzeźwości nie dopuszcza wolontariusza do pracy oraz przebywania na terenie Fundacji Palium, NZOZ Medicor. § 5 Obowiązuje zakaz wnoszenia wszelkich napojów alkoholowych na teren Fundacji Palium, NZOZ Medicor.

28 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie oraz w porozumieniu zawartym z wolontariuszem stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy kodeksu cywilnego

29 Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Szkolenie – wolontariusz medyczny CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ Regulamin wolontariusza, prawa i obowiązki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google