Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl."— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2016 Rekrutacja 2016/17 © IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań, kwiecień 2016r.

2 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę oddziałów (klas) w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru Zasady rekrutacji wspomaganej systemem komputerowym NABÓR 2016

3 Wyboru klas i szkół kandydat dokonuje wypełniając wniosek o przyjęcie do szkoły. Niezwykle ważna jest kolejność oddziałów z poszczególnych szkół! Kolejność wpisanych oddziałów określa hierarchię wyboru kandydata!

4 Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biologiczno- chemicznym z językiem angielskim i niemieckim*. MOJA HIERARCHIA WYBORU: SZKOŁA:ODDZIAŁ: IV LO1B IV LO1C II LO1D II LO1C X LO1C IV LO1A IV LO1E X LO1E... Jeżeli już nigdzie tam się nie dostanę, to chcę chodzić do IV LO i uczyć się geografii (to są klasy geograficzne) Najbardziej interesuje mnie 1B lub C w IV LO jeżeli nie tam to 1D lub 1C w II LO albo 1C w X LO – (to są klasy biol-chem) Lub jeszcze w 1E w X LO (tak na wszelki wypadek) (to też jest klasa geograficzna) *-dane fikcyjne

5 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 170 pkt.? SZKOŁA:ODDZIAŁ:wymagane punkty: IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Komputerowy system NABÓR-2016 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kandydat zostanie przyjęty do tego oddziału do którego liczba uzyskanych punktów była wystarczająca – z uwzględnieniem kolejności wyboru (pozycji oddziału na liście na formularzu) tu będę przyjęty!!

6 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁA:ODDZIAŁ:wymagane punkty: IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Komputerowy system NABÓR-2016 zapewnia kandydatowi, który uzyska wystarczającą liczbę punktów, przyjęcie do jednego ze wskazanych na formularzu oddziałów. Kolejność oddziałów i szkół na podaniu ma decydujące znaczenie! tu będę przyjęty!! a tutaj NIE! – mogłem napisać odziały w innej kolejności!

7 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 100 pkt.? Jeżeli kandydat uzyska zbyt mało punktów może nie być przyjęty do żadnego wybranego oddziału! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – zastanowię się nad innym typem szkół SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 X LO1C130 IV LO1A140 IV LO1E142 X LO1E160 Mam tylko 100 pkt. Nie zostałem nigdzie przyjęty!!

8 Gdzie będę przyjęty jeżeli uzyskam 150 pkt.? SZKOŁAODDZIAŁwymagane IV LO1B/C160 II LO1D170 II LO1C151 Jeżeli kandydat uzyska dużo punktów ale wybierze za mało szkół i oddziałów - może nie być przyjęty do żadnego z wybranych oddziałów! Muszę poszukać szkół gdzie zostały wolne miejsca i wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej – mogłem wybrać więcej szkół i klas – wystarczyłoby mi punktów! Mam 150 pkt. ale nie zostałem nigdzie przyjęty!!

9 Dokumenty, które musi złożyć kandydat do IV LO (inne szkoły mogą żądać innych dokumentów – proszę sprawdzić!) UWAGA! Dokumenty kandydat składa w szkole pierwszego wyboru! 1. Wniosek o przyjęcie (formularz zgłoszeniowy) wypełniony i wydrukowany ze strony internetowej www.nabor.poznan.pcss.pl * 3.Formularz dodatkowy do IV LO (można otrzymać w sekretariacie IV LO *) 4.Oświadczenia i zaświadczenia o przysługujących mu preferencjach (szczegóły w regulaminie) Dokumenty należy złożyć w foliowej okładce Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata! * dokumenty dostępne również na stronie IV LO www.rekrutacja.lo4.poznan.pl

10 Wniosek – formularz Należy wypełnić przez Internet i jednocześnie „otworzyć internetowy kanał informacyjny” – będzie można sprawdzić poprawność wpisanych danych i gdzie jest się przyjętym. Trzeba jednak wydrukować i po podpisaniu przez rodziców przynieść do szkoły pierwszego wyboru. Informator o szkołach i formularz dostępny jest na stronie www.nabor.poznan.pcss.pl

11 formularz IV LO – trzeba dołączyć do wniosku do IV LO

12 Zasady obliczania punktów O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym według zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać kandydat wynosi 200. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna nie ustala minimalnej liczbę punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły – przyjmowani są kandydaci z najwyższą punktacją

13 Zasady obliczania punktów liczba punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego - stosowany jest przelicznik: (wynik egzaminu w procentach) x (0,2) - język polski do 20 punktów - historia i wiedza o społeczeństwiedo 20 punktów - matematykado 20 punktów - biologia, chemia, fizyka i geografiado 20 punktów - język obcydo 20 punktów liczba punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z języka polskiego i trzech innych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum do 80 punktów - stosowany jest przelicznik ocen: cel – 20 p. bdb – 16 p. db – 12 p. dst – 8 p. dop – 2 p. świadectwo z wyróżnieniem 5 punktów osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności społecznej 2 punkty szczególne osiągnięcia do 13 punktów

14 Zasady obliczania punktów Komisja przyznaje punkty za dodatkowe osiągnięcia (jak zajęcie wysokich miejsc w konkursach i zawodach) wyłącznie wtedy gdy są one zgodne z wykazem zawodów wiedzy artystycznych i sportowych ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, uwzględnianym w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Szczegóły na stronie www.rekturacja.lo4.poznan.pl lub www.ko.poznan.pl Komisja przyznaje punkty za w/w osiągnięcia jedynie w przypadku odnotowania ich na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz udokumentowaniu rangi i organizatora na dołączonym do świadectwa dyplomie, zaświadczeniu itp.

15 Przydział do grup językowych W przypadku języka angielskiego grupy tworzone są poprzez podział oddziału na 2 części. O przydziale do grupy w czasie rekrutacji decyduje: ocena z j.angielskiego wpisana na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczba punktów z języka obcego uzyskana na egzaminie gimnazjalnym oraz liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym w czasie rekrutacji. Po rozpoczęciu roku szkolnego, przeprowadzane są testy z j.angielskiego, które mogą zdecydować o przysunięciu ucznia między grupami.

16 Przydział do grup językowych W przypadku drugiego języka obcego tworzone są grupy międzyoddziałowe zgodnie z deklaracjami wyboru języka złożonymi przez kandydatów i możliwościami organizacyjnymi szkoły. O przydziale do grupy decyduje: dla kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru i którzy złożą dodatkowy formularz IV LO w terminie do 28.6.2016 r.: wybór kandydata, liczba punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym w czasie rekrutacji oraz możliwości organizacyjne szkoły.

17 Przydział do grup językowych O przydziale do grupy decyduje: dla kandydatów, dla których IV LO jest szkołą 2 lub 3 wyboru: wybór kandydata, kolejność zgłoszeń (kolejność dostarczenia dodatkowego formularza obowiązującego w IV LO) oraz możliwości organizacyjne szkoły. W pierwszej kolejności kandydaci są przydzielani do grupy z językiem wskazanym na formularzu jako preferowany, a następnie do grupy z językiem wskazanym jako rezerwowy.

18 Składanie dokumentów termin od 23 maja do 10 czerwca Dokumenty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Jeżeli ta szkoła nie bierze udziału w rekrutacji systemowej należy dokumenty dostarczyć również do szkoły pierwszego wyboru z rekrutacji systemowej UWAGA! Wypełnienie wniosku w Internecie bez dostarczenia go do szkoły powoduje nie uwzględnienie kandydata w rekrutacji!

19 Kandydat dostarcza kopie świadectwa do szkoły pierwszego wyboru do 28 czerwca do godz.15.00 UWAGA – nie dostarczenie świadectwa w tym terminie powoduje skreślenie kandydata z list rekrutacji! Po 10 czerwca NIE MOŻNA ZMIENIĆ DECYZJI O WYBORZE SZKOŁY!

20 Potwierdzenia woli przyjęcia do danej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa oraz innych dokumentów wymienionych w regulaminie należy dokonać w Terminie do 25 lipca! UWAGA! – Nie dostarczenie oryginałów świadectw w tym terminie powoduje skreślenie kandydata z listy przyjętych! do 18 lipca UCZEŃ DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW DO ODZIAŁU Wystarczy sprawdzić w Internecie lub w szkole pierwszego wyboru – uczeń dowie się gdzie jest przyjęty, albo że nie przyjęto go nigdzie. UWAGA! – Prawdopodobnie ten termin zostanie mocno skrócony – informacja o ogłoszeniu listy kandydatów zostanie podana na stronie internetowej szkoły pierwszego wyboru

21 IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl Życzymy powodzenia! © IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań, kwiecień 2016r.


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Regulamin rekrutacji i wzory druków dostępne są na szkolnej stronie internetowej www.rekrutacja.lo4.poznan.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google