Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADNICZE UWARUNKOWANIA I PRAKTYKA STOSOWANIA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZY, BYŁYCH ŻOŁNIERZY ORAZ PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH. M I N I S T.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADNICZE UWARUNKOWANIA I PRAKTYKA STOSOWANIA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZY, BYŁYCH ŻOŁNIERZY ORAZ PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH. M I N I S T."— Zapis prezentacji:

1 ZASADNICZE UWARUNKOWANIA I PRAKTYKA STOSOWANIA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZY, BYŁYCH ŻOŁNIERZY ORAZ PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Przedstawia: STARSZY SPECJALISTA ODDZIAŁU DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ppłk Jacek TREICHEL

2 USTAWOWE POWINNOŚCI PRZEŁOŻONEGO  Kształtowanie dyscypliny wojskowej podporządkowanych mu żołnierzy, w szczególności przez działania profilaktyczno – wychowawcze oraz tworzenie warunków do wyróżniania i przestrzegania dyscypliny wojskowej.  Niezwłoczne reagowanie na zachowania żołnierzy naruszające dyscyplinę wojskową.

3 Zwiększenie ogólnej liczby wyróżnień z 12 do 16 Umożliwienie wyróżniania również byłych żołnierzy Połączenie rodzajów wyróżnień z formami wyrażania uznania Uwarunkowanie wyróżnień od zatarcia ukarania Możliwość jednorazowego wyróżniania dwoma wyróżnieniami Utworzenie jednego funduszu na wszystkie wyróżnienia ZASADNICZE CELE I KIERUNKI ZMIAN W WYRÓŻNIANIU

4 WYRÓŻNIANIE ŻOŁNIERZY  Żołnierzowi może być udzielone wyróżnienie za czyny świadczące o ofiarności i odwadze lub za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych.  Byłemu żołnierzowi za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, lub za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych może być udzielone wyróżnienie w formie: listu gratulacyjnego, wpisania zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej, odznaki honorowej, tytułu honorowego, honorowej białej broni, wpisania zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego; przy czym pośmiertnie wyłącznie w formie: wpisania zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej, tytułu honorowego, wpisania zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego  Udzielenie wyróżnienia stwierdza się w rozkazie lub decyzji.  Jednorazowo nie można wyróżnić więcej niż dwoma wyróżnieniami.

5 zatarcie ukarania przed terminem pochwałalist gratulacyjny pismo pochwalne ze zdjęciem na tle sztandaru JW lub bandery wojennej urlop nagrodowy nagroda rzeczowanagroda pieniężna wpisanie do Księgi Honorowej WP wpisanie do kroniki JW tytuł honorowy KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY DOWÓDCA JW DOWÓDCA RSZ, SZEF SG WP MINISTER ON, NACZELNY DOWÓDCA SZ KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ honorowa broń biała PREZYDENT RP ZWIERZCHNIK SZ odznaka honorowa pismo pochwalne ze zdjęciem na tle flagi państwowej lub flagi RSZ UPRAWNIENIA PRZEŁOŻONYCH DYSCYPLINARNYCH DO WYRÓŻNIANIA ŻOŁNIERZY I BYŁYCH ŻOŁNIERZY

6 ODZNAKI HONOROWE Odznaki honorowe mogą być nadawane:  „Odznaka Honorowa Wojsk Lądowych” – żołnierzom wchodzącym w skład Wojsk Lądowych oraz innych struktur organizacyjnych resortu obrony narodowej lub uprzednio pełniących służbę w tym rodzaju Sił Zbrojnych albo tych strukturach, z wyłączeniem wymienionych poniżej;  „Odznaka Honorowa Sił Powietrznych” – żołnierzom wchodzącym w skład Sił Powietrznych lub uprzednio pełniących służbę w tym rodzaju Sił Zbrojnych;

7 ODZNAKI HONOROWE cd… „Odznaka Honorowa Marynarki Wojennej” – żołnierzom wchodzącym w skład Marynarki Wojennej lub uprzednio pełniących służbę w tym rodzaju Sił Zbrojnych; „Odznaka Honorowa Wojsk Specjalnych” – żołnierzom wchodzącym w skład Wojsk Specjalnych lub uprzednio pełniących służbę w tym rodzaju Sił Zbrojnych; „Odznaka Honorowa Żandarmerii Wojskowej” – żołnierzom wchodzącym w skład Żandarmerii Wojskowej lub będącego uprzednio żołnierzem w tej wyodrębnionej i wyspecjalizowanej służbie.

8 TYTUŁY HONOROWE Żołnierzom (służby kandydackiej i przygotowawczej) mogą być nadawane tytuły honorowe:  „Wzorowy Elew”;  „Wzorowy Kadet”;  „Wzorowy Podchorąży”;

9 TYTUŁY HONOROWE Żołnierzom mogą być nadawane tytuły honorowe:  „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej”; „Zasłużony Pilot Wojskowy”;

10 WARUNKI I UPRAWNIENIA DO WYRÓŻNIENIA Honorowa Broń Biała Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej oraz przełożeni dyscyplinarni określeni w rozporządzeniu w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy, pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych. osiągnięcia w służbie wojskowej w związku z mianowaniem na stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała), ukończenie uczelni wojskowej z pierwszą lokatą; wybitny dorobek w służbie wojskowej, w szczególności w związku z jubileuszem pełnienia czynnej służby wojskowej, przeniesieniem do pełnienia służby w innym rodzaju Sił Zbrojnych lub instytucji cywilnej albo zwolnieniem z czynnej służby wojskowej; dokonanie bohaterskiego czynu w walce zbrojnej.

11 WARUNKI I UPRAWNIENIA DO WYRÓŻNIENIA Honorowa Broń Biała – BUZDYGAN HONOROWY Wyróżnień honorową bronią białą - buzdyganem honorowym – dokonuje Prezydent RP (na wniosek Ministra ON) za osiągnięcia w służbie wojskowej - w związku z mianowaniem na stopień wojskowy generała brygady (kontradmirała)

12 WARUNKI I UPRAWNIENIA DO WYRÓŻNIENIA Honorowa Broń Biała – SZABLA HONOROWA I PAŁASZ HONOROWY Wyróżnień honorową bronią białą (odpowiednio szablą honorową lub pałaszem honorowym) dokonuje Minister Obrony Narodowej i Szef Sztabu Generalnego WP - oficerowi pełniącemu zawodową służbę wojskową lub byłemu żołnierzowi

13 WARUNKI I UPRAWNIENIA DO WYRÓŻNIENIA Honorowa Broń Biała – KORDZIK HONOROWY SZ RP Wyróżnień honorową bronią białą - kordzikiem honorowym – dokonują: Minister Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego WP, dowódca rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Dowódca Garnizonu Warszawa - podporządkowanemu żołnierzowi lub byłemu żołnierzowi.

14  Czyny świadczące o ofiarności i odwadze żołnierzy tych pododdziałów i oddziałów, dokonane w czasie wojny lub w strefie działań wojennych;  Szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych, w tym szkoleniowych w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanów nadzwyczajnych, użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i poza granicami państwa w działaniach antyterrorystycznych, akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, a także w zwalczaniu klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków. WYRÓŻNIANIE PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

15 1) dyplom uznania 2) wpisanie nazwy i osiągnięć pododdziału do kroniki jednostki wojskowej 3) tytuł honorowy 4) wpisanie nazwy i osiągnięć oddziału lub instytucji wojskowej do Księgi Honorowej Wojska Polskiego tytuły honorowe określone w rozporządzeniu: - „Przodujący Pododdział” - „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” - „Przodująca Instytucja Wojskowa” WYRÓŻNIENIA DLA PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

16 UPRAWNIENIA PRZEŁOŻONYCH DYSCYPLINARNYCH DO WYRÓŻNIANIA PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH DYPLOM UZNANIA WPISANIE NAZWY I OSIĄGNIĘĆ PODODDZIAŁU DO KRONIKI JW TYTUŁ HONOROWY WPISANIE NAZWY I OSIĄGNIĘĆ ODDZIAŁU LUB INSTYTUCJI WOJSKOWEJ DO KSIĘGI HONOROWEJ WP PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY DOWÓDCY WYRÓŻNIANEJ STRUKTURY DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ SZEF SG WP, DOWÓDCA RSZ, DO SZ, SZEF IWsp SZ, DGW, KG ŻW MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ, NACZELNY DOWÓDCA SZ

17 PRZEŁOŻONYMI DYSCYPLINARNYMI UPRAWNIONYMI DO NADAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO „PRZODUJĄCY PODODDZIAŁ” SĄ:  Dowódca Wojsk Lądowych – nie więcej niż sześciu pododdziałom Wojsk Lądowych (dotyczy także pododdziałów z jednostek wojskowych dziedziczących tradycje kawaleryjskie);  Dowódca Sił Powietrznych – nie więcej niż trzem pododdziałom Sił Powietrznych;  Dowódca Marynarki Wojennej – nie więcej niż dwóm pododdziałom Marynarki Wojennej;  Dowódca Wojsk Specjalnych – jednemu pododdziałowi Wojsk Specjalnych;  Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – jednemu pododdziałowi z podporządkowanych mu jednostek wojskowych;  Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – jednemu pododdziałowi z podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych;  Dowódca Garnizonu Warszawa – jednemu pododdziałowi z podporządkowanych mu jednostek wojskowych. Minister Obrony Narodowej oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego może nadać ponadto tytuł honorowy „Przodujący Pododdział”, innym pododdziałom niż wyżej wymienione.

18 PODODDZIAŁ WOJSKOWY NIEWCHODZĄCY W SKŁAD RSZ, KTÓREMU ZOSTAŁ NADANY TYTUŁ HONOROWY OTRZYMUJE PROPORZEC HONOROWY „PRZODUJĄCY PODODDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH".

19 ODZNAKĘ TYTUŁU HONOROWEGO „PRZODUJĄCY PODODDZIAŁ” NADANEGO PODODDZIAŁOWI WOJSKOWEMU, KTÓRY DZIEDZICZY TRADYCJE KAWALERYJSKIE, STANOWI BUŃCZUK HONOROWY

20  Nie więcej niż dwóm oddziałom z Wojsk Lądowych, po jednym oddziale z pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych oraz TRZEM ODDZIAŁOM WOJSKOWYM nie wchodzącym w skład rodzaju Sił Zbrojnych (w podległości Sztabu Generalnego WP, Żandarmerii Wojskowej, Dowództwa Garnizonu Warszawa);  JEDNEJ INSTYTUCJI: - wchodzącej w skład rodzaju Sił Zbrojnych i innych struktur organizacyjnych, -niewchodzącej w skład rodzaju Sił Zbrojnych i innych struktur organizacyjnych. TYTUŁ HONOROWY „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO” I „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA” NADAJE MINISTER OBRONY NARODOWEJ W DRODZE DECYZJI:

21  Nie więcej niż TRZEM ODDZIAŁOM WOJSKOWYM (w podległości Sztabu Generalnego WP) – za dokonanie czynu bojowego połączonego z ofiarnością i odwagą żołnierzy lub przeprowadzenie akcji humanitarnej, poszukiwawczej lub ratowniczej w obronie życia, zdrowia, a także mienia znacznych rozmiarów;  JEDNEJ INSTYTUCJI wchodzącej w skład rodzaju Sił Zbrojnych lub innej podporządkowanej mu struktury organizacyjnej. TYTUŁ HONOROWY „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO” I „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA” NADAJE SZEF SZTABU GENERALNEGO WP:

22 DOWÓDCA ODDZIAŁU WOJSKOWEGO, INSTYTUCJI WOJSKOWEJ którym został nadany tytuł honorowy „PRZODUJĄCY ODDZIAŁ WOJSKA POLSKIEGO”, „PRZODUJĄCA INSTYTUCJA WOJSKOWA”, otrzymuje: ZNAK TYTUŁU i AKT NADANIA ŻOŁNIERZE - otrzymują SZNURY WYRÓŻNIAJĄCE

23 SZNURY WYRÓŻNIAJĄCE

24 24 SPOSÓB ROZMIESZCZENIA I NOSZENIA ODZNAK HONOROWYCH, ODZNAK TYTUŁÓW HONOROWYCH ORAZ SZNURÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH NA MUNDURACH WYJŚCIOWYCH

25 25 SPOSÓB ROZMIESZCZENIA I NOSZENIA ODZNAK HONOROWYCH, ODZNAK TYTUŁÓW HONOROWYCH ORAZ SZNURÓW WYRÓŻNIAJĄCYCH NA MUNDURACH GALOWYCH

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "ZASADNICZE UWARUNKOWANIA I PRAKTYKA STOSOWANIA WYRÓŻNIEŃ ŻOŁNIERZY, BYŁYCH ŻOŁNIERZY ORAZ PODODDZIAŁÓW, ODDZIAŁÓW I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH. M I N I S T."

Podobne prezentacje


Reklamy Google