Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„N ASZE N ADLEŚNICTWO C ZERSK ” Historia nadleśnictwa oraz kilka podstawowych informacji na jego temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„N ASZE N ADLEŚNICTWO C ZERSK ” Historia nadleśnictwa oraz kilka podstawowych informacji na jego temat."— Zapis prezentacji:

1 „N ASZE N ADLEŚNICTWO C ZERSK ” Historia nadleśnictwa oraz kilka podstawowych informacji na jego temat.

2 N ADLEŚNICTWO C ZERSK

3 P ODSTAWOWE INFORMACJE Lasy zajmują 64,1 % powierzchni gminy. Na jednego mieszkańca przypada średnio 1,17 ha lasu. Przeciętny wiek drzewostanu wynosi 54 lata. 88,8% powierzchni lasów jest własnością Skarbu Państwa. 27% powierzchni lasów prywatnych zajmują tereny o powierzchni powyżej 35 ha na jedno indywidualne gospodarstwo rolne. Nadleśnictwo Czersk obejmuje wsie: -Odry, -Olszyny, -Klonia, -Wieck, -Mokre, -Gotelp, -Malachin, -Łubna, -Złotowo, -Krzyż, -Kamienna Góra, -Kwieki, -Łąg Kolonia, -Bielawy.

4 P RZEPROWADZIŁYŚMY WYWIAD Z N ADLEŚNICZYM I RENEUSZEM B OJANOWSKIM W dniu 6 kwietnia przeprowadziłyśmy wywiad z naszym nadleśniczym Panem Ireneuszem Bojanowskim. Jako dowód odbytej rozmowy załączamy plik z filmikiem z wywiadu.

5 A TERAZ PRZECHODZIMY DO BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT HISTORII „N ASZEGO N ADLEŚNICTWA C ZERSK ”, KTÓRE PRZYBLIŻYŁ NAM W WYWIADZIE N ADLEŚNICZY P AN I RENEUSZ B OJANOWSKI. Historia lasów Nadleśnictwa Czersk związana jest ściśle z historią całych Borów Tucholskich. Pierwsze wzmianki mówiące o nadleśnictwie, jako jednostce administracyjnej pochodzą z drugiej połowy XVIII w., kiedy to król pruski Fryderyk II Hohenzollern (Wielki) wydał zarządzenie gabinetowe "O zagospodarowaniu Puszczy Tucholskiej". o Późniejsze zmiany administracyjne i te dotyczące zagospodarowania lasów następowały wraz ze zmianami historycznymi, jakie miały miejsce na tych ziemiach, a dotyczyły m.in.: okresu zaboru pruskiego, okresu I wojny Światowej, okresu II Rzeczypospolitej, okresu II wojny Światowej i okresu po II wojnie Światowej, aż do czasów teraźniejszych, czyli roku, 1992 kiedy to na podstawie Zarządzenia Nr 64 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa zostało utworzone Nadleśnictwo Czersk w granicach obecnie obowiązujących, obejmujących powierzchniowo tereny leżące w województwie pomorskim w gminach Czersk i Brusy. o Funkcje nadleśniczych w historii powojennej Nadleśnictwa Czersk pełnili:  Antoni Stachnik - 01.08.1945 - 31.08.1950 r.  Kazimierz Majewski - 01.09.1950 - 30.08.1951 r.  inż. Jan Kostka - 01.12.1951 - 30.09.1968 r. o inż. Zbigniew Derwich - 01.10.1968 - 30.09.1992 r.  mgr inż. Ireneusz Bojanowski -01.10.1992 - nadal

6 Antoni Stachnik syn Franciszka i Anny – pierwszy powojenny nadleśniczy Nadleśnictwa Czersk urodził się 25 maja 1884r. w Chechłach. Był to wówczas teren zaboru austriackiego. Wychowywał się w rodzinie rolniczej. Szkołę podstawową w Ropczycach ukończył w 1895 roku, następnie Gimnazjum Ogólne w 1897 roku. Wyksztalcenie wyższe Antoni Stachnik zdobył w Akademii Rolniczo – Leśnej we Wiedniu. Tytuł inżyniera lasowego zdobył na Wydziale Leśnym tej uczelni w 1911 roku. W kwietniu 1945 roku, tuż po reaktywacji administracji państwowej na wyzwolonych terenach, Antoni Stachnik został mianowany pierwszym powojennym nadleśniczym Nadleśnictwa Czersk, które podlegało wówczas Dyrekcji Lasów w Gdańsku. Funkcję nadleśniczego Antoni Stachnik pełnił do dnia 22 czerwca 1950 roku, kiedy to zakończył służbę i przeszedł na emeryturę. Po przejściu na emeryturę, przez krótki czas Antoni Stachnik pracował w Dyrekcji Lasów w Gdańsku. Wraz z żoną – Janiną z d. Bielowską, również leśniczką, wychowali czwórkę dzieci Nadleśniczy Antoni Stachnik zmarł w 1960 roku i został pochowany na cmentarzu w Chmielnie koło Kartuz

7 Kazimierz Majewski, syn Józefa i Marii ur. się 4 marca 1900 roku we wsi Zakrzewiec w zaborze rosyjskim. Do 16 roku życia wychowywał się i pracował na niewielkim gospodarstwie rolnym rodziców. Ze względu na brak szkoły w okolicy, uczył go ojciec. Naukę rozpoczął w 1916 r. Gimnazjum skończył w 1921 roku. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo- Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Naukę skończył zdobywając tytuł inżyniera leśnictwa w 1925 roku. Od 1 września 1950 roku Kazimierz Majewski objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk. W tym czasie, od 1 stycznia 1951 roku Nadleśnictwo Czersk trafiło administracyjnie pod Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Toruniu. Kazimierz Majewski piastował stanowisko do 30 sierpnia 1951 roku. W tym czasie borykał się z chorobą płuc. Pierwszego grudnia 1951 roku został mianowany nadleśniczym Nadleśnictwa Jedwabna (dzisiejsze Nadleśnictwo Włocławek), w którym pracował do przejścia na emeryturę 1 stycznia 1964 roku. Jan Kostka syn Marcelego i Marty ur. się 22 czerwca 1902 roku w Garczu koło Kartuz w zaborze pruskim. Szkołę podstawową Jan Kostka skończył w rodzinnym Garczu. W latach 1914-1922 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Kościerzynie, w którym 20 czerwca 1922 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dojrzałości. W tym samym roku podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Po roku zmienił kierunek i od 1923 roku do1927 roku studiował nauki leśne na Wydziale Rolniczo- Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1 grudnia 1951 roku został mianowany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Czersk. Stanowisko nadleśniczego Jan Kostka piastował do 30 września 1968 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Z żoną Eleonorą wychował szóstkę dzieci. Nadleśniczy Jan Kostka zmarł 22 stycznia 1982 roku i został pochowany w grobowcu rodzinnym w Miłobądz.

8 Zbigniew Franciszek Derwich, syn Michała i Władysławy urodził się 13 grudnia 1930 roku w Jeziorach w województwie pomorskim. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Gościeszynie. Wybuch II wojny światowej przerwał naukę. W czasie okupacji Zbigniew Derwich pracował dorywczo u rolników. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w szkole podstawowej w Gościeszynie. Po jej ukończeniu, rozpoczął naukę w Gimnazjum, a następnie Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie. W 1951 roku zdał egzamin maturalny i po egzaminach wstępnych dostał się na Wydział Leśny Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Dyplom inżyniera leśnictwa otrzymał 18 lutego 1955 roku. Od 1 października 1968 roku Zbigniew Derwich został mianowany nadleśniczym Nadleśnictwa Czersk. Stanowisko piastował do 30 września 1992 roku. Przyszło mu pełnić służbę w trudnym czasie przemian ustrojowych w Polsce. Oprócz pełnienia obowiązków służbowych udzielał się społecznie przez wiele lat będąc radnym Rady Miejskiej w Czersku. Na emeryturę Zbigniew Derwich przeszedł w 1993 roku. Z żoną Krystyną z d. Dąbek, którą poślubił w 1957 roku, Zbigniew Derwich wychował trzy córki. Nadleśniczy Zbigniew Derwich zmarł 27 marca 2004 roku, w asyście leśników został pochowany na cmentarzu parafialnym w Czersku Ireneusz Bojanowski od 01.10.1992 r. i obecnie

9 Na święto leśników pod patronatem św. Huberta, które obchodzimy 3 listopada odbywa się msza św. polowa przy kapliczce, którą zbudował Stefan Beer ku pamięci leśników,którzy zginęli z rąk faszystów i sowietów.

10 M IEJSCE POCHÓWKU ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH W II WOJNIE ŚWIATOWEJ ( BYŁO ICH OKOŁO 11)

11 D ĄB P APIESKI W „N ASZYM N ADLEŚNICTWIE C ZERSK ” Dąb papieski - określenie stosowane w stosunku do dębów zasadzonych w różnych miejscach Polski z sadzonek pochodzących z żołędzi poświęconych przez Jana Pawła II. Historia papieskich dębów zaczęła się 28 kwietnia 2004, w czasie jednej z pielgrzymek polskich leśników. To wtedy leśnicy zawieźli 2,5 kg nasion Chrobrego, najstarszego dębu szypułkowego w Polsce, do Watykanu (wiek dębu Chrobrego ocenia się na 745 lat). Do Polski nasiona wróciły z błogosławieństwem Jana Pawła II i od tej pory każdy "potomek" Chrobrego nazywany jest dębem papieskim.

12 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Wykonały: - Laura Miliwekkl. 5C - Julia Gnaczyńskakl. 5C -Amelia Kitowskakl.5C Na zdjęciu z Panem Nadleśniczym: - Ireneuszem Bojanowskim - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku Opiekun: Ewa Keister


Pobierz ppt "„N ASZE N ADLEŚNICTWO C ZERSK ” Historia nadleśnictwa oraz kilka podstawowych informacji na jego temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google