Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szczecin, dnia 24 maja 2012 r.. ZAGADNIENIA 1.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2.Organy administracji architektoniczno-budowlanej 3.Zadania organów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szczecin, dnia 24 maja 2012 r.. ZAGADNIENIA 1.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2.Organy administracji architektoniczno-budowlanej 3.Zadania organów."— Zapis prezentacji:

1 Szczecin, dnia 24 maja 2012 r.

2 ZAGADNIENIA 1.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2.Organy administracji architektoniczno-budowlanej 3.Zadania organów nadzoru budowlanego 4.Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 5.Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 6.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 7.Naruszanie przepisów PRAWA BUDOWLANEGO

3 GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

4 GINB na tle organów administracji publicznej w budownictwie

5 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  Centralnym organem administracji rządowej w sprawach określonych w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

6 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.): Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, jako centralny organ administracji rządowej wykonuje zarówno zadania administracji architektoniczno-budowlanej, jak i nadzoru budowlanego we wszystkich obszarach budownictwa, z wyłączeniem budownictwa górniczego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego.

7 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Do zadań GINB, w szczególności, należy:  pełnienie funkcji organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,  kontrolowanie działania organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;  prowadzenie centralnych rejestrów: osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych, ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

8 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

9 ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ

10 Organy administracji architektoniczno-budowlanej Zadania administracji architektoniczno- budowlanej wykonują: 1/ starosta 2/ wojewoda 3/ Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

11 Organy administracji architektoniczno-budowlanej  Do właściwości organów administracji architektoniczno- budowlanej należą sprawy określone w ustawie Prawo budowlane i niezastrzeżone dla innych organów.  Organem administracji architektoniczno- budowlanej pierwszej instancji jest starosta.  Wojewoda jest organem administracji architektoniczno- budowlanej wyższego stopnia w stosunku do starosty oraz organem pierwszej instancji w poniższych sprawach obiektów i robót budowlanych:

12 Organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych: 1/ usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

13 Organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych: 2/ hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

14 Organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych: 3/ dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

15 Organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych: 4/ usytuowanych na obszarze kolejowym 5/ lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi 6/ usytuowanych na terenach zamkniętych

16 Organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji dla obiektów i robót budowlanych RADA MINISTRÓW może określić, w drodze rozporządzenia, także inne niż wyżej wymienione obiekty i roboty budowlane, w sprawach, których organem pierwszej instancji jest wojewoda.

17 ZADANIA ORGANÓW NADZORU BUDOWLANEGO

18 Z adania organów nadzoru budowlanego Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy:  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego  wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Organy nadzoru budowlanego wykonują zadania zgodnie z właściwością i kompetencjami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

19 Z adania organów nadzoru budowlanego Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:  kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym:  kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,  sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

20 Z adania organów nadzoru budowlanego jak również:  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych  kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej,  badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

21 Zadania organów nadzoru budowlanego  art. 44 - przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie,  art. 48 - art. 49 - wydanie nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu),  art. 49b - wydanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu),

22 Zadania organów nadzoru budowlanego  Art.50 - wstrzymanie wykonywania robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami,  Art. 51 - nakaz wykonania przez inwestora określonych czynności związanych z niewłaściwym wykonywaniem robót budowlanych (postępowanie naprawcze),  art. 54 - przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zakończeniu budowy (ewentualny sprzeciw w drodze decyzji),

23 Zadania organów nadzoru budowlanego  art. 57 ust. 7 - wymierzanie kar z tytułu nielegalnego użytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów art. 54, art. 55,  art. 59a, 59c, 59d - przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy na wezwanie inwestora przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie,  art. 59g - wymierzanie kar w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,

24 Zadania organów nadzoru budowlanego  Art. 62 ust. 3 - nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części,  Art. 65 - kontrola utrzymania obiektów budowlanych, kontrola dokumentów u właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego,  Art. 66 - nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym,  Art. 67 ust.1 - nakaz rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,

25 Zadania organów nadzoru budowlanego  Art. 68 - nakaz opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem,  Art. 69 - nakaz usunięcia istniejącego zagrożenia w obiekcie budowlanym,  Art. 70 ust. 2 - przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w kontrolowanym obiekcie budowlanym (dot. art. 70 ust.1),  art. 71a - prowadzenie postępowania administracyjnego (nałożenie obowiązków i opłat legalizacyjnych) w razie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez wymaganego złoszenia),

26 Zadania organów nadzoru budowlanego  Art.74 - wyjaśnianie przyczyn katastrof budowlanych,  Art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a - przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej,  Art. 76 i art. 78 - prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych,  Art. 97 ust.1 - prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

27 WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

28 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (WINB) jest organem zespolonej administracji rządowej w województwie w sprawach nadzoru budowlanego. Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego oraz ustawy o wyrobach budowlanych.

29 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje Wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, na podstawie art. 87 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 23.12.2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

30 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem zespolonej administracji rządowej nadzorowanym merytorycznie w trybie instancji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

31 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego działa na podstawie następujących przepisów: - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z dnia 9 października 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

32 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego, których zadania i kompetencje wynikają z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.  Do właściwości WINB jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1, w sprawach, w których Wojewoda jest organem pierwszej instancji.

33

34 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego - na podstawie REGULAMINU zatwierdzonego przez WOJEWODĘ, udostępnionego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej WINB.

35 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Do właściwości WINB jako organu I instancji należą również zadania wykonywane na obiektach: 1) usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

36 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 2) hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi; 3) dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

37 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 4) usytuowanych na obszarze kolejowym; 5) lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 6) usytuowanych na terenach zamkniętych.

38 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Zadania wynikające z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych:  prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;  prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;  udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;

39 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;  bezzwłoczne przekazywanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowień i decyzji;  wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych;  sporządzanie wojewódzkiego rocznego planu kontroli i przedkładanie go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego;

40 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  wprowadzanie do wojewódzkiego rocznego planu, zadań wskazanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego;  sporządzanie sprawozdania z wykonania wojewódzkiego rocznego planu kontroli, uwzględniającego kontrole doraźne i informacje sprawozdawcze przekazane Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które przekazuje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

41 Kontrole wyrobów budowlanych przeprowadzane w latach 2004-2011 Działalność kontrolna w zakresie wyrobów budowlanych Kontrole przeprowadzone w 16 województwach Średnia liczba kontrolna przypadająca na 1 województwo Kontrole przeprowadzone przez ZWINB Liczba skontrolowanych podmiotów 13663854922 Liczba kontroli u sprzedawców 8963560714 Liczba kontroli u producenta 4648290208 Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych 3567322292552 Liczba skontrolowanych wyrobów budowlanych oznakowanych B 2389414931836 Liczba skontrolowanych wyrobów oznakow.CE 11779736712 Liczba wszczętych postępowań administracyjnych 6031377205

42 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Do zadań WINB należy również:  kontrola działania starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej,  kontroli działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

43 Działalność orzecznicza nadzoru budowlanego woj. zachodniopomorskiego Powiat Liczba wydanych decyzji i postanowień Liczba wniesionych odwołań i zażaleń Liczba dec. i postan utrzymanych w mocy przez ZWINB Liczba dec.i postan. uchyl. przez ZWINB 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. Białogardzki18415613107543 Choszczeński18318013220797 Drawski172167201812767 Goleniowski2401672520841114 Gryficki491352725527253617 Gryfiński731178211537148 Kamieński22220326211141213 Kołobrzeski26826052392320248 Koszaliński484464272416878 Łobeski1831203102802 Myśliborski32462944202821112 Policki4376527201554 Pyrzycki1161561282372 Sławieński31714713106563 Stargardzki691642293715191012 Szczecinecki319315131481053 Świdwiński90983511135193 Wałecki14113814174699 KOSZALIN Miasto 30027031271391410 SZCZECIN1447144712010851495632 ŚWINOUJSCIE354351433420191611 ŁĄCZNIE76947092633540270226281188

44 POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

45 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę i wykonuje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, realizującego zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu.

46 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Kompetencje PINB: 1.Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń. 2. Wydawanie postanowień wstrzymujących prowadzenie robót wykonanych: - bez wymaganego pozwolenia albo zgłoszenia - w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenia środowiska -w sposób istotny odbiegający od ustaleń i warunków w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

47 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 3. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. 4. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli lub ekspertyzy w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego. 5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanych lub wykończonych obiektów budowlanych. 6. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanych obiektach budowlanych.

48 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 7. Nakazywanie opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem oraz stosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 8. Wydawanie decyzji nakazujących przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania obiektów w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania. 9. Prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych. 10. Wnioskowanie o wszczęcie postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

49 Działalność kontrolna organów nadz. b udowl. woj. zachodniopomor skiego Powiat Liczba kontroli budów i obiektów budowlanych W tym przeprowadzonych poza siedzibą inspektoratu 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. Białogardzki277272155156 Choszczeński186152125116 Drawski204178176144 Goleniowski425441201247 Gryficki364251254232 Gryfiński789295455248 Kamieński204228204228 Kołobrzeski384429259296 Koszaliński349342349342 Łobeski763463586400 Myśliborski190225154207 Policki219253183200 Pyrzycki1321079380 Sławieński376230318207 Stargardzki538476302295 Szczecinecki375438232284 Świdwiński154127154127 Wałecki184169184169 KOSZALIN Miasto 36231200 SZCZECIN 1140 + 280 (WINB) 1178 + 305 (WINB) WINB - 255 WINB - 283 ŚWINOUJSCIE25613400 ŁĄCZNIE 7871+ 280 6700 + 305 4384 + 255 3978 + 283

50 SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE

51 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 1. Prawa budowlanego Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

52 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego; 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;

53 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 6) (uchylony) 7) rzeczoznawstwo budowlane.

54 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 2. Prawa budowlanego Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.

55 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 3. Prawa budowlanego Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

56 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 4. Prawa budowlanego Egzamin składa się przed komisją powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ.  Art. 12. 5. Prawa budowlanego Koszty postępowania kwalifikacyjnego, obejmujące w szczególności wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych.

57 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 6. Prawa budowlanego Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

58 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 7. Prawa budowlanego Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust.1 pkt 3 lit. a (GINB prowadzi w formie elektronicznej centralne rejestry), oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

59 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  Art. 12. 9. Prawa budowlanego Organy samorządu zawodowego są obowiązane przekazywać bezzwłocznie informacje o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz o wykreślenie z tej listy, w celu ujawnienia w rejestrze, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a.

60 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są: 1) inwestor; 2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 3) projektant; 4) kierownik budowy lub kierownik robót.

61 1. 1.Inwestor Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania i odbioru robót budowlanych, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

62 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego: Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

63 cd. obowiązków insp. nadzoru inwestorskiego  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

64 3. Projektant: Do podstawowych obowiązków projektanta należy: Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub w pozwoleniu na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

65 cd. zakresu obowiązków projektanta  Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

66 cd. zakresu obowiązków projektanta Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

67 cd. zakresu obowiązków projektanta Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie: - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

68 cd. zakresu obowiązków projektanta  Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno – budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.  Projektant, a także sprawdzający do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

69 4. Kierownik budowy - obowiązki Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego sporządzonej przez projektanta, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

70 cd. obowiązki kierownika budowy w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych poniżej przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

71 cd. obowiązki kierownika budowy Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego;. Prowadzenie dokumentacji budowy. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

72 cd. obowiązki kierownika budowy Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: - przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, - przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

73 cd. obowiązki kierownika budowy Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

74 cd. obowiązki kierownika budowy Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

75 cd. obowiązki kierownika budowy Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami oraz oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

76 Naruszanie przepisów PRAWA BUDOWLANEGO

77 NADZÓR BUDOWLANY PINB-y Naruszenia przepisów ustawy Prawo budowlane w 2011 r. WINB RAZEM liczba mandató w łączna kwota zł. liczba mandatów łączna kwota zł. kary grzywny nakładane w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie art. 93 pkt 100142800 art. 93 pkt 1a0000 art. 93 pkt 300101400 art.93 pkt 4 7110035343 570 art.93 pkt 50000 art.93 pkt 6230014129350 art.93 pkt 824005512200 art.93 pkt 900184 150 art.93 pkt 9a55001100 art.93 pkt 9b001500 art.93 pkt 100000 art.93 pkt 110000 kary orzekane za nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli obowiązkowych art.59f ust.1150000979000 kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu art. 57 ust. 7213500010405 000 Razem:19187300612578 070

78 Wnioski z tytułu odpowiedzialności zawodowejPowiat Liczba wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej Liczba zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa popełnienia przestępstwa 2010 r. 2011 r. 2010 r. 2011 r. Białogardzki--1521 Choszczeński--2519 Drawski---2 Goleniowski---- Gryficki4-114 Gryfiński44116 Kamieński--2319 Kołobrzeski-14330 Koszaliński--117 Łobeski---- Myśliborski16865 Policki--36 Pyrzycki--57 Sławieński--37 Stargardzki---- Szczecinecki---36 Świdwiński-111 Wałecki---- KOSZALIN Miasto --2318 SZCZECIN1152 129 + 2 (ZWINB) ŚWINOUJSCIE2-637 ŁĄCZNIE1213318356

79 DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ W WYSŁUCHANIU KRÓTKIEJ PREZENTACJI Z ZAKRESU STRUKTURY, ORGANIZACJI I ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ NADZÓR BUDOWLANY


Pobierz ppt "Szczecin, dnia 24 maja 2012 r.. ZAGADNIENIA 1.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2.Organy administracji architektoniczno-budowlanej 3.Zadania organów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google