Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r.

2 Cele programu: 1. Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. 2. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

3 Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu: 1. Przebudowa i remont dróg, w tym m.in.: - przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni twardej, - zmiana geometrii drogi, - podniesienie nośności konstrukcji, - poprawa równości i nawierzchni. 2. Budowa drogi.

4 3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących, w tym m.in.: wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy wyposażenia dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: - budowa chodników, - budowa azyli dla pieszych, - fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, - budowa sygnalizacji świetlnych, - rozdzielenie kierunków ruchu, - montaż barier ochronnych, - poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, - dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych.

5 Podstawowe informacje o programie: 1. Wnioskodawca: zarządca drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Art. 19 ust. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. ust. 2 Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: (…) 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

6 2. Przedmiot wniosku: droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych Art. 1 Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 3. Projekt w rozumieniu programu - inwestycja objęta jedną dokumentacją, jednym pozwoleniem na budowę, jednym kosztorysem i jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Termin składania wniosków: 30 września 2010 rok

7 5. Gminy – 1 projekt Powiaty – max 2 projekty 6. Kwota dotacji ≤ 3 mln zł i ≤ 50% wartości projektu 7. Zgłaszana inwestycja musi być zrealizowana w roku, na który składany jest wniosek o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość podziału większej inwestycji na roczne etapy – jednoznacznie sprecyzowane.

8 8. Ocena formalna wniosków. Katalog wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku: a) wymagania ogólne: - złożenie wniosku na właściwym formularzu, - złożenie wniosku we właściwym terminie, - podpisy i pieczątki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, - kompletność i prawidłowość złożonych załączników, - wszystkie dane są wpisane czytelnym pismem.

9 b) wymagania szczegółowe: - współfinansowanie projektu ze środków własnych JST (wysokość środków własnych nie mniejsza niż wnioskowana kwota dotacji), - wnioskodawca jest zarządcą drogi, której dotyczy wniosek, lub zarządza nią na podstawie porozumienia, - wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł.

10 9. Ocena merytoryczna wniosków. Ustala się następujące merytoryczne obszary oceny wniosków: a) wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np.: danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu) w skali ocen od 0 do 15 punktów;

11 b) spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów – dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali ocen od 0 do 10 punktów; c) współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo miedzy sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów.

12 Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku i najczęściej występujące błędy we wnioskach

13 Zarządca drogi publicznej Powiat Miejscowość Droga/i publiczna/e

14 Liczbowo i słownie Suma środków wszystkich podmiotów W zadaniach będących częścią większego zamie- rzenia koszt odcinka realizowanego w ramach projektu będącego przedmiotem tego wniosku. Suma poz. 9 i 10 bez kosztów towarzyszących. Koszty poniesione w latach poprzedzaj- ących rok dofinansow- ania Kwota mieści się w poz. 11 Terminy realizacji w ramach programu (nie mogą wykraczać poza 2011 r.) Wnioskowana kwota dotacji równa się poz. 18 Poz. 10 stanowi sumę poz. 11 i poz. 13 Najczęstsze błędy: kwota z pkt 11 i 13 nie daje kwoty z pkt 10, w uchwale zagwarantowano środki niższe niż podano w pkt 11 przy braku środków partnera, termin realizacji inwestycji niezgodny z harmonogramem realizacji NPPDL, kwota wnioskowanej dotacji w pkt 18 jest inna niż środki z budżetu państwa w pkt 13, brak kwoty zapisanej liczbowo w pkt 18 lub podana słownie jest inna, nie oznaczono rodzaju zadania w pkt 20.

15 Określić prawidłowo zakres robót i podać parametry techniczne.

16 W przypadku podziału realizacji przedsięwzięcia na etapy, należy podać zakres rzeczowy tylko etapu przewidzianego do realizacji w 2011 r. Suma równa poz. 8 Suma równa poz. 9 Suma równa poz. 10 Terminy poszczególnych etapów muszą mieścić się w okresie do dnia zakończenia określonego w poz. 15 Najczęstsze błędy: - łączna wartość inwestycji w pkt 2.2 jest inna niż podana w pkt 10 - koszty do poniesienia (nie występują koszty wykonane), - kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna stanowią koszt niekwalifikowalny, - kwoty nie zostały podane w tys. zł.

17 Wymienić efekty rzeczowe jakie przyniesie realizacja projektu Np.: koszty kanalizacji, instalacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, parkingi, Koszty nie ujęte w poz wniosku

18 Dotyczy całego zamierzenia budowlanego podzielonego na etapy i obejmuje zakres rzeczowy nie tylko etapu, będącego przedmiotem wniosku, jeżeli zamierzenie ma rozmiary przekraczające 1 rok.

19

20 - uchwała budżetowa, - uchwała intencyjna, - uchwała w sprawie WPI, - projekt uchwały budżetowej uwzględniającej planowaną inwestycję, łącznie z dokumentem potwierdzającym, że projekt budżetu przekazano w wymaganym terminie organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Najczęstsze błędy: - w pkt 3.1 brak wysokości nakładów planowanych do poniesienia przez wnioskodawcę i źródła finansowania.

21 Najczęstsze błędy: brak pozwolenia na budowę gdy jest wymagane lub brak zgłoszenia robót dla drogi, wnioskodawca nie jest zarządcą drogi. Oświadczenie, podanie nazwy wykonawcy dokumentacji technicznej oraz nazwy organu, numeru i daty wydania pozwolenia na budowę, daty zgłoszenia robót do odpowiedniego organu.

22 Najczęstsze błędy: - brak danych partnera w przypadku jego występowania.

23

24 Najczęstsze błędy: brak podpisów lub pieczęci, brak pieczęci z upoważnienia, brak kontrasygnaty skarbnika.

25 PYTANIE: Gmina Wisznia Mała posiada podpisane porozumienie z Powiatem Trzebnickim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w Strzeszowie, ulica Lipowa, gmina Wisznia Mała. W ramach tego porozumienia Gmina opracowała projekt budowlany i uzyskała pozwolenie na budowę oraz zobowiązała się do wykonania tej inwestycji. Czy Gmina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych będzie mogła otrzymać dofinansowanie na to zadanie? Gmina zadanie to ma wpisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

26 ODPOWIEDŹ: Wniosek składa zarządca drogi. Jeśli gmina składa wniosek na drogę powiatową (w wyniku porozumienia przejęła ją w zarząd) to wniosek wymaga również podpisania przez właściwego zarządcę z adnotacją wskazującą, czy wniosek ma być kwalifikowany jako złożony przez zarządcę drogi gminnej czy przez powiat. Porozumienie w sprawie przejęcia zarządu drogą od powiatu musi być poprzedzone uchwałą rady gminy o przejęciu zadania publicznego oraz porozumienie musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa. W przeciwnym razie - brak uchwały gminy oraz nieopublikowanie porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa uniemożliwia jego wykonanie, co w konsekwencji oznacza, iż gmina nie przejęła uprawnień zarządu drogi od powiatu w zakresie wskazanym w porozumieniu.

27 PYTANIE: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zapis ze strony 4 Instrukcji wypełniania wniosku tj.: „W przypadku, gdy wnioskodawca zarządza drogą objętą wnioskiem na podstawie porozumienia zawartego z jej zarządcą, wniosek wymaga również podpisania w imieniu właściwego zarządcy drogi, z dodatkową adnotacją wskazującą, czy wniosek ma być kwalifikowany jako złożony przez zarządcę drogi gminnej czy przez powiat.”

28 Gmina składa wniosek jako lider projektu razem z Powiatem, a wnioskowany projekt obejmuje remont dwóch dróg: drogi powiatowej oraz przebudowę drogi gminnej. Gmina posiada stosowne porozumienie z Powiatem do złożenia wniosku oraz finansowania inwestycji. Czy w takim przypadku Gmina składając wniosek jako lider projektu zarządza drogą powiatową w rozumieniu instrukcji? Czy w porozumieniu z musi pojawić się zapis o oddaniu drogi powiatowej pod zarząd wnioskodawcy? Jeżeli jest wymagany podpis partnera, to w którym miejscu wniosku parter musi go złożyć i gdzie ma być zapisana adnotacja, o której mowa w instrukcji?

29 Dziękuję wszystkim za przybycie Prowadzący: Mirosława Wasielewska - Kierownik Oddziału Weryfikacji i Monitoringu

30 Kontakt Urszula Czerkawska tel Agnieszka Ozdoba tel Mirosława Wasielewska tel Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy Wrocław


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google