Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r.

2 Cele programu: 1. Wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego. 2. Wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

3 Rodzaje zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu: 1. Przebudowa i remont dróg, w tym m.in.: - przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni twardej, - zmiana geometrii drogi, - podniesienie nośności konstrukcji, - poprawa równości i nawierzchni. 2. Budowa drogi.

4 3. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg istniejących, w tym m.in.: wyposażenie dróg w rozwiązania i elementy wyposażenia dróg poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego: - budowa chodników, - budowa azyli dla pieszych, - fizyczne separowanie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, - budowa sygnalizacji świetlnych, - rozdzielenie kierunków ruchu, - montaż barier ochronnych, - poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego, - dodatkowe oznakowanie niebezpiecznych łuków poziomych.

5 Podstawowe informacje o programie: 1. Wnioskodawca: zarządca drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Art. 19 ust. 1. Organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest zarządcą drogi. ust. 2 Zarządcami dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 8, są dla dróg: (…) 3) powiatowych – zarząd powiatu; 4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

6 2. Przedmiot wniosku: droga publiczna w rozumieniu ustawy o drogach publicznych Art. 1 Drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. 3. Projekt w rozumieniu programu - inwestycja objęta jedną dokumentacją, jednym pozwoleniem na budowę, jednym kosztorysem i jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Termin składania wniosków: 30 września 2010 rok

7 5. Gminy – 1 projekt Powiaty – max 2 projekty 6. Kwota dotacji ≤ 3 mln zł i ≤ 50% wartości projektu 7. Zgłaszana inwestycja musi być zrealizowana w roku, na który składany jest wniosek o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość podziału większej inwestycji na roczne etapy – jednoznacznie sprecyzowane.

8 8. Ocena formalna wniosków. Katalog wymagań formalnych, których nie spełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku: a) wymagania ogólne: - złożenie wniosku na właściwym formularzu, - złożenie wniosku we właściwym terminie, - podpisy i pieczątki osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy, - kompletność i prawidłowość złożonych załączników, - wszystkie dane są wpisane czytelnym pismem.

9 b) wymagania szczegółowe: - współfinansowanie projektu ze środków własnych JST (wysokość środków własnych nie mniejsza niż wnioskowana kwota dotacji), - wnioskodawca jest zarządcą drogi, której dotyczy wniosek, lub zarządza nią na podstawie porozumienia, - wnioskowana kwota dotacji nie przekracza 3 mln zł.

10 9. Ocena merytoryczna wniosków. Ustala się następujące merytoryczne obszary oceny wniosków: a) wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (wnioskodawca musi wykazać na podstawie faktów, np.: danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i w jakiej skali, poprzez oszacowanie liczby osób – beneficjentów projektu) w skali ocen od 0 do 15 punktów;

11 b) spójność drogi objętej wnioskiem z siecią dróg na obszarze województwa (preferowane będą projekty: w przypadku powiatów – dotyczące dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin – dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych) w skali ocen od 0 do 10 punktów; c) współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego (preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy gminami lub między gminą a powiatem albo miedzy sąsiadującymi powiatami, lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi) w skali ocen od 0 do 5 punktów.

12 Przykład prawidłowo wypełnionego wniosku i najczęściej występujące błędy we wnioskach

13 Zarządca drogi publicznej Powiat Miejscowość Droga/i publiczna/e

14 Liczbowo i słownie Suma środków wszystkich podmiotów W zadaniach będących częścią większego zamie- rzenia koszt odcinka realizowanego w ramach projektu będącego przedmiotem tego wniosku. Suma poz. 9 i 10 bez kosztów towarzyszących. Koszty poniesione w latach poprzedzaj- ących rok dofinansow- ania Kwota mieści się w poz. 11 Terminy realizacji w ramach programu (nie mogą wykraczać poza 2011 r.) Wnioskowana kwota dotacji równa się poz. 18 Poz. 10 stanowi sumę poz. 11 i poz. 13 Najczęstsze błędy: kwota z pkt 11 i 13 nie daje kwoty z pkt 10, w uchwale zagwarantowano środki niższe niż podano w pkt 11 przy braku środków partnera, termin realizacji inwestycji niezgodny z harmonogramem realizacji NPPDL, kwota wnioskowanej dotacji w pkt 18 jest inna niż środki z budżetu państwa w pkt 13, brak kwoty zapisanej liczbowo w pkt 18 lub podana słownie jest inna, nie oznaczono rodzaju zadania w pkt 20.

15 Określić prawidłowo zakres robót i podać parametry techniczne.

16 W przypadku podziału realizacji przedsięwzięcia na etapy, należy podać zakres rzeczowy tylko etapu przewidzianego do realizacji w 2011 r. Suma równa poz. 8 Suma równa poz. 9 Suma równa poz. 10 Terminy poszczególnych etapów muszą mieścić się w okresie do dnia zakończenia określonego w poz. 15 Najczęstsze błędy: - łączna wartość inwestycji w pkt 2.2 jest inna niż podana w pkt 10 - koszty do poniesienia (nie występują koszty wykonane), - kanalizacja sanitarna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna stanowią koszt niekwalifikowalny, - kwoty nie zostały podane w tys. zł.

17 Wymienić efekty rzeczowe jakie przyniesie realizacja projektu Np.: koszty kanalizacji, instalacji sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, parkingi, Koszty nie ujęte w poz. 1.10 wniosku

18 Dotyczy całego zamierzenia budowlanego podzielonego na etapy i obejmuje zakres rzeczowy nie tylko etapu, będącego przedmiotem wniosku, jeżeli zamierzenie ma rozmiary przekraczające 1 rok.

19

20 - uchwała budżetowa, - uchwała intencyjna, - uchwała w sprawie WPI, - projekt uchwały budżetowej uwzględniającej planowaną inwestycję, łącznie z dokumentem potwierdzającym, że projekt budżetu przekazano w wymaganym terminie organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. Najczęstsze błędy: - w pkt 3.1 brak wysokości nakładów planowanych do poniesienia przez wnioskodawcę i źródła finansowania.

21 Najczęstsze błędy: brak pozwolenia na budowę gdy jest wymagane lub brak zgłoszenia robót dla drogi, wnioskodawca nie jest zarządcą drogi. Oświadczenie, podanie nazwy wykonawcy dokumentacji technicznej oraz nazwy organu, numeru i daty wydania pozwolenia na budowę, daty zgłoszenia robót do odpowiedniego organu.

22 Najczęstsze błędy: - brak danych partnera w przypadku jego występowania.

23

24 Najczęstsze błędy: brak podpisów lub pieczęci, brak pieczęci z upoważnienia, brak kontrasygnaty skarbnika.

25 PYTANIE: Gmina Wisznia Mała posiada podpisane porozumienie z Powiatem Trzebnickim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1367 D w Strzeszowie, ulica Lipowa, gmina Wisznia Mała. W ramach tego porozumienia Gmina opracowała projekt budowlany i uzyskała pozwolenie na budowę oraz zobowiązała się do wykonania tej inwestycji. Czy Gmina w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 będzie mogła otrzymać dofinansowanie na to zadanie? Gmina zadanie to ma wpisane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

26 ODPOWIEDŹ: Wniosek składa zarządca drogi. Jeśli gmina składa wniosek na drogę powiatową (w wyniku porozumienia przejęła ją w zarząd) to wniosek wymaga również podpisania przez właściwego zarządcę z adnotacją wskazującą, czy wniosek ma być kwalifikowany jako złożony przez zarządcę drogi gminnej czy przez powiat. Porozumienie w sprawie przejęcia zarządu drogą od powiatu musi być poprzedzone uchwałą rady gminy o przejęciu zadania publicznego oraz porozumienie musi być opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa. W przeciwnym razie - brak uchwały gminy oraz nieopublikowanie porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa uniemożliwia jego wykonanie, co w konsekwencji oznacza, iż gmina nie przejęła uprawnień zarządu drogi od powiatu w zakresie wskazanym w porozumieniu.

27 PYTANIE: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011, zapis ze strony 4 Instrukcji wypełniania wniosku tj.: „W przypadku, gdy wnioskodawca zarządza drogą objętą wnioskiem na podstawie porozumienia zawartego z jej zarządcą, wniosek wymaga również podpisania w imieniu właściwego zarządcy drogi, z dodatkową adnotacją wskazującą, czy wniosek ma być kwalifikowany jako złożony przez zarządcę drogi gminnej czy przez powiat.”

28 Gmina składa wniosek jako lider projektu razem z Powiatem, a wnioskowany projekt obejmuje remont dwóch dróg: drogi powiatowej oraz przebudowę drogi gminnej. Gmina posiada stosowne porozumienie z Powiatem do złożenia wniosku oraz finansowania inwestycji. Czy w takim przypadku Gmina składając wniosek jako lider projektu zarządza drogą powiatową w rozumieniu instrukcji? Czy w porozumieniu z musi pojawić się zapis o oddaniu drogi powiatowej pod zarząd wnioskodawcy? Jeżeli jest wymagany podpis partnera, to w którym miejscu wniosku parter musi go złożyć i gdzie ma być zapisana adnotacja, o której mowa w instrukcji?

29 Dziękuję wszystkim za przybycie Prowadzący: Mirosława Wasielewska - Kierownik Oddziału Weryfikacji i Monitoringu

30 Kontakt Urszula Czerkawska tel. 71 340 67 36 Agnieszka Ozdoba tel. 71 340 63 12 Mirosława Wasielewska tel. 71 340 65 03 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Plac Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 Nabór Wniosków Na 2011 rok Wrocław Sierpień 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google