Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już wystarczający. Pojawiły się nowe sposoby otrzymywania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już wystarczający. Pojawiły się nowe sposoby otrzymywania."— Zapis prezentacji:

1

2  Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już wystarczający. Pojawiły się nowe sposoby otrzymywania coraz to większych pokładów energetycznych. Zaczęto wykorzystywać węgiel oraz ropę naftową. Niestety są to zasoby nieodnawialne i na pewno kiedyś się skończą, dlatego też należy je oszczędzać i szukać coraz to lepszych środków do wytwarzania energii. Poza tym spalanie paliw kopalnych powoduje efekt cieplarniany oraz zanieczyszczenia związkami siarki, azotu i pyłami.

3

4  Odkrycie w 1896 roku przez Henryka Becquerela promieniotwórczości było pierwszym krokiem w rozwoju energetyki jądrowej. Rozwój techniki w drugiej połowie XIX wieku i powstanie ogromnej ilości urządzeń elektrycznych wymusił rozwój elektrowni, których zadaniem jest dostarczać prąd elektryczny do poszczególnych odbiorców. Elektrownie mogą pobierać energię potrzebną do wytworzenia prądu z różnych źródeł. Mogą być to elektrownie cieplne, które ciepło wytworzone podczas spalania paliw kopalnych zamieniają na energię prądu; mogą być wiatrowe, słoneczne, geotermalne itd. W latach czterdziestych w związku z powstaniem pierwszych reaktorów powstał nowy typ elektrowni - elektrownie jądrowe. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych. Kocioł zostaje tu zastąpiony reaktorem jądrowym, czyli urządzeniem, w którym wytwarzana jest energia jądrowa. W reaktorze przebiega kontrolowana reakcja łańcuchowa, podczas której rozszczepiane jest tyle jąder, ile potrzeba do wytworzenia energii elektrycznej

5  Reaktor działa w następujący sposób. Uran znajduje się w prętach paliwowych o przekroju mniej więcej ołówka. Neutrony, które powstają w reakcji rozszczepienia, opuszczają swój macierzysty pręt i są spowalniane przez wodę wypełniającą przestrzeń między prętami. Po spowolnieniu neutrony te mogą zapoczątkować reakcję rozszczepienia w innym pręcie. Wynikiem wszystkich tych reakcji jest ogrzanie wody, którą wyprowadza się rurami na zewnątrz reaktora. Woda ta, krążąc w obiegu zamkniętym, przepływa przez wymiennik ciepła, oddaje w nim ciepło i wraca do reaktora. Drugi obieg wody odbiera ciepło od pierwszego i w postaci strumienia pary wodnej napędza generator produkujący energię elektryczną.

6

7  Elektrownie jądrowe są obecnie najbardziej wydajnym źródłem czystej energii, w pełni przyjaznej dla środowiska. Nie emitują tlenków węgla, siarki i azotu, które są odpowiedzialne za występowanie kwaśnych deszczy i powstawanie efektu cieplarnianego, powodujących zatrucie atmosfery ziemskiej. Niewielu zdaje sobie sprawę, że pierwiastki promieniotwórcze takie jak uran, tor, rad, potas są zawarte również w węglu. W efekcie, elektrownia opalana węglem kamiennym o mocy 1000 MW rocznie emituje do środowiska ok. 30 ton toru oraz ok. 2 tony uranu pod postacią pyłów, żużli oraz popiołów.

8  U podstaw wszelkich systemów bezpieczeństwa stosowanych w elektrowniach jądrowych leży zasada tzw. głębokiej ochrony. Stosowanie tego założenia polega na stworzeniu kolejnych, fizycznych barier na drodze między wysokoaktywnym paliwem znajdującym się we wnętrzu reaktora, a środowiskiem poza obudową bezpieczeństwa. Normalnie pracująca elektrownia jądrowa emituje do środowiska tak znikome ilości promieniowania, że w praktyce nie da się ich zmierzyć stojąc przy ogrodzeniu elektrowni z licznikiem Geigera-Mullera. Są to wartości poniżej 0,001 mSv/rok (biorąc pod uwagę moc dawki), czyli 400x mniej niż różnica między poziomem promieniowania tła (czyli promieniowania naturalnego) we Wrocławiu i Krakowie.

9

10  Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW produkuje rocznie 8 TWh energii elektrycznej, tyle co 1530 wiatraków o mocy 3 MW każdy, zajmujących obszar kilku tysięcy hektarów. Aby wytworzyć taką ilość energii trzeba byłoby spalić 3 mln t biomasy lub 2,4 mld m3 gazu ziemnego. Z jednego grama uranu można wyprodukować tyle energii elektrycznej, że wystarczy do zasilania 4- osobowego gospodarstwa domowego przez 2 tygodnie (statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa 2 MWh energii elektrycznej rocznie). Technologia wiatrowa ze względów atmosferycznych pracuje jedynie 25 proc. czasu w ciągu roku (farmy wiatrowe na lądzie w polskich warunkach) i potrzebuje źródeł rezerwowych.

11

12  Minister Gospodarki Do kompetencji Ministra Gospodarki należą m.in. sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju. 13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem realizowanego programu jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej. Głównym inwestorem będzie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej realizuje zadania dotyczące rozwoju i wdrażania energetyki jądrowej określone w Polityce energetycznej Polski. Stanowisko zostało ustanowione 19 maja 2009 r. Pełnomocnik sprawuje swoje obowiązki w randze podsekretarza stanu (pot. wiceministra) w Ministerstwie Gospodarki

13  Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki Departament Energii Jądrowej (DEJ) Ministerstwa Gospodarki odpowiada za sprawy związane z wykorzystaniem energii jądrowej dla potrzeb społeczno-gospodarczych kraju, w tym za wdrożenie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.  Departament Energetyki Ministerstwa Gospodarki Departament Energetyki (DE) przygotowuje Politykę energetyczną Polski oraz otoczenie prawno-regulacyjne dla elektroenergetyki i ciepłownictwa oraz koordynuje realizację rządowej polityki energetycznej. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, ciepłownictwem i efektywnością energetyczną. Departament Energetyki był odpowiedzialny za przygotowanie "Polityki energetycznej Polski do 2030 r.", który wskazał potrzebę dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej.

14  Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) jest centralnym organem administracji rządowej, który zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa jądrowego i ochroną radiologiczną, tj. m.in. sprawowaniem nadzoru nad działalnością powodującą lub mogącą powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. PAA przeprowadza kontrole w tym zakresie oraz wydaje decyzje w sprawach wydawania zezwoleń i nadawania uprawnień.  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE)  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji. Obowiązki i kompetencje Prezesa URE są ściśle związane z polityką państwa w zakresie energetyki tzn. warunkami ekonomicznymi funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, koncepcją funkcjonowania rynku oraz wymaganiami wynikającymi z obowiązku dostosowania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej. Działania podejmowane przez niezależny organ regulacyjny skierowane są na wypełnienie celu wytyczonego przez ustawodawcę, a zmierzającego do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

15


Pobierz ppt " Pierwszym podstawowym źródłem energii był ogień. Niestety w dobie rozwoju i postępu nie był on już wystarczający. Pojawiły się nowe sposoby otrzymywania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google