Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wybory specjalności” Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wybory specjalności” Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie."— Zapis prezentacji:

1 „Wybory specjalności” Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie

2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie. Informacje ogólne

4 W obrębie prowadzonych specjalności realizowane są seminaria specjalizacyjne. Pod pojęciem seminarium specjalizacyjnego należy rozumieć wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej. Informacje ogólne

5 Wpis samej specjalności, np.: Zarządzanie organizacjami. Wpis specjalności i seminarium specjalizacyjnego, np.: Zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Marketing i zarządzanie logistyczne w zakresie handlu, sprzedaży i dystrybucji Rachunkowość i zarządzanie finansami w zakresie sprawozdawczości i analizy finansowej Wpis specjalności w dyplomie studiów

6 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W ramach 4 specjalności student ma do wyboru 1 z 15 seminariów specjalizacyjnych Wykaz zawierający nazwy specjalności, seminariów specjalizacyjnych i katedr prowadzących seminaria specjalizacyjne znajduje się na stronie http://www.spoleczna.pl w zakładce Oferta Edukacyjna, Kierunki kształcenia http://www.spoleczna.pl Oferta specjalności

7 Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku Zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór specjalności, w ramach której funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Seminarium dyplomowe będzie prowadzone w katedrze odpowiedzialnej za seminarium specjalizacyjne. Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego

8 Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru w Wirtualnym Dziekanacie. Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego

9 Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach od 14.03.2016 do 10.04.2016 r. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 10.04.2016 roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca. Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego

10 Dnia 15.04.2016r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności oraz seminariach specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium specjalizacyjne tzn. do dnia 29.04.2016 roku. Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego

11 Wybór promotorów odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017. Zasady wyboru promotora

12 mgr inż. Marta Brzozowska specjalnosci-wz@spoleczna.pl Kontakt

13 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Oferta specjalności

14 Marketing i Zarządzanie Logistyczne

15 Szanowny Studencie, jeśli interesuje Cię Marketing Logistyka chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: strategicznego zarządzania marketingowego nowoczesnej komunikacji marketingowej: reklamy, public relations, promocji skutecznych form dystrybucji, handlu, sprzedaży oraz efektywnych działań logistycznych Marketing i Zarządzanie Logistyczne jest specjalnością właśnie dla Ciebie Marketing i Zarządzanie Logistyczne

16 Kształcone umiejętności: zdolność określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych przedsiębiorstw znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji sprawne sporządzanie programów komunikacyjnych sprawne posługiwanie się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analizy zachowań nabywców oraz wzmocnienia : kreatywnego, skutecznego, efektywnego samodzielnego oraz zespołowego działania Marketing i Zarządzanie Logistyczne

17 Specjalność Marketing i Zarządzanie Logistyczne przygotowuje do pracy na stanowiskach: menedżerów w działach marketingu, sprzedaży i promocji specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations menadżerów ds. logistyki oraz obsługi klienta specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami Marketing i Zarządzanie Logistyczne

18 Tematyka zajęć obejmuje: zintegrowaną komunikację marketingową planowanie strategiczne w zakresie marketingu i logistyki zarządzanie w ujęciu marketingu relacji zarządzanie procesami obsługi klienta zarządzanie procesami sprzedaży gospodarkę elektroniczną zarządzanie transportem, zaopatrzeniem oraz infrastrukturą logistyczną e-logistykę Marketing i Zarządzanie Logistyczne

19 Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w obszarze: Marketing w przedsiębiorstwie Public relations, promocja i reklama Handel, sprzedaż i dystrybucja Zarządzanie logistyczne Marketing i Zarządzanie Logistyczne

20 Marketing w przedsiębiorstwie Tematyka prac może obejmować obszary: zarządzania strategicznego w obszarze marketingu zastosowania narzędzi marketingu mix zarządzania międzykulturowego oraz zarządzania innowacjami w obszarze marketingu Marketing i Zarządzanie Logistyczne

21 PR, promocja i reklama Tematyka prac może obejmować obszary : planowania oraz realizacji strategii reklamowej zarządzania marką prowadzenia działań promocyjnych utrzymywania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz wykorzystania Internetu jako medium komunikacyjnego Marketing i Zarządzanie Logistyczne

22 Handel, sprzedaż i dystrybucja Tematyka prac może obejmować obszary : prowadzenia negocjacji handlowych, zarządzania powierzchnią sprzedażową - merchandisingu prowadzenia działalności w duchu gospodarki elektronicznej E-commerce zarządzanie systemem logistyki dystrybucji Marketing i Zarządzanie Logistyczne

23 Zarządzanie logistyczne Tematyka prac może obejmować obszary : zarządzania systemami logistyki zarządzania procesami magazynowania – gospodarka zapasami, wykorzystywania nowoczesnych technologii – e-logistyka, zarządzania systemami dystrybucyjnymi w ramach struktur łańcuchów logistycznych Marketing i Zarządzanie Logistyczne

24 Zarządzanie zasobami ludzkimi

25 Specjalność ZZL kierowana jest do studentów: którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie KIEROWANIA ORGANIZACJĄ I ZESPOŁAMI LUDZKIMI osób które chcą służyć merytorycznym wsparciem dla KADRY MENEDŻERSKIEJ ORGANIZACJI. Zarządzanie zasobami ludzkimi

26 Cel specjalności: wykształcenie KOMPETENTNEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ LUDŹMI W RÓŻNYCH TYPACH INSTYTUCJI Profil wiedzy budowany w ramach specjalizacji obejmuje podstawowe aspekty zachowań ludzi w organizacji, wyjaśnia rolę zasobów ludzkich w procesach zarządzania, pokazuje kontekst społeczny tych zachowań i ich wpływ na skuteczność realizowanych menedżerskich strategii. Wiedza i umiejętności specjalizacyjne pozwalają na samodzielne zdiagnozowanie problemu, przeprowadzenie badania i przygotowanie pracy magisterskiej odnoszącej się do problemów zarządzania ludźmi. Zarządzanie zasobami ludzkimi

27 WIEDZA TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA Studenci specjalności ZZL zdobędą wiedzę teoretyczną na temat procesu specyfiki zarządzania personelem w organizacjach Studenci specjalności ZZL zdobędą umiejętności praktyczne związane min. z: planowaniem zatrudnienia, prowadzeniem rekrutacji i selekcji kadr, przygotowaniem procedur adaptacyjnych, opracowywaniem i realizacją systemów oceny wyników pracy pracowników budowaniem systemów wynagradzania i motywowania, prowadzeniem zadań o charakterze administracyjnym – administrowanie kadrami INTERDYSCYPLINARNOŚĆ Specjalność ZZL zawiera szereg odniesień do zarządzania, socjologii, ekonomii i psychologii organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi

28 Przykładowe obszary tematyczne do prac licencjackich – szczegóły tematów oraz tytuły uzgodnione z promotorem (więcej obszarów u poszczególnych promotorów) Polityka personalna firmy Współczesne koncepcje i rozwiązania w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy Procesy rekrutacji i selekcji oraz ich efektywność Procesy adaptacji i orientacji zawodowej Strategie rozwoju zawodowego pracowników Kariera i przebieg współczesnych karier Systemy motywacyjne firmy i ich efektywność Związki zawodowe i ich rola we współczesnym przedsiębiorstwie Role kierownicze (menedżer, kierownik) Problematyka władzy w organizacji Konflikty, zarządzanie konfliktami, negocjacje w ZZL Procesy integracji i dezintegracji w zespołach pracowniczych Organizacyjne i społeczne uwarunkowania zachowań dysfunkcyjnych w organizacji Znaczenie kapitału intelektualnego w organizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi

29 Zarządzanie organizacjami

30 Stworzona dla osób zainteresowanych procesami funkcjonowania i rozwoju:  Nowoczesnych przedsiębiorstw (krajowych i międzynarodowych)  Małych i średnich przedsiębiorstw  Przedsiębiorstw rodzinnych  Podmiotów samorządu terytorialnego  Bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym Zarządzanie organizacjami

31 Sylwetka absolwenta:  Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w instytucjach, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich.  Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacją Zarządzanie organizacjami

32 Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania strategii organizacji.  Program specjalizacji został zbudowany w taki sposób aby zdobyć:  wiedzę z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie produkcją, jakością i usługami  umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących w skali przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia,  wiedzę o konkurencyjności firmy  umiejętności analizy zasobów przedsiębiorstwa  formułowania i implementacji strategii jego rozwoju. Zarządzanie organizacjami

33 Perspektywy zawodowe: Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach o różnej formie własnościowej i organizacyjnej pełniąc funkcje:  przedsiębiorcy zarządzającego własnym przedsiębiorstwem,  menedżera odpowiedzialnego za różne obszary funkcjonowania organizacji  kierownika różnych przedsiębiorstw i instytucji,  specjalisty w obszarach organizacji i zarządzania  trenera i doradcy w firmach szkoleniowych i konsultingowych. Zarządzanie organizacjami

34 Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Zarządzanie publiczne Zarządzanie organizacjami – seminaria specjalizacyjne

35 Sylwetka absolwenta: Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz różnego rodzaju instytucjach, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich. Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zarządzanie przedsiębiorstwem

36 Prowadzący zajęcia na tej specjalności łączą wysoki potencjał dydaktyczny z doświadczeniem praktycznym, od lat aktywnie uczestnicząc w praktyce gospodarczej lub z nią współpracując jako doradcy i konsultanci. Zarządzanie przedsiębiorstwem

37 Program specjalizacji został zbudowany w taki sposób aby przekazać Absolwentowi wiedzę z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących zarówno w skali przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia, szczególnie środowiska rynkowego i konkurencyjności firmy oraz analizy zasobów przedsiębiorstwa a także formułowania i implementacji strategii jego rozwoju. Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania programów związanych ze strategiami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem

38  Specjalizacja ukierunkowana jest na rozwój cech przedsiębiorczych i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym także firm rodzinnych.  Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia roli współczesnego przedsiębiorcy i menedżera  Zyska kwalifikacje pozwalające na identyfikowanie i skuteczne wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu oraz zasady zakładania własnego przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie innowacji i sporządzania biznesplanów. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

39  Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych.  W szczególności absolwenci tego kierunku mają szansę być zatrudnieni w zespołach reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji publicznej,  Jednym z celów kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

40 Zarządzanie sprawami publicznymi wymaga profesjonalnego przygotowania, zgodnego z wymogami gospodarki rynkowej. W samorządzie terytorialnym i podmiotach realizujących zadania publiczne coraz częściej wprowadzane są rozwiązania i techniki charakterystyczne dla sektora prywatnego. Dlatego występuje pilna potrzeba wykształcenia menedżera zarządzania sprawami publicznymi, nowego zawodu z przyszłością. Zarządzanie publiczne

41 Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

42 Dla osób zainteresowanych zarządzaniem finansowym Celem specjalności jest wykształcenie umiejętności w zakresie wykorzystania rachunkowości oraz finansów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

43 Przedmioty specjalnościowe Rachunkowość małych i średnich firm Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza Podstawy rachunkowości podatkowej Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rachunkowość międzynarodowa Rachunkowość w postępowaniu upadłościowym

44 W ramach specjalności Rachunkowość i finanse w zarządzaniu kształcimy menedżerów i przygotowujemy ich do pełnienia funkcji odpowiedzialnych za zarządzanie finansowe. Absolwenci zdobywają umiejętności i kompetencje do zatrudnienia w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów, absolwenci mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi i rachunkowymi. Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

45 Seminaria specjalizacyjne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach Rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość i analiza finansowa Rachunkowość jednostek sektora publicznego Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

46 Seminarium specjalizacyjne ma na celu możliwie wszechstronne przygotowanie przyszłych absolwentów do zarządzania finansami na szczeblu przedsiębiorstwa. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent będzie mógł podjąć pracę jako samodzielny pracownik w działach finansowych przedsiębiorstw oraz po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia również jako menedżer w dziale finansowym czy ekonomicznym. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

47 Seminarium specjalizacyjne przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy oraz zarządzania w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych. Ukończenie seminarium pozwoli absolwentowi podjąć pracę w charakterze doradcy bankowego, kredytowego oraz inwestycyjnego, a także doradcy ubezpieczeniowego. Absolwenci będą przygotowani także do podjęcia pracy analityka w bankowości i ubezpieczeniach. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki, absolwenci będą mogli obejmować stanowiska kierownicze w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach

48 W ramach tego seminarium specjalizacyjnego studenci będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej. Duży nacisk zostanie położny na zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi strategicznej rachunkowości zarządczej, czyli koncepcjami, modelami i instrumentami wykorzystywanymi w analizie strategicznej, planowaniu i kontroli. Seminarium specjalizacyjne przybliża również tematykę rachunku kosztów, budżetowania oraz oceny realizacji planów finansowych. Rachunkowość zarządcza

49 Celem seminarium specjalizacyjnego jest przygotowanie absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy sprawozdawczo – analitycznej oraz stanowisk zarządczych z zakresu rachunkowości finansowej oraz w przekroju techniki zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz badania sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w służbach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, głównie w zawodach menedżerskich zarządów spółek kapitałowych i osobowych różnych branż. Mogą podjąć pracę w biurach rachunkowych, bankach, urzędach skarbowych, firmach audytorskich. Sprawozdawczość i analiza finansowa

50 W ramach tego seminarium specjalizacyjnego student pozna aktualne regulacje prawne dotyczące sektora finansów publicznych, zapozna się z istotą rachunkowości budżetowej na potrzeby tego sektora, a także pozyska umiejętności analizy dochodów budżetowych, sporządzania sprawozdawczości i nauczania procedur audytu. Zdobyte umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie środków finansowych w administracji rządowej i samorządowej, szkołach, szpitalach, placówkach kulturalnych i innych jednostkach budżetowych. Student będzie przygotowany do pełnienia samodzielnej funkcji w dziale księgowości jednostki sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek sektora publicznego

51 Program zawiera elementy teoretyczne i część praktyczną. Część teoretyczna obejmuje m.in.: przepisy prawne regulujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej (ryczałt, karta, zasady ogólne), zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (ewidencji uproszczonej oraz pełnych ksiąg rachunkowych). Część praktyczna obejmuje: przykłady miesięcznych rozliczeń podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej, ryczałtu (PIT-28), wg skali czy podatkiem liniowym (PIT-36 i PIT-36L), przykłady dokonywania zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, roczne rozliczenie podatnika i sporządzanie deklaracji podatkowych. Dzięki studiowaniu na tej specjalizacji student: opanuje umiejętności wykorzystania wiedzy do prowadzenia własnego biznesu, nauczy się analizować korzyści i koszty wyboru formy opodatkowania, zdobędzie umiejętności praktyczne rozliczeń podatkowych w małej firmie, pozna zasady rzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

52 W ramach „Rachunkowości jednostek sektora publicznego” studenci poznają aktualne regulacje prawne dotyczące sektora finansów publicznych, zapoznają się z istotą rachunkowości budżetowej na potrzeby tego sektora, a także pozyskują umiejętności analizy dochodów budżetowych, sporządzania sprawozdawczości i audytu. Zdobyte umiejętności pozwalają na efektywne wykorzystanie środków finansowych w administracji rządowej i samorządowej, szkołach, szpitalach, placówkach kulturalnych i innych jednostkach budżetowych. Studenci są przygotowani do pełnienia samodzielnej funkcji w dziale księgowości jednostki sektora finansów publicznych. Rachunkowość jednostek sektora publicznego

53 Życzymy udanego wyboru specjalności


Pobierz ppt "„Wybory specjalności” Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google