Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Łódź, 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Łódź, 2013."— Zapis prezentacji:

1 Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Łódź, 2013

2 2 Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności

3 3 Informacje ogólne Specjalność Pod pojęciem specjalności wpisywanej do dyplomów ukończenia studiów wyższych rozumie się nazwę bloku przedmiotów do wyboru obejmujących kierunkowe, specjalnościowe i specjalizacyjne treści kształcenia wchodzące w zakres treści kształcenia do wyboru. Plan studiów i program nauczania, przy zagwarantowaniu pełnej realizacji treści kształcenia określonych w standardzie dla danego kierunku studiów i poziomu kształcenia, powinien umożliwiać studentowi wybór treści kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% godzin zajęć, z zakresu i na zasadach ustalonych przez jednostkę prowadzącą kształcenie.

4 44 Informacje ogólne Seminarium specjalizacyjne W obrębie prowadzonych specjalności realizowane są seminaria specjalizacyjne. Pod pojęciem seminarium specjalizacyjnego należy rozumieć wyodrębniony obszar kształcenia służący pogłębieniu i ugruntowaniu wiedzy studenta w zakresie wybranego obszaru wiedzy kierunkowej oraz specjalistycznej.

5 55 Wpis specjalności w dyplomie studiów Wpis samej specjalności, np.: Zarządzanie organizacjami. Wpis specjalności i seminarium specjalizacyjnego, np.: Zarządzanie organizacjami w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Marketing i zarządzanie logistyczne w zakresie handlu, sprzedaży i dystrybucji Rachunkowość i zarządzanie finansami w zakresie sprawozdawczości i analizy finansowej

6 6 Wzór dyplomu

7 77 Oferta specjalności Marketing i Zarządzanie Logistyczne Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W ramach 4 specjalności student ma do wyboru 1 z 15 seminariów specjalizacyjnych Wykaz zawierający nazwy specjalności, seminariów specjalizacyjnych i katedr prowadzących seminaria specjalizacyjne znajduje się na stronie http://www.spoleczna.pl w zakładce Oferta Edukacyjna, Kierunki kształceniahttp://www.spoleczna.pl

8 88 Studenci czwartego semestru studiów I stopnia kierunku zarządzanie dokonują wyboru jednego seminarium specjalizacyjnego z przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2012/2013. Wybór seminarium specjalizacyjnego oznacza równoczesny wybór specjalności, w ramach której funkcjonuje seminarium specjalizacyjne. Seminarium dyplomowe będzie prowadzone w katedrze odpowiedzialnej za seminarium specjalizacyjne. W przypadku seminariów specjalizacyjnych prowadzonych wspólnie przez dwie katedry, tj. Zarządzanie logistyczne i Zarządzanie publiczne, student ma prawo wyboru, w której katedrze chce uczestniczyć w seminarium dyplomowym. Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego

9 99 Wyboru specjalności dokonuje się przez elektroniczne wypełnienie pól wyboru na stronie http://www.spoleczna.pl/ w zakładce Strefa Studenta w odnośniku Dziekanaty, wybór specjalności W formularzu elektronicznego wyboru student zaznacza 3 preferowane seminaria specjalizacyjne zaznaczając sekwencję wyboru od 1 do 3, gdzie: w polu 1 wybiera numer seminarium specjalizacyjnego preferowanego jako pierwsze w kolejności

10 Wybór promotora Wybór promotora odbędzie się na początku kolejnego roku akademickiego;

11 11

12 12

13

14 1414 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego Uruchomienie specjalności może nastąpić po zapisaniu się na nią minimum 36 osób. W przypadku braku możliwości uruchomienia najbardziej preferowanej specjalności, student zostanie zapisany na kolejną z wybranych. Wybór specjalności będzie odbywa się w dniach od 29.04.2013r. do 19.05.2013r. Osoby, które nie dokonają wyboru specjalności do dnia 19.05.2013 roku zostaną dopisane do specjalności, na których zostaną wolne miejsca.

15 1515 Zasady wyboru seminarium specjalizacyjnego Dnia 24.05.2013r. zostanie opublikowana decyzja o ilości uruchomionych specjalności oraz seminariach specjalizacyjnych wraz z wykazami osób przyjętych na daną specjalność. Studentowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji prodziekana ds. dydaktycznych do dziekana Wydziału w terminie 2 tygodni od ogłoszenia listy przyjętych na dane seminarium specjalizacyjne tzn. do dnia 09.06.2013

16 16 Kontakt mgr inż. Marta Brzozowska specjalnosci-wz@spoleczna.pl dyżur: środa, godz. 11.00 – 14.00, Zakład Logistyki, ul. Sienkiewicza 9, pokój 16 godz. 16.00 – 17.00, ul. Kilińskiego 98, pokój wykładowców Zjazd A sobota 13.00 – 13.30, ul. Sienkiewicza 46 (III LO), sala 107

17 17 Podział specjalności Marketing i Zarządzanie Logistyczne Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Zarządzanie Organizacjami Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

18 18 Marketing i Zarządzanie Logistyczne

19 19 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Szanowny Studencie, jeśli interesuje Cię Marketing Logistyka chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z zakresu: strategicznego zarządzania marketingowego nowoczesnej komunikacji marketingowej: reklamy, public relations, promocji skutecznych form dystrybucji, handlu, sprzedaży oraz efektywnych działań logistycznych Marketing i Zarządzanie Logistyczne jest specjalnością właśnie dla Ciebie

20 20 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Kształcone umiejętności: zdolność określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych przedsiębiorstw znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji sprawne sporządzanie programów komunikacyjnych sprawne posługiwanie się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analizy zachowań nabywców oraz wzmocnienia : kreatywnego, skutecznego, efektywnego samodzielnego oraz zespołowego działania

21 21 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Specjalność Marketing i Zarządzanie Logistyczne przygotowuje do pracy na stanowiskach: menedżerów w działach marketingu, sprzedaży i promocji specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations menadżerów ds. logistyki oraz obsługi klienta specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami

22 22 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Tematyka zajęć obejmuje: komunikację w biznesie planowanie strategiczne w zakresie marketingu i logistyki marketing społecznościowy - marketing relacji zarządzanie obsługą klienta zarządzanie sprzedażą gospodarkę elektroniczną zarządzanie transportem, zaopatrzeniem oraz infrastrukturą logistyczną e-logistykę

23 23 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Prace dyplomowe mogą powstawać w ramach seminarium specjalizacyjnego w obszarze: Marketing w przedsiębiorstwie Public relations, promocja i reklama Handel, sprzedaż i dystrybucja Zarządzanie logistyczne

24 24 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Marketing w przedsiębiorstwie Tematyka prac może obejmować obszary: zarządzania strategicznego w obszarze marketingu zastosowania narzędzi marketingu mix zarządzania międzykulturowego oraz zarządzania innowacjami w obszarze marketingu

25 25 Marketing i Zarządzanie Logistyczne PR, promocja i reklama Tematyka prac może obejmować obszary : planowania oraz realizacji strategii reklamowej zarządzania marką prowadzenia działań promocyjnych utrzymywania prawidłowych relacji z otoczeniem oraz wykorzystania Internetu jako medium komunikacyjnego

26 26 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Handel, sprzedaż i dystrybucja Tematyka prac może obejmować obszary : prowadzenia negocjacji handlowych, zarządzania powierzchnią sprzedażową - merchandisingu prowadzenia działalności w duchu gospodarki elektronicznejE- commerce zarządzanie systemem logistyki dystrybucji

27 27 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Zarządzanie logistyczne Tematyka prac może obejmować obszary : zarządzania systemami logistyki zarządzania procesami magazynowania – gospodarka zapasami, wykorzystywania nowoczesnych technologii – e-logistyka, zarządzania systemami dystrybucyjnymi w ramach struktur łańcuchów logistycznych

28 28 Marketing i Zarządzanie Logistyczne dr Katarzyna Kolasińska – Morawska prof. dr hab. Muzahim Al - Noorachi PROMOTORZY dr Joanna Krygier

29 29 Marketing i Zarządzanie Logistyczne Kontakt: mizl@spoleczna.pl Katedra Marketingu i Logistyki: www.marketing.spoleczna.pl dr Katarzyna Kolasińska – Morawska mgr inż. Marta Brzozowska

30 30 Opis specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

31 Specjalność ZZL kierowana jest do studentów: którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie KIEROWANIA ORGANIZACJĄ I ZESPOŁAMI LUDZKIMI osób które chcą służyć merytorycznym wsparciem dla KADRY MENEDŻERSKIEJ ORGANIZACJI.

32 32 Cel specjalności: wykształcenie KOMPETENTNEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ LUDŹMI W RÓŻNYCH TYPACH INSTYTUCJI Profil wiedzy budowany w ramach specjalizacji obejmuje podstawowe aspekty zachowań ludzi w organizacji, wyjaśnia rolę zasobów ludzkich w procesach zarządzania, pokazuje kontekst społeczny tych zachowań i ich wpływ na skuteczność realizowanych menedżerskich strategii. Wiedza i umiejętności specjalizacyjne pozwalają na samodzielne zdiagnozowanie problemu, przeprowadzenie badania i przygotowanie pracy magisterskiej odnoszącej się do problemów zarządzania ludźmi. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

33 WIEDZA TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA Studenci specjalności ZZL zdobędą wiedzę teoretyczną na temat procesu specyfiki zarządzania personelem w organizacjach Studenci specjalności ZZL zdobędą umiejętności Studenci specjalności ZZL zdobędą umiejętności praktyczne związane min. z: planowaniem zatrudnienia, prowadzeniem rekrutacji i selekcji kadr, przygotowaniem procedur adaptacyjnych, opracowywaniem i realizacją systemów oceny wyników pracy pracowników budowaniem systemów wynagradzania i motywowania, prowadzeniem zadań o charakterze administracyjnym – administrowanie kadramiINTERDYSCYPLINARNOŚĆ Specjalność ZZL zawiera szereg odniesień Specjalność ZZL zawiera szereg odniesień do zarządzania, socjologii, ekonomii i psychologii organizacji.

34 34 Przykładowe obszary tematyczne do prac licencjackich – szczegóły tematów oraz tytuły uzgodnione z promotorem (więcej obszarów u poszczególnych promotorów) Polityka personalna firmy Współczesne koncepcje i rozwiązania w zakresie zatrudnienia i organizacji pracy Procesy rekrutacji i selekcji oraz ich efektywność Procesy adaptacji i orientacji zawodowej Strategie rozwoju zawodowego pracowników Kariera i przebieg współczesnych karier Systemy motywacyjne firmy i ich efektywność Związki zawodowe i ich rola we współczesnym przedsiębiorstwie Role kierownicze (menedżer, kierownik) Problematyka władzy w organizacji Konflikty, zarządzanie konfliktami, negocjacje w ZZL Procesy integracji i dezintegracji w zespołach pracowniczych Organizacyjne i społeczne uwarunkowania zachowań dysfunkcyjnych w organizacji Znaczenie kapitału intelektualnego w organizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

35 35 Promotorzy dr Anna Sołtys dr Ewa Stroińska

36 Dr Alicja Krajenta-Kopeć Dr Jarosław Sokołowski

37 37 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Kontakt: zzl@spoleczna.pl dr Ewa Stroińska (opiekun specjalności) estroinska@spoleczna.pl mgr Małgorzata Krajewska - Nieckarz

38 38 Opis specjalności Zarządzanie Organizacjami

39 39 Kontakt: zorg@swspiz.pl dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Zarządzanie organizacjami Opiekunowie specjalności: dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak, jkaczmarska@interia.pl dr Andrzej Marjański, amarjanski@spoleczna.pl, 696043742

40 40 Stworzona dla osób zainteresowanych procesami funkcjonowania i rozwoju: Nowoczesnych przedsiębiorstw (krajowych i międzynarodowych) Małych i średnich przedsiębiorstw Przedsiębiorstw rodzinnych Podmiotów samorządu terytorialnego Bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym Zarządzanie Organizacjami

41 41 Zarządzanie organizacjami Sylwetka absolwenta: Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w instytucjach, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich. Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu organizacją

42 42 Zarządzanieorganizacjami Zarządzanie organizacjami Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania strategii organizacji. Program specjalizacji został zbudowany w taki sposób aby zdobyć: wiedzę z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie produkcją, jakością i usługami umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących w skali przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia, wiedzę o konkurencyjności firmy umiejętności analizy zasobów przedsiębiorstwa formułowania i implementacji strategii jego rozwoju.

43 43 Perspektywy zawodowe: Absolwenci są przygotowani do pracy w organizacjach o różnej formie własnościowej i organizacyjnej pełniąc funkcje: przedsiębiorcy zarządzającego własnym przedsiębiorstwem, menedżera odpowiedzialnego za różne obszary funkcjonowania organizacji kierownika różnych przedsiębiorstw i instytucji, specjalisty w obszarach organizacji i zarządzania trenera i doradcy w firmach szkoleniowych i konsultingowych. Zarządzanieorganizacjami Zarządzanie organizacjami

44 44 Zarządzanie organizacjami – seminaria specjalizacyjne Zarządzanie przedsiębiorstwem (Katedra Zarządzania ) Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami (Katedra Zarządzania – Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych ) Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (Katedra Zarządzania - Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych) Zarządzanie publiczne (Katedry Zarządzania i Ekonomii)

45 45 Zarządzanie przedsiębiorstwem Sylwetka absolwenta: Specjalność przygotowuje kadrę menedżerską do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz różnego rodzaju instytucjach, które wymagają posiadania wiedzy i umiejętności menedżerskich. Studia na specjalności umożliwiają powiązanie posiadanego potencjału menedżerskiego i osobowościowego ze zdobytą wiedzą, przygotowują absolwentów do efektywnego rozwiązywania problemów praktycznych pojawiających się w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Opiekun dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

46 46 Zarządzanie przedsiębiorstwem Prowadzący zajęcia na tej specjalności łączą wysoki potencjał dydaktyczny z doświadczeniem praktycznym, od lat aktywnie uczestnicząc w praktyce gospodarczej lub z nią współpracując jako doradcy i konsultanci. Promotorzy i prowadzący zajęcia specjalizacyjne: prof. dr hab. Jerzy Różański dr Aleksy Banasiak dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak dr Alicja Krajenta-Kopeć (zarządzanie jakością) dr Andrzej Marjański dr Jarosław Sokołowski

47 47 Zarządzanie przedsiębiorstwem Program specjalizacji został zbudowany w taki sposób aby przekazać Absolwentowi wiedzę z zakresu różnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem oraz umiejętność analizy i oceny zjawisk ekonomicznych zachodzących zarówno w skali przedsiębiorstwa jak i jego otoczenia, szczególnie środowiska rynkowego i konkurencyjności firmy oraz analizy zasobów przedsiębiorstwa a także formułowania i implementacji strategii jego rozwoju. Kluczową umiejętnością jest przygotowanie do budowy i wdrażania programów związanych ze strategiami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa.

48 48 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Specjalizacja ukierunkowana jest na rozwój cech przedsiębiorczych i przekazywanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, w tym także firm rodzinnych. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia roli współczesnego przedsiębiorcy i menedżera Zyska kwalifikacje pozwalające na identyfikowanie i skuteczne wykorzystywanie szans pojawiających się w otoczeniu oraz zasady zakładania własnego przedsiębiorstwa oraz wprowadzanie innowacji i sporządzania biznesplanów.

49 49 Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Opiekun specjalizacji dr Andrzej Marjański, Katedra Zarządzania - Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych. Promotorzy i prowadzący zajęcia specjalizacyjne dr Andrzej Marjański dr Jarosław Ropęga

50 50 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów do pracy w instytucjach cywilnych i wojskowych działających w ramach systemu bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach bezpieczeństwa organizacji gospodarczych. W szczególności absolwenci tego kierunku mają szansę być zatrudnieni w zespołach reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji publicznej, Jednym z celów kształcenia jest przygotowanie absolwentów do pracy w polskich przedstawicielstwach w instytucjach bezpieczeństwa międzynarodowego.

51 51 Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Opiekun specjalizacji dr Andrzej Marjański Promotorzy dr Andrzej Marjański, prof. Piotr Rozwadowski Studenci studiujący na tej specjalności – V i VI semestr studiów odbywają na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

52 52 Zarządzanie publiczne Zarządzanie sprawami publicznymi wymaga profesjonalnego przygotowania, zgodnego z wymogami gospodarki rynkowej. W samorządzie terytorialnym i podmiotach realizujących zadania publiczne coraz częściej wprowadzane są rozwiązania i techniki charakterystyczne dla sektora prywatnego. Dlatego występuje pilna potrzeba wykształcenia menedżera zarządzania sprawami publicznymi, nowego zawodu z przyszłością.

53 53 Zarządzanie publiczne Opiekun specjalizacji dr Andrzej Wasiak Promotor: dr Andrzej Wasiak (Katedra Zarządzania)

54 54 Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Opis specjalności

55 55 Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Dla osób zainteresowanych zarządzaniem finansowym Celem specjalności jest wykształcenie umiejętności w zakresie wykorzystania rachunkowości oraz finansów w procesie zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami

56 56 Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Seminaria specjalizacyjne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach Rachunkowość zarządcza Sprawozdawczość i analiza finansowa Rachunkowość jednostek sektora publicznego Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

57 57 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Seminarium specjalizacyjne ma na celu możliwie wszechstronne przygotowanie przyszłych absolwentów do zarządzania finansami na szczeblu przedsiębiorstwa. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent będzie mógł podjąć pracę jako samodzielny pracownik w działach finansowych przedsiębiorstw oraz po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia również jako menedżer w dziale finansowym czy ekonomicznym.

58 58 Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach Seminarium specjalizacyjne przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy oraz zarządzania w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych. Ukończenie seminarium pozwoli absolwentowi podjąć pracę w charakterze doradcy bankowego, kredytowego oraz inwestycyjnego, a także doradcy ubezpieczeniowego. Absolwenci będą przygotowani także do podjęcia pracy analityka w bankowości i ubezpieczeniach. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki, absolwenci będą mogli obejmować stanowiska kierownicze w bankach i firmach ubezpieczeniowych.

59 59 Rachunkowość zarządcza W ramach tego seminarium specjalizacyjnego studenci będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej. Duży nacisk zostanie położny na zaznajomienie studentów z zagadnieniami dotyczącymi strategicznej rachunkowości zarządczej, czyli koncepcjami, modelami i instrumentami wykorzystywanymi w analizie strategicznej, planowaniu i kontroli. Seminarium specjalizacyjne przybliża również tematykę rachunku kosztów, budżetowania oraz oceny realizacji planów finansowych.

60 60 Sprawozdawczość i analiza finansowa Celem seminarium specjalizacyjnego jest przygotowanie absolwentów do podjęcia samodzielnej pracy sprawozdawczo – analitycznej oraz stanowisk zarządczych z zakresu rachunkowości finansowej oraz w przekroju techniki zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz badania sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw. Absolwenci posiadają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w służbach finansowo – księgowych przedsiębiorstw, głównie w zawodach menedżerskich zarządów spółek kapitałowych i osobowych różnych branż. Mogą podjąć pracę w biurach rachunkowych, bankach, urzędach skarbowych, firmach audytorskich.

61 61 Rachunkowość jednostek sektora publicznego W ramach tego seminarium specjalizacyjnego student pozna aktualne regulacje prawne dotyczące sektora finansów publicznych, zapozna się z istotą rachunkowości budżetowej na potrzeby tego sektora, a także pozyska umiejętności analizy dochodów budżetowych, sporządzania sprawozdawczości i nauczania procedur audytu. Zdobyte umiejętności pozwolą na efektywne wykorzystanie środków finansowych w administracji rządowej i samorządowej, szkołach, szpitalach, placówkach kulturalnych i innych jednostkach budżetowych. Student będzie przygotowany do pełnienia samodzielnej funkcji w dziale księgowości jednostki sektora finansów publicznych.

62 62 Rachunkowość MSP Program zawiera elementy teoretyczne i część praktyczną. Część teoretyczna obejmuje m.in.: przepisy prawne regulujące podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej (ryczałt, karta, zasady ogólne), zasady prowadzenia ksiąg podatkowych (ewidencji uproszczonej oraz pełnych ksiąg rachunkowych). Część praktyczna obejmuje: przykłady miesięcznych rozliczeń podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej, ryczałtu (PIT-28), wg skali czy podatkiem liniowym (PIT-36 i PIT-36L), przykłady dokonywania zapisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów, roczne rozliczenie podatnika i sporządzanie deklaracji podatkowych. Dzięki studiowaniu na tej specjalizacji student: opanuje umiejętności wykorzystania wiedzy do prowadzenia własnego biznesu, nauczy się analizować korzyści i koszty wyboru formy opodatkowania, zdobędzie umiejętności praktyczne rozliczeń podatkowych w małej firmie, pozna zasady rzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych.

63 Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Promotorzy tryb niestacjonarnytryb stacjonarny prof. dr hab. Marian Walczak dr Sławomir Jędrzejewski dr Łukasz Prysiński dr Stanisław Piotrowski

64 Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu Kontakt z: Katedrą Rachunkowości:Katedrą Finansów: katrach@spoleczna.plprof. dr hab. Mirosław Wypych miroslaw.wypych@wp.pl Mgr Monika Sobczyk

65 65 Życzymy udanego wyboru specjalności Prodziekan ds. dydaktycznych dr Katarzyna Kolasińska - Morawska


Pobierz ppt "Specjalności Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Łódź, 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google