Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia i samorządu terytorialnego w świetle znowelizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia i samorządu terytorialnego w świetle znowelizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia i samorządu terytorialnego w świetle znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004r. w sprawie (…). – (Dz.U. z 2004r., nr 143, poz i Dz.U. z 2009r., nr 202, poz. 1555) a szkolenie obronne Katowice, 11 maja 2010r.

2 Art. 84 Obowiązki obywateli
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 84 Obowiązki obywateli „Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie”. Pojęcie świadczeń na rzecz obrony KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 84 Obowiązki obywateli Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.

3 Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, (…) należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela(…) Z Ustawy o powszechnym 0bowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.)

4 Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań, na potrzeby obronne państwa w zakresie m.in. warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

5 Skuteczna, w pełni nowoczesna i kompetentna pomoc medyczna w obliczu wystąpienia sytuacji kryzysowej bądź też zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny powinna być wypadkową współpracy i współdziałania wszystkich jednostek i służb porządkowych, technicznych, medycznych i administracyjnych.

6 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zmianami) Art. 15 pkt. 4 ustawy - wojewoda zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania : - zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, - zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego /.../, - klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, oraz w zakresie zwalczania i usuwania skutków ww. zagrożeń

7 ZADANIA SAMORZĄDU POWIATOWEGO
Starostwo powiatowe zapewnia usługi publiczne m.in. w zakresie: leczenia szpitalnego, transportu zbiorowego i dróg publicznych , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, bezpieczeństwa publicznego, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, budowlanego i weterynaryjnego, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych ochrony praw konsumenckich, obronności,

8 ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU GMINNEGO
Władze gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty m.in. w zakresie: ochrony zdrowia , porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, różnych czynności urzędowych.

9 stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności
PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA przygotowanie i utrzymanie gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stworzenie warunków do zabezpieczenia zdrowia i życia ludności

10 wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP
PODSTAWOWE ZADANIA OBRONNE SŁUZBY ZDROWIA wsparcie systemu ochrony zdrowia Sił Zbrojnych RP realizacja obowiązków Państwa - Gospodarza względem wojsk sojuszniczych, wynikających z programu „Wsparcie Państwa - Gospodarza” (HNS - Host Nation Support)

11 Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa obejmuje : zwiększenie bazy szpitalnej i zmianę jej profilu, tworzenie zastępczych miejsc szpitalnych, działanie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, określenie norm i wskaźników zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, wykorzystanie jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi, określenie sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego, określenie sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego,

12 Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa obejmuje : określenie sposobu realizacji świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określenie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowych strat sanitarnych określenie sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych, szkolenie w zakresie realizacji zadań wynikających z planów;

13 koordynacji planowania i realizacji zadań, obronnych,
Przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizacji zadań na potrzeby obronne państwa dotyczy : koordynacji planowania i realizacji zadań, obronnych, współdziałania organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

14 Tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych realizacji zadań jednostek na potrzeby obronne państwa następuje w formie planów: 1) ministra właściwego do spraw zdrowia; 2) wojewodów; 3) organów jednostek samorządu terytorialnego; 4) jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia; 5) jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15 Założenie wyjściowe?? § 2. Plany, o których mowa w § 2 ust. 1:
pkt 1-3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosowuje się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; pkt 4 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, opracowuje się w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

16 Zmiany ?? Plany, o których mowa w § 8a ust. 1 rozporządzenia, (plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych), opracowuje się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

17 Zmiany - ZMSz?? Plany organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych opracowują we współpracy z jednostkami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej służby zdrowia właściwymi ze względu na lokalizację tworzonych zastępczych miejsc szpitalnych wskazani przez wojewodę wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa

18 W wyznaczonych budynkach przygotowuje się i wyposaża miejsca do leżenia, zwane dalej „zastępczymi miejscami szpitalnymi”, stanowiące uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej kraju w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym oraz umożliwienia szybkiego zwolnienia łóżek szpitalnych,.

19 Zastępcze miejsca szpitalne przewidziane są do:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym: - niewymagającym przyjęcia do szpitala, - oczekującym na przyjęcie do szpitala lub transport zgodnie ze wskazaniami medycznymi, - po zabiegach operacyjnych, niewymagającym pobytu w szpitalu oraz pacjentów, u których proces leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji może być kontynuowany w trybie innym niż pobyt w szpitalu; 2) zapewnienia leczenia objawowego oraz pielęgnacji pacjentów w stanach terminalnych.

20 o zarządzaniu kryzysowym)
Sytuacją kryzysową w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r.) jest sytuacja: wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków

21 W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, który obejmuje m.in.: - charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; - wykaz i rozmieszczenie na obszarze województwa zakładów opieki zdrowotnej i innych obiektów użyteczności publicznej, które mogą zostać przeznaczone do leczenia, izolowania lub poddawania kwarantannie; - liczbę osób, które mogą zostać poddane leczeniu, izolacji lub kwarantannie w zakładach opieki zdrowotnej i innych obiektach użyteczności publicznej; Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

22 plan działania na wypadek wystąpienia epidemii:
- jest przygotowywany i aktualizowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z jednostek samorządu terytorialnego, zakładów opieki zdrowotnej i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej, - jednostki samorządu terytorialnego na pisemne żądanie wojewody, przekazują informacje niezbędne do sporządzenia planu, dotyczące w szczególności: a)   nazwy i lokalizacji zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej; b)   rozmieszczenia oraz powierzchni pomieszczeń wchodzących w skład zakładu opieki zdrowotnej lub obiektu użyteczności publicznej; c)  szacunkowej liczby osób, które mogą zostać przyjęte do leczenia, izolacji lub poddawania kwarantannie, - w przypadku zmiany danych lub informacji, jednostki samorządu terytorialnego, są zobowiązane do niezwłocznego ich przekazania wojewodzie Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

23 Zmiany ?? dokumenty dotyczące liczby i profilu wydzielanych łóżek dla potrzeb służb mundurowych, opracowują w formie załącznika do planu głównego wskazani na podstawie „decyzji organu”, uprawnionego do nakładania zadań obronnych kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia

24 W procesie planowania zadań obronnych służby zdrowia, powinno się uwzględniać wszystkie obowiązujące regulacje prawne, możliwości kompetencyjne i organizacyjno-finansowe wykonawców zadań obronnych, umowy cywilnoprawne zawarte z przedsiębiorcami oraz podwykonawcami zadań, a także infrastrukturę przewidzianą i planowaną do wykorzystania w procesie realizacji zadań obronnych w służbie zdrowie według stanu na dzień, w którym zatwierdzono dany plan.

25 Ma to na celu zachowanie „realności" planów przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa i zapobieżenie występującym tendencjom do planowania czynności przekraczających realne możliwości wykonawców .

26 Wydzielenie łóżek dla potrzeb służb mundurowych polega na przygotowaniu i utrzymywaniu w gotowości i dyspozycji określonej liczby łóżek wraz z urządzeniami, wyposażeniem, zabezpieczeniem materiałowym, w tym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych dla potrzeb służb mundurowych.

27 przedstawiciel resortowy - wskazana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego osoba, upoważniona do reprezentowania danego organu administracji w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych dla potrzeb służb mundurowych.

28 Przedstawiciel resortowy jest właściwy w sprawach:
1) współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia przy opracowywaniu planów, o których mowa w § 2 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w § 17a ust. 3; 2) przechowywania wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego żołnierzy i funkcjonariuszy przyjętych na leczenie i rehabilitację w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

29  Przedstawiciel resortowy w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2 ust. 5, sprawuje nadzór nad:
1) wykorzystaniem wydzielonych łóżek oraz udzielaniem świadczeń zdrowotnych żołnierzom i funkcjonariuszom; 2) leczeniem i rehabilitacją żołnierzy i funkcjonariuszy; 3) zaopatrzeniem wydzielonej bazy łóżkowej w niezbędne produkty lecznicze i wyroby medyczne; 4) kierowaniem żołnierzy i funkcjonariuszy kończących leczenie do resortowych komisji lekarskich.

30 FINANSOWANIE Art. 221. 1. Terenowe organy administracji rządowej, instytucje państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne mogą być zobowiązane do odpłatnego: 1) dostosowania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia; 2) przystosowania budowanych (przebudowywanych i rozbudowywanych) obiektów budowlanych oraz wytwarzanych rzeczy ruchomych do potrzeb obrony Państwa, w sposób niezmieniający ich właściwości i przeznaczenia; Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej § 17c.  Jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujące zadania na potrzeby obronne państwa mogą wnioskować o świadczenia osobiste i rzeczowe, przewidziane dla jednostek organizacyjnych wykonujących zadania obronne w rozumieniu przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach

31 FINANSOWANIE § 14. 2. Finansowanie przedsięwzięć, w zakresie planowania obronnego, realizowanych przez organy niebędące dysponentami części budżetowych, jest planowane w części budżetowej organu sprawującego nadzór nad organem sporządzającym. 3. Przedsięwzięcia, w zakresie planowania obronnego, mające charakter administracyjno-biurowy, są finansowane ze środków własnych organów sporządzających. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego Art. 7. 3. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa zewnętrznego państwa, mające charakter planistyczny, są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

32 FINANSOWANIE Art Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. 2. Finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym planuje się w ramach budżetu państwa w częściach, którymi dysponują wojewodowie, minister właściwy do spraw wewnętrznych i inni ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz centralne organy administracji rządowej. 4. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym

33 NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANY I OPRACOWANY PLAN PRZYGOTOWANIA I WYKORZYSTANIA PUBLICZNEJ I NIEPUBLICZNEJ SŁUŻBY ZDROWIA NIE SPEŁNI SWOJEJ FUNKCJI I BĘDZIE BEZUŻYTECZNY, A CAŁY SYSTEM PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH ZAWIEDZIE, JEŚLI NIE BĘDZIE POPARTY ODPOWIEDNIM PRZYGOTOWANIEM KADRY I PERSONELU DO REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJACYCH Z PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU

34 Zasadniczym celem szkolenia obronnego jest:
nabycie i wzbogacenie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych w sytuacjach kryzysowych, podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

35 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz.U. z 2004r. nr 16, poz. 150, z późn. zm.

36 Rozporządzenie definiuje:
- organizację szkolenia obronnego; - podmioty podlegające szkoleniu; - zadania w zakresie planowania i realizacji szkolenia; - właściwość organów realizujących szkolenie.

37 Organizatorami szkolenia są:
- wojewoda - w odniesieniu do szkolenia organizowanego w województwie, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń wojewódzkich, obejmujących dwa lub więcej powiatów na obszarze województwa, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata;

38 Organizatorami szkolenia są:
- marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz i prezydent miasta - w odniesieniu do szkolenia w samorządzie terytorialnym, odpowiednio województwa, powiatowym i gminnym, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych lub wojewódzkich, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata.

39 Organizatorami szkolenia są:
- kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania na potrzeby obronne państwa - w odniesieniu do szkolenia personelu zatrudnionego w przedmiotowej jednostce, prowadzonego w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń, które przeprowadza się stosownie do potrzeb

40 Szkolenie obejmuje: - przygotowanie osób, którym powierzono kierowanie wykonywaniem zadań obronnych, a także osób uczestniczących w wykonywaniu tych zadań; - kształtowanie umiejętności współdziałania jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia wykonujących zadania obronne z odpowiednimi strukturami organizacyjnymi MON, MSWiA i ABW w zakresie poszerzania łóżkowej bazy szpitalnej i wydzielania łóżek dla ww. służb;

41 Szkolenie obejmuje – c.d.:
- przygotowanie jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia jako elementów systemu obronnego państwa do działania w sytuacjach kryzysowych, podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny; - kształtowanie świadomości obronnej osób podlegających szkoleniu.

42 W szkoleniu uczestniczą:
kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia realizujących zadania na potrzeby obronne państwa, pracownicy tych jednostek zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością, prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych i wskazane jako osoby zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówki w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; przedsiębiorcy wykonujący zadania obronne, a także wyznaczeni przez nich pracownicy;

43 Podstawowymi formami szkolenia są:
- zajęcia teoretyczne i praktyczne; - ćwiczenia; - treningi; - inne formy kształcenia (gry i szkolenia np.: w państwowych szkołach wyższych, w tym w akademiach wojskowych, wyższych szkołach zawodowych oraz ośrodkach szkolenia dysponujących infrastrukturą i kadrą dydaktyczną niezbędną do jego realizacji, WKO).

44 Do obowiązków organizatora szkolenia należy:
- opracowywanie planów szkolenia; - kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu; - zapewnianie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia; - prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;

45 Wzór planu szkolenia obronnego
…………………………………………………………………………………………………. /nazwa jednostki organizacyjnej publicznej lub niepublicznej służby zdrowia/ …………………………………………………………………………………………………… /nazwa komórki organizacyjnej wykonującej program/ ZATWIERDZAM ………………………….. /kierownik jednostki/ /imię i nazwisko/ PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO …………………………………………………………………………………………………………NA ….. ROK /nazwa jednostki organizacyjnej publicznej lub niepublicznej służby zdrowia, dla której wykonano plan / OPRACOWAŁ /stanowisko/ /miejscowość/ /rok/

46 CZĘŚĆ I - Opisowa Dokumenty odniesienia: - wybrane akty prawne regulujące specyfikę problematyki przygotowań obronnych jednostki organizacyjnej publicznej lub niepublicznej służby zdrowia; - wydane przez ministra (wojewodę, organ samorządu terytorialnego) regulacje, decyzje i inne dokumenty, stanowiące o warunkach, trybie i sposobie realizacji przygotowań obronnych, odpowiednio w kierowanej jednostce organizacyjnej publicznej lub niepublicznej służby zdrowia; - inne, np. publikacje, artykuły, które mogą być wykorzystywane przez szkolonych na potrzeby samokształcenia. Celowym jest ograniczenie wykazu dokumentów do tych, które odnosić się będą do tematyki szkoleniowej planowanej do realizacji. Cele szkolenia: Cele szkolenia obronnego na dany rok, uzupełnione o inne cele wynikające z potrzeb organizatora szkolenia. Zasadnym jest przyjmować nie więcej niż 2-3 cele szkoleniowe, opracowane w formie opisowej

47 CZĘŚĆ II - Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe
Lp. Temat szkolenia Forma szkolenia Termin Uczestnicy szkolenia /nazwa grupy szkoleniowej Odpowiedzialny Miejsce 1. Zadania obronne jednostki organizacyjnej w świetle aktualnych regulacji prawnych. Wykład Sala 15 KK AB Inspektor ds. obronnych 2. Zasady organizacji, wydzielania i zabezpieczenia łóżkowej bazy szpitalnej dla potrzeb MON, MSWiA i ABW Pokaz Oddz. Chir. OO PO 3. Zadania obronne szpitala a ochrona informacji niejawnych Gabinet Dyrektora SD Pełnomocnik ds. Ochrony informacji niejawnych (Nie wpisywać treści tej uwagi do planu szkolenia) UWAGA: Grupy szkoleniowe - szczegółowe listy stanowisk osób wchodzących w skład poszczególnych grup szkoleniowych, stanowią załącznik do niniejszego planu.

48 CZĘŚĆ III – Wytyczne organizacyjne
W tej części należy ująć ustalenia, których realizacja zapewni organizatorom szkolenia wszystkie istotne informacje dla osób zajmujących stanowiska służbowe ujęte w Planie szkolenia, zapewniające realizację zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych. Powinny one stanowić uszczegółowienie procedur włączania do szkolenia osób ujętych w grupach szkoleniowych. Ponadto w części tej należy ująć wymagania w zakresie: odpowiedzialności osób funkcyjnych za realizację przedsięwzięć ujętych w Planie szkolenia; potrzeby włączenia planowanych przedsięwzięć szkoleniowych do planów pracy uczestników szkolenia; zapewnienia dyscypliny wykonawczej; dokumentowania szkoleń oraz dokonywania oceny bieżących efektów szkoleniowych; upoważnienia do dokonywania zmian (aktualizacji) Planu szkolenia; innych istotnych ustaleń organizatora szkolenia, zapewniających realizację Planu szkolenia. UWAGA: Plan szkolenia powinien być skierowany (przesłany) w całości lub w części do wszystkich osób objętych przedsięwzięciami szkoleniowymi wynikającymi z tego planu.

49 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia powinna obejmować w szczególności: - podstawy prawne realizacji zadań obronnych nakładanych na jednostki organizacyjne służby zdrowia - ocenę zagrożeń lokalnych (np. sąsiedztwo zakładów przemysłowych, linii kolejowych, energetycznych, dróg, stacji benzynowych, rzek, możliwości wystąpienia zjawisk pogodowych wichury, powodzie, osunięcia gruntu itp.) – ich wpływ na prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej; - analizę rodzaju i ilości zadań obronnych nałożonych na daną jednostkę organizacyjną;

50 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia powinna obejmować w szczególności – c.d.: - reklamowanie i świadczenia osobiste i rzeczowe jako sposób zabezpieczenia potrzeb kadrowych i rzeczowych jednostki organizacyjnej; - oszacowania ilości personelu potrzebnego do realizacji przedmiotowych zadań; - określenie sposobu i zasad zaspokojenia potrzeb kadrowych; - sposoby zwiększenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu;

51 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia powinna obejmować w szczególności – c.d.: - tworzenie i zabezpieczenie funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych; - określenia sposobów wykorzystania kadr i podziału obowiązków w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia; - wykorzystania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi; - określenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego;

52 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia powinna obejmować w szczególności – c.d.: - określenia sposobu postępowania i „uczestnictwa” w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, - realizację świadczeń na rzecz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra SWiA, MON i szefa ABW, - prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości medycznej w warunkach masowych strat sanitarnych; - współdziałania organów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek organizacyjnych w planowaniu i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa.

53 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia może uwzględniać również elementy: - organizacji i funkcjonowania systemu obronnego państwa i jego elementów; - utrzymywania stałej gotowości obronnej państwa i jej podwyższania; - przygotowań gospodarczo-obronnych; - realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych; - współpracy cywilno-wojskowej;

54 Tematyka szkoleń w zakresie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia może uwzględniać również elementy – c.d.: - ochrony ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych; - ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; - ochrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego; - ochrony informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

55 Określenie potrzeb szkoleniowych szpitala polega na:
Optymalny efekt szkoleń zależy od kilku elementów. Decyzje, co do kształtu i sposobu wdrażania szkoleń w szpitalu, powinny opierać się na szerszej analizie celów szkolenia, możliwości i potrzeb. Określenie potrzeb szkoleniowych szpitala polega na: - wyborze adekwatnego do potrzeb rodzaju szkolenia; - zaprojektowaniu i wdrożenie systemu szkoleniowego; - ocenie wyników i skuteczności szkolenia;

56 Wiele przesłanek może decydować o wyborze rodzaju szkolenia.
Z uwagi na specyfikę funkcjonalną oraz zadaniową szpitali, a także ze względu na szczególny charakter zadań obronnych, powinno w głównej mierze decydować się na wybór form szkolenia w miejscu pracy, co nie powoduje przerw w pracy firmy i nie generuje dodatkowych kosztów dla jednostki organizacyjnej.

57 Wyróżniane są trzy typy celów, które szkolenie powinno brać pod uwagę:
Projektowanie celów musi łączyć się z określeniem tego, jakie efekty chcemy za pomocą szkolenia osiągnąć. Wyróżniane są trzy typy celów, które szkolenie powinno brać pod uwagę: - cele dotyczące wiedzy – jaki zasób i zakres wiedzy powinni posiadać uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć; - cele dotyczące umiejętności – co uczestnicy powinni umieć wykonać po zakończeniu szkolenia; - cele dotyczące nastawienia – jakie postawy powinni prezentować uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu.

58 W warunkach jednostki organizacyjnej publicznej i niepublicznej służby zdrowia
jednoczesne szkolenie całości lub dużej grupy personelu jest trudnym (w praktyce niemożliwym, fikcyjnym) do jednoznacznego zakwalifikowania zadaniem. Szkolenie personelu powinno polegać na podziale całego zespołu szkolonego (personelu szpitala) na mniejsze zespoły (grupy szkoleniowe).

59 Podział powinien stworzyć grupy szkoleniowe zróżnicowane pod względem celowości i zakresu wiedzy (zgodnie z zasadą wiedzy uzasadnionej), ale też w ogólnej skali równoważne, na podobnym poziomie np.: - kadra kierownicza placówki - KK; - pracownicy administracyjno-biurowi - AB -ordynatorzy i kierownicy oddziałów - OO; -personel medyczny poszczególnych oddziałów - PO; - personel obsługi techniczno-gospodarczej - TG; - zespół stałego dyżuru – SD.

60 Optymalnym, (rekomendowanym) w warunkach jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej służby zdrowia sposobem realizacji szkolenia w zakresie realizacji zadań obronnych, służącym przekazaniu określonej wiedzy i tematyki obronnej, jest (w ramach możliwości i potrzeb) prowadzenie zajęć: w cyklach tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, w formie 5-10 min wystąpień (wykładów, prelekcji, prezentacji, pokazów, ćwiczeń) w ramach odpraw (miesięcznych, tygodniowych, codziennych) prowadzonych na wszystkich szczeblach funkcjonalnych danej jednostki organizacyjnej.

61 Metoda ta jest szczególnie dobrym sposobem na zaangażowanie wszystkich szkolonych do realizacji nałożonego zadania. W małych grupach szkoleni są bardziej skłonni do wyrażania swojego zainteresowania, wątpliwości, zadawania pytań, dociekania sensu szkolenia i płynących z niego wniosków, poprzez zainteresowanie tematyką szkolenia lub też wątpliwościami co do jej celowości, pobudza to ich aktywność i wyobraźnię.

62 Efektem proponowanej formy szkolenia będzie:
nabycie i wzbogacenie umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań obronnych oraz podniesienia kwalifikacji w zakresie wykonywania tych zadań, a także poznanie zasad i procedur kierowania wykonywaniem zadań obronnych w sytuacjach kryzysowych, podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.


Pobierz ppt "Planowanie realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej służby zdrowia i samorządu terytorialnego w świetle znowelizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google