Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA Nowe Miasteczko, 26.11.2015r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA Nowe Miasteczko, 26.11.2015r."— Zapis prezentacji:

1 ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA Nowe Miasteczko, 26.11.2015r.

2 Produkcja energii ze źródeł kopalnych – tradycyjna elektrociepłownia węglowa

3 Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Polska przewiduje systematyczny wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w ogólnym zużyciu energii do 15,48% w roku 2020. Źródło: www.mg.gov.pl

4 Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Wykorzystywanie OZE w znacznym stopniu zmniejsza szkodliwe oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne, głównie poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji, zwłaszcza gazów cieplarnianych.

5  ELEKTROCIEPŁOWNIA NA BIOGAZ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 1 MW W MIEJSCOWOŚCI GOŁASZYN W GMINIE NOWE MIASTECZKO

6 Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrociepłowni na biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej do ok. 1MW i mocy cieplnej do ok. 1,1MW. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrociepłowni na biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej jednostki wytwórczej do ok. 1MW i mocy cieplnej do ok. 1,1MW. Elektrociepłownia na biogaz położona zostanie w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Inwestycja ta realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 487/14, 487/15, 487/16, 487/17, 487/18, 487/19, 487/22. Elektrociepłownia na biogaz położona zostanie w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Inwestycja ta realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 487/14, 487/15, 487/16, 487/17, 487/18, 487/19, 487/22. Całkowita powierzchnia działek, na których ma zostać usytuowana elektrociepłownia, wynosi ok. 3,735 ha. Na działki składają się grunty orne klasy V o pow. 2,2497 ha oraz grunty orne klasy VI o pow. 1,4853 ha. Szacuje się, że łączna powierzchnia planowanych budynków i budowli na terenie inwestycji będzie wynosić ok. 13.500m². Całkowita powierzchnia działek, na których ma zostać usytuowana elektrociepłownia, wynosi ok. 3,735 ha. Na działki składają się grunty orne klasy V o pow. 2,2497 ha oraz grunty orne klasy VI o pow. 1,4853 ha. Szacuje się, że łączna powierzchnia planowanych budynków i budowli na terenie inwestycji będzie wynosić ok. 13.500m².

7

8 Określając lokalizację elektrociepłowni na biogaz kierowano się przede wszystkim możliwościami uwzględniania inwestycji w dokumentach planistycznych gminy Nowe Miasteczko. Określając lokalizację elektrociepłowni na biogaz kierowano się przede wszystkim możliwościami uwzględniania inwestycji w dokumentach planistycznych gminy Nowe Miasteczko. Bardzo ważnym czynnikiem, który miał wpływ na lokalizację przedsiębiorstwa było bliskie sąsiedztwo z dostawcami surowców/substratów do wytwarzania biogazu oraz odbiorcami powstałej masy pofermentacyjnej. Bardzo ważnym czynnikiem, który miał wpływ na lokalizację przedsiębiorstwa było bliskie sąsiedztwo z dostawcami surowców/substratów do wytwarzania biogazu oraz odbiorcami powstałej masy pofermentacyjnej. Właścicielem działek pod inwestycję jest osoba fizyczna. Nieruchomości są wolne od zabudowań. Dotychczasowe ich użytkowanie związane było z produkcją rolną. Właścicielem działek pod inwestycję jest osoba fizyczna. Nieruchomości są wolne od zabudowań. Dotychczasowe ich użytkowanie związane było z produkcją rolną. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd realizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stąd realizacja inwestycji odbywać się będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.

9 Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbywa się w oparciu o art.36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. poz.1227). Organ nie ma obowiązku przeprowadzania rozprawy.

10 Na czym polega rozprawa administracyjna Rozprawa administracyjna jest jedną z form postępowania wyjaśniającego. Nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zagwarantowaniu komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej i inwestorem oraz ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia. Rozprawa administracyjna jest jedną z form postępowania wyjaśniającego. Nie rozstrzyga o realizacji inwestycji, jest elementem postępowania administracyjnego i służy zagwarantowaniu komunikacji społeczeństwa z organami administracji publicznej i inwestorem oraz ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z realizacją przedsięwzięcia.

11  Każdemu uczestnikowi rozprawy przysługuje prawo do zadawania pytań, wnoszenia uwag, również prawo do wnoszenia zmian, sprostowań lub uzupełnień.

12 Dotychczasowy przebieg postępowania administracyjnego w sprawie biogazowni w miejscowości Gołaszyn w gminie Nowe Miasteczko

13  29.10.2013r. wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy  04.11.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  28.11.2013r. postanowienie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy  06.12.2013r. zawiadomienie stron postępowania o zgromadzonych materiałach do wydania decyzji o warunkach zabudowy  31.12.2013r. decyzja o warunkach zabudowy

14

15

16

17

18

19 - 15.05.2015r. złożenie przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 15.05.2015r. złożenie przez inwestora wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 19.05.2015r. wezwanie do uzupełnienia wniosku - 19.05.2015r. wezwanie do uzupełnienia wniosku - 28.05.2015r. uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - 28.05.2015r. uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej - 03.06.2015r. wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z prośbą o wydanie opinii obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 03.06.2015r. wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z prośbą o wydanie opinii obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 03.06.2015r. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - 03.06.2015r. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej - 22.06.2015r. wydanie opinii RDOŚ(znak: WOOŚ- II.160.2015) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - 22.06.2015r. wydanie opinii RDOŚ(znak: WOOŚ- II.160.2015) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

20 -11.06.2015r. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli (znak:ONS-NZ- 4300/26/15) dotycząca przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko -01.07.2015r. Wydanie postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia -01.07.2015r. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia -27.07.2015r. postępowanie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko -04.08.2015r. Wystąpienie do RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim oraz PPIS w Nowej Soli o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

21 - opinia PPIS w Nowej Soli dotycząca wydania warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

22

23

24 - 25.08.2015r. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim wzywa inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 24.09.2015r. otrzymanie pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko - 24.09.2015r. otrzymanie pełnego raportu o oddziaływaniu na środowisko - 09.10.2015r. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o przedłożeniu wydania postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia - 09.10.2015r. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o przedłożeniu wydania postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

25 -27.10.2015r. wydanie postanowienia RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia -04.11.2015r. obwieszczenie zawiadamiające strony oraz wszystkich zainteresowanych o rozprawie administracyjnej

26

27

28

29  Rozprawa administracyjna jest jednym z elementów w procedurze wydawania decyzji środowiskowej. Rozprawa nie przesądza tego czy decyzja będzie pozytywna czy negatywna, ale uwagi i wnioski, które zostaną wniesione w trakcie rozprawy będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.  Organem opiniującym i uzgadniającym, biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Pobierz ppt "ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA Nowe Miasteczko, 26.11.2015r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google