Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencje wiosenne. Program konferencji Matura 2008 w liczbach Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej Organizacja egzaminu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencje wiosenne. Program konferencji Matura 2008 w liczbach Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej Organizacja egzaminu."— Zapis prezentacji:

1 Konferencje wiosenne

2 Program konferencji Matura 2008 w liczbach Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej Organizacja egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym Przeprowadzenie poprawkowego egzaminu maturalnego Próbna matura w roku szkolnym 2008/2009 Komunikowanie wyników egzaminu

3 Egzamin maturalny 2008 w liczbach

4 Egzamin maturalny 2008 – 445 939 10,7% 11,5% 21,7% 7,4% 10,2% 15,7% 13,5% 9,4%

5 Liczba egzaminów według komisji egzaminacyjnych

6 Egzamin maturalny 2008 – 445 939

7 Wybór języków obcych

8 Języki obce ogółem według poziomów

9 Wybory przedmiotów maturalnych 13,1% 7,9% 6,3%

10 Wybory przedmiotów maturalnych z uwzględnieniem poziomów wymagań

11 Szkoły maturalne według województw Województwo Liczba szkół LOLPTLUTUOgółem lubelskie189941523642513 (31%) małopolska2741032148365739 (43%) podkarpackie151831372437432 (26%) Ogółem 6142805031431441684 36,4%16,7%30,0%8,4%8,5%100%

12 Zdający według województw Województwo Liczba zdających według deklaracji maturzystów 2008 LOLPTLUTUOgółem lubelskie 159613104594150653926051 małopolska 21067299011395115085637458 podkarpackie 139442954851340937926199 Ogółem 509729048258492065177489708 57%10%29%2,3%1,9%100%

13 Szkoły OKE Kraków według liczby zdających 53 zdających na szkołę 1684 szkół

14 Maturzyści 2008 w województwie podkarpackim

15 Wybór języków obcych

16 Języki obce ogółem według poziomów wymagań

17 Struktura przedmiotów do wyboru

18 Wybory przedmiotów maturalnych z uwzględnieniem poziomów wymagań Poziom podstawowy: geografia, wos, biologia, matematyka, historia, chemia Poziom rozszerzony: wos, biologia, matematyka, geografia, chemia

19 Zestawienie porównawcze wyboru przedmiotów maturalnych w procentach ogółu „do wyboru”

20 Zestawienie porównawcze (luty 2008) Przedmioty do wyboru PolskaLubelskieMałopolskiePodkarpackie Geografia27,3%27%32%29% WOS22,9%24%20%25% Biologia17,2%18%17% Matematyka13,1%13% 11% Historia7,9%7% Chemia6,3%6% Fizyka4,3%4%3%4% Historia sztuki0,8%1% Historia muzyki0,1%0% Wiedza o tańcu0,0%0%

21 Zestawienie porównawcze Języki obcePolskaLubelskieMałopolskiePodkarpackie Język angielski84%77%83% Język niemiecki11%8%13% Język rosyjski2%14%3% Język francuski2%1% Język hiszpański0% Język włoski0%

22 Procentowy udział wyborów języków obcych

23 Maturzyści 2008 w województwie lubelskim

24 Wybór języków obcych

25 Języki obce ogółem według poziomów wymagań

26 Wybory przedmiotów maturalnych

27 Wybory przedmiotów maturalnych z uwzględnieniem poziomów wymagań Poziom podstawowy: geografia, wos, biologia, matematyka, historia, fizyka, chemia Poziom rozszerzony: wos, biologia, matematyka, geografia, chemia, fizyka

28 Liczba szkół wedlug liczby zdających 513 szkół Średnio 51 zdających w szkole

29 Maturzyści 2008 w województwie małopolskim

30 Wybór języków obcych

31 Języki obce ogółem według poziomów

32 Wybory przedmiotów maturalnych

33 Wybory przedmiotów maturalnych z uwzględnieniem poziomów wymagań Poziom podstawowy: geografia, wos, biologia, matematyka, historia, chemia Poziom rozszerzony: biologia, wos, matematyka, geografia, chemia, historia, fizyka

34 Szkoły według liczby zdających 739 szkół; Średnio 51 zdających w szkole

35 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 1 lutego 2007, Nr 105/2007 Wspólna klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) Ustanawiające ramy prawne klasyfikacji regionalnej w celu umożliwienia zbierania, opracowywania, i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych we Wspólnocie

36 Region Wschodni: Lubelskie, Podkarpackie Świętokrzyskie, Podlaskie

37

38 Region Południowy (Małopolskie, Śląskie)

39 Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego „Toczący się kamień nie porasta mchem”

40 Skąd wiadomo jak nie pobłądzić? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania…(DZ.U. nr 83, poz. 562). Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Instrukcje Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

41 Wszystkie ważne informacje „pod ręką” w jednym miejscu

42 Terminy obowiązujące zdającego język polski i języki mniejszości narodowych Przekazanie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego: bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu nie później niż na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej plan prezentacji na tydzień przed tym terminem

43 Ważna data - 25 kwietnia Przekazanie zdającym: instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych. informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw.

44 Ważna data - 25 kwietnia Przeprowadzenie szkolenia: przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

45 Ważny termin Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu.

46 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2008 roku Każdy zdający powinien posiadać długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które będą przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów i urządzeń, które są wymienione na liście poniżej.

47 Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną w maju 2008 roku Lp. PrzedmiotMateriały i przybory 1.język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób 2. język białoruski, litewski, białoruski, ukrainski słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób 6. język łaciński i kultura antyczna słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób 8.historia muzyki każdy zdający powinien posiadać odtwarzacz do płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami 9.biologiakażdy zdający może mieć linijkę 10. chemia karta wybranych tablic chemicznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 11. fizyka i astronomia karta wybranych wzorów i stałych fizycznych dla każdego zdającego, każdy zdający może mieć linijkę, kalkulator prosty* 12. geografia każdy zdający powinien mieć ołówek, gumkę, linijkę, każdy zdający może mieć lupę, kalkulator prosty* 13. matematyka zestaw wybranych wzorów matematycznych dla każdego zdającego, każdy zdający powinien mieć, cyrkiel, linijkę, kalkulator prosty* 14. informatykakażdy zdający może mieć kalkulator prosty* 15. egzamin maturalny dla osób niesłyszących słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób 16. egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących przykładowe grupy sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do wykorzystywania na egzaminie maturalnym przez osoby niewidome lub słabo widzące: monitory / linijki brajlowskie, notatniki brajlowskie, drukarki brajlowskie, urządzenia lektorskie, powiększalniki.

48 Terminy wprowadzania danych do systemu OBIEG Do 7 maja: dokonywanie zmian w danych osobowych zdających. zgłoszenie do OKE informacji dotyczących usunięcia uczniów z listy zdających. zamieszczenie informacji o nabyciu uprawnień do zwolnienia z egzaminu (laureaci i finaliści olimpiad).

49 Najbardziej istotne zmiany związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu: zmiany w przebiegu egzaminu z informatyki zmiany etykiet z kodami kreskowymi. sesja poprawkowa

50 Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej

51 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki Środowisko Język programowania (kompilator)* Program użytkowy* Windows z systemem plików NTFS Turbo Pascal 5.5 lub nowszy Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszy MS Visual Studio NET C++ Borland C++ Builder 6 Personal Dev C++ 4.9.9.2 Delphi 7 Personal MS Visual Studio NET VB MS Office 2000 lub nowszy (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint) Linux z KDE FreePascal (FPC 2.0) lub nowszy GCC 4.1.1 C/C++ OpenOffice i MySQL 5.0 *tylko jeden dla wybranego środowiska

52 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.

53 Inne komunikaty dyrektora CKE Komunikat o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w maju 2008 roku (strona 13). Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od 2008 roku (strony 14 i 15).

54 Sposoby dostosowania warunków i formy… - materiały pomocnicze Sposoby dostosowania (tabela - strony 17 i 18). Instrukcja dla nauczyciela wspomagającego w czytaniu lub/i pisaniu podczas egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 (strony 20 – 21). Instrukcja dla absolwentów korzystających z komputera podczas egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2007/2008 (strony 22 – 23). Instrukcja przeprowadzenia egzaminu maturalnego w domu zdającego (strona 24).

55 Sposoby dostosowania warunków i formy…. W przypadku gdy zdający sygnalizuje konieczność przyjęcia leków, to: gdy złożył wcześniej wniosek o dostosowanie warunków z odpowiednimi załącznikami ma prawo do wydłużenia czasu egzaminu o długość przerw (nie więcej niż o 30 minut), gdy nie składał wniosku, po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego opuszcza salę, czas egzaminu nie ulega zmianie, a czas nieobecności jest odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.

56 Kodowanie arkuszy

57

58 Zadania przewodniczącego SZE dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole/placówce (punkt 2.3 procedur) 2.3.1 Przygotowanie egzaminu (strona 58). 2.3.2 Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego (strony 59 i 60). 2.3.3 Organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego (strony 60 i 61).

59 Zadania w zakresie przygotowania egzaminu Opracowanie, zgodnie z procedurami, wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawierającej między innymi: sposób postępowania z materiałami niejawnymi, zasady obiegu informacji, komunikowanie wyników. (Materiał pomocniczy strona 79)

60 Zadania w zakresie przygotowanie i organizacji części ustnej Odebranie z POP 25 kwietnia przesyłki zawierającej zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych. Na dzień przed rozpoczęciem egzaminu udostępnienie, nauczycielom wchodzącym w skład PZE, do wglądu tych zestawów.

61 Zadania w zakresie przygotowanie i organizacji części ustnej Zwrócenie szczególnej uwagi, by zdający skierowani przez OKE z innych szkół wylegitymowali się dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem oraz świadectwem ukończenia szkoły.

62 Zadania w zakresie organizacji części pisemnej egzaminu maturalnego Otwarcie pakietów z materiałami egzaminacyjnymi w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących i przedstawicieli zdających.

63 Zadania w zakresie organizacji części pisemnej egzaminu maturalnego Przewodniczący SZE może podjąć decyzję o zdawaniu egzaminu maturalnego z obu poziomów w jednej sali przy tym samym zespole nadzorującym (nie zalecane).

64 Zadania w zakresie organizacji części pisemnej egzaminu maturalnego Przekazanie do OKE materiałów: wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych, „Protokołu zbiorczego” z załącznikami, wadliwych arkuszy egzaminacyjnych, niewykorzystanych arkuszy egzaminacyjnych.

65 Procedury awaryjne Uszkodzenie pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne (strona 77). Zaginięcie pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne (strona 77). Ujawnienie zadań egzaminacyjnych (strona 78). Nagłe zakłócenie przebiegu egzaminu (strona 78).

66 Procedury awaryjne Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenie przebiegu egzaminu. Przewodniczący SZE powiadamia OKE Jeżeli zagrożenie zostało zażegnane nie później niż godzinę po terminie rozpoczęcia egzaminu i arkusze zostały nie otwarte, to za zgodą dyrektora OKE egzamin może się odbyć w tym samym dniu i miejscu. Zdającym nie wolno się kontaktować z osobami z zewnątrz.

67 Matura w terminie dodatkowym

68 Terminy złożenia wniosku Złożenie wniosku z załącznikami przez absolwenta lub jego rodziców do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin Wysłanie wniosku razem z załącznikami do OKE najpóźniej w następnym dniu po złożeniu wniosku

69 Matura w terminie dodatkowym Zostanie przeprowadzona od 6 do 13 czerwca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora CKE (biuletyn OKE str.7) Miejsca egzaminu zostaną podane w pierwszym tygodniu czerwca na stronie internetowej OKE –Lublin –Kraków –Rzeszów Egzamin odbywa się zgodnie z procedurami sesji majowej Obowiązuje dokumentacja jak w sesji majowej

70 Wniosek w systemie OBIEG Wprowadzenie numeru PESEL absolwenta. Po odnalezieniu absolwenta zaznaczenie, których egzaminów będzie dotyczyć wniosek o przyznanie drugiego terminu egzaminu (w przypadku egzaminów ustnych należy wpisać datę egzaminu) Wprowadzenie daty złożenia wniosku przez absolwenta/rodzica Wpisanie nazw załączników do wniosku („Podanie absolwenta/rodzica”) jest automatycznie wprowadzone na listę, bez możliwości usunięcia) Wydrukowanie pisma z systemu OBIEG i przekazanie go do OKE (wskazane jest wysłanie wniosku z załącznikami faksem ze względu na konieczność szybkiego podjęcia decyzji.pisma Dyrektor szkoły macierzystej i zdający otrzymują pisemną informację o rozpatrzeniu wniosku.

71 Matura ustna Wynagrodzenie

72 Podstawa prawna wynagrodzenia Nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych, którzy przeprowadzają części ustne egzaminu maturalnego, realizują zajęcia dydaktyczne w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Jeżeli zatem ustne egzaminy maturalne są prowadzone przez nauczyciela w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum), stanowi to pracę w godzinach ponadwymiarowych, za którą nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela.

73 Kto wypłaca wynagrodzenie? Wynagrodzenie powinno być wypłacane w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony, niezależnie od tego, czy nauczyciel przeprowadzał ustne egzaminy w swojej szkole, czy w innych szkołach na podstawie porozumienia dyrektorów szkół, o którym mowa w § 68 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

74 Środki na wynagrodzenia Środki na pokrycie części skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego zostały zapewnione w budżecie państwa na bieżący rok i zostaną przekazane jako dotacja celowa właściwym jednostkom samorządu terytorialnego.

75 Działania poprzedzające wypłatę wynagrodzenia Dyrektorzy szkół, po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzonego przez zatrudnionych w tej szkole nauczycieli, wypełniają zestawienie, stanowiące załącznik do niniejszego pisma (zał. nr 1). W zestawieniu powinien być uwzględniony czas trwania egzaminu (tabela 1) oraz normatywna wysokość stawki za godzinę ponadwymiarową (tabela 2). Wypełnione zestawienie powinno być niezwłocznie przesłane do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.(zał. nr 1(tabela 1(tabela 2).

76 Działania poprzedzające wypłatę wynagrodzenia Jednostki samorządu terytorialnego przygotowują zbiorcze zestawienie (w terminie do 15 czerwca br.), według wzoru dołączonego do niniejszego pisma (zał. nr 2) i wysyłają je (wraz z kserokopiami załączników wypełnionych przez szkoły) do właściwych dla swojego terenu okręgowych komisji egzaminacyjnych. (zał. nr 2)

77 Działania poprzedzające wypłatę wynagrodzenia Okręgowe komisje egzaminacyjne, po otrzymaniu zestawień ze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, przygotują i prześlą do końca czerwca br. zbiorcze zestawienia (zał. nr 3) do każdego wojewody i do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na wniosek MEN budżety wojewodów zostaną zwiększone o kwoty niezbędne do przekazania dotacji celowych w wysokości określonej przez jednostki samorządu terytorialnego.zał. nr 3

78 Matura ustna W przypadku nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i emerytowanych nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego, wynagrodzenie, tak jak w roku ubiegłym, wypłacą okręgowe komisje egzaminacyjne.

79 Wynagrodzenie wypłacane przez OKE dla nauczycieli szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych emerytowanych nauczycieli będzie wypłacane przez OKE na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez szkoły (zał. nr 1 i faktura lub rachunek)zał. nr 1

80 Matura poprawkowa

81 Warunki Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego.

82 Egzamin poprawkowy Zdający może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie

83 Termin i miejsce egzaminu ustny - 25 sierpnia do 29 sierpnia pisemny - 26 sierpnia – godz. 9.00 w szkołach macierzystych

84 Terminy zgłoszenia Zdający składa oświadczenie dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników czyli do 7 lipca (poniedziałek) Dyrektor szkoły przesyła informację w formie elektronicznej do dyrektora OKE w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników czyli do 10 lipca (czwartek)

85 Zgłoszenie zdającego w systemie OBIEG Po otrzymaniu od absolwentów oświadczeń (załącznik nr 18 – Procedury) należy:załącznik nr 18 – Procedury ustalić numery sal, w których przeprowadzone zostaną egzaminy w sesji sierpniowej. zalogować się do systemu OBIEG i wybrać w sekcji Dane uczniów zakładkę Wnioski/Zgłoszenie do terminu poprawkowego. po identyfikacji danych zdających na liście uczniów, zaznaczyć ich i wpisać (obok pokazanej przez system informacji o zdawanym egzaminie) numer sali, w której uczeń będzie zdawać. wydrukować pismo i wysłać do OKE Można skorygować numer sali za pośrednictwem Edycji danych systemu OBIEG w przypadku zmian organizacyjnych, bądź złożyć wniosek o wykreślenie ucznia, jeżeli uczeń zrezygnuje ze zdawania egzaminu w sierpniu. Wprowadzenie danych w prawidłowy sposób umożliwi korzystanie z dokumentacji tak, jak w terminie majowym i czerwcowym.

86 Próbna matura Organizowana przez wydawnictwo w listopadzie 2008 roku Nie obejmie wszystkich przedmiotów Nie będzie obowiązkowa Szczegóły w systemie OBIEG w sierpniu 2008 roku

87 KOMUNIKOWANIE WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

88 Wydawanie świadectw maturalnych 30 czerwca 2008 Raporty drukowane przez CKE OBIEG – indywidualne wyniki uczniów

89 Uczeń OBIEG – indywidualne wyniki uczniów (serwis szyfrowany – kody wydawane w szkole) Treść zadania – liczba punktów Zestawienie w pdf do druku (liczba punktów według zadań i pozycja wyniku wśród zdających w szkole, powiecie i województwie).

90 Uczeń

91

92 Po kolei z wszystkich przedmiotów

93 Wynik zdającego na tle wyników w szkole, gminie

94 Wynik zdającego na tle wyników w powiecie, województwie Z każdego przedmiotu maturalnego, do którego przystąpił

95 Wyniki w procentach w skali znormalizowanej – standardowej dziewiątki Skala standardowej dziewiątki Skala centylowa 14% najniższy 1 do 4 27% bardzo niski 5 do 12 312% niski 13 do 23 417% niżej średni 24 do 39 520% średni 40 do 60 617% wyżej średni 61 do 78 712% wysoki 79 do 89 87% bardzo wysoki 90 do 96 94% najwyższy 97 i >

96 Wartościujemy wyniki Wynik podany w procentach punktów wartościujemy poprzez odczytanie pozycji tego wyniku na skali standardowej dziewiątki wyliczonej dla każdego przedmiotu Np. 75% z..... to wynik wysoki, 11% zdających uzyskało wynik wyższy.

97 Dyrektor szkoły/ OBIEG/MATERIAŁY

98

99

100 Wyniki w wersji elektronicznej

101 Raporty i zestawienia wyników -według województw - według powiatów -według typów szkół -rozkłady wyników według przedmiotów - tabele normalizacyjne wyników maturalnych dla zdających i szkół w skali standardowej dziewiątki

102

103

104 Czytamy raporty i... Analizujemy wyniki egzaminu maturalnego we własnej szkole Praca z materiałami dydaktycznymi: Diagnoza na wejściu a wynik egzaminu maturalnego Diagnoza na wejściu do szkoły ponadgimnazjalnej (dostępny zastępczy plik EXCEL)


Pobierz ppt "Konferencje wiosenne. Program konferencji Matura 2008 w liczbach Procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji wiosennej Organizacja egzaminu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google