Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Szkoła Promuj ą ca Zdrowie. 2 Czynniki wpływające na zdrowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Szkoła Promuj ą ca Zdrowie. 2 Czynniki wpływające na zdrowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Szkoła Promuj ą ca Zdrowie

2 2 Czynniki wpływające na zdrowie

3 3 co to oznacza? Szkoła Promująca Zdrowie – co to oznacza?  podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie,  uczą się jak zdrowiej żyć i tworzyć zdrowe środowisko,  zachęcają ludzi w innych siedliskach w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań. siedlisko Jest to siedlisko (miejsce, gdzie ludzie żyją, pracują, uczą się, korzystają z pewnych świadczeń), w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie :

4 4 Cechy Szkoły Promującej Zdrowie  Edukacja zdrowotna  Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania Etos zdrowia w szkole  Etos zdrowia w szkole (czyli jej ukryty program) – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja sprzyjają zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną  Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną

5 5 Cele Szkoły Promującej Zdrowie zdrowy styl życia Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności lokalnej, tzn. pracowników i uczniów.

6 6 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie  kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,  zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:

7 7 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie  zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,  włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,  umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,

8 8 Cele Szczegółowe Szkoły Promującej Zdrowie  wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,  włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

9 9 STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE STANDARD PIERWSZY STANDARD DRUGI Szkoła Promująca Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Szkoła Promująca Zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej, w tym rodziców i społeczności lokalnej oraz  skuteczności i długofalowości działań. STANDARD TRZECI STANDARD CZWARTY STANDARD PIĄTY Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej skuteczności. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:  zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,  osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,  uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. Tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

10 10 Zasady SzPZ - jak chcemy osiągnąć cel?

11 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 11

12 12 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Warunki wstępne aktywność na rzecz promocji zdrowia w szkole i środowisku (działania w tym zakresie są zapisane w misji i wizji szkoły oraz widoczne są w dokumentacji szkoły lub szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia) otwartość na zmiany, przekonanie dyrektora oraz większości rady pedagogicznej o słuszności koncepcji szkoły promującej zdrowie (SzPZ) i gotowości do wdrażania jej w praktyce, aktywność i twórcze zaangażowanie w realizację edukacji zdrowotnej.

13 Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Okres przygotowawczy Okres przygotowawczy trwa co najmniej 1 rok, w tym czasie niezbędne jest spełnienie poniższych warunków: kontakt z rejonowym/wojewódzkim koordynatorem, uchwała rady pedagogicznej, pisemna deklaracja szkoły o chęci przystąpienia do sieci, szkolenie rady pedagogicznej w zakresie zasad tworzenia SzPZ, powołanie koordynatora i szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia, co najmniej dwukrotne badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej (badanie stopnia zadowolenia ze szkoły), podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza potrzeb i zasobów, wybranie problemu priorytetowego i opracowanie planu działań, zawarcie porozumienia pomiędzy szkołą a wojewódzkim koordynatorem (60% społeczności szkolnej wyraża gotowość wstąpienia do sieci). 13

14 Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie Po upływie co najmniej 2 lat przynależności do wojewódzkiej sieci szkoła może ubiegać się o wojewódzki certyfikat pod warunkiem: Zrealizowania projektu opracowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy Przedstawienia raportu, który powinien zawierać: wyniki diagnozy, opis problemu priorytetowego, sprawozdanie z realizacji projektu mającego na celu rozwiązanie problemu priorytetowego, ewaluację projektu, 14

15 Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie opis stopnia akceptacji środowiska dla idei SzPZ, w tym stopień świadomości i zaangażowania rady pedagogicznej, opis realizacji edukacji zdrowotnej, informacje o współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, informacje o zakresie szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, opis pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia, 15

16 Kryteria przyznawania szkole Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie informacje na temat wyników monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły), opis dostępnego dla szkoły sposobu współpracy z pielęgniarką szkolną, certyfikat wojewódzki wydaje się na ustalony przez koordynatora wojewódzkiego okres czasu, warunkiem ponownego uzyskania certyfikatu wojewódzkiego jest m.in.: dokonanie autoewaluacji pracy placówki w zakresie realizacji dwóch standardów szkoły promującej zdrowie. 16

17 17 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "1 Szkoła Promuj ą ca Zdrowie. 2 Czynniki wpływające na zdrowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google