Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański."— Zapis prezentacji:

1 Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański

2 Wprowadzenie

3 Jak rodzi się teatr – instytucja kultury. - decyzja władz publicznych (państwowych lub samorządowych)

4 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. „Art.9.1. Jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury /…/ 2. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym/…/.

5 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art.11.1. Organizator wydaje akt o utworzeniu instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę, siedzibę /…/. Art.12 Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

6 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Art.14. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora /…/. Art.28.1.Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów /…/. 2.Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności /…/,przychody z najmu i dzierżawy /…/,dotacje podmiotowe i celowe /…/, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

7 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art.22.1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może zlikwidować instytucję kultury.”

8 Przychody

9 dotacja organizatora wraz z udziałem w przychodach ogółem Teatry lalkowe2013%2014%2015% Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach 2 693 91284%2 784 44688%3 000 00090% Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 1 965 50064%2 209 55464%2 000 00067% Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 1 751 78063%1 700 00069%1 300 00058% Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała 3 216 50061%3 269 20057%3 300 00056% Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 3 889 50066%3 908 00065%3 950 00065% Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 7 139 99464%7 130 32664%7 153 03762% Teatr Zagłębia w Sosnowcu 4 307 00076%4 112 50076%4 212 50076% Teatr Nowy w Zabrzu 3 483 45077%3 505 80079%3 494 50076% Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu 14 448 82384%13 073 11084%13 073 11083% Teatr Rozrywki w Chorzowie 10 347 48269%9 358 59867%9 358 59865% Gliwicki Teatr Muzyczny b.d.8 396 50060%7 030 00058%

10 POZOSTAŁE PRZYCHODY (poza dotacją organizatora oraz innymi dotacjami) wraz z udziałem w przychodach ogółem Teatry lalkowe 2013%2014%2015% Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach 374 01712%336 81011%338 00010% Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 1 050 01034%1 120 77032%943 00032% Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 822 79330%772 96231%805 39036% Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała 1 989 64037%2 506 00843%2 597 73444% Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 2 007 81934%2 110 40735%2 112 00035% Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 3 608 43632%3 997 01536%4 083 00036% Teatr Zagłębia w Sosnowcu 1 371 55324%1 315 83624%1 304 43024% Teatr Nowy w zabrzu 912 79120%942 51921%940 00021% Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu 2 740 23216%2 534 58616%2 606 00017% Teatr Rozrywki w Chorzowie 4 553 12531%4 706 25533%5 020 00035% Gliwicki Teatr Muzyczny 5 305 91938%5 000 00041%

11 dotacja organizatora wraz z udziałem w przychodach ogółem pozostałe przychody wraz z udziałem w przychodach ogółem liczba etatów ogółem Teatry lalkowe2014% % Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach 2 784 44688%336 81011%45,75 Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 2 209 55464%1 120 77032%43,00 Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 1 700 00069%772 96231%39,42 Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała 3 269 20057%2 506 00843%60,86 Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 3 908 00065%2 110 40735%77,25 Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 7 130 32664%3 997 01536%129,00 Teatr Zagłębia w Sosnowcu 4 112 50076%1 315 83624%78,25 Teatr Nowy w zabrzu 3 505 80079%942 51921%60,94 Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu 13 073 11084%2 534 58616%251,70 Teatr Rozrywki w Chorzowie 9 358 59867%4 706 25533%181,81 Gliwicki Teatr Muzyczny 8 396 50060%5 305 91938%99,00

12

13

14

15 Koszty

16 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) 20132014201320142013201420132014 Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach 3 347 6383 249 7832 439 60773%2 536 41078%101 2983%94 7943%806 73324%618 57919% Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku Białej 3 399 3143 746 1102 472 68273%2 590 74369%397 71512%286 7988%528 91716%868 56923% Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 2 787 0792 419 5472 528 38691%1 968 86381%37 5271%42 2282%221 1668%408 45617%

17 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) 20132014201320142013201420132014 Teatr Polski - Bielsko-Biała 5 605 141 6 069 293 3 838 393 68% 4 046 971 67% 293 863 5% 323 193 5% 1 472 885 26% 1 699 129 28% Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 5 906 833 6 113 807 4 558 080 77% 4 664 327 76% 178 810 3% 166 261 3% 1 169 943 20% 1 283 219 21% Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 11 243 304 11 700 016 7 879 740 70% 8 112 169 69% 729 169 6% 762 914 7% 2 634 395 23% 2 824 933 24% Teatr Zagłębia w Sosnowcu 5 578 076 5 424 395 4 576 599 82% 4 469 722 82% 146 169 3% 210 290 4% 855 308 15% 744 383 14% Teatr Nowy z Zabrzu 4 678 388 4 612 194 3 211 753 69% 3 316 992 72% 209 088 4% 205 562 4% 1 257 547 27% 1 089 640 24%

18 koszty ogółemwynagrodzenia z pochodnymiamortyzacja pozostałe (w tym utrzym budynku działalność stat) 20132014201320142013201420132014 Opera Śląska w Bytomiu 18 097 359 16 102 068 14 017 49877%13 018 83481% 1 303 8737% 995 4696% 2 775 98815% 2 087 76513% Teatr Rozrywki w Chorzowie 16 391 448 15 835 908 10 477 31964%10 176 24864% 2 566 90116% 2 405 23915% 3 347 22820% 3 254 42121%

19 Wynagrodzenia

20 Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2014 roku wyniosło 3.942,67 zł

21

22

23 średnie miesięczne wynagrodzenie brutto na 1 etat w 2014 roku

24 Działalność statutowa

25 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA liczba premier liczba przedstawień ogółem liczba widzów ogółem Teatry lalkowe 20132014 2015 (plan)20132014 2015 (plan)20132014 2015 (plan) Śląski Teatr Lalki i Aktora “Ateneum” w Katowicach 333295284290254122301824900 Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej 333392403390729367832072000 Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 416272252280437234276344000 Teatry dramatyczne Teatr Polski - Bielsko-Biała666280258280613206086560500 Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 555325315320838948471685000 Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach 775357386385647906765368000 Teatr Zagłębia w Sosnowcu544/5201207205455354324245000 Teatr Nowy w zabrzu356274255260441094355344000 Teatry muzyczne Opera Śląska w Bytomiu122144142115561475743847000 Teatr Rozrywki w Chorzowie774259270310862377820898000 Gliwicki Teatr Muzyczny33114727225056132107881100000

26

27 Między Scyllą oczekiwań a Charybdą problemów i ograniczeń.

28 Oczekiwania - atrakcyjny repertuar treściowo i inscenizacyjnie, chętnie „na bogato” - wygodne i zadbane wnętrze i budynek teatru, - wyposażenie techniczne gwarantujące wysoką jakość odbioru, - tanie bilety, - darmowe wynajmy, - znane nazwiska w obsadzie aktorskiej.

29 Problemy i ograniczenia - zespół aktorski i techniczny zależny od rodzaju teatru, - poziom wynagrodzeń, - wzrastające koszty utrzymania, zwłaszcza po modernizacjach i rozbudowach, - dekapitalizacja sprzętu, - liczba scen i miejsc na widowni determinują liczbę przedstawień i premier, zyskowność przedstawień, poziom wynagrodzeń, - podnoszenie cen biletów barierą dostępu, - trudności w pozyskiwaniu sponsorów.

30 Kluczowe pojęcia: kompetencja, odpowiedzialność, dialog.

31 Organizator – wiedza o instytucji, jej problemach i możliwościach, odpowiedzialność za stwarzanie warunków do wypełniania celu, dla którego instytucja została utworzona: odpowiedni poziom dotacji, powoływanie dyrektora, procedury kontrolne.

32 Dyrektor teatru – sprawne zarządzanie, właściwa polityka repertuarowa, odpowiedzialność za efektywne gospodarowanie finansami. Kontrola zarządcza.

33 Dialog pomiędzy organizatorem a dyrektorem instytucji kultury. Wspólny cel i odpowiedzialność, komplementarne działania.

34 Dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Teatr w liczbach. Województwo śląskie. 2013-2015. Dr Łucja Ginko Grzegorz Szymański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google