Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i gdzie wystąpił uraz:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i gdzie wystąpił uraz:"— Zapis prezentacji:

1 Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i gdzie wystąpił uraz: 1.podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, 2.podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia, 3.w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu pracownik uległ: 1.w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, 2.w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy, 3.przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje polityczne lub zawodowe, lub uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach społecznych.

2 Wypadek przy pracy Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku Którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Za ciężki wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. Za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby.

3 zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie nie później niż w ciągu 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy, z którego treścią jest obowiązany zapoznać poszkodowanego pracownika (członków rodziny w razie śmierci pracownika) Pracodawca powinien zapewnić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (koszty z tym zawiązane ponosi pracodawca) Obowiązki pracodawcy w razie wypadku przy pracy

4 protokół powypadkowy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca przechowuje przez 10 lat prowadzenie rejestru wypadków przy pracy protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca niezwłocznie doręcza właściwemu inspektorowi pracy Pracodawca protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia zatwierdzony protokół powypadkowy otrzymuje poszkodowany pracownik (rodzina, w razie śmierci pracownika) wraz z pouczeniem o sposobie i trybie odwołania

5 Siedlce……………………………………. P O W O Ł A N I E Na podstawie §3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy. (Dz.U.98.115.744 ze zm.) powołuję komisję powypadkową w składzie: 1…………………………………………………………………………..Specjalista ds. bhp 2……………………………………………………………………………Społeczny Inspektor Pracy 3………………………………………………………………………………………………………….. W celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w pracy jakiemu w dniu ……………….. ………..uległ (a) …………………………………………………………………………………………………………………............ Stanowisko……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………… (podpis pracodawcy)

6 Obowiązki zespołu powypadkowego Sposób ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadkowy Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a w szczególności: dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku, jeżeli jest to konieczne, przesłuchać poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, przesłuchać świadków wypadku - uprzedzając ich o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań, zasięgnąć opinii lekarza, w szczególności lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz w razie potrzeby innych specjalistów, zebrać inne dowody dotyczące wypadku, dokonać kwalifikacji prawnej wypadku określić wnioski i środki profilaktyczne.

7 Obowiązki zespołu powypadkowego Sporządzenie protokołu powypadkowego Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Sporządzenie - nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (w treści protokołu powypadkowego należy podać przyczyny opóźnienia, jeżeli wystąpiły). Zapoznanie poszkodowanego (członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku) z treścią protokołu powypadkowego i pouczenie o przysługującym mu prawie do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Doręczenie protokołu powypadkowego wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawcy w celu zatwierdzenia. Sporządzenie - nie później niż w ciągu 5 dni - nowego protokołu powypadkowego, na wniosek pracodawcy, po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień w przypadku, gdy: –do treści protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku –protokół ten nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu. Sporządzenie - nie później niż w ciągu 5 dni - nowego protokołu powypadkowego (po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień), gdy właściwy inspektor pracy zwróci pracodawcy protokół powypadkowy, który zawiera ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo niewłaściwe wnioski profilaktyczne, z uzasadnionym wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego)

8 ......................................................................................................... (pieczęć adresowa pracodawcy) (miejscowość i data) PROTOKÓŁ przesłuchania poszkodowanego/świadka* (wypadek w pracy, w drodze do lub z pracy) Pan/Pani................................................................ imię ojca...................................... data urodzenia........................................ miejsce urodzenia...................................... zamieszkały(a):…....................................................................................................... zatrudniony(a)............................................................................................................. (nazwa zakładu pracy) na stanowisku.............................................................................................................. legitymujący(a) się dowodem osobistym: seria.............. nr....................................... Nr PESEL …………………………………………………………………………… (uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań lub zatajenie prawdy)* zeznaje co następuje:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. * Niepotrzebne skreślić

9 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Na tym protokół zakończono i po odczytaniu zgodnie podpisano............................................................................................................................... (podpis i pieczęć prowadzącego przesłuchanie) (podpis przesłuchiwanego/ej)

10

11

12

13

14 Siedlce, dnia …………………… …………………………………………. (imię i nazwisko) …………………………………………. (adres zamieszkania) Nazwa zakładu pracy W związku z wypadkiem w pracy, któremu uległam/uległem* w dniu ………....... proszę o wydanie dokumentacji powypadkowej wraz ze skierowaniem na komisję lekarską ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu jakiego doznałam/doznałem* w wyniku wypadku. *niepotrzebne skreślić

15 Siedlce, dnia …………………… ………………………….. (pieczęć zakładu pracy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Siedlcach Ul. Browarna 12 Akademia Podlaska w Siedlcach kieruje na badanie przez lekarza orzecznika Pana/Panią ………………………………………………………………………………………. Ur …………………………. w …………………………………………………………………….. zamieszkałą/łego…………....…………………………………………………………………… legitymującą/cego się dowodem osobistym serii ………….Nr ……..……………………… PESEL……………………………………………………………………………………………. celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku w pracy. Nasz REGON …………………………………………………………………………………… PKD……………………………………………………………………………………………….. Kod zawodu pracownika ………………………………………………………………………... Status pracodawcy – uczelnia państwowa Składki na ZUS rozliczane są na bieżąco Załączniki: ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………….. (podpis osoby kierującej pracownika)

16 Pieczątka pracodawcy Z-KW STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU – przy pracy 9998 – traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy 9999 Numer identyfikacyjny – REGON Liczba pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) Kolejny nr statystycznej karty wypadku w zakładzie pracy od początku roku A (liczba) B (kod) CZĘŚĆ I Uwaga: Odpowiadając na pytania: 01, 11, 28, należy zakreślić obwódką kod oraz odpowiadającą mu odpowiedź słowną, np. 2 – kobieta. Odpowiadając na pytania: 02,06,07,10, 12, 13, 14, 16, 17, 29, należy wpisać w kolumnie „kod lub liczba" odpowiednią liczbę. Odpowiadając na pytania: 03, 04,05,08,09, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, należy – posługując się właściwymi klasyfikacjami - wpisać w kolumnie „kod lub liczba” odpowiedni kod lub kody, a w kolumnie „opis” - określenie zgodne z opisem zawartym w klasyfikacji lub własne określenie danego faktu. Lp. Rodzaj informacjiKod lub liczbaOpis Poszkodowany 01 Płeć 1 2 mężczyzna kobieta 02 Rok urodzenia 03 Obywatelstwo 04 Status zatrudnienia 05 Zawód wykonywany 06 Staż na zajmowanym stanowisku pracy w zakładzie pracy (w latach) 07 Godziny przepracowane od podjęcia pracy do chwili wypadku Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania karty) 08 Rodzaj urazu 09 Umiejscowienie urazu 10 Liczba osób poszkodowanych 11 Skutki wypadku 123123 śmierć osoby poszkodowanej ciężkie uszkodzenie ciała inne skutki 12 Liczba dni niezdolności do pracy 13 Straty czasu pracy innych osób (w roboczogodzinach) 14 Szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkiem — w tys. zł, z jednym znakiem po przecinku (bez strat związanych ze stratami czasu pracy) CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 20 Pieczątka pracodawcy Z-KW STATYSTYCZNA KARTA WYPADKU – przy pracy 9998 – traktowanego na równi z wypadkiem przy pracy 9999 Numer identyfikacyjny – REGON Liczba pracujących (bez przeliczenia na pełny etat) Kolejny nr statystycznej karty wypadku w zakładzie pracy od początku roku A (liczba) B (kod)

17 Lp.Rodzaj informacji Kod lub liczbaOpis Wypadek i jego przebieg 15Położenie geograficzne miejsca wypadku 16 Data wypadku: rok miesiąc (cyframi arabskimi) dzień 17Godzina wypadku (0-23) 18Miejsce powstania wypadku 19Proces pracy 20Rodzaj miejsca wypadku 21Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku 22 Czynnik materialny związany z czynnością wykonywaną przez poszkodowanego w chwili wypadku 23Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 24Czynnik materialny związany z odchyleniem 25Wydarzenie powodujące uraz 26Czynnik materialny będący źródłem urazu 27Przyczyny wypadku (należy podać wszystkie przyczyny) Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz numer telefonu Podpis i pieczątka pracodawcy (miejscowość i data) CZĘŚĆ II UZUPEŁNIAJĄCA (dokończenie) Rzeczywiste skutki wypadku zaistniałego w roku 200..... Lp. Rodzaj informacji Kod lub liczba Opis 28 Skutki wypadku (znane w momencie wypełniania części II karty) 123123 śmierć osoby poszkodowanej ciężkie uszkodzenie ciała inne skutki 29 Liczba dni niezdolności do pracy (znana w momencie wypełniania części II karty) Imię i nazwisko osoby wypełniającej oraz numer telefonu Podpis i pieczątka pracodawcy (miejscowość i data)

18 Rejestr wypadków przy pracy Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków, który powinien zawierać: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i datę wypadku, informacje dotyczące skutków wypadku dla poszkodowanego, datę sporządzenia protokołu powypadkowego, stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informację o wypłaconych świadczeniach lub o przyczynach pozbawienia tych świadczeń, inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe.

19

20

21

22

23

24

25 Choroby zawodowe Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, jeśli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52


Pobierz ppt "Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i gdzie wystąpił uraz:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google