Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasami w robocie się zdarzy..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasami w robocie się zdarzy.."— Zapis prezentacji:

1 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

2 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

3 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

4 Czasami w robocie się zdarzy..
Popatrz, sprawdź, przemyśl… Ryszard Kościelny

5 Czasami w robocie się zdarzy..
… jaka jest sytuacja po utracie stateczności ? Co to? Ryszard Kościelny

6 Czasami w robocie się zdarzy..
… a gdzie głowa??? Co operator widzieć powinien zawiesia wysięgnik pion Ryszard Kościelny

7 Czasami w robocie się zdarzy..
… i zdarzyło się ! Ryszard Kościelny

8 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

9 Czasami w robocie się zdarzy..
A to co? Ryszard Kościelny

10 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

11 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

12 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

13 Czasami w robocie się zdarzy..
Ryszard Kościelny

14 Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 1: Dostawa na samochód Ryszard Kościelny

15 Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 2: Dostawa na dach Ryszard Kościelny

16 Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 3: Łowienie w mętnej wodzie Ryszard Kościelny

17 Jeszcze kilka przypadków…
Film nr 4: Decyzja należy do operatora Ryszard Kościelny

18 Tematem zajęć jest ………. … wypadek przy pracy Ryszard Kościelny

19 Co to jest wypadek przy pracy?
Definicja : nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Ryszard Kościelny

20 Kwalifikacja Kryteria: nagłość zdarzenia przyczyna zewnętrzna uraz
lub śmierć związek wypadku z pracą natychmiastowe ujawnienie się określonych skutków, wywołanych przyczyną zewnętrzną znajdująca się poza organizmem poszkodowanego, np. narzędzie pracy, siły przyrody, praca i czynność samego poszkodowanego, działania lub zaniedbania różnych osób uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu (nie zdefiniowana w ustawie) czynności określone w zakresie obowiązków zawartych w umowie o pracę Ryszard Kościelny

21 Kwalifikacja Utrata związku wypadku z pracą następuje w przypadku:
Utrata związku wypadku z pracą następuje w przypadku: spożycia alkoholu w czasie pracy lub znajdowania się w czasie i miejscu pracy w stanie nietrzeźwym nie wykonywania pracy w czasie i w miejscu, w którym praca powinna być wykonywana bez usprawiedliwienia prawnego (nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami), opuszczenia miejsca pracy w godzinach pracy w celu załatwienia prywatnych spraw Ryszard Kościelny

22 Klasyfikacja wypadków
ze względu na skutki : śmiertelne - śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku ciężkie - u poszkodowanych nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała (utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała) zbiorowe - wyniku tego samego zdarzenia uległy poszkodowaniu co najmniej dwie osoby. Ryszard Kościelny

23 Klasyfikacja wypadków
Wypadek pod względem prawnym: przy pracy traktowany na równi z wypadkiem przy pracy przy innych czynnościach podczas wykonywania pracy, np. na podstawie umów: zlecenia, o dzieło, agencyjnej w drodze do lub z pracy podczas prac w rolnictwie Ryszard Kościelny

24 A co na równi? Na równi z wypadkiem przy pracy (w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie) traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej określone (chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań) przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy Ryszard Kościelny

25 Postępowanie pracodawcy
udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia miejsca wypadku, tak aby do miejsca wypadku nie dopuszczać osób niepowołanych, niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, zawiadomienie właściwego Oddziału Dozoru Technicznego, jeżeli wypadek ma związek z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego lub urządzeń ciśnieniowych i zbiorników, podlegających dozorowi technicznemu, powołanie zespołu powypadkowego w składzie: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy Ryszard Kościelny

26 Postępowanie pracodawcy jeżeli…
jeżeli w zakładzie pracy nie działa służba bhp, zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy jeżeli nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jeżeli ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników nie można dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, to okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy Pracodawca jest zobowiązany stworzyć zespołowi powypadkowemu odpowiednie warunki do pracy umożliwiające sprawne i terminowe przeprowadzenie postępowania. Ryszard Kościelny

27 ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór) PROTOKÓŁ nr. ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony w:………………………………………………………………….. nazwa lub imię, nazwisko pracodawcy ………………………………………………………………….. adres siedziby pracodawcy NIP: REGON: PESEL: NR DOWODU OSOBISTEGO: 2. Zespół powypadkowy w składzie: 1. ………………………………… ………………………… imię i nazwisko funkcja 2. ………………………………… ………………………… 3. ………………………………… …………………………. Ryszard Kościelny

28 Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór cd.) Ryszard Kościelny
dokonał w dniach od ………. do …. …..ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu ……….. o godzinie ……… uległ Pan ……………………………., imię ojca …………………..…, urodzony ………………….. (data) w ………………. (miejscowość), zamieszkały: ………………………………… ulica, nr domu, nr mieszkania .………………………………… kod, miejscowość PESEL: .………………………………… NIP: ………………………………… NR. DOWODU OSOBISTEGO: .………………………………… zatrudniony w …………………………. na stanowisku ………………………… Komórka organizacyjna nazwa stanowiska Wpadek zgłosił(a) ……………………………….. w dniu ……………………. Imię i nazwisko data Ryszard Kościelny

29 Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór cd.) Ryszard Kościelny
Ustalono następujące okoliczności wypadku: …………………………………………………………………….. Ustalono następujące przyczyny wypadku: ………………………………………………………………………. Skutki wypadku (rodzaj urazu i jego umiejscowienie): …………………………………………………………. Stwierdza się, że wypadek jest/nie jest wypadkiem przy pracy, co uzasadnia się następująco: ……………….. Rodzaj wypadku: Wnioski i zalecenia profilaktyczne: Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku: …………………………………… (czytelny podpis) Protokół sporządzono dnia ……………………….. Poszkodowanego zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia się do protokołu uwag i zastrzeżeń ………………………………… …………… ………………. imię i nazwisko poszkodowanego data podpis 13. Protokół zatwierdzono ………………………… ………………………………. data podpis pracodawcy Potwierdzenie odbioru protokołu: ………………………………… imię i nazwisko poszkodowanego Ryszard Kościelny

30 wypadek przy pracy.. Jakie to urządzenia …
… powiązany z urządzeniami objętymi dozorem technicznym: Jakie to urządzenia … "Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją" (art. 19 Ustawy o dozorze technicznym) W przypadku urządzeń podlegających dozorowi UDT należy powiadomić właściwy oddział UDT. Dyrektor oddziału niezwłocznie powołuje komisję, która  wykonuje badanie doraźne, powypadkowe i przeprowadza postępowanie powypadkowe. Ryszard Kościelny

31 wypadek przy pracy.. Wina i kara:
"Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, podlega karze grzywny" (art. 64 Ustawy o dozorze technicznym) "Postępowanie w sprawach określonych w art. 64 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego" (art. 65 Ustawy o dozorze technicznym) Ryszard Kościelny

32 Bądź członkiem.. sporządź protokół
Przypadek nr Widok Okoliczności Poszkodowani 1 Podpory ustawione nieprawidłowo, prawdopodobne przeciążenie Operator (zwichnięty kciuk ręki prawej) 2 Przeciążenie, „skośne ciągnienie” Pracownik pizzerni uderzony podporą żurawia (rana cięta skóry głowy) 3 Katastrofa budowlana spowodowana utratą stateczności żurawia Instalator (przygnieciony stropem budynku - zmiażdżone oba podudzia) 4 Zwarcie układu linowego żurawia z linią wysokiego napięcia Operator (porażony prądem - zgon) 5 Utrata wytrzymałości wysięgnika żurawia 1 robotnik (przygnieciony prętami zbrojeniowymi - zgon), 1 robotnik (uderzony zbloczem - uraz kręgosłupa) 6 Utrata stateczności wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi Operator (złamanie kości łódkowatej oraz ogólne obrażenia ciała) 7 Kabina pojazdu uszkodzona upadającym wysięgnikiem Kierowca (pęknięcie kręgów szyjnych, ogólne obrażenia głowy) Ryszard Kościelny

33 Czasami w robocie się zdarzy..
Przezorny bądź, nie tylko na drodze… po co sporządzać protokół powypadkowy ? Tego sobie i Zgromadzonym życzę I to by było na tyle ……. Ryszard Kościelny Film nr 5: Czynności nie objęte umową o pracę


Pobierz ppt "Czasami w robocie się zdarzy.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google