Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny."— Zapis prezentacji:

1 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

2 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

3 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

4 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny Popatrz, sprawdź, przemyśl…

5 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny … jaka jest sytuacja po utracie stateczności ? Co to?

6 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny … a gdzie głowa??? pion wysięgnik zawiesia Co operator widzieć powinien

7 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny … i zdarzyło się !

8 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

9 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny A to co?

10 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

11 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

12 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

13 Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny

14 Jeszcze kilka przypadków… Ryszard Kościelny Film nr 1: Dostawa na samochód

15 Jeszcze kilka przypadków… Ryszard Kościelny Film nr 2: Dostawa na dach

16 Jeszcze kilka przypadków… Ryszard Kościelny Film nr 3: Łowienie w mętnej wodzie

17 Jeszcze kilka przypadków… Ryszard Kościelny Film nr 4: Decyzja należy do operatora

18 Ryszard Kościelny … w y p a d e k p r z y p r a c y Tematem zajęć jest ……….

19 Ryszard Kościelny Co to jest wypadek przy pracy? nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności lub poleceń przełożonych podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Definicja :

20 Ryszard Kościelny Kwalifikacja 1. nagłość zdarzenia 2. przyczyna zewnętrzna 3. uraz 4. lub śmierć 5. związek wypadku z pracą Kryteria: natychmiastowe ujawnienie się określonych skutków, wywołanych przyczyną zewnętrzną znajdująca się poza organizmem poszkodowanego, np. narzędzie pracy, siły przyrody, praca i czynność samego poszkodowanego, działania lub zaniedbania różnych osób uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego trwałe i nieodwracalne ustanie funkcji pnia mózgu (nie zdefiniowana w ustawie) czynności określone w zakresie obowiązków zawartych w umowie o pracę

21 Ryszard Kościelny Kwalifikacja 1. spożycia alkoholu w czasie pracy lub znajdowania się w czasie i miejscu pracy w stanie nietrzeźwym 2. nie wykonywania pracy w czasie i w miejscu, w którym praca powinna być wykonywana bez usprawiedliwienia prawnego (nie dotyczy to jednak krótkotrwałych przerw pozostających w związku z wykonywanymi normalnie czynnościami), 3. opuszczenia miejsca pracy w godzinach pracy w celu załatwienia prywatnych spraw Utrata związku wypadku z pracą następuje w przypadku:

22 Ryszard Kościelny śmiertelne - śmierć poszkodowanego w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku ciężkie - u poszkodowanych nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała (utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała) zbiorowe - wyniku tego samego zdarzenia uległy poszkodowaniu co najmniej dwie osoby. Klasyfikacja wypadków ze względu na skutki :

23 Klasyfikacja wypadków Ryszard Kościelny przy pracy traktowany na równi z wypadkiem przy pracy przy innych czynnościach podczas wykonywania pracy, np. na podstawie umów: zlecenia, o dzieło, agencyjnej w drodze do lub z pracy podczas prac w rolnictwie Wypadek pod względem prawnym:

24 Ryszard Kościelny A co na równi? Na równi z wypadkiem przy pracy (w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie) traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż wyżej określone (chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań) przy wykonywaniu zadań zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy

25 Ryszard Kościelny Postępowanie pracodawcy 1.udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, 2.podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, 3.podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia miejsca wypadku, tak aby do miejsca wypadku nie dopuszczać osób niepowołanych, 4.niezwłoczne zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, 5.zawiadomienie właściwego Oddziału Dozoru Technicznego, jeżeli wypadek ma związek z eksploatacją urządzeń transportu bliskiego lub urządzeń ciśnieniowych i zbiorników, podlegających dozorowi technicznemu, 6.powołanie zespołu powypadkowego w składzie: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społeczny inspektor pracy

26 Ryszard Kościelny Postępowanie pracodawcy jeżeli… jeżeli w zakładzie pracy nie działa służba bhp, zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy jeżeli nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jeżeli ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników nie można dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, to okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy Pracodawca jest zobowiązany stworzyć zespołowi powypadkowemu odpowiednie warunki do pracy umożliwiające sprawne i terminowe przeprowadzenie postępowania.

27 Ryszard Kościelny Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór) PROTOKÓŁ nr. ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony w:………………………………………………………………….. nazwa lub imię, nazwisko pracodawcy ………………………………………………………………….. adres siedziby pracodawcy NIP: REGON: PESEL: NR DOWODU OSOBISTEGO: 2. Zespół powypadkowy w składzie: 1. ………………………………… ………………………… imię i nazwisko funkcja 2. …………………………………. ………………………… imię i nazwisko funkcja 3. ………………………………….. …………………………. imię i nazwisko funkcja

28 Ryszard Kościelny Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór cd.) dokonał w dniach od ………. do …. …..ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, jakiemu w dniu ……….. o godzinie ……… uległ Pan ……………………………., imię ojca …………………..…, urodzony ………………….. (data) w ………………. (miejscowość), zamieszkały: ………………………………… ulica, nr domu, nr mieszkania.………………………………… kod, miejscowość PESEL:.………………………………… NIP:.………………………………… NR. DOWODU OSOBISTEGO:.………………………………… zatrudniony w …………………………. na stanowisku ………………………… Komórka organizacyjna nazwa stanowiska 3. Wpadek zgłosił(a) ……………………………….. w dniu ……………………. Imię i nazwisko data

29 Ryszard Kościelny Komisja powypadkowa Protokół powypadkowy (wzór cd.) 4. Ustalono następujące okoliczności wypadku: …………………………………………………………………….. 5. Ustalono następujące przyczyny wypadku: ………………………………………………………………………. 6. Skutki wypadku (rodzaj urazu i jego umiejscowienie): …………………………………………………………. 7. Stwierdza się, że wypadek jest/nie jest wypadkiem przy pracy, co uzasadnia się następująco: ……………….. 8. Rodzaj wypadku: 9. Wnioski i zalecenia profilaktyczne: 10. Podpisy członków zespołu powypadkowego uczestniczących przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku: …………………………………… (czytelny podpis) 11. Protokół sporządzono dnia ……………………….. 12. Poszkodowanego zapoznano z niniejszym protokołem oraz pouczono o prawie zgłoszenia się do protokołu uwag i zastrzeżeń ………………………………….. …………… ………………. imię i nazwisko poszkodowanego datapodpis 13. Protokół zatwierdzono ………………………… ………………………………. data podpis pracodawcy Potwierdzenie odbioru protokołu: ………………………………… imię i nazwisko poszkodowanego

30 Ryszard Kościelny wypadek przy pracy.. "Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją" (art. 19 Ustawy o dozorze technicznym) W przypadku urządzeń podlegających dozorowi UDT należy powiadomić właściwy oddział UDT. Dyrektor oddziału niezwłocznie powołuje komisję, która wykonuje badanie doraźne, powypadkowe i przeprowadza postępowanie powypadkowe. … powiązany z urządzeniami objętymi dozorem technicznym: Jakie to urządzenia …

31 Ryszard Kościelny wypadek przy pracy.. "Kto nie wykonuje obowiązku zawiadomienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego o niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia technicznego lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzenia technicznego, podlega karze grzywny" (art. 64 Ustawy o dozorze technicznym) "Postępowanie w sprawach określonych w art. 64 następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie wniosku o ukaranie złożonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego" (art. 65 Ustawy o dozorze technicznym) Wina i kara:

32 Ryszard Kościelny Bądź członkiem.. sporządź protokół Przypadek nr WidokOkolicznościPoszkodowani 1 Podpory ustawione nieprawidłowo, prawdopodobne przeciążenie Operator (zwichnięty kciuk ręki prawej) 2 Przeciążenie, skośne ciągnieniePracownik pizzerni uderzony podporą żurawia (rana cięta skóry głowy) 3 Katastrofa budowlana spowodowana utratą stateczności żurawia Instalator (przygnieciony stropem budynku - zmiażdżone oba podudzia) 4 Zwarcie układu linowego żurawia z linią wysokiego napięcia Operator (porażony prądem - zgon) 5 Utrata wytrzymałości wysięgnika żurawia 1 robotnik (przygnieciony prętami zbrojeniowymi - zgon), 1 robotnik (uderzony zbloczem - uraz kręgosłupa) 6 Utrata stateczności wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi Operator (złamanie kości łódkowatej oraz ogólne obrażenia ciała) 7 Kabina pojazdu uszkodzona upadającym wysięgnikiem Kierowca (pęknięcie kręgów szyjnych, ogólne obrażenia głowy)

33 Ryszard Kościelny po co sporządzać protokół powypadkowy ? Przezorny bądź, nie tylko na drodze… Tego sobie i Zgromadzonym życzę I to by było na tyle ……. Czasami w robocie się zdarzy.. Film nr 5: Czynności nie objęte umową o pracę


Pobierz ppt "Czasami w robocie się zdarzy.. Ryszard Kościelny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google