Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Opracowanie innowacyjnych instrumentów przyczyniających się do wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia  Grupy szczególnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Opracowanie innowacyjnych instrumentów przyczyniających się do wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia  Grupy szczególnego."— Zapis prezentacji:

1

2  Opracowanie innowacyjnych instrumentów przyczyniających się do wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia  Grupy szczególnego wsparcia są zagrożone długotrwałym bezrobociem ---> skrócenie czasu trwania bezrobocia ---> wydłużenie aktywności zawodowej  Czas przebywania w stanie bezrobocia można znacznie skrócić wykorzystując procedury profilowania bezrobotnych

3 Profilowanie bezrobotnych wczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem każdy formalny algorytm postępowania, za pomocą którego określane jest ryzyko długotrwałego pozostawania bez pracy

4

5 Profilowanie bezrobotnych oparte na selekcji grupowej – Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)  bezrobotni do 25 roku życia  bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  bezrobotni powyżej 50 roku życia  bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego  bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia  bezrobotni niepełnosprawni

6 Doświadczenia zagraniczne  Stany Zjednoczone  Australia  Kanada  Wielka Brytania  Niemcy  Dania

7 Profilowanie bezrobotnych oparte na modelowaniu ekonometrycznym  precyzyjna identyfikacja bezrobotnych zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy  wczesna identyfikacja tych bezrobotnych  podejmowanie działań zapobiegającym długookresowemu bezrobociu zanim wystąpią negatywne skutki spowodowane długim pozostawaniem bez pracy  lepsze dopasowanie podejmowanych działań do potrzeb lokalnego rynku pracy

8 Powiat wąbrzeski  trudna sytuacja na rynku pracy  znajomość procedur profilowania bezrobotnych  otwartość na wykorzystanie innowacyjnych metod mogących przyczynić się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy

9 Innowacyjność w zakresie:  metod walki ze zjawiskiem bezrobocia długotrwałego  w sposobie określania grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  w zakresie stosowanych form wsparcia

10 Wstępna wersja produktu finalnego  Podręcznik  Aplikacja komputerowa PROFIL bazująca na profilowaniu bezrobotnych opartym na modelowaniu ekonometrycznym

11 Wstępna wersja produktu finalnego – założenia –  Skuteczność  Aktualność potrzeby wprowadzenia produktu  Łatwość zastosowania wypracowanych narzędzi  Możliwość bezproblemowego zastosowania produktu przez użytkowników  Niskie koszty wdrożenia  Replikowalność  Unikatowość rozwiązania

12 Podręcznik 1. Podstawy profilowania bezrobotnych 2. Założenia produktu finalnego 3. Budowa aplikacji do profilowania bezrobotnych Przygotowanie danych z systemu informatycznego SYRIUSZ na potrzeby aplikacji do profilowania bezrobotnych Grupowanie szkoleń na potrzeby profilowania bezrobotnych Zarys konstrukcji aplikacji do profilowania bezrobotnych 4. Zasady działania aplikacji do profilowania bezrobotnych 5. Możliwości wykorzystania aplikacji do profilowania bezrobotnych w codziennej pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie

13 Aplikacja do profilowania bezrobotnych  zadanie główne – określenie ryzyka długotrwałego bezrobocia  zadanie dodatkowe – określenie optymalnego dla danego bezrobotnego typu szkolenia

14 Szkolenia  najtrudniejszy dobór bezrobotnych  możliwość dopasowania kierunku szkolenia do indywidualnych potrzeb bezrobotnego  najwyższa efektywność netto

15

16 Bazy danych  Badanie ilościowe na danych zastanych – system informatyczny PUP – SyriuszSTD  Badanie ilościowe sondażowe na próbie 680 osób – identyfikacja czynników wpływających na ryzyko długotrwałego bezrobocia, które nie są ewidencjonowane w SyriuszSTD

17

18 System Informatyczny Syriusz STD  Działa na poziomie lokalnym we wszystkich PUP  Następca systemu PULS  Docelowo – krajowy system Syriusz  System transakcyjny wspieranie PUP w codziennej pracy generowanie predefiniowanych dokumentów i raportów

19 Problemy z pozyskaniem danych do analiz  Brak instrukcji obsługi modułu zapytań złozonych

20 Problemy z pozyskaniem danych do analiz, cd  System jest nieustannie modyfikowany  W wielu przypadkach zapytania złożone zwracają błędne wyniki  Twórca systemu – Sygnity – przyznaje, że dokonanie niektórych selekcji jest niemożliwe  Zespół badawczy nie ma bezpośredniego dostępu do systemu

21 Przyjęte rozwiązanie 1. Pobranie danych surowych w oddzielnych plikach i połączenie według numeru ewidencyjnego Dane społeczno- demograficzne Historia zdarzeń Uczestnictwo w programach RP Znajomość języków Orzeczenia niepełnosprawności Inne

22 Przyjęte rozwiązanie, c.d. 2. Konstrukcja własnych zapytań wybierających potrzebne dane

23 Przyjęte rozwiązanie, cechy  Uniwersalność i powtarzalność zestaw szablonów i instrukcja pozwala na eksport danych z Syriusz STD w dowolnym PUP Zautomatyzowana procedura selekcji danych

24 Strumień 1 – „uczący” dane do budowy modelu SYRIUSZ STD Dane historyczne Aplikacja PROFIL Model ekonometryczny

25 Strumień 2 – „eksploatacyjny” dane do generowania prognoz SYRIUSZ STD Dane bieżące Aplikacja PROFIL Prognoza

26

27 Powiat Wąbrzeski to:  502 km²  mieszkańców  93 % powierzchni to użytki rolne  6 dużych osiedli popegeerowskich  2812 zarejestrowanych bezrobotnych  Średnia stopa bezrobocia wynosi 20% Na terenie powiatu zarejestrowanych jest:  2199 podmiotów gospodarczych  Z tego 95,4% to firmy prywatne a 91,6% to firmy zatrudniające do 5 osób

28

29 Podmioty gospodarcze wg liczby pracujących w powiecie wąbrzeskim w 2010 r. [w %]

30 Dynamika bezrobocia w powiecie wąbrzeskim w roku 2010 i I pół. 2011

31 Dynamika bezrobocia w latach /Wybrane kategorie/ Stan na r.

32 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji zarejestrowani w PUP W-no wg czasu pozostawania bez pracy, stan w końcu 2010 roku i I pół. 2011

33 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji zarejestrowani w PUP W-no wg wieku, stan w końcu 2010 roku i I pół. 2011

34 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji zarejestrowani w PUP W-no wg poziomu wykształcenia, stan w końcu 2010 roku i I pół. 2011

35 Wybrane kategorie osób będących w szczególnej sytuacji zarejestrowanych w PUP W-no, stan w końcu 2010 roku i I pół. 2011

36 W roku 2010 przeszkolono łącznie:  443 osoby bezrobotne  Szkolenie ukończyło 439 osób  Podjęło zatrudnienie 156 osób

37 SZKOLENIA Z FUNDUSZU PRACY W 2010 r. Lp.KURS liczba osób skierowanych liczba osób, które ukończyły osoby zatrudnione 1Kurs fryzjerski 664 2Kurs kosmetyczny 654 3Opiekun osób starszych i chorych Kurs florystyczny 552 5Kucharz 552 6Referent ds. kadr i płac Stylizacja paznokci 660 8Sprzedawca Barman-kelner Zasady obsługi klienta oraz organizacja pracy w dziale Młodzi na start-rezerwa : - Kierowca wozków widłowych, -Spawacz, -ABC Biznesu ABC Biznesu Kursy indywidualne

38 Szkolenia indywidualne w 2010 roku Lp.KURSLiczba osób skier. Liczba osób, które ukoń. Osoby zatrudnio-ne 1Szkolenia z 2009r Instruktor sportu w pływaniu Prawo jazdy C+E operator ładowarek+rozsz operator koparek+ rozsz palacz kierowca wózków widłowych operator koparek i ładowarek II kwalifikacja wstępna kat. D kwalifikacja wstępna- kat.C prawo jazdy kat. C ADR prawo jazdy kat. C+E operator koparko-ładowarek kwalifikacja wstępna kurs florystyczny szkolenie okresowe kat. C szkolenie okresowe kat. C obsługa kas fiskalnych kierowca wózków widłowych prawo jazdy kat. D operator koparko-ładowarek szkolenie okresowe kat. D prawo jazdy kat. D certyfikat komp. zaw szkolenie okresowe HDS 110

39 SZKOLENIA Z EFS W 2010r. Lp.KURS liczba osób osoby, które ukończyły osoby zatrudnio- ne 1ABC Biznesu Język angielski dla początkujących Spawacz -2 metody Magazynier z upraw. na wózki widłowe Księgowość komputerowa15 8 6Obsługa kas fiskalnych Aktywne poszukiwanie pracy

40 W pierwszym półroczu 2011roku przeszkolono łącznie:  64 osoby bezrobotne  Szkolenie ukończyło 61 osób  Podjęło zatrudnienie 14 osób

41 SZKOLENIA Z FUNDUSZU PRACY W 2011 r. Lp.KURS liczba osób skierowa- nych liczba osób, które ukończyły osoby zatrudnio- ne 1 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Kursy indywidualne

42 SZKOLENIA Z EFS W 2011r. Lp.KURS liczba osób osoby, które ukończyły osoby zatrudnio -ne 1Opiekun osób starszych Spawacz Kierowca wózków widłowych Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

43 Stosowane do tej pory podejścia do wczesnej identyfikacji osób zagrożonych długotrwałym bezrobociem to: 1. Ocena ryzyka przez pracownika PUP 2. Selekcja grupowa

44 Ocena ryzyka i selekcja grupowa są dotknięte poważną wadą, a mianowicie:  Jest to ocena subiektywna,  Pojawia się czynnik współczucia osobie bezrobotnej,  Nie eliminuje bezradności,  Obniża determinację,  Dobór przypadkowy aniżeli trafny.

45 Naszemu działaniu powinna towarzyszyć myśl, że: Przeciwdziałanie bezrobociu długotrwałemu powinno zacząć się jak najszybciej po uzyskaniu statusu bezrobotnego, poprzez wczesną identyfikację osób najbardziej narażonych na długookresowe bezrobocie.

46 Przeprowadzenie badań na bazie danych z Powiatowego Urzędu Pracy pozwoli sprawdzić w praktyce założenia projektu, a następnie wdrożyć to narzędzie do pracy doradców zawodowych i pośredników pracy, co przyspieszy wczesną identyfikację osób zagrożonych bezrobociem długotrwałym.

47

48  Komplementarność naszego lokalnego projektu i projektu CRZL  Przykład dobrych praktyk na lokalnym rynku pracy  Płaszczyzna do porównań

49

50


Pobierz ppt " Opracowanie innowacyjnych instrumentów przyczyniających się do wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia  Grupy szczególnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google