Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIONKI. PIONKI Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Pełni rolę siedziby gminy miejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIONKI. PIONKI Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Pełni rolę siedziby gminy miejskiej."— Zapis prezentacji:

1 PIONKI

2 PIONKI Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Pełni rolę siedziby gminy miejskiej Pionki oraz ważnego ośrodka administracyjnego i usługowego dla otaczającej Gminy Pionki.

3 Województwomazowieckie

4 Pionki, drugie pod względem wielkości miasto subregionu radomskiego, są miastem przemysłowym, w którym dominującą rolę pełnił przemysł chemiczny. Podstawowe gałęzie gospodarki to produkcja materiałów takich jak: pianki, kleje, materiały wybuchowe, proch; produkcja amunicji, przemysł drzewny; produkcja tarcicy, płyt meblowych, mebli., Miasto Pionki jest właścicielem i oferuje do wykorzystania pod usługi i produkcję przemysłową ponad 300 ha zabudowanego terenu po ZTS „Pronit”.

5 W okresie międzywojennym w Pionkach funkcjonowała największa w Europie fabryka zbrojeniowa, a w okresie powojennym zakłady te były największym na świecie producentem płyt gramofonowych.Obecnie trwają pracę nad powstaniem w historycznym budynku Kasyna Izby Czarnej Płyty.

6 Projekt: „ Razem Bezpieczniej” 2010-2012 W imieniu Gminy Miasta Pionki, prace związane z realizacją projektu są realizowane przez Urząd Miasta Pionki.

7 Rządowy program,,Razem Bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Program realizowany jest przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań społecznych, obejmować może wiele obszarów i być otwarty na wszelkie inicjatywy instytucjonalne i obywatelskie. Głównym koordynatorem działań w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje Wojewoda. Powiaty i Gminy mogą włączyć się w realizację na zasadzie dobrowolności. Tak też było i w Pionkach – mieście którego jestem Burmistrzem. Ta piękna i atrakcyjna turystycznie miejscowość, licząca około 20 tysięcy mieszkańców, posiada również kuszące tereny inwestycyjne. Położenie miasta w otulinie Puszczy Kozienickiej, wśród bogatej szaty roślinnej, niepowtarzalnych krajobrazów, a także rozwinięta infrastruktura sportowo – rekreacyjna oraz tereny inwestycyjne wchodzące w skład Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Wisłosan przyciągają do Pionek rzesze ludzi pragnących odwiedzić nasze miasto, a niekiedy związać z nim swoją przyszłość.

8 Dlatego mając na względzie komfort pobytu w Pionkach gości i przyjezdnych oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obywateli naszego miasta wyszedłem z inicjatywą przestąpienia do programu,,Razem Bezpieczniej” i stworzenia w mieście systemu monitoringu wizyjnego w ramach Obszaru I,,Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania''. W tym celu w 2010 roku powołałem Miejski Zespół Koordynacyjny, składający się z pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM Pionki i Straży Miejskiej, a do pracy w nim zaprosiłem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pionkach i Państwowej Straży Pożarnej. Efektem końcowym pracy tego zespołu było złożenie stosownego wniosku o dofinansowanie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Nasz program nazwaliśmy,,Bezpieczne Miasto”.

9 W toku procedury konkursowej wniosek nasz znalazł uznanie w oczach członków Zespołu Koordynującego ds. realizacji programu,,Razem Bezpieczniej”, a po akceptacji przez Wojewodę Mazowieckiego i otrzymał dotację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 100 tysięcy złotych, przy wkładzie własnym miasta w wysokości ponad 210 tysięcy złotych. Ze względu na to, że miasto Pionki zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię, około 1830 ha., postanowiono, że realizacja projektu,,Bezpieczne Miasto odbędzie się w II etapach. I etap tego przedsięwzięcia zakończono w dniu 3 września 2010 roku. W toku jego realizacji zbudowano i uruchomiono w mieście Pionki system monitoringu wizyjnego, składający się z 11 kamer (w tym 10 szybkoobrotowych i 1 kamery stacjonarnej), 3 punktów,,Hot – Spot”, umożliwiających mieszkańcom łatwiejszy dostęp do internetu oraz oddano do użytku Miejskie Centrum Monitoringu Wizyjnego.

10 Cztery wysokiej rozdzielczości monitory w Centrum Monitoringu

11 Stanowisko operatora w Centrum Monitoringu

12 Szafa z zasilaczem, switchami i stacją dysków do nagrywarką obrazów z kamer

13 System transmisji danych do punktów kamerowych został wykonany w technologii bezprzewodowej Wi – Fi 5 GHz. Cały system monitoringu oparty jest aktualnie o jedno stanowisko operatorskie z rejestratorem NVR, na którym prowadzony jest ciągły zapis materiału wizyjnego. System automatycznie nadpisuje najstarszy materiał bieżący, co nie wymaga udziału operatora, funkcja ta jest w pełni automatyczna. Materiał z zapisu znajduje się na dysku twardym przez okres 100 dni. Obecnie system nadzorowany jest stale przez 3 operatorów w czasie 3 zmian po 8 godzin każda. Operatorzy mają dostęp do archiwum systemu poprzez specjalny program, który umożliwia tworzenie krótkich filmów z przebiegu zdarzeń, a także robienie zdjęć oraz ich archiwizację na płytach CD, DVD, czy przenośnych pamięciach masowych.

14 Zespół radiolinii Wi-Fi przy Centrum Monitoringu zlokalizowany na nieużytkowanym kominie

15 Zespół radiolinii Wi-Fi przy Centrum Monitoringu z bliska

16 Kamera na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą gminną ul.Mickiewicza/ul.Leśna

17 Sama kamera z bliska; widoczna antena i skrzynka zasilacza a UPS-em

18 Kamera stała na maszcie naprzeciwko wejścia na Stadion Miejski

19 Kamera w centrum handlowym na Placu Konstytucji 3 Maja

20 Kamera przy drodze powiatowej przy Urzędzie Miasta

21 Miejski System Monitoringu Wizyjnego działa już 18 miesięcy. Zakładane rezultaty realizacji projektu to:  ograniczenie zachowań aspołecznych,  zmniejszenie liczby popełnianych wykroczeń i przestępstw pospolitych,  poprawa koordynacji i skuteczności działań podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście,  ograniczenie zjawisk patologicznych popełnianych niejednokrotnie przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy środków odurzających,  skłonienie kierujących pojazdami do przestrzegania zasad ruchu drogowego,  wzrost poziomu zaufania do Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej,  zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Pionek,  poprawa wizerunku miasta Pionki, jako bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej,

22 W tym czasie operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego przyjęli około 1100 zgłoszeń od mieszkańców miasta, a sami zauważyli i podjęli czynności służbowe w około 100 przypadkach dotyczących:  kradzieży mienia,  zakłócania ładu i porządku publicznego,  dewastacji mienia,  wykroczeń w ruchu drogowym,  spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,  parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,  nieuzasadnionego powiadamiania służb ratunkowych, itp. Dlatego biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta, a także opinie instytucji i firm funkcjonujących w Pionkach, co do szerszego monitorowania terenów miejskich, podjąłem decyzję o rozszerzenia zakresu działania monitoringu wizyjnego, a co za tym idzie o złożeniu stosownego wniosku na II etap realizacji programu,,Bezpieczne Miasto” w 2012 roku.

23 W tym czasie operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego przyjęli około 1100 zgłoszeń od mieszkańców miasta, a sami zauważyli i podjęli czynności służbowe w około 100 przypadkach dotyczących:  kradzieży mienia,  zakłócania ładu i porządku publicznego,  dewastacji mienia,  wykroczeń w ruchu drogowym,  spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,  parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych,  nieuzasadnionego powiadamiania służb ratunkowych, itp. Dlatego biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców naszego miasta, a także opinie instytucji i firm funkcjonujących w Pionkach, co do szerszego monitorowania terenów miejskich, podjąłem decyzję o rozszerzenia zakresu działania monitoringu wizyjnego, a co za tym idzie o złożeniu stosownego wniosku na II etap realizacji programu,,Bezpieczne Miasto” w 2012 roku.

24 W ramach II etapu jego realizacji zaplanowano wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w tych rejonach miasta Pionki, które nie są dotąd monitorowane. Nowych 10 punktów kamerowych powinno powstać między innymi w następujących częściach naszego miasta: w okolicach marketu,,LIDL”, przy ul. Dębowej, przy ul. Słowackiego, w osiedlu,,Chemiczna”, przy ul. Sportowej, czy na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego ze Zwoleńską i Wspólną. Mając na uwadze charakterystykę miejsc wskazanych do monitorowania, przewidziano zastosowanie cyfrowego systemu nadzoru i rejestracji wizyjnej. Projekt,,Bezpieczne Miasto” to nie tylko stworzenie i wykonanie systemu monitoringu, to także konieczność usystematyzowania działań społeczności lokalnej, Policji, samorządów mieszkańców, samorządu gminnego i organizacji pozarządowych na polu ograniczania przestępczości, chuligaństwa i patologii społecznych. Realizacja projektu to także działania promujące efektywne wykorzystanie możliwości technicznych systemu monitorującego miejsca publiczne o szczególnym zagrożeniu dla społeczności lokalnej. Adresatami projektu są mieszkańcy miasta Pionki, turyści, uczestnicy imprez sportowo – rekreacyjnych i inni. Partnerzy projektu to: Policja, wspólnoty mieszkaniowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, MZUK, MOPS, MZOiS i inni.

25 Nasz wniosek został poddany stosownej procedurze konkursowej, w toku której znalazł się wśród 7 projektów wybranych przez Zespół Koordynacyjny działający przy Wojewodzie Mazowieckim i rekomendowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych do dofinansowania. Ogółem ocenie przez Zespół Koordynujący przy MSW poddano 104 projekty z całej Polski. W toku procedury konkursowej do dofinansowania wybrano 34 projekty, w tym 4 z terenu województwa mazowieckiego, złożone przez: Miasto Pionki – dotacja 100 tys. zł. (wkład własny 138 tys. zł.), Miasto Gminę Łosice – dotacja 100 tys. zł. (wkład własny 59.383,58 zł.), Gminę Garbatka-Letnisko – dotacja 63 tys zł. (wkład własny 27.167,75 zł.) i Gminę Zielonka – dotacja 85 tys. zł. (wkład własny 43 tys. zł.). Maksymalną kwotę dofinansowania – 100 tys. zł. otrzymało 11 podmiotów, a w obszarze,,Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania” tylko 4: Gmina Łosice, Miasto Pionki, Urząd Miasta Kielce i Gmina Nysa.

26 Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpi po podpisaniu porozumienia administracyjnego z wojewodą mazowieckim i po przekazaniu środków finansowych, a jego zakończenie powinno nastąpić we wrześniu 2012 roku. Myślę, że pomyślne zakończenie realizacji tak ważnego przedsięwzięcia przyczyni się do tego, że mieszkańcy naszego miasta poczują się bezpiecznie w swojej,,Małej Ojczyźnie”.

27 Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że w Pionkach powstał, działa i będzie doposażony Miejski System Monitoringu Wizyjnego, dziękuję:  Panu Jackowi Kozłowskiemu – Wojewodzie Mazowieckiemu,  Komendantowi Wojewódzkiemu Policji,  pracownikom Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,  pracownikom Wydziału Prewencji KW Policji w Radomiu,  pracownikom Komisariatu Policji w Pionkach,  pracownikom Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach,  pracownikom Straży Miejskiej w Pionkach,  pracownikom Wydziału Inwestycji i Rozwoju UM Pionki, i wszystkim, którym na sercu leży bezpieczeństwo obywateli naszej Ojczyzny.

28 Dziękujęzauwagę


Pobierz ppt "PIONKI. PIONKI Miasto Pionki położone jest w centralnej Polsce, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim. Pełni rolę siedziby gminy miejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google