Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorzy programu: Wiceprzewodnicząca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorzy programu: Wiceprzewodnicząca"— Zapis prezentacji:

1 Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży
Autorzy programu: Wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Beata Bublewicz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży dr Jarosław Klimczak

2 Prezentacja założeń programu na posiedzeniu sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu
W dniu 11 stycznia 2007 r. Komisja poparła założenia programu pilotażowego i wyraziła opinie, że program ten po wdrożeniu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego powinien swoim zasięgiem objąć całą Polskę.

3 Podpisanie listu intencyjnego
W celu zmniejszenia poziomu agresji i przestępczości wśród nieletnich, poprawy usportowienia młodzieży oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach, Strony deklarują szeroko rozumianą współpracę przy realizacji programu pilotażowego „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Województwie Warmińsko - Mazurskim", którego założenia zostały przyjęte przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu: Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego obejmie patronat honorowy nad programem. Wojewoda Warmińsko - Mazurski umożliwi współpracę między zespołem koordynującym działania programu pilotażowego a podległymi mu organami przy realizacji założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem synergii działań z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań -,,Razem bezpieczniej”

4 Dyrektor Ośrodka TVP 3 w Olsztynie obejmie patronat medialny i udostępni opinii publicznej informacje nt.efektów realizacji programu. Prezydenci miast, starostowie powiatów, wójtowie gmin i burmistrzowie miast objętych działaniem programu wskażą szkoły, organizacje pozarządowe i inne podmioty do współpracy przy realizacji programu oraz umożliwią przeprowadzenie badań naukowych, zajęć pozalekcyjnych, przeszkolenie kadry nauczycielskiej oraz innych niezbędnych działań w obiektach pilotażowych. Strony deklarują wolę podjęcia wspólnych działań w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych umożliwiających realizację programu. W celu właściwej współpracy strony wyznaczą swoich przedstawicieli, którzy wejdą do zespołu koordynującego pracę przy realizacji programu. Skład zespołu zatwierdzony zostanie wspólnie przez Marszałka Województwa i Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

5 Cele programu Zredukowanie poziomu przestępczości wśród nieletnich oraz poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa. Przygotowanie młodzieży do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej.

6 Założenia programu Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych. Udział w imprezach, zawodach, festynach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Pomoc młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Współpraca w trójkącie: dom – szkoła – klub sportowy.

7 Obszary działań Działania edukacyjne uprzedzające powstawanie zjawiska agresji, skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych. Działania pedagogiczne w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, kierowane do dzieci i młodzieży. Działania interwencyjne i resocjalizacyjne kierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne.

8 Założenia programu pilotażowego - Województwo Warmińsko – Mazurskie
Wytypowanie szkół w regionie objętych programem pilotażowym. Przeszkolenie kadry pedagogicznej i trenerskiej. Przeprowadzenie badań naukowych nad poziomem agresji w obiektach pilotażowych. Opracowanie programów pozalekcyjnych zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół objętych programem pilotażowym. Realizacja programu w szkołach oraz badań kontrolnych. Opracowanie zebranych wyników i opublikowanie wniosków końcowych w mediach. Opracowanie założeń programu ogólnopolskiego.

9 Partnerzy w realizacji programu pilotażowego.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty Prezydent Miasta Olsztyn Samorządowe władze lokalne – ponad 40 podmiotów Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Komenda Miejska Policji w Olsztynie Organizacje pozarządowe Media

10 Oczekiwane efekty Zmniejszenie poziomu agresji oraz przestępczości wśród nieletnich. Podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych i UE. Uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję oraz sprzyjających powstawaniu przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich oraz sposób ich niwelowania. Integracja działań organów władzy rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich. Opracowanie zakresu współpracy oraz projektu porozumienia pomiędzy MSWiA, Ministerstwem Edukacji oraz Ministerstwem Sportu w celu realizacji programu ogólnopolskiego.

11 Harmonogram projektu pilotażowego na Warmii i Mazurach
Uchwała Zarządu Województwa Rejestracja Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży Podpisanie Listów Intencyjnych z 42 Samorządami Rozesłanie Ankiety do Samorządów

12 Wyniki ankiety Liczba szkół w programie – 152
Liczba nauczycieli realizujących zadania programu – 554 Liczba nauczycieli deklarujących udział w studiach podyplomowych – 527 Liczba godzin zajęć prowadzonych w ramach programu – 2.136,5 Kluby sportowe i inne podmioty - 23


Pobierz ppt "Autorzy programu: Wiceprzewodnicząca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google